Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА МОСКОВКО ГЕННАДІЙ СЕРГІЙОВИЧ УДК: 577.73: 613.9: 616-053: 616.8: 616.85: 616.858-008.6 ВІКОВІ ТА НОЗОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ ХОДИ 14.01.15 – нервові хвороби Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наукКиїв – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України Науковий керівник доктор медичних наук, професор Карабань Ірина Миколаївна Інститут геронтології АМН України, відділ вікової фізіології та патології нервової системи, завідувач відділу Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Зозуля Іван Савович Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра медицини невідкладних станів, завідувач кафедри доктор медичних наук, професор Лисенюк Віктор Павлович Національний медичний університет ім.О. О. Богомольця МОЗ України, кафедра неврології і реабілітаційної медицини, завідувач кафедри Захист відбудеться «30» травня 2008 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.01 Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 Автореферат розісланий «18» квітня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Т.М. Каліщук-Слободін ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Здатність до стояння та прямоходіння відноситься до фундаментальних гомеостатичних механізмів у людини. Можливість вільно пересуватись у просторі, досягати наміченої мети та забезпечувати свої поточні потреби, використовуючи функцію ходи, є базовою складовою якості життя (Giladi . e al., 2007). Хода визначається як комплексний моторний і ментальний акт, який для свого виконання потребує інтеграції механізмів локомоції з тими, що контролюють баланс, довільні рухи в цілому, когнітивні та м′язово-скелетні функції (Dickso M. H. e al., 2000). Автоматизована хода, що встановлюється з віку приблизно першого року і підтримується протягом усього життя, генерується комплексними координованими спінальними механізмами, які запускаються та модифікуються стовбуровими структурами і супраспінальними моторними центрами (Arms ro g D. M., 1988). Реалізація акту ходи очевидно залежить від стану аферентних систем (зорової, пропріоцептивної, вестибулярної) (Pearso K. G., 2004) та від обставин зовнішнього середовища і внутрішнього стану організму (Wolfso L.I. e al., 1985, Voerma s . C. e al., 2007). Розлади ходи викликаються широким спектром неврологічних та не неврологічних захворювань. Вони є наслідком дисфункцій периферичної і центральної нервової системи, м′язово-скелетної системи, нормального старіння (Baloch R. W. e al., 2003, Krish amur hy M., Verghese J., 2006). У людей похилого віку глибина і важкість порушень ходи, розладів постуральної стабільності асоціюються з більшою захворюваністю та смертністю (Sudarski L.,

2001, Wilso R. S. e al., 2002, Rube s ei L. Z., 2006). Порушення ходи є ключовим проявом прогресуючих уражень нервової системи – нейродегенеративних, запальних, судинних (S olze H. e al., 2005, Swee i g K., Mock M., 2007) і цей прояв несе на собі основний тягар загальної інвалідизації хворих. Останнім часом значно збільшилась увага дослідників до аналізу порушень ходи при хворобі Паркінсона (Morris M. e al., 2005, Mirek E. e al., 2007), споріднених з паркінсонізмом нейродегенераціях (Abdo W. F. e al., 2006), інших спадкових та набутих дегенеративних захворюваннях, в тому числі хворобі Альцгеймера, есенційному тремтінні та ін. (Aggarwal . . e al., 2006). Особливий інтерес приділяється так званим первинним порушенням ходи (ідіопатична апраксія ходи), при яких залишаються невідомими як чинники процесу, так і його патогенетичні механізми (Wi ika es J., Ja kovic J., 1999). Встановлення ж певної асоціації між віковими порушеннями ходи і зниженням когнітивних спроможностей людини спричинило бурхливе зростання уваги до вірогідних спільних механізмів, які забезпечують як амбулаторну, так і когнітивну функцію (Verghese J. e al., 2007). Організація ходи та її порушення залишаються одним з найскладніших розділів фізіології нервової системи та неврології, зважаючи не тільки на загадковість інтимних механізмів, але і на методологічні проблеми дослідження акту ходи. Поява останнім часом сучасного електронного обладнання, що дозволяє отримувати параметри вільної ходи людини у реальному часі та досліджувати їх зміни в рамках різних експериментальних парадигм, створила нову можливість для порівняльного аналізу цього рухового акту, відкрила перспективи для клініко-інструментальних співставлень (Webs er K. E. e al., 2004). Не зважаючи на зростаючу кількість досліджень по проблемі ходи та її порушень, проведення перших міжнародних конгресів з питань ходи та когнітивних функцій (Мадрид. 2007 і Амстердам, 2008), залишається велика низка нез’ясованих моментів, особливо клінічного спрямування. Недостатньо вивчені закономірності змін часово-просторової організації ходи, зумовлені віком, при різних нейродегенераціях, впродовж прогресування таких багато вогнищевих запальних і нейродегенеративних патологіях, як множинний склероз та інші. У вітчизняній літературі цим питанням присвячені поодинокі публікації (Крыжановский Г.Н., Карабань И.Н., 2002, Левада О.А., 2006), а методологічне забезпечення ще далеке від сучасного рівня. Вищезазначене свідчить про актуальність обраного напрямку досліджень, визначає їх мету та завдання. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Робота виконана згідно плану науково-дослідних робіт Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, затверджена РПК по проблемі „Неврологія” і є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри нервових хвороб ВНМУ „Клініко-епідеміологічна характеристика основних захворювань нервової системи в Подільському регіоні України”, номер держреєстрації 0196U004916. У її виконанні автор проводив збір матеріалу епідеміологічного дослідження, його статистичне опрацювання.

