Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти України Державний університет “Львівська політехніка” Звіт маркетингової роботи фірми “Каштан” Розробили: Дробот М. Базилевич П. Намачинський І. Полякова В. Стойка І. Ковальська І. Львів 1998 1. Класифікація потреби за матрицеюПо ієрархії потреб Фірма займається наданням охоронних послуг. Тому можемо сказати, що діяльність фірми задовольняє первинні потреби людини. Зокрема таку первинну потребу як безпека. По ієрархії потреб людина перш за все буде задовольняти нижчі потреби такі як голод, спрага та безпека, а потім вже й вторинні потреби. Тобто не задовольнивши всі первинні потреби індивід не буде, і не матиме можливостей задовольнити хоча б одну соціальну потребу.Фактори, що впливають на формування потреби Такими факторами можна вважати соціально-групові, адже потреба у безпеці не може розглядатись з погляду національних, статевих, вікових та інших. Оскільки не можна поділити потенційних споживачів охоронних послуг ні за одним з перелічуваних факторів.По часових параметрах Потреба, котру буде задовольняти наша фірма, відноситься до поточних. Тобто розглядаємо її як таку, що потрібно задовольнити тепер Але необхідно зазначити, що вона може відноситись до перспективних, тих котрі необхідно задовольнити в майбутньому. Безпека це постійна потреба, не можна поставити конкретних часових границь в її задоволенні.За принципом задоволення Потреба буде задовольнятись за допомогою послуг. Оскільки справжню охорону може надати людина, а не товар (хоча не виключається їх синтез). Тому задоволення потреби буде класифікуватися як послуга (людини-охоронця), а не як купівля товару. Клієнт, що потребує безпеки, купляє послугу, а все решта (обслуговування персоналом, технікою тощо) справа нашої фірми.За ступенем принципового задоволення Порівнявши теперішній попит на охоронні послуги з можливостями фірм, котрі зараз працюють у цій сфері, можна стверджувати, що попит не є повністю задоволений, а швидше за все тільки частково. Отже можна стверджувати про перспективи для нашої нової фірми. За масовістю розповсюдження Розглянемо діяльність фірми з географічного боку. Наша фірма бере за мету регіональне розповсюдження послуги. Організація є малою тому задовольнити зразу потребу в межах країни не є можливим, хоча це перспективний напрямок для фірми. Всезагальне задоволення цієї потреби взагалі є не можливим. Щодо соціальної сторони, то це буде всезагальне розповсюдження. Оскільки класифікувати потребу безпеки по такими факторам як соціальні групи по освіті чи по доходу, або приналежності до певних соціальних общин неможливо, адже безпека потрібна всім. Але не можна виключати обмежені доходи клієнтів.По еластичності Потреба є слабоеластичною, адже незначні зміни в ціні на послуги фірми не змусять потенційних споживачів відмовитись від них. Всім зрозуміло, що нехтування цими послугами призведе до серйозніших наслідків ніж реагування на зміну ціни.За природою виникнення Є основною, споживач перш за все буде захищати своє життя, життя близьких людей, майно. А потiм, коли в нього вiдпаде питання захищеності, вiн буде думати та задовольняти iншi свої потреби (звичайно крiм їжi).З

