Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Вступ На виробничу практику з бухгалтерського обліку мене було напрвлено проходила в Закритому акціонерному товаристві «Рівне-Борошно», що розташоване в Рівненській області на вулиці Біла, 35. Актуальність практики полягає в тому щоб дослідити всі тонкощі обліку на ЗАТ «Рівне-Борошно». На нашу думку, обране підприємство є важливою галуззю народного господарства, оскільки виготовляє борошно, з якого потім інші підприємства виготовляють хлібобулочні вироби – найважливіший і найпоживніший продукт харчування. Метою проходження практики для мене є бажання закріпити теоретичні знання отримані під час вивчення дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік» і набуття навичок практичної роботи. Завдання виробничої практики: ознайомитися з організацією роботи бухгалтерського апарату підприємства, функціональними обов’язками, правами та відповідальністю бухгалтерів; вивчити організацію та методику первинного, аналітичного та синтетичного обліку підприємства; оволодіти прийомами калькулювання та методом обліку витрат виробництва (обігу), які застосовуються на підприємстві; ознайомитися з організацією та формами фінансової звітності. А також, під час проходження виробничої практики оволодіти навичками: розділу функцій в організації облікового процесу; прийому, перевірки та обробки первинних документів; техніки складання облікових регістрів; відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку; складання основних форм бухгалтерської звітності. Після оволодіння всіма навичками, викласти все в звіті. 1. Особливості господарської діяльності підприємства (організації) та її коротка характеристика Місце знаходження: Україна, м. Рівне, вул Біла, 35. Підпорядкованість: Підприємством управляє директор, а директор в свою чергу підпорядковується зборам акціонерів. Дата створення. ЗАТ «Рівне-Борошно» зареєстрований Розпорядженням Голови Рівненської райдержадміністрації №205 від 29.03.2001 р. З 22.05.2007 р. було прийнято рішення про видачу ліцензії на внутрішнє перевезення вантажу №75Л (див. дод. 1), а також з 01.05. 2006 р. підприємство отримало торговий патент на прауво здійснення підприємницької діяльності у чферах торгівельної діяльності за готівкові кошти (див. дод. 2). Види діяльності. За КВЕД (перший-основний) 15.61.1 Виробництво борошна 15.71.0 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 51.70.0 Інші види оптової торгівлі 51.21.0 Оптова торгівля зерном та кормами для тварин 52.11.0 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом. Метою діяльності Товариства є задоволення суспільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства. Форма власності: приватна власність. Структура управління. 1. Організація бухгалтерського обліку Структура бухгалтерії. Функціональні обов’язки персоналу підприємства. Наказ з організації облікової політики. Організація первинного обліку: основні форми первинних облікових документів за об’єктами обліку: облік ОЗ і нематеріальних активів: ОЗ 6 – Інвентарна картка обліку основних засобів; ОЗ 1 – Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів; ОЗ 9 – інвентарний список основних засобів; НА – Інвентарна картка обліку об’єкта права інтелектуальної власності; НА 1 – Акт введення в господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів; облік запасів та МШП: МШП 2 – Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів; М 2, М 26 – Довіреність; М 2а – Акт на списання бланків довіреності; М 3 – Журнал реєстрації довіреностей; М 4 – Прибутковий ордер; М 12 – Картка складського обліку матеріалів; М 14 – Відомість обліку залишків матеріалів на складі; М 19 – Матеріальний звіт.

облік виплат працівникам: П 53 – Платіжна відомість; П 49 – Розрахунково-платіжна відомість; П 13 – Табель обліку використання робочого часу; облік готової продукції (робіт, послуг) її реалізації: Прибуткова накладна з виробництва; облік грошових коштів і розрахункових операцій: КО 2 – Видатковий касовий ордер; КО 1 – Прибутковий касовий ордер; Банківська виписка; Платіжне доручення; КО 4 – Касова книга. Графік документообігу на підприємстві, в установі має забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожний первинний документ, визначити мінімальний термін його знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його механізації та автоматизації. Бухгалтер по реалізації та заготівлі: прибуткова накладну з виробництва, кількість реалізованої готової продукції списує по середньозваженим цінам в кінці поточного місяця. Бухгалтер по грошовим розрахункам: прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, відомість, банківська виписка, платіжне доручення. Бухгалтер по заробітній платі: табель робочого часу, штатний розпис, відомість нарахування заробітної плати та утримання, зведена відомість, платіжна відомість. Бухгалтер товарно-матеріальних цінностей: документи пов’язані з товарно-матеріальними цінностями: рахунок-фактура, платіжне доручення, довіреність, журнал доручень, виписка з банку, видаткова накладна. Заступник головного бухгалтера займається документами по основних засобах. Головний бухгалтер: підводить підсумки, складає звітність. Дотримання встановлених вимог до оформлення і змісту первинної облікової документації. Первинні документи у тому числі на паперових і машино зчитуваних носіях інформації, повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва документа (форма), код форми, дата і місце складання; зміст господарської операції (у натуральному вартісному виразах), посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особисті підписи або інші знаки, що одночасно ідентифікують особу, яка здійснила господарську операцію. Залежно від характеру операції та технології обробки даних до первинних документів можуть бути включені додаткові реквізити. При застосуванні обчислювальної техніки та іншої оргтехніки реквізити можуть бути зашифровані у вигляді коду. При складанні документу на машино зчитуваних носіях інформації підприємство, установа зобов’язані за свій рахунок і власними силами виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу контролюючих або судових органів та своїх клієнтів. Первинні документи мають бути складені в момент здійснення операції, а якщо це неможливо – безпосередньо по закінченні операції. Відповідальність за своєчасне та якісне складання документів, передачу їх у встановлені терміни для відображення у бухгалтерському обліку, за достовірність даних, наведених у документах, несуть особи, які склали і підписали ці документи. Підписи осіб, відповідальних за складання первинних документів, на обчислюваних машинах та інших засобах організаційної техніки, виконуються у вигляді паролю або іншим засобом автоматизації, що дає змогу однозначно ідентифікувати особу, яка здійснила господарську операцію.

