Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економіки підприємства та підприємництва Реферат з дисципліни «Управління витратами» на тему: «Фінансовий, управлінський та виробничий облік. Характеристика, основні відмінності» Виконала студентка групи ЕП-07-2 Лохтенко О.П. Перевірив: Головач Т.В. 2010 Зміст Вступ 1. Управлінський облік: сутність, зміст та принципи ведення 1.1 Суть, предмет і принципи управлінського обліку 1.2 Становлення і розвиток управлінського обліку як науки 2. Основні теорії фінансового обліку: предмет, об’єкт і метод фінансового обліку 3. Організація управлінського виробничого обліку 4. Порівняльна характеристика фінансового, управлінського та виробничого обліку Висновок Література Вступ Становлення ринкової економіки в зарубіжних країнах, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв'язків зумовлюють необхідність удосконалення обліку і контролю як складових частин економічної інформації, необхідної для управління на всіх рівнях. Необхідність в управлінській діяльності виникла фактично на перших етапах становлення людського суспільства. Первісні люди змушені були якось будувати свою діяльність. Так, під час полювання, пошуку рослинної їжі виникала необхідність створити групи мисливців, шукачів плодів тощо. Тому виникала потреба в перших, поки що примітивних, управлінських функціях (розробка плану полювання на мамонта, розміщення мисливців при полюванні на хижаків, розбирання туші і т.д.). Але ця управлінська діяльність здійснювалась непослідовно (кожний раз мала різний характер) та непродумано. З подальшим розвитком виробничо-господарської діяльності людей врешті-решт виникли певні організаційні форми (майстерні, господарства поміщиків, примітивні підприємства тощо). Однак у кожному випадку застосовувались свої особливі підходи в управлінні, які не базувались на узагальненнях, принципових положеннях, виявлених тенденціях. Потреба в науці про управлінський облік виникла не так давно і пов'язана з глобальними змінами у технології виробництва та системи управління. Постають проблеми планування їх діяльності, організування робочих місць, створення ефективної системи формування зацікавленості працівників в результатах роботи, розробки технологічних процесів, проведення точного обліку з метою забезпечення контролю тощо. 1. Управлінський облік: сутність, зміст та принципи ведення 1.1 Суть, предмет і принципи управлінського обліку Якщо коротко сказати, то управлінський облік – це керування економічним суб'єктом через планування, контроль і регулювання управлінською діяльністю і процесом ухвалення рішення. Це процес виявлення, зміни, нагромадження, аналізу, підготовки і передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки та контролю всередині організації і для забезпечення ефективного використання ресурсів. Основний елемент системи контролінгу на підприємстві – управлінський облік. Найчастіше саме поняття контролінгу асоціюється з поняттям управлінського обліку, але це не правильно: основне завдання управлінського обліку – надання релевантної інформації для прийняття управлінських рішень, а функції контролінгу ширше, вони містять у собі не тільки управлінський облік, але і планування, контроль, координацію, а також вироблення рекомендацій для прийняття управлінських рішень.