а суспiльною думкою Виразно соцiально позитивними є послуги в охоронi. Нi нейтральних нi негативних ознак вони не виявляють в суспiльнiй думцi. З цим погодиться кожен свiдомий громадянин.За глибиною проникнення в суспiльну свiдомiсть Безперечно ця потреба усвiдомлена всiєю потенцiйною соцiальною групою. Не залежно вiд вiку, статi, нацiональностi, роду занять. При будь-яких обставинах окремий iндивiд усвiдомлює потребу в безпецi, її роль в iснуваннi та дiяльностi цього iндивiду.За ступенем поточної необхiдностi Враховуючи складну економiчну ситуацiю, пiдвищений кримiногенний стан в країнi i безсилiсть нацiональних силових структур, можна вважати потребу в охоронi, як потребу пiдвищеної iнтенсивностi за ступенем поточної необхiдностi.За причиною виникнення Безпека завжди вiдносилась до природних причин виникнення, тому що вона є первинною потребою людини. Хоча зараз деякi бiзнесмени та керiвники фiрм задовольняють цю потребу пiд впливом моду, оскiльки це вважається престижним i пiднiмає iмiдж, важливiсть людини котру охороняють. Але ця мода нав’язана часом i не вiдповiдає основнiй причинi виникнення, котра є природною.За часовими параметрами споживання Послуги по охоронi вiдносяться до тих, котрi повиннi задовольнятися постiйно та безперервно. В переважнiй бiльшостi цю послугу не можна надавати по певним перiодам.За широтою проникнення в рiзнi сфери життя Потреба виникає в рiзних сферах життя, тому за широтою проникнення є полiсферною. Безпека потрiбна всiм i всюди незалежно вiд мiсця знаходження суб’єкту чи роду дiяльностi. Для найефективнiшої i прибуткової роботи нашої фiрми, ми не будемо обмежуватися одною чи декiлькома сферами життя, а будемо проникати у всi сфери i стратимося задовольнити повнiстю.За специфiкою задоволення Унiверсальна. Можна охороняти i нерухомiсть i рухоме майно, одного керiвника i весь штат органiзацiї, персонально i комплексно. Ми будемо спецiалiзуватись на комплексi всiх можливих охоронних послуг.За характером бар'єрiв задоволення потреби Перед тим як задовольнити цю потребу споживач повинен перейти через психологiчний i ресурсний бар'єри. Оскiльки iндивiд, наприклад, по своїй натурi не може сприймати того, що його чи його майно хтось буде охороняти з сторони, вiн вважає це для себе принизливим. Можна багато навести психологiчних бар'єрiв, оскiльки поведiнку чи сприйняття особистiстю певної соцiальної необхiдностi важко передбачити. Ресурсний бар'єр полягає у вiдсутностi коштiв для задоволення цiєї потреби, навiть при великому бажаннi. 2. Потреба та її обгрунтування Потреба в безпецi iснувала завжди i буде iснувати постiйно. Не треба робити детального аналiзу для виявлення того, що проблема охорони лежить, як нiколи, гостро. I не тiльки для керiвникiв пiдприємств чи полiтичних дiячiв. Квалiфiкованої охорони потребують всi прошарки суспiльства, адже сьогоднi нiхто не застрахований вiд того, що на нього чи на його майно зазiхатимуть iншi. Якщо ж людина буде знати, що його безпека в надiйних руках, вона зможе всi свої знання i сили вiддати роботi (перш за все стосується пiдприємцiв та багатих людей).

Також сучаснi пiдприємцi зiткнулися з такою новою для них проблемою як комерцiйний чи промисловий шпiонаж, що є продуктом конкурентної боротьби. Часто пiдприємцi не знають або не вмiють захистити свої комерцiйнi таємницi. Тому вони потребують спецiалiстiв, котрi захищатимуть iнформацiю їхнього бiзнесу. Отже, потреба в охоронi, безпецi чи захистi будь-якого суб’єкту людського життя (особа, майно, iнформацiя тощо) iснує i не вирiшена на даний час. Наша фiрма прагне i ставить за мету частково або навiть i повнiстю задовольнити її. 3.Мета фiрми i мета маркетингу Метою нашої фiрми є забезпечення спокiйного iснування i дiяльностi частки або усього населення нашого регiону. Ми будемо намагатися усiма способами, дозволеними чинним законодавством вiдгородити мирне населення вiд кримiнального свiту. Захист ( ось головна мета нашої фiрми. Метою маркетингової дiяльностi фiрми є якнайшвидше входження на ринок охоронних послуг, дослiдження даного ринку, вивчення усього спектру послуг, якi потребують задоволення, задоволення як найбільшої частини ринку високоякiсними послугами. Обрання максимально ефективного методу цiноутворення зможе забезпечити нашiй фiрмi найширше коло споживачiв, що сприятиме становлення та зростання прибутку. АНКЕТА1. Чи вважаєте Ви, що безпека ( одна з найнеобхідніших потреб ? ( так ( ні ( не знаю2. Чи хочете Ви щоб Вас охороняли ? так ( ні ( не знаю ( інше 3. Найважливіше для Вас безпека сім’ї ( нерухомості ( моя власна ( вантажів машини ( офісу ( інше 4. Якщо Ви бізнесмен, для Вас безпека у бізнесі: 3. виключно важлива 4. дуже важлива 5. важлива 6. не дуже важлива 7. зовсім не важлива5. “Сучасні служби безпеки, що засновані як приватні, обслуговують населення краще за державні” ( рішуче не згоден ( не згоден ( важко відповісти ( згоден ( рішуче згоден6. До приватних охоронців Ви не зверталися тому, що: ( низький рівень обслуговування ( високі ціни ( не маю такої потреби ( користуюсь державною охороною ( вони не задовольняють моїх потреб ( незгоден з усіма перерахованими вище пунктами.7. Від служби охорони Ви очікуєте (відмітьте всі котрі Ви вважаєте за потрібне): ( професіоналізму ( справжньої безпеки ( якомога менше втручання в діяльність особи котру охороняють ( найкращого кінцевого результату їх діяльності ( байдуже8. Справжня охорона повинна бути: Чисельною Малочисельною Досвідченою Недосвідченою Озброєною Без зброї Сучасною Класичною Приватною Державною Технічно оснащеною Без сучасної техніки9. Сучасні охоронці мають рівень професіоналізму: 8. відмінний 9. дуже добрий 10. добрий 11. посередній 12. зовсім поганий10. Які фактори можуть вплинути на те, що Ви звернетесь до приватної охорони ? 13. кримінальна ситуація погіршиться 14. подешевшення послуг 15. реклама 16. побачите охорону в дії 17. інше 11. “ Я вільно гуляю по вулиці, тому що : нічого не боюся зі мною завжди моя зброя зі мною мій пес зі мною моя дружина (чоловік) зі мною моя охорона інше 12. Нещодавно стався випадок, коли я подумав, що непогано було б звернутися до охоронної фірми 13. Які особисті якості охоронця вплинуть на Ваш вибір? 14. Вкажіть будь-ласка сферу Вашої діяльності та посаду.

