Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Программное обеспечение Программное обеспечение

Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Контрольна робота «Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами», на основі АБС «Операційний день банку» Вступ Склад інформаційного забезпечення, його організація визначаються складом завдань, які стоять перед банком. До традиційних для будь-якого банку завдань відноситься операційна (розрахунково-касова) діяльність та кредитування. При такому підході банківська технологія будується на програмному продукті «Операційний день банку» (ОДБ). Всі послуги банк надає клієнтам на договірній основі та за встановленими цими договорами тарифами. Розмір процентних ставок, періодичність та черговість нарахування (сплати) доходів (витрат) передбачаються договорами кредиту, депозиту, іншими договорами. 1. Постановка задачі: Розробка програмного забезпечення АРМ «Операції по договорам» у складі АБС «Операційний день банку». Виходячи з потреб оптимізації обсягів операційної роботи та витрат часу необхідно розробити систему призначену для контролю за операціями з договорами, яка дозволить організувати схеми нарахування відсотків за користування ресурсами (депозити, кредити, залишки на рахунках клієнтів т.п.), автоматично формувати електронні документи, а також дозволить впроваджувати і контролювати існуючі схеми списання комісій по обслуговуванню. 2. Організаційно-економічна сутність задачі Установи Банку зобов'язані забезпечити своєчасне нарахування та відображення в бухгалтерському та податковому обліку процентних та комісійних доходів та витрат за операціями з клієнтами відповідно до «Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків», затверджених постановою Правління НБУ від 25.09.97 №316, (зі змінами та доповненнями), та Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Для своєчасної і якісної переробки все зростаючих об'ємів інформації потрібно застосування все більш сучасного технічного та програмного забезпечення. Оскільки несвоєчасне нарахування процентних та комісійних доходів і витрат призводить до викривлення податкової звітності та до помилок при розрахунку суми оподатковуємого прибутку – облік даних операцій потребує особливої уваги. До операційних доходів і витрат Банку належать: процентні доходи (витрати) – доходи (витрати), які обчислюються пропорційно часу і сумі та є компенсацією за кредитний ризик, а саме: доходи (витрати) за кредитами і депозитами та іншими процентними фінансовими інструментами, комісійні доходи (витрати) – доходи (витрати), які обчислюються пропорційно сумі активу чи зобов'язання незалежно від часу або є фіксованими, тобто комісійні – це доходи (витрати) за всіма послугами, наданими (отриманими) контрагентами Банку. Розрахунковим періодом для застосування принципу відповідності є календарний місяць, тобто відповідність витрат, що здійснені Банком, заробленим доходам оцінюється за результатами діяльності за місяць. Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат є: принцип нарахування (доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку під час їх виникнення, а не під час надходження або сплати грошей, тобто обліковуються в періоді, до якого вони належать); відповідності (для визначення результату звітного періоду необхідно співставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів).

Банк застосовує такі схеми відображення визнаних / отриманих (сплачених) доходів/витрат у бухгалтерському обліку: через рахунки нарахованих доходів/витрат (2048, 2068, 2078, 3570 тощо); шляхом прямого віднесення доходів/витрат на відповідні рахунки 6 і 7 класу. Процентні та комісійні доходи за кредитними операціями підлягають відображенню в бухгалтерському обліку через рахунки нарахованих доходів. Виходячи з потреб оптимізації обсягів операційної роботи, бухгалтерський облік комісійних доходів ведеться в такому порядку: у разі виконання одночасно таких умов: дата нарахування та дата сплати клієнтом винагороди Банку співпадають, на рахунку, відкритому в Банку (клієнтському або внутрішньобанківському) є кошти, призначені для сплати комісійної винагороди, у Банку є підстави для безспірного списання (стягнення) належної йому комісійної винагороди, або дата нарахування та дата сплати клієнтом винагороди Банку співпадають, клієнт сплачує комісійну винагороду самостійно, готівкою або шляхом безготівкового перерахування коштів, Комісійна винагорода може відображатися в обліку методом прямого віднесення на рахунки 6 класу. у разі, якщо на момент надання Банком послуги принаймні одна із вищевказаних умов не виконується, суми комісійних доходів відображаються на рахунках нарахованих доходів; при отриманні (списанні) від клієнтів відповідні кошти зараховуються на погашення вказаної заборгованості за нарахованими доходами. Порядок перенесення нарахованих доходів на відповідні їм рахунки прострочених нарахованих доходів (2049, 2069, 2079, 3579, тощо) один для всіх доходів Банку: через сім робочих днів після закінчення строку сплати, передбаченого відповідною угодою. Нарахування доходів і витрат здійснюється відповідно до Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків. Відповідно до нормативних вимог доходи і витрати Банку повинні нараховуватись та відображатись у бухгалтерському обліку не рідше одного разу на місяць незалежно від періодичності нарахувань (розрахунків), яка вказана в угоді з контрагентом. Нарахування процентних доходів і витрат здійснюється пропорційно сумі активу чи зобов'язання та кількості днів, протягом яких враховувались такі активи чи зобов'язання, за методом: «факт / факт», тобто за фактичну кількість днів у місяці (28,30,31) та році (365). За методом «факт / факт» нараховуються процентні доходи (витрати) за операціями з установами Банку, іншими банками та клієнтами, що здійснюються в національній валюті України та російських рублях (крім фінансових інструментів, в умовах випуску яких емітент передбачає інші методи). При розрахунку процентних доходів та витрат враховується перший день і не враховується останній день договору (контракту). Нарахування доходів та витрат за операціями з клієнтами здійснюють уповноважені працівники операційних підрозділів. Попередній додатковий контроль правильності нарахування доходів та витрат (застосування процентних ставок відповідно до умов договорів (додаткових угод), визначення періоду, за який здійснюється таке нарахування тощо) здійснюється працівниками структурних підрозділів установ Банку, які ініціюють та здійснюють супроводження таких операцій.

