Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История государства и права зарубежных стран История государства и права зарубежных стран

Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО ЯВОРСЬКА Уляна Петрівна УДК 930 01 02](092)(477)Кревецький І. І. БІБЛІОТЕЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА КРЕВЕЦЬКОГО Спеціальність 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Київському національному університеті культури і мистецтв, Міністерство культури і мистецтв України Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент ГРЕТ ГАЛИНА ПЕТРІВНА, Київський національний університет культури і мистецтв, професор кафедри книгознавства та видавничої справи Офіційні опоненти: доктор історичних наук КОВАЛЬЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, заввідділом стародруків та рідкісних видань кандидат історичних наук, доцент СЕРЕДЯК АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри історичного краєзнавства Захист відбудеться “28” лютого 2008 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.165.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського за адресою: 03039, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3. З дисертацією можна ознайомитися у читальному залі бібліотекознавчої літератури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3). Автореферат розіслано “26” січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат економічних наук . О. ЧЕКМАРЬОВ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ Актуальність теми дослідження. Сучасний історичний етап розвитку суспільства кінця ХХ ст. докорінно впливає на розвиток науки, вимагає не лише посиленого наукового й громадського інтересу до виваженого, об’єктивного аналізу національної історії, історико-культурного надбання, а й зумовлює постановку перед науковцями завдання збереження національної спадщини, котра сприятиме використанню національно-культурних цінностей в умовах сьогодення, формуванню національно свідомого суспільства. За таких умов стає актуальним вивчення життя, діяльності та творчої спадщини визначних постатей української науки й культури, введення їхнього доробку до наукового обігу. Увагу сучасних дослідників історії України привертають передусім імена тих українських діячів – учених, журналістів, письменників, політиків та ін., – діяльність яких у часи панування на українських землях радянського режиму фальшувалася або на загал була вилучена з наукового та суспільного обігу. З когорти таких імен – Іван Іванович Кревецький (1883–1940) – видатний український історик, книгознавець, бібліограф, публіцист, редактор, багаторічний директор бібліотеки Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ) у Львові, постать якого до 90-х рр. ХХ ст. перебувала у науковому “затінку”. Скасування ідеологічних заборон із теми історії української науки у кінці 1980-х років, відкриття доступу до фондів бібліотек та архівних установ зумовили появу декількох статей, присвячених ученому, які лише стисло окреслювали його життєвий шлях, наукові інтереси, подавали перелік основних праць, розглядали його внесок в окремі галузі науки.

Дещо докладніше розкрито внесок І. Кревецького у сферу дослідження історії України, зокрема – Галичини, та проаналізовано спадщину як історика-державника. Натомість, бібліотечна та бібліографічна діяльність І. Кревецького ще досі не стала предметом окремого наукового дослідження. Це дало підставу для виокремлення нового кола наукових завдань. Передусім – щодо реконструкції біографії І. Кревецького, висвітлення його творчого шляху та всебічного аналізу наукового доробку, більша частина якого ще не виявлена, не опублікована і не введена до наукового обігу, та популяризації імені видатного вченого серед науковців і громадськості. Накопичений матеріал про І. Кревецького та його науковий доробок не має належного наукового узагальнення в контексті обраної нами теми. Отже, постала не лише теоретична, а й практична необхідність поглибленого вивчення проблематики та розв’язання низки питань, зокрема, обґрунтування та висвітлення багаторічної бібліотечної і бібліографічної діяльності І. Кревецького, з’ясування його ролі у формуванні книгозбірні НТШ та Всенародної бібліотеки України (ВБУ), потребою в докладнішому вивченні його бібліографічної спадщини, осмисленні місця діяча в національно-культурній історії України. Стан наукової розробки теми. Аналіз розвитку наукової думки в контексті дисертаційного дослідження свідчить про незначну кількість наукових праць, що безпосередньо стосуються постаті І. Кревецького. Теоретичне осмислення наукових здобутків І. Кревецького розпочали його сучасники В. Гнатюк, О. Сушко, С. Томашівський, І. Крип’якевич, І. Джиджора, М. Залізняк і В. Дорошенко в низці своїх рецензій на праці вченого. Вагомим для окреслення цієї непересічної постаті бібліотекаря, історика, бібліографа стали спогади його співробітників В. Дорошенка, І. Борщака та М. Андрусяка. Суттєво збагатив знання про діяльність І. Кревецького Ф. Стеблій, який представив факти життя та наукової діяльності вченого, узагальнив його внесок у розвиток української науки, та все ж предметом детального вивчення автор обрав науковий доробок І. Кревецького в галузі історії Галичини. Продовжили огляд окремих напрямів діяльності вченого В. Качкан і Н. Черниш, у працях яких знаходимо біографічні відомості, перелік основних праць, факти журналістської, редакційно-видавничої та наукової діяльності дослідника, а також аналіз декількох розвідок, зокрема рецензій у “ЛНВ” та “Записках НТШ”. Незважаючи на висвітлення окремих аспектів теми, вивчення діяльності І. Кревецького як бібліотекаря і бібліографа не стало предметом окремого ґрунтовного дослідження. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проведено в руслі виконання цільової комплексної програми науково-дослідної роботи Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ), затвердженої Вченою Радою КНУКіМ (протокол № 12 від 27 грудня 2001 р.) та комплексної теми “Трансформаційні процеси в культурі та мистецтвах України” (номер державної реєстрації 0107U009539), наукової теми кафедри книгознавства та менеджменту видавничої діяльності “Бібліографознавство в Україні: історія, сучасний стан, перспективи розвитку” і пов’язана з науковою темою Львівського національного університету імені Івана Франка “Українська історіографія на зламі ХХ–ХХІ століть” (номер теми ТС22Б), з науково-дослідною темою Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.