Тепер вона лежить в паспорті, бо на роботу без неї не беруть, пенсію не платять, і навіть до нотаріуса не поткнешся без цієї цидулки. Отак от носиш її та думаєш - чи вона тепер замінює паспорт? А чи є додатком до паспорта? Зрозуміло одне - завтра нам з вами скажуть отримати іще одну папірчину. Сумніваєтеся? Дарма. Юридичні особи, тобто фірми, уже мають силу-силенну номерів: по-перше, код із романтичною назвою ЄДРПОУ, по-друге індивідуальний номер платника податків та свідоцтво платника ПДВ, ну, а крім того свідоцтво про реєстрацію, довідку зі статуправління знову з безліччю кодів та цілу купу інших папірців. І без цих документів не можна підписати навіть найменшого контракту. А вигадували усю цю маячню ті самі славетні податківці. Тож будьте певні: індивідуальний податковий код - не останній з ваших номерів. Далі буде. Тільки не питайте в нас, навіщо усе це потрібно. І справді - у кожної людини від народження існує свій власний індивідуальний код. Називається ПІБ, тобто прізвище-ім’я-по-батькові. Додайте сюди ж дату й рік народження

1. Маркетингова програма будівельної фірми

2. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

3. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

4. Методичні вказівки до оформлення звіту з науково-дослідної роботи студентів

5. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

6. Информационные системы маркетингового анализа
7. Системы адаптивного управления роботами
8. Надежность машин: станки, промышленные роботы

9. Использование роботов в промышленных предприятиях

10. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

11. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

12. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

13. Маркетинговая деятельность банка

14. Технология и организация маркетинговых исследований

15. Маркетинговая деятельность и управление ею на предприятии /на примере муниципального предприятия "Кировское троллейбусное управление"

16. Использование маркетингового подхода при выживании ВУЗов в современных условиях (Доклад)

Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Международная маркетинговая стратегия /ОАО Комбинат "Крымская Роза"/

18. Маркетинговое исследование рынка персональных компьютеров

19. Маркетинговый раздел бизнес-плана

20. Маркетинговое исследование рынка сыра

21. Формирование портфеля заказов фирмы на основе маркетинговой стратегии в АО "УАЗ"

22. Элементы маркетинговой политики фирмы "Елена"
23. Роль маркетингового планирования в формировании стратегии развития предприятия
24. Концепции маркетинга и их сущность. Сущность и роль маркетинговой ценовой политики

25. Исследование, характеристика и пути решения маркетинговой проблемы фирмы - производителя маргарина "Молочный"

26. Реклама в маркетинговой деятельности

27. Маркетинговые исследования в оптовой торговле на примере комплексного исследования рыночных комплексов и оптовых рынков г. Екатеринбурга

28. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

29. Методы маркетинговых исследований в регионе

30. Влияние маркетинговых коммуникаций на объемы продаж

31. "Маркетинговый план продвижения продукции на рынок СНГ"

32. Маркетинговое исследование рынка сыроваренной продукции на Украине

Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Бусы-прорезыватели "Фруктовый микс".
Детские бусы-прорезыватели "Фруктовый микс" из серии "Мамины помощники" сделают процесс появления первых молочных
380 руб
Раздел: Пластмассовые
Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки

33. Маркетинговые исследования рынка компьютерных продаж г. Нижнего Новгорода

34. Маркетинговое исследование радиостанции "Наше время на милицейской волне"

35. Международная маркетинговая стратегия ОАО «Комбинат «Крымская Роза»

36. Маркетинговые мероприятия по увеличению объемов продаж ОАО «Мясокомбинат ХХХ»

37. Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продаж

38. Планирование маркетинговой деятельности компании ООО "Интерлизинг"
39. Маркетинговые исследования
40. "Особенности разработки маркетинговой стратегии на примере дома моды Dilbar"