Документ на машинозчитуваному носії повинен мати код особи, відповідальної за правильність складання документа. Належність коду конкретній особі реєструється організацією-створювачем документа на машинозчитуваному носії, а також створюються технічні, програмніф засоби та організаційні умови, що виключають можливість користування чужими кодами. Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України. Документування господарських операцій може здійснюватися з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні обов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм. Додаткові вимоги до створення первинних документів про касові і банківські операції, рух цінних паперів, товарно-матеріальних і інших об’єктів майна передбачаються іншими нормативними актами. Порядок використання та обліку бланків первинних документів суворої звітності, а також коло господарських операцій, оформлення яких проводиться на таких бланках, визначаються окремими нормативними актами. Записи у первинних документах, облікових регістрах повинні здійснюватися тільки у темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, засобів механізації та іншими засобами, які б забезпечили збереження цих записів протягом визначеного терміну зберігання та запобігти внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов’язковому прокресленню. Аналітичний та синтетичний облік: робочий план рахунків (рахунки, субрахунки, рахунки аналітичного обліку). За способом групування та узагальнення облікових даних бухгалтерські рахунки поділяються на синтетичні та аналітичні. Синтетичні рахунки – це балансові рахунки, що узагальнюють облік господарської діяльності підприємства. Синтетичні рахунки призначені для обліку інформації в узагальненому вигляді й у грошовому вимірнику. Облік наявності та змін сукупностей економічно однорідних господарських засобів і джерел їх утворення в грошовому вимірнику називається синтетичним обліком. Для детальної характеристики об’єктів бухгалтерського обліку використовується аналітичний рахунок, в яких крім вартісного вимірника використовуються натуральні й трудові вимірники. Облік наявності та змін окремих видів і об’єктів господарських засобів та джерел їх утворення з використанням різних вимірників називається аналітичним обліком. Таблиця 2. 1. Робочий план рахунків ЗАТ «Рівне-Борошно» Синтетичні рахунки Субрахунки Код Назва Код Назва 10 Основні засоби 103 Будинки та споруди 104 Машини та обладнання 105 Транспортні засоби 106 Інструменти, прилади та інвентар 107 Робоча і продуктивна худоба 109 Інші основні засоби 11 Інші необоротні матеріальні активи 111 Бібліотечні фонди 112 Малоцінні необоротні матеріальні активи 12 Нематеріальні активи 127 Інші нематеріальні активи 13 Знос необоротних активів 131 Знос основних засобів 132 Знос інших необоротних матеріальних активів 133 Знос нематеріальних активів 14 Довгострокові фінансові інвестиції 141 Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі 15 Капітальні інвестиції 151 Капітальне будівництво 152 Придбання (виготовлення) основних засобів 20 Виробничі запаси 201 Сировина й матеріали 203 Паливо 204 Тара й тарні матеріали 207 Запасні частини 208 Матеріали с/г призначення 209 Інші матеріали 22 Малоцінні та швидкозношувальні предмети (МШП) За видами предметів 23 Виробництво За видами виробництва 26 Готова продукція За видами готової продукції 28 Товари 281 Товари на складі 30 Каса 301 Каса в національній валюті 31 Рахунки в банках 311 Поточні рахунки в національній валюті 313 Інші рахунки в банку в національній валюті 33 Інші кошти 333 Грошові кошти в дорозі в національній валюті 36 Розрахунки з покупцями та замовниками 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 362 Розрахунки з іноземними покупцями 363 Розрахунки з учасниками ПФГ 37 Розрахунки з різними дебіторами 372 Розрахунки з підзвітними особами 377 Розрахунки з іншими дебіторами 39 Витрати майбутніх періодів За видами витрат 40 Статутний капітал За видами капіталу 44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) 441 Прибуток нерозподілений 442 Непокриті збитки 48 Цільове фінансування і цільові надходження За об’єктами фінансування 60 Короткострокові позики 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті 62 Короткострокові векселі видані 621 Короткострокові векселі, видані в національній валюті 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 64 Розрахунки за податками й платежами 641 Розрахунки за податками 642 Розрахунки за обов’язковими платежами 643 Податкові зобов’язання 644 Податковий кредит 65 Розрахунки за страхування 651 За пенсійним забезпеченням 652 Розрахунки за обов’язковими платежами 653 За страхуванням на випадок безробіття 66 Розрахунки з оплати праці 661 Розрахунки за заробітньою платою 68 Розрахунки за іншими операціями 684 Розрахунки за нарахованими відсотками 685 Розрахунки з іншими кредиторами 70 Доходи від реалізації 701 Дохід від ре5алізації готової продукції 702 Дохід від реалізації товарів 703 Дохід від реалізації робіт і послуг 71 Інший операційний дохід 712 Дохвд від реалізації інших оборотних активів 718 Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів 73 Інші фінансові доходи 732 Відсотки одержані 74 Інші доходи 746 Інші доходи від звичайної діяльності 79 Фінансові результати 791 Результат операційної діяльності 792 Результат фінансових операцій 793 Результат іншої звичайної діяльності 90 Собівартість реалізації 901 Собівартість реалізованої готової продукції 902 Собівартість реалізованих товарів 903 Собівартість реалізованих робіт і послуг 91 Заготівельновиробничі витрати За видими витрат 92 Адміністративні витрати За видами витрат 93 Витрати на збут За видами витрат 94 Інші витрати операційної діяльності 943 Собівартість реалізованих виробничих запасів 948 Визнані штрафи, пені, неустойки 949 Інші витрати операційної діяльності 95 Фінансові витрати 951 Відсотки за кредит 952 Інші фінансові витрати Форма бухгалтерського обліку (перелік реєстрів) та їх коротка характеристика.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