3. Основні вимоги до програмного забезпечення АРМ «Операції по договорам» Виходячи з специфіки операцій, до системи повинні бути пред'явлені наступні вимоги: Функціональні можливості АРМ повинні дозволяти виконання в автоматичному режимі основних операцій, необхідних для повного і правильного нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами. Базове (системне) програмне забезпечення повинно дозволяти роботу в реальному часі, і допускати проведення в великій кількості операцій введення / виведення, читання, друкування. Базові програмні засоби повинні забезпечувати перенос пакета прикладних програм на нові апаратні платформи, без будь-яких в них змін. Прикладні програмні засоби повинні забезпечити взаємодію з існуючою БД. Управління АРМ повинно бути простим і наглядним, а робота з використанням АРМ повинна знижувати кількість помилок яких може припуститися операційний працівник. Апаратна реалізація системи повинна бути достатньо простою і ефективною по вартості. Реалізація вищевикладених вимог дозволить створити просту і ефективну автоматизовану систему, яка значно підвисить продуктивність праці, зменшить витрати часу на виконання рутинних операцій, дозволить приділяти більше уваги якості обслуговування клієнтів. 4. Склад функціональних задач АРМ «Операції по договорам» Основною вимогою до АРМ «Операції по договорам», з точки зору потреб споживачів, є автоматизоване виконання комплексу робіт, пов'язаних з нарахуванням операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами. Необхідно розробити систему, яка автоматизує основні, найбільш трудомісткі операції, які повинен виконати працівник при нарахуванні доходів та витрат: підрахунок кількості операцій, за здійснення яких банк нараховує фіксовану суму комісійних (кількість документів відправлених через СЕП, тощо) в розрізі клієнтів; визначення суми залишку на який нараховується відсотки (вхідний, вихідний, середньоденний, тощо); можливість редагування тарифів і відсоткової ставки в залежності від зміни умов договорів; перерахунок комісійних доходів від операцій з іноземною валютою (видача готівкової іноземної валюти з поточних рахунків суб'єктів підприємницької діяльності) в гривневий еквівалент по курсу НБУ на день здійснення операції; можливість диференційованого нарахування доходів та витрат (в залежності від кількості операцій, від розміру залишку на рахунку, від розміру обороту по рахунку, тощо); можливість вибору щодо необхідного виду документа, яким буде списання з поточного рахунку клієнта відповідно до умов договору (меморіальний ордер, платіжна вимога, тощо); формування відомостей нарахованих сум комісій та процентів; автоматичне формування в ОДБ проводок по нарахуванню і сплаті доходів та витрат; автоматичне перенесення несплачених понад сім днів нарахованих доходів на відповідні їм рахунки прострочених нарахованих доходів, формування в ОДБ проводок які відображають ці операції. Згідно інструктивним матеріалам НБУ процес нарахування та взискання відсотків повинно здійснюватися в два етапи: 1) нарахування розрахованої суми на рахунках доходів/витрат; 2) погашення нарахованих відсотків.