41. Анализ маркетинговой деятельности

42. Маркетинговые иследования авторынка

43. Маркетинговые исследования в рекламе

44. Маркетинговые исследования

45. Анализ финансовых возможностей предприятия ОАО «АВТОВАЗ» для организации маркетинговой деятельности

46. Маркетинговая политика распределения

47. Методы получения и обработки маркетинговой информации

48. Ассортиментная политика как направление маркетинговой деятельности туристской фирмы

Спрей детский солнцезащитный с календулой "Кря-Кря", SPF 25, 200 мл.
Солнцезащитный спрей "Кря-Кря" для защиты нежной кожи ребёнка. Спрей содержит комбинированный фильтр и защищающие компоненты.
425 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, салатовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: салатовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел

49. Как составлять маркетинговый отчет

50. Теория и практика употребления маркетинговой терминологии

51. Internet как этап развития маркетинговых коммуникаций

52. Выбор и реализация маркетинговой стратегии

53. Использование маркетингового подхода при выживании ВУЗов в современных условиях

54. Комплекс маркетинговых коммуникаций
55. Маркетингова сутність реклами
56. Маркетинговая деятельность на основе технологий Интернет

57. Маркетинговая информационная система

58. Маркетинговая среда

59. Маркетинговий аналіз ситуації

60. Маркетинговое исследование рынка

61. Маркетинговое исследование рынка рукавов высокого давления

62. Маркетинговое исследование рынка цветных струйных принтеров HP 610 C SERIES

63. Маркетинговые исследования

64. Маркетинговые исследования

Подгузники-трусики для девочек Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для девочек 8-15 лет (30 - 47
427 руб
Раздел: Обычные
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие

65. Маркетинговые исследования как ступень к повышению коммерческих результатов

66. Маркетинговые исследования услуг в сети Интернет

67. Маркетинговые посредники

68. Маркетинговые стратегии малого бизнеса в период перехода к рыночной экономике

69. Маркетинговый анализ рынка майонеза

70. Маркетинговый бизнес-план
71. Маркетинговый план
72. Международная маркетинговая программа СП «Инволюкс» ООО

73. Ориентация маркетинговой деятельности

74. Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций в сфере туризма

75. Разработка маркетинговой программы

76. Разработка маркетинговой стратегии для промышленного предприятия

77. Разработка маркетинговых технологий продаж

78. Реклама в маркетинговой деятельности предприятия

79. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

80. Управление маркетинговой деятельностью фирмы

Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные
Контейнер прямоугольный, 1850 мл.
Контейнер прямоугольный объемом 1850 мл. Герметичный. Широкий температурный диапазон использования. Материал: стекло, пластик,
447 руб
Раздел: Штучно
Папка-портфолио для школьника, на 4 кольцах, 20 файлов, 10 вкладышей.
Формат - A4. Размер - 245x320 мм. Наличие файлов - 20. Количество вкладышей - 10. Материал папки - твердый картон. Материал вкладыша -
371 руб
Раздел: Портфолио

81. Услуги, как объект маркетинговой деятельности

82. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов

83. Процесс и дизайн маркетингового исследования

84. Система маркетингового планування на підприємстві

85. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

86. Маркетинговое исследование предприятия ООО «ЭФКО»
87. Маркетинговые исследования
88. Сбор маркетинговых данных как этап коммерциализации технологий

89. Бенчмаркинг как функция маркетинговых исследований

90. Новации в области маркетинговой деятельности и их влияние на формирование, и выполнение маркетинговых стратегий

91. Бенчмаркинг и маркетинговые исследования в разработке стратегий маркетинга

92. Подходы к формированию эффективной маркетинговой стратегии

93. Как выглядит сильная маркетинговая стратегия?

94. Конкурсы как маркетинговый ход

95. Маркетинговые исследования рекламной деятельности

96. Интегрированные маркетинговые коммуникации в местах продажи

Карандаши цветные "Evolution", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Ультрапрочные цветные карандаши, изготовленные без использования древесины. В наборе 24 ярких цвета. Цветной
694 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло 2-х спальное "Стандарт", шерсть мериноса.
Одеяло 2-х-спальное (стандарт). Материал: овечья шерсть, мериноса (смесь натурального и искусственного шерстяного наполнителя). Чехол:
916 руб
Раздел: Одеяла
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис", 9x8x19 см (фарфор).
Банка для чайных пакетиков (диспенсер) "Ирис". В фарфоровой банке чай отлично сохранится, а доставать пакетики из специального
599 руб
Раздел: Стеклянные

97. Формализация цели и задачи маркетинговых исследований

98. Маркетинговое исследование начинается c грамотного брифинга

99. Ценовые маркетинговые исследования


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.