І. Вернадського (НБУВ) “Розвиток української біографістики та проблеми формування вітчизняних біобібліографічних ресурсів ХХІ ст.” (номер теми 2.4.07–09). Мета роботи – дослідження бібліотечної та науково-бібліографічної діяльності І. Кревецького, введення до наукового обігу його доробку. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: з’ясувати рівень наукового вивчення проблематики, виявити та проаналізувати джерельну базу дослідження; здійснити історичний екскурс наукової діяльності І. Кревецького, реконструювати основні етапи його бібліотечної й бібліографічної діяльності; розкрити основні напрями, організаційні заходи та результати діяльності І. Кревецького щодо розвитку бібліотеки НТШ у Львові в контексті бібліотекознавчих питань акумуляції, формування, збереження й використання бібліотечних фондів з урахуванням специфіки суспільно-політичного, економічного і культурного розвитку Галичини у складі Австро-Угорщини та Польщі; проаналізувати теоретико-методологічні дослідження, здійснені І. Кревецьким у ВБУ в Києві, спрямовані на методичне й організаційне забезпечення функціонування бібліотеки: комплектування та каталогізації бібліотечних фондів, формування фонду україніки; виявити та проаналізувати науково-бібліографічний доробок ученого на сторінках трьох львівських часописів (“Записки Наукового товариства ім. Шевченка”, “Літературно-науковий Вістник”, “Нова зоря”) з метою відтворення наукової спадщини вченого; укласти бібліографічний покажчик наукових праць І. Кревецького та ввести їх до наукового обігу. Об’єктом дослідження є життєвий шлях, професійна та наукова діяльність І. Кревецького. Предметом дослідження є зміст бібліотечної та бібліографічної діяльності І. Кревецького. Методологічною основою дисертації слугували загальнонаукові принципи історизму й наукової об’єктивності, закони соціокультурного розвитку суспільства. З метою забезпечення вірогідності основних результатів використано комплекс взаємодоповнювальних наукових методів: історико-бібліотекознавчий, системний, хронологічний та порівняльний, адекватних меті й завданням дослідження. Використано методи джерелознавчого аналізу бібліотечних архівних документів. Територіальні межі дослідження охоплюють Східну Галичину, де І. Кревецький народився і працював упродовж життя, а також м. Київ, де протягом 1920–1921 рр. учений працював у ВБУ. Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1903–1939 – роки бібліотечно-бібліографічної діяльності І. Кревецького, що стало підставою для проведення порівняльного аналізу діяльності вченого в історичному зрізі та його внеску в розвиток бібліотечної справи і бібліографії. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: акумульовано та проаналізовано значну джерельну базу, що дало змогу вперше відтворити цілісну картину бібліотечно-бібліографічної діяльності І. Кревецького; досліджено історію становлення І. Кревецького як бібліотекаря, вперше запропоновано періодизацію бібліотечної діяльності вченого з урахуванням впливу суспільно-політичних обставин в країні; проведено детальний аналіз результатів бібліотечної діяльності І.

