Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Вступ Актуальність дослідження. Останніми роками зросла увага до проблем теорії і практики естетичного виховання як найважливішому засобу формування відношення до дійсності, засобу етичного і розумового виховання, тобто як засобу формування всесторонньо розвиненої, духовно багатої особистості. А формувати особистість і естетичну культуру, – відзначають багато письменників, педагоги, діячі культури (Д.Б. Кабальовський, А.С. Макаренко, Б.М Неменський, В.А. Сухомлинський, Л.М. Толстой, К.Д. Ушинський), – особливо важливо в найсприятливішому для цього шкільному віці. Відчуття краси природи, оточуючих людей, речей створює в дитині особливі емоційно психічні стани, порушує безпосередній інтерес до життя, загострює допитливість, розвиває мислення, пам'ять, волю і інші психічні процеси. Навчити бачити прекрасне навкруги себе, в навколишній дійсності покликана система естетичного виховання. Для того, щоб ця система впливала на дитину найефективніше і досягала поставленої мети, Б.М. Неменський виділив наступну її особливість: «Система естетичного виховання повинна бути, перш за все єдиної, об'єднуючої всі предмети, всі позакласні заняття, все суспільне життя молодшого школяра, де кожний предмет, кожний вид заняття має свою чітку мету в справі формування естетичної культури і особистості молодшого школяра.» Але у всякої системи є стрижень, основа, на яку вона спирається. Такою основою в системі естетичного виховання молодших школярів ми можемо рахувати мистецтво: музику, архітектуру, скульптуру, живопис, танець, кіно, театр і інші види художньої творчості. Мотив для цього нам дали ще Платон і Гегель. На підставі їх поглядів стало аксіомою, що мистецтво є головним змістом естетики як науки, і що краса є основне естетичне явище. Мистецтво містить в собі великий потенціал для розвитку особистості. Зі всього вищесказаного, можна припустити, що, залучаючи молодшого школяра до багатющого досвіду людства, накопиченого в мистецтвах, можна виховати високоморальну, різносторонньо розвинену сучасну людину. Це припущення і визначило тему дослідження: «Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодших школярів». Предмет дослідження – особливості використання засобів естетичного виховання молодших школярів. Об'єкт дослідження –естетичне виховання молодших школярів. Мета – виявлення можливостей засобів естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодших школярів. Гіпотеза – естетичне виховання ефективне, якщо використовувати в учбовій діяльності засоби мистецтва, культури, природи та взагалі навколишнього світу. Завдання: 1. Вивчити і проаналізувати літературу по проблемі естетичного виховання молодших школярів. 2. Визначити засоби та методи формування естетичної свідомості молодших школярів. 3. Розробити методику роботи з естетичного виховання молодших школярів. Методи дослідження: теоретичний аналіз літератури, спостереження, педагогічний експеримент, бесіда. Наукова новизна. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому визначено та обґрунтовано методичні поради у використанні форм естетичного виховання та організації його впливу на формування підростаючої особистості молодшого школяра.

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання результатів даного дослідження при розробці виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів. Апробація дослідження. Достовірність дослідження апробоване в Ходорківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів з учнями четвертих класів. Структура роботи. Робота складається з вступу, основної частини (теоретичний та практичний розділи), висновку та списку літератури (26 джерел), та додатків. Робота містить 38 сторінок. 1. Теоретичні підходи до проблеми естетичного виховання молодших школярів У цьому розділі ми розглянемо основні теоретичні підходи вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів до проблеми естетичного виховання молодших школярів, розкриємо поняття «естетичне виховання», виявимо його мету, завдання, розглянемо основні категорії естетичного виховання і їх особливості в молодшому шкільному віці, а також шляхи і засоби естетичного виховання. 1.1 Сутність естетичного виховання Дорослі і діти постійно стикаються з естетичними явищами. У сфері духовного життя, повсякденної праці, спілкування з мистецтвом і природою, в побуті, в міжособистісному спілкуванні – скрізь прекрасне і потворне, трагічні і комічні виконують істотну роль. Краса доставляє насолоду і задоволення, стимулює трудову активність, робить приємними зустрічі з людьми. Потворне відштовхує. Трагічне учить співчуттю. Комічне допомагає боротися з недоліками. Ідеї естетичного виховання зародилися в глибокій старовині. Уявлення про сутність естетичного виховання, його завданнях, цілі змінювалися починаючи з часів Платона і Арістотеля аж до наших днів. Ці зміни в поглядах були обумовлені розвитком естетики як науки і розумінням сутності її предмету. Термін «естета» походить від грецького «ais e icos» (сприйнятий відчуттям). Філософи-матеріалісти (Д.Дідро і Н.Г. Чернишевский) вважали, що об'єктом естетики як науки є прекрасне. Ця категорія і лягла в основу системи естетичного виховання. У наш час проблема естетичного виховання, розвитку особистості, формування її естетичної культури одна з найважливіших завдань, що стоять перед школою. Вказана проблема розроблена достатньо повно в працях вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів. Серед них Д.Н. Джола, Д.Б. Кабальовський, Н.І. Киященко, Б.Т.Ліхачов, А.С. Макаренко, Б.М. Неменський, В.А. Сухомлинський, М.Д. Таборідзе, В.Н. Шацкая, А.Б. Щербо та інші. У використаній літературі є безліч різних підходів до визначень понять, вибору шляхів і засобів естетичного виховання молодших школярів. Розглянемо деякі з них. У книзі «Загальні питання естетичного виховання в школі» під редакцією відомого фахівця з естетичного виховання В.Н. Шацької ми знайшли таке формулювання: «Радянська педагогіка визначає естетичне виховання як виховання здатності цілеспрямовано сприймати, відчувати і правильно розуміти і оцінювати красу в навколишній дійсності – в природі, в суспільному житті, праці, в явищах мистецтва. &quo ;(1; 47) У короткому словнику по естетиці естетичне виховання визначається як «система заходів, направлених на вироблення і вдосконалення в людині здатності сприймати, правильно розуміти, цінувати і створювати прекрасне і піднесене в житті і мистецтві».