Основними цілями управлінського обліку є: створення інтегрованої системи обліку витрат і доходів; нормування витрат; планування, контроль і аналіз витрат; бюджетування; забезпечення бази для ціноутворення; надання інформаційної допомоги фінансовим менеджерам у прийнятті оперативних рішень; контроль, планування і прогнозування економічної ефективності діяльності підприємства і центрів відповідальності; вибір найбільш ефективних шляхів розвитку підприємства. Основним завданням управлінського обліку є надання неупередженої інформації, необхідної для управлінських рішень відповідними управлінськими ланками підприємства. Зміст управлінського обліку розкриває рисунок 1. Рисунок 1 – Схема реалізації змісту управлінського обліку Предметом управлінського обліку виступає сукупність об’єктів у процесі циклу управління господарською діяльністю підприємства, а саме: виробничі ресурси – основні засоби, нематеріальні активи, матеріальні ресурси, трудові ресурси; господарські процеси та їх результати – постачальницько-заготівельна діяльність, виробнича діяльність, фінансово-збутова діяльність, фінансова, інвестиційна та інші види діяльності суб’єкта господарювання. Управлінському обліку притаманні такі специфічні принципи, а саме: принцип методологічної незалежності – означає, що кожна фірма (підприємство) встановлює свої правила організації, методології ведення управлінського обліку; принцип орієнтації на досягнення стратегічних цілей підприємства означає, що приймаючи рішення на будь-яком рівні і вибираючи найоптимальніше з них, слід пріоритетними рахувати інтереси підприємства; принцип оцінки результатів діяльності структурних підрозділів підприємства ,що передбачає визначення тенденцій і перспектив кожного підрозділу у формуванні прибутку підприємства від виробництва до реалізації продукції; принцип результативності означає, що при здійсненні будь-яких видів діяльності слід постійно спів ставляти затрати, понесенні в результаті діяльності, з отриманим результатом; при цьому результат повинен перевищувати затрати; принцип відповідальності означає ,що за величину затрат і результатів відповідальність несе конкретна особа, яка їх контролює; принцип багатоваріантності означає, що при підготовці інформації слід врахувати всі варіанти, однак вибирати найоптимальніший з метою прийняття управлінських рішень; принцип бюджетного методу управління, що є інструментом планування і передбачає бюджетування виробництва, реалізації та фінансування підрозділів, а також підприємства загалом; принцип залежності, який полягає у тому, що до різних альтернативних рішень відносяться тільки ті витрати, які залежатимуть від майбутнього вибору; принцип «різна собівартість для різних цілей» означає, що залежно від мети, тобто для прийняття конкретних управлінських рішень, використовується різна інформація для формування собівартості, саме тому і вартісний розмір собівартості буде різний. Основні цілі управлінського обліку полягають у наданні інформації для калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), планування, контролю, оцінки та безпосереднього вдосконалення діяльності підприємства, прийняття управлінських рішень.

Тобто інформація управлінського обліку повинна надавати можливість менеджерам визначати перспективи подальшого розвитку підприємства, вирішувати проблеми і оцінювати успішність діяльності. Відповідно до цілей визначаються і функції управлінського обліку: інформаційна – забезпечення керівників усіх рівнів управління інформацією, необхідною для поточного планування. Контролю та прийняття оперативних управлінських рішень; комунікаційна – формування інформації, яка є засобом внутрішнього комунікаційного зв’язку між різними рівнями управління; контрольна – здійснення оперативного контролю й оцінки результатів діяльності внутрішніх підрозділів і підприємства в цілому; прогностична – забезпечення перспективного планування й координування розвитку підприємства в майбутньому на підставі аналізу та оцінки фактичних результатів діяльності. 1.2 Становлення і розвиток управлінського обліку як науки Процес формування та розвитку управлінського обліку можна поділити на три етапи. Тривалий час бухгалтерський облік був лише засобом реєстрації господарських операцій методом подвійного запису і складання фінансової звітності. Облік витрат (виробничий облік), як частина бухгалтерського обліку, здійснював тільки узагальнення витрат для калькулювання собівартості продукції. Проте, вже на початку XX століття стало зрозуміло, що традиційний облік не повною мірою задовольняє потреби управління в умовах загострення конкуренції, ускладнення технології та організації виробництва. Внаслідок цього на основі розробки методів нормування праці (система Ф. Тейлора) було посилено контрольну функцію обліку через застосування системи калькулювання стандартних витрат і оперативного аналізу відхилень. Другий етап розвитку управлінського обліку почався в середині 30-х років і був пов'язаний, насамперед, з розробкою системи калькулювання змінних витрат (яка отримала назву &quo ;директ-костинг&quo ;) та обліку за центрами відповідальності. Внаслідок запровадження цих систем сформувалась окрема підсистема бухгалтерського обліку, яка застосовувала не тільки грошові вимірники, і була орієнтована не на потреби калькулювання продукції для складання офіційної звітності, а на прийняття поточних управлінських рішень. Отже, можна вважати, що управлінський облік як самостійна система сформувався в середині 50-х років. Саме відтоді він є обов'язковим початковим курсом в університетах США, а згодом в інших країнах світу. Третій етап розвитку управлінського обліку почався в середині 70-х років у зв'язку з посиленням ролі стратегічного управління в умовах глобальних змін у технології та в системах управління. Якщо до цього часу управлінський облік був орієнтований лише на управління виробництвом, то тепер він дедалі більше перетворюється на стратегічний управлінський облік. Управлінський облік як самостійна наука. Сучасний управлінський облік, використовуючи зовнішню та внутрішню інформацію, забезпечує потреби не тільки виробництва, а й маркетингу, управління дослідженнями та інших функцій бізнесу. Він здійснює аналіз діяльності з урахуванням як поточних, так і довгострокових цілей, розробляє методи отримання, збору інформації про вирішальні фактори успіху: якість, інновації, час тощо.