Багато надй пов'язувались з переконанням, що захдн альянти псля перемоги над Нмеччиною вдразу пдуть вйною проти СССР або, принаймн, загрозою вйни примусять большевикв вддати значну частину х нових загарбань. Також  частина провдних дячв укранського визвольного руху пддалася таким сподванням  вважала за доцльне в такому плян розгортати боротьбу  дяльнсть. Для них розгортання гучних  широких повстанських дй у кнцевй стад вйни мало головний сенс у тому, що це мав бути добрий старт до захднх альянтв. Поперше, йшло про унаочнення  пдкреслення факту, що укранський революцйно-визвольний рух боровся проти Гтлера  тому ма пдстави для союзницьких взамин з захднми державами. Подруге треба було показати силу й бойовсть цього руху в боротьб з большевизмом, щоб Захд належно оцнив вартсть Украни як союзника проти СССР. З такого погляду, що старт до захднх альянтв  найважлившим питанням визвольного руху, зроджувалися тенденц змняти його внутршнй змст  обличчя так, щоб пристосувати х до смаку й бажань кервних кл Заходу

1. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

2. Трансформація біблійних образів у містерії Івана Огієнка Каїн і Авель

3. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

4. Економічна діяльність ООН

5. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Лубнифарм"

6. Зовнішня економічна діяльність
7. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи
8. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

9. Бібліотечні уроки з 1 по 11 клас

10. Соціально-педагогічна діяльність як професія

11. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

12. Інвестиційна діяльність страхових компаній

13. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

14. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

15. Діяльність римських магімтратів

16. Інноваційна діяльність підприємства

Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители

17. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

18. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

19. Хімічна промисловість України

20. Життя та діяльність І.П.Котляревського

21. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

22. Діяльність СГ "ТАС"
23. Маркетингова діяльність комерційного банку
24. Інвестиційна діяльність страхових компаній

25. Життєдіяльність личинок волохокрильців

26. Екокономічна ефективність виробництва картоплі

27. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

28. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

29. Економічна ефективність виробництва соняшника

30. Економічна ефективність рослинництва

31. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

32. Виробництво зерна, його економічна ефективність

Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки

33. Аудиторська діяльність

34. Хімічна промисловість в України

35. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького

36. Підприємницька діяльність

37. Приватна детективна і охоронна діяльність

38. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"
39. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького
40. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

41. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

42. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

43. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

44. Політична діяльність Лазара Кагановича

45. Діяльність Книжкової палати України ім. І. Федорова зі створення інформаційних продуктів і надання інформаційних послуг

46. Акторська діяльність І. Тобілевича

47. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

48. Творчість Івана Франка

Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее
Пепельница S.Quire круглая c откидной крышкой, сталь, покрытие никель и черная краска, 67 мм.
Материал: нержавеющая сталь, покрытие никель, черная краска. Диаметр 67 мм, высота 102 мм.
350 руб
Раздел: Пепельницы

49. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

50. Комерційна діяльність підприємств

51. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

52. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

53. Товарна політика і комерційна діяльність

54. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми
55. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану
56. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

57. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

58. Діяльність ФАТФ

59. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

60. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

61. Діяльність Ради економічної взаємодопомоги

62. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

63. Економічна сутність та форми оплати праці

64. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

Свечи чайные белые (100 штук).
Свечи чайные в гильзе. Количество: 100 штук. Цвет: белый.
361 руб
Раздел: Свечи чайные
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг
Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные

65. Групова навчальна діяльність

66. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

67. Діяльність викладача в процесі навчання

68. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

69. Політичні погляди і діяльність Платона

70. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%
71. Професійна діяльність шкільних психологів
72. Теорія й практична діяльність психолога

73. Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті

74. Становище болгарської діаспори в Україні та діяльність болгарських товариств

75. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

76. Економічна ефективність туризму

77. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

78. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

79. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

80. Інвестиційна діяльність підприємства

Подарочный набор "Покер", арт. 42447.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
684 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки

81. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

82. Фінансова діяльність акціонерних товариств

83. Фінансова діяльність субєктів господарювання

84. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

85. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

86. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів
87. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів
88. Екологія і практична діяльність людини

89. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

90. Економічна ефективність організації виробництва пальто

91. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

92. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

93. Інноваційна діяльність

94. Інфляція та інвестиційна діяльність

95. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

96. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

97. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

98. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

99. Графічна бібліотека OpenGl


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.