Прибыль (убыток) от реализации ценных бумаг при реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, и ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в налоговом учете учитывается раздельно. Процентный доход по государственным и муниципальным ценным бумагам, по которым предусмотрено исключение из цены сделки части накопленного процентного дохода, определяется на дату реализации на основании договора купли – продажи с учетом положений статьи 328 настоящего Кодекса и подлежит отражению в налоговом учете на основании справки ответственного лица, которое исчисляет прибыль (доход) по операциям с ценными бумагами. Статья 330. Особенности ведения налогового учета доходов и расходов страховых организаций Налогоплательщики – страховые организации ведут налоговый учет доходов (расходов), полученных (понесенных) по договорам страхования, сострахования, перестрахования, по заключенным договорам, по видам страхования. Доходы налогоплательщика в виде всей суммы страхового взноса, причитающейся к получению, признаются на дату возникновения ответственности налогоплательщика перед страхователем по заключенному договору, вытекающую из условий договоров страхования, сострахования, перестрахования, вне зависимости от порядка уплаты страхового взноса, указанного в соответствующем договоре (за исключением долгосрочных договоров страхования жизни)

1. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

2. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

3. Доходи та витрати комерційного банку

4. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

5. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне

6. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
7. Привчання собак до пошуку та виявлення речей людини на ділянці місцевості
8. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

9. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону

11. Свобода та межі підприємницької діяльності

12. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

13. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

14. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

15. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

16. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду та корекція ускладнень у жінок із сифілісом в анамнезі

Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

17. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

18. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

19. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

20. Газифікація с. Комиші Сумської області природним газом двохступеневою системою поліетиленовими газопроводами з розробкою газифікації житлового будинку та технології будівництва поліетиленовими газопроводами з висвітленням технології зварювання поліетилено

21. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

22. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства
23. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні
24. Аудит інших операційних доходів

25. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

26. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

27. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

28. Облік та аудиту комерційних банках

29. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

30. Основні функції операційних систем. Вбудований редактор FAR Manager

31. Побудова надійних операційних систем, що допускають наявність ненадійних драйверів пристроїв

32. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

34. Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

35. Особливості перебігу інфекційних захворювань та туберкульозу у тварин та людини

36. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

37. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

38. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем
39. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу
40. Віра, Надія, Любов у філософсько-релігійних поглядах та етичній думці людства

41. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

42. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

43. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

44. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

45. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

46. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

47. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

48. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40
Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели

49. Організація евакуаційних заходів

50. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

51. Кредитний механізм в комерційних банках

52. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

53. Проблемні позички і засоби реструктурування безнадійних боргів

54. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні
55. Форвардні та факторингові операції
56. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

57. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

58. Валютні операції банку та валютні ризики

59. Ринок олійних культур

60. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

61. Облік неопераційних витрат на підприємстві

62. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

63. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

64. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

65. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

66. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

67. Характеристика рекреаційних ресурсів України

68. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

69. Вирішення міжнародних комерційних спорів

70. Ринок телевізійних програм
71. Способи творення присвійних прикметиків
72. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

73. Наближені методи розв’язку нелінійних рівнянь

74. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

75. Розробка програми мовою програмування С++ по пошуку коренів нелінійних рівнянь

76. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

77. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

78. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

79. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

80. Проектування комбінаційних схем на мікросхемах різного ступеню інтеграції

Пеленка Папитто (5 штук, ситец, 120x90 см).
Состав: ситец (хлопок 100%). Размер: 120x90 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
304 руб
Раздел: Пелёнки
Форма разъемная "Webber" BE-4286N, черная.
Материал: сталь. Покрытие: антипригарное. Высота: 6,8 см. Диаметр: 24 см.
314 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40

81. Теорії лінійних одноконтурних автоматичних систем регулювання

82. Дисперсія у одномодових телекомунікаційних волокнах

83. Маркетинг на ринку інноваційних товарів

84. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

85. Розвиток творчого мислення старшокласників на уроках математики з використанням інформаційних технологій

86. Розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь
87. Нейротропні ефекти координаційних сполук на основі оксіетилідендифосфонату германію з нікотиновою кислотою, нікотинамідом і магнієм (МІГУ-4, 5, 6)
88. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

89. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшникової олії ЗАТ з ІІ "ДОЕЗ")

90. Конвенції з авіаційних перевезень

91. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

92. Особливості діяльності інноваційних підприємств

93. Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

94. Теорія документно-інформаційних потоків

95. Формування організаційних структур управління підприємством

96. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

97. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

98. Педагогічні основи використання самостійних робіт у малокомплектній початковій школі

99. Система корекційних вправ для занять з дітьми, що мають фонетико-фонематичні вади мови


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.