В обох визначеннях йдеться про те, що естетичне виховання повинне виробляти і удосконалювати в людині здатність сприймати прекрасне в мистецтві і в житті, правильно розуміти і оцінювати його. В першому визначенні, на жаль, упущена діяльна або творча сторона естетичного виховання, а в другому визначенні підкреслюється, що естетичне виховання не повинне обмежуватися тільки споглядальною метою, воно повинне також формувати здатність створювати прекрасне в мистецтві і житті. Д.Б. Ліхачов в своїй книзі «Теорія естетичного виховання школярів» спирається на визначення дане К. Марксом: «Естетичне виховання – цілеспрямований процес формування творчо активної особи дитини, здатної сприймати і оцінювати прекрасне, трагічне, комічне, потворне в житті і мистецтві, жити і творити «по законах краси» (2; 51). Автор підкреслює провідну роль цілеспрямованої педагогічної дії в естетичному становленні дитини. Наприклад, розвиток у дитини естетичного відношення до дійсності і мистецтва, як і розвиток його інтелекту, можливий як некерований, стихійний і спонтанний процес. Спілкуючись з естетичними явищами життя і мистецтва, дитина, так чи інакше, естетично розвивається. Але при цьому дитиною не усвідомлюється естетичне сутність предметів, а розвиток часто обумовлений прагненням до розваг, до того ж без втручання ззовні у дитини можуть скластися невірні уявлення про життя, цінності, ідеали. Б.Т Ліхачов, також як і багато інших педагогів і психологів, вважає, що тільки цілеспрямована педагогічна естетично-виховна дія, залучення дітей в різноманітну художню творчу діяльність здатні розвинути їх сенсорну сферу, забезпечити глибоке збагнення естетичних явищ, підняти до розуміння справжнього мистецтва, краси дійсності і прекрасного в людській особі (2; 42). Існує безліч визначень поняття «естетичне виховання», але, розглянувши лише деякі з них, вже можна виділити основні положення, кажучи про його сутність. По-перше, це процес цілеспрямованої дії. По-друге, це формування здатності сприймати і бачити красу в мистецтві і житті, оцінювати її. По-третє, завдання естетичного виховання формування естетичних смаків і ідеалів особи. І, нарешті, по-четверте, – розвиток здібності до самостійної творчості і створення прекрасного. Своєрідне розуміння сутності естетичного виховання обумовлює і різні підходи до його цілей. В цьому проблема цілей і завдань естетичного виховання вимагає особливої уваги. У процесі дослідження я звернула увагу, що часто серед педагогів існує помилкова думка про тотожність естетичного і художнього виховання. Проте ці поняття необхідно чітко розмежовувати. Так, наприклад, В.Н. Шацька ставить перед естетичним вихованням наступну мету: «Естетичне виховання служить формуванню здібності активного естетичного відношення учнів до витворів мистецтва, а також стимулює посильну участь в створенні прекрасного в мистецтві, праці, в творчості та законах краси» (3; 14). З визначення видно, що автор важливе місце в естетичному вихованні відводить мистецтву. Мистецтво – це частина естетичної культури, як художнє виховання частина естетичного, частина важлива, вагома, але вона охоплює тільки одну сферу людської діяльності.

Список (копия) с этой иконы был доставлен из Греции в Москву в октябре 1648 г. 22 Незапу – внезапно. 23 Дружина (старинное) – жена. 24 Длинные рукописи не складывались лист к листу, а подклеивались в длину, в «столбец», и свертывались трубочкой. 25 Он поехал… в Кром, как назывался во Пскове кремль… – В XVII в. Псков, второй по величине город после Москвы, делился на три части: Кром (центральная часть), Середний город, Окольный город. В Кроме и поблизости от него располагались административные учреждения, находился двор архиепископа. Псков был обнесен тремя рядами стен и представлял собой внушительную по тем временам крепость. В псковской жизни важную роль играли также два загородных района – Запсковье и Завеличье. 26 Посадские люди – значительная часть населения русских городов, которая занималась торговлей, различными ремеслами и несла ряд повинностей в пользу государства (т.е. платила различного рода налоги, участвовала в общегородских работах и т.д.). В среде посадских людей выделялись несколько уровней социальных групп – «лучшие» (т.е. наиболее зажиточные), «середние» и «молодшие» люди, а иногда и «самые молодшие» (бедные)

1. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

2. Роль гри в процесі формування усного мовлення учнів

3. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"

4. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

5. Особистісні відносини вчителя і учня

6. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи
7. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского
8. Розвиток мовленнєвої культури учнів

9. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

10. Місце особистості в політиці

11. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

12. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

13. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

14. Роль колективу у формуванні особистості

15. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

16. Виховання в сім’ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Виховання естетичної культури підлітків

18. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

19. Формування духовності учнів у навчальному процесі

20. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)

21. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

22. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини
23. Роль НБУ у формуванні банківської системи
24. Роль крейдяного періоду у розвитку біосфери

25. Роль політичних партій у розвитку демократії

26. Роль М.В. Ломоносова (1711-1765) в розвитку природознавства, медичної справи та освіти

27. Бітлз і їх роль у розвитку молодіжної культури ХХ століття

28. Морально-естетична культура та спілкування

29. Естетичні погляди "Руської Трійці"

30. Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5–7 класів

31. Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушеннями енергетичного обміну

32. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей

33. Бесіди про образотворче мистецтво - засіб виховання учнів у 1-4 класах

34. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

35. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

36. Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині

37. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

38. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів
39. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі
40. Особистісно-орієнтоване виховання

41. Розробка методики формування в учнів системи знань і вмінь з технології обробки металу не верстатах на заняттях з трудового навчання у 9 класі (профіль "Металообробка")

42. Роль міжкультурного виховання у підготовці вчителів Німеччини

43. Роль сім’ї у фізичному вихованні дітей

44. Технологія формування учнівського колективу

45. Формування в учнів обчислювальних навичок з табличного і позатабличного множення і ділення

46. Формування знань про тварин в учнів 3 класу на уроках "Я і Україна. Природознавство"

47. Формування історичної свідомості учнів

48. Формування народознавчих знань та вмінь учнів

Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр

49. Формування особистості в колективі за творчою спадщиною А.С.Макаренка

50. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках біології в 6 класі

51. Формування творчої особистості як наукова проблема

52. Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів

53. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності

54. Освіта – основа розвитку особистості
55. Періодизація особистісного розвитку згідно концепції Еріка Еріксона
56. Роль підліткових та юнацьких груп у вихованні

57. Соціалізація і виховання особистості

58. Формування людської особистості під впливом біологічних факторів

59. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

60. Естетичні категорії православ’я

61. Рольові теорії особистості

62. Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті

63. Історія розвитку фізичного виховання в Україні

64. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

65. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

66. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

67. Формування державної підтримки розвитку малого підприємництва

68. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

69. Роль высших растений в почвообразовании (шпаргалка)

70. О роли эксперимента в разработке научных гипотез происхождения жизни
71. Роль хищных в лесных экосистемах Республики Адыгея
72. Биологическая роль гидролиза в процессах жизнедеятельности организма

73. Роль рек в освоении и заселении Сибири

74. Роль транспорта в организации экономического пространства России

75. Государственный бюджет и его роль в макроэкономическом равновесии

76. Налоги с населения и их роль в условиях перехода к рынку

77. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

78. Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии региона

79. Роль арбитража в судебной защите прав предпринимателей

80. Магдебургское право и его роль в социально-экономической жизни городов Беларуси

Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее
Набор линеров "Sacura Pigma Micron", 3 штуки, черные.
Универсальные капиллярные ручки для письма, создания скетчей, иллюстраций, чертежей, ведения дневниковых, архивных записей и журналов
564 руб
Раздел: Капиллярные

81. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

82. Банки и их роль в экономике Украины

83. Роль главы государства в обеспечении конституционных прав личности в РФ

84. Международный комитет красного креста и его роль в установлении гуманитарных норм международных конфликтов

85. Таможенные пошлины и сборы и их роль в формировании доходной части бюджета РФ

86. Роль социального партнерства в решении проблем охраны труда
87. Роль СМИ в современном мире (The mass media in the life of Society)
88. Роль поэзии в обучении немецкому языку

89. Трагическая роль русского народа в произведении А.С. Пушкина "Борис Годунов", в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" и картине В.И. Сурикова "Боярыня Морозова"

90. Культурологические и семиотические исследования Ролана Барта

91. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

92. Роль эпизода в поэме Н.В.Гоголя "Мёртвые души"

93. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

94. Роль названия в художественном тексте

95. Сон Обломова. Своеобразие эпизода и его роль в романе

96. Роль тёмных сил в романе М. Булгакова "Мастер и Маргарита"

Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов

97. Роль гротеска в романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль»

98. Император ФРИДРИХ I БАРБАРОССА. Роль его личности в истории

99. Томас Джефферсон и его роль в американской революции 18 века


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.