Торвальдсен, делая бюст известного человека... (стр. 292). Заметка сохранилась на том же листе бумаги, что и предшествующий набросок. Торвальдсен Бертель (1770-1844) - знаменитый датский скульптор. Сделанный им в 1820 г. скульптурный портрет Александра I имел большой успех и многократно копировался. Так, например, 18 февраля 1824 г. московский почтдиректор А. Я. Булгаков писал своему брату: "Много слышал я о бюсте Императора Торвальдсонове" ("Русский архив", 1901, кн. 2, стр. 42). Заметка о бюсте "известного человека" тесно связана со стихотворением Пушкина "К бюсту завоевателя" (1829), в котором нейтральным обозначением "завоеватель" прикрыто имя Александра I. 1) Какое тяжелое лицо (итал.) Письмо о "Борисе Годунове" ("Voici ma tragedie...") (стр.292). Статья эта является литературной переработкой, неотправленного письма к H. H. Раевскому, написанного летом 1825 г. (см. т. 9). Теоретические соображения о самом жанре трагедии дополнены в новой редакции письма конкретными характеристиками основных персонажей "Бориса Годунова"

1. Характеристика основних фінансово-промислових груп України

2. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов

3. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов

4. Индивидуальные особенности мышления. Характеристика основных качеств ума

5. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей

6. Краткая характеристика основных причин и условий, способствующих росту преступности в современный период
7. Характеристика основных школ древнеиндийской философии
8. Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка

9. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

10. Характеристика основных стаций гусеобразных на пролете в Константиновском районе Амурской области

11. Облік основних засобів

12. Облік основних засобів підприємства

13. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

14. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

15. Характеристика основных способов действия в специальной операции по пресечению захвата ВГО

16. Характеристика основных теорий происхождения государства и права

Музыкальный центр "Парк развлечений".
Это детское пианино с диапазоном в одну октаву предназначено для малышей. Над клавиатурой пианино расположены кнопки с изображением
1575 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Управління виробничими витратами

18. Характеристика основных достижений в развитии американской социологии на рубеже 20-21 века

19. Характеристика основных выгод и проблем, связанных с развитием туризма. Туристский продукт Алтайского края

20. Характеристика основных форм оздоровления физической культурой

21. Организация и характеристика основных форм безналичных расчётов

22. Фінансово-бухгалтерська практика у фінансовому управлінні Менської районної державної адміністрації
23. Загальна характеристика основних економічних моделей
24. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

25. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

26. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

27. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

28. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

29. Основные стороны процесса общения и их характеристика

30. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

31. Процес управління та його основні стадії

32. Основные экспериментальные характеристики нового адаптивного вариатора

Пенал-книжка для начальной школы "Ever After High", 21x14 см.
Пенал-книжка для начальной школы. 1 отделение, держатели письменных принадлежностей. Застегивается на молнию. Размер: 21х14х3 см.
303 руб
Раздел: Без наполнения
Набор инструментов.
Помогаю папе - отличный игровой набор для юных мастеров. Научит начальным профессиональным навыкам. Поможет ребенку почувствовать себя
589 руб
Раздел: Инструменты и мастерские
Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские

33. Политическая власть и ее основные характеристики

34. Основные характеристики конституционного устройства Ямало- Ненецкого автономного округа

35. Основные виды общения и их характеристики

36. Что такое страхование, классификация видов, основные характеристики видов страхования

37. Основні напрямки фінансового аналізу

38. Виды облигаций и их основные характеристики
39. Общая характеристика источников гражданского и торгового права в основных правовых системах современности
40. Основные генетические характеристики популяции

41. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

42. Облік зносу та амортизації основних засобів

43. Видеоустройства персональных ЭВМ и их основные характеристики

44. Командообразование: основные характеристики и особенности формирования

45. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

46. Основные породы сельскохозяйственных животных и их характеристики

47. Виробничі запаси - облік та аналіз

48. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (15 предметов).
Кондитерский шприц - это легкое и простое в использовании приспособление для рисования кремом или шоколадом. С его помощью можно легко
556 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Кролик "Bunnies" с магнитами, 9,5 см.
Симпатичные кролики приглашают вас весело провести время! Благодаря магнитным свойствам вы можете комбинировать их по-разному. Материал:
386 руб
Раздел: Дикие животные
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1141 руб
Раздел: Глобусы

49. Облік виробничих запасів

50. Облік виробничих запасів на ВАТ "Криворіжхліб"

51. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

52. Облік операцій основних господарських процесів

53. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

54. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві
55. Організація управлінського обліку
56. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

57. Роль обліку в управлінні підприємством

58. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

59. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

60. Основні характеристики планети

61. Определение основных гидрологических характеристик

62. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

63. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

64. Основные характеристики преступности

Фломастеры "Замок", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Профиль корпуса: круглый корпус. Вид фломастеров: стандартные.
379 руб
Раздел: 13-24 цвета
Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие

65. Архитектура и основные характеристики персонального компьютера

66. Микропроцессор: назначение, состав, основные характеристики

67. Основные этапы развития компьютерной техники. Сравнительные характеристики компьютеров разных поколений.

68. Классификация технических средств охраны, их основные тактико-технические характеристики и области применения

69. Характеристика РЭСИ как объекта теории надежности. Основные показатели безотказности для невосстанавливаемых объектов

70. Основные характеристики и параметры надёжности
71. Классификация и основные характеристики торгового оборудования. Требования
72. Основні концепції маркетингу та їх характеристики

73. Основные характеристики и цели CXE, емкость рынка

74. Основные характеристики способов выхода на зарубежные рынки

75. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

76. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

77. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

78. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

79. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

80. Виды передач и их основные характеристики

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Канистра-бочонок со сливом, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
443 руб
Раздел: Баки, канистры
Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры

81. Расчет основных характеристик газопровода на участке "Александровское-Раскино"

82. Основные категории общения и их характеристика

83. Основные стороны процесса общения и их характеристика

84. Основные характеристики опилкобетона

85. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

86. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів
87. Фінансовий облік на підприємстві
88. Характеристика фінансових ризиків на та заходи щодо їх мінімізації

89. Аналіз виробничих основних засобів

90. Загальна характеристика комунального підприємства Сумської обласної ради "Підприємство виробничо-технологічної комплектації"

91. Общая характеристика, классификация и оценка основных средств

92. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

93. Структура основних виробничих фондів підприємства. Обігові кошти. Собівартість продукції

94. Характеристика системы показателей эффективности использования основных фондов предприятия общественного питания

95. Основная характеристика инфраструктуры отдельных районов Приазовья

96. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Рюкзак школьный "Com Style. Ever After High".
Рюкзак подойдет для школьников начальных классов. У рюкзака 2 отделения, закрывающиеся на молнии. В переднем отделении предусмотрен
1492 руб
Раздел: Без наполнения
Комод "Радуга" (4 секции).
Домашний уют слагается из множества составляющих. Каждая деталь важна в хрупкой гармонии дома. Комод 4-х секционный - яркое подтверждение
1850 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

97. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

98. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

99. Общая характеристика процесса научения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.