2. Етапи організації бухгалтерського обліку

3. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

4. Організація обліку на підприємстві

5. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

6. Організація обліку на торгівельному підприємстві
7. Організація обліку власного капіталу підприємства України
8. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

9. Організація обліку

10. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

11. Організація обліку доходів

12. Організація обліку орендних операцій

13. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

14. Організаційний розвиток підприємств

15. Організація обліку грошових коштів в касі

16. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

18. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

19. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

20. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

21. Організація облікового процесу на підприємстві

22. Організація бухгалтерського обліку
23. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку
24. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

25. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

26. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

27. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

28. Рахунки бухгалтерського обліку

29. Система та процес бухгалтерського обліку

30. Українська школа бухгалтерського обліку

31. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

32. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

33. Організаційна структура підприємства

34. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

35. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

36. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

37. Організація оплати праці на підприємстві

38. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку
39. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві
40. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

41. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

42. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

43. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

44. Ревізійні комісії підприємств і організацій

45. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

46. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

47. Організація збутової діяльності на підприємстві

48. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Сиреневые сны".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
940 руб
Раздел: Подставки для украшений
Дорожный горшок Potette Plus, сине-зеленый.
Уникальный дорожный горшок для детей от 15 месяцев, который может стать незаменимым помощником для родителей в дороге. Детский дорожный
1392 руб
Раздел: Прочие

49. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)

50. Організація грошових розрахунків на підприємстві

51. Організація виробництва продукції на підприємстві

52. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

53. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

54. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"
55. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах
56. Облік доходів підприємств

57. Облік неопераційних витрат на підприємстві

58. Організація і методика аудиту доходів підприємства

59. Роль обліку в управлінні підприємством

60. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

61. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

62. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

63. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

64. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

65. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

66. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

67. Організаційна структура управління підприємством

68. Організація діяльності підприємства

69. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

70. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
71. Формування організаційних структур управління підприємством
72. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

73. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

74. Організаційна і виробнича структура підприємства

75. Основи організації фінансів підприємтсв

76. Фінансовий облік на підприємстві

77. Организанізаційно-правові форми підприємств

78. Організація, планування і керування хімічним підприємством

79. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

80. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Патронташ со стопками.
Охотнику, туристу, болельщику и просто любителю спонтанных праздников это изобретение может весьма пригодиться. Набор удобных пластиковых
554 руб
Раздел: Прочее
Чудо-пеленка для мальчика "Bambola".
Пеленка на липучках создана, чтобы обеспечить спокойный сон малышу. Благодаря липучкам, которые удерживают и не позволяют ребенку
340 руб
Раздел: Пелёнки

81. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

82. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

83. Організація приймання товару в аптеці

84. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

85. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

86. Організація праці менеджера
87. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
88. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

89. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

90. Організаційна система управління природокористуванням України

91. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

92. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

93. Реструктуризація підприємств

94. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

95. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

96. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Карандаши цветные "Jumbo", двухсторонние, 24 цвета.
Карандаши для рисования, треугольной формы. В наборе: 12 разноцветных, двусторонних карандашей (24 цвета). Мягкие, но при этом очень
608 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Основи побудови обліку праці та її оплати

98. Організація евакуаційних заходів

99. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.