Мета дослідження: підвищення якості діагностики і диференційної діагностики при різних неврологічних захворюваннях на основі вивчення особливостей клінічних проявів та часово-просторових параметрів порушень ходи. Завдання дослідження: Визначити основні закономірності організації та структуру часово-просторових параметрів ходи у здорових людей різного віку. Встановити головні характеристики розладів ходи у хворих на множинний склероз в залежності від стадії захворювання та типу клінічних проявів. Дослідити динаміку розладів ходи на різних стадіях хвороби Паркінсона. Визначити особливості формування порушень функції ходи у хворих з атиповими формами синдрому паркінсонізму (прогресуючий над’ядерний параліч, множинна системна атрофія). Оцінити зміни параметрів амбулаторної функції у хворих с синдромом апраксії ходи та при хореї Гентингтона. Об’єкт дослідження: хода людини в нормі та при неврологічній патології. Предмет дослідження: зміни часових та просторових параметрів ходи у здорових людей різного віку та при різних хронічних неврологічних захворюваннях. Методи дослідження: комплексне клініко-неврологічне обстеження із залученням методів параклінічного дослідження (магніто-резонансної томографії головного мозку), застосування клінічних діагностичних критеріїв діагнозу та шкальної оцінки структури та ступеня ураження функцій (UKPDS, UPDRS, EDSS), інструментальне дослідження часових та просторових параметрів ходи, статистичні методи та методи математичного моделювання. Наукова новизна одержаних результатів: В результаті проведеного дослідження встановлені основні часові та просторові параметри звичайної та прискореної ходи у молодих здорових людей та тренд змін параметрів з віком. Вперше вивчений стан функції ходи у хворих на множинний склероз та встановлена динаміка часових та просторових параметрів ходи в залежності від стадії захворювання. Встановлені основні кореляції загальної неврологічної клінічної картини множинного склерозу і розладів ходи, визначені синдроми, які роблять найбільшій внесок у формування патологічних форм ходи при цьому захворювання. Висловлена гіпотеза про специфічне прогностичне значення оцінок окремих функціональних систем (мозочкова функція, стовбурові функції, тазові порушення) для визначення стадійності та глибини розвитку процесу ураження при множинному склерозі. Висловлена гіпотеза про складний патогенез порушень ходи при МС та ведучу роль прогресуючих дегенеративних змін у нервовій системі. Вперше описані клінічні характеристики та часові і просторові параметри ходи у хворих з різними стадіями хвороби Паркінсона. Визначені кореляції основних клінічних оцінок екстрапірамідних функцій з порушеннями ходи і встановлені предиктори таких розладів. Порушується питання про внесок факторів віку та супутніх когнітивних порушень у формування розладів ходи при ХП. Вперше проведено комплексний аналіз часових та просторових параметрів ходи у хворих з атиповими формами синдрому паркінсонізму (множинна системна атрофія, прогресуючий над’ядерний параліч), хворих з апраксією ходи та з хореєю Гентингтона.

Революцйно-повстанська боротьба 40-50-х рокв мала могутнй вплив на подальший розвилок нашого народу. У цй боротьб виховувався  сформувався новий тип людини - людини-борця, месника й оборонця свого народу. Створився духовноспаяний монолт революцонерв-патротв, об'днаних незламною врою у святсть виборювано справи. За свою Правду, за Волю, за незалежну У кранську Державу геро завжди й кожночасно були готов на найбльш зусилля, жертви й на саму смерть. Герозм став масовим явищем, нормою щоденного життя не лише повстанцв, але й усх укранцв взагал. Нард випростався, гордо пднс голову, почувся господарем на власнй земл, смливо боронив законн права та не дозволяв назникам закрплюватися на рдних теренах. Визвольна боротьба охопила вс укранськ земл, але  форми й методи в рзних районах мали сво особливост й тактичн вдмнност. Особливе становище з вдступом нациств склалось на захдноукранських пограничних землях Лемквщини, Надсяння, Холмщини та Пдляшшя. Ц укранськ земл Москва подарувала польському сателтов з метою повного знищення там укранського населення. ¶з 1945 р. почалась акця «добровльного» переселення бля одного мльйона укранцв з хнх праддвських вковчних земель до Совтсько Украни

1. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

2. Хламідії. Будова та морфологічні особливості

3. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

4. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження

5. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

6. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах
7. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей
8. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

9. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

10. Метаболічні особливості, системне запалення та стан коронарного кровообігу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від маси тіла

11. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

12. Особливості патогенезу неврологічних проявів клімаксу

13. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

14. Тропічні та субтропічні плодові рослини

15. Екологічні особливості ампельних рослин

16. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки

17. Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща

18. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

19. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

20. Дуалізм давніх релігій та демонічні персонажі в романі М.А. Булгакова "Майстер і Маргарита"

21. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

22. Анатомо-фізіологічні особливості і патології дитячого організму
23. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей
24. Метод краніоцеребральної гіпотермії в лікуванні психічних розладів

25. Морфологічні особливості медулобластом мозочка

26. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

27. Методи вікової та педагогічної психології

28. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів

29. Психологічні особливості спілкування підлітків

30. Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі

31. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

32. Методологічні та гносеологічні основи вивчення феномена безсмертя

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы

33. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

34. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

35. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

36. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

37. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

38. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту
39. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії
40. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

41. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

42. Вікові особливості молодших школярів та їх врахування у забезпеченні пізнавальної активності

43. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

44. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

45. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

46. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

47. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

48. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 36 цветов, с кистью.
Детские цветные акварельные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное
859 руб
Раздел: Акварельные
Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее

49. Національний банк України та особливості його функціонування

50. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

51. Призначення та особливості експлуатації захисних споруд

52. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

53. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

54. Створення фермерського господарства по вирощуванню зернових та технічних культур
55. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників
56. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

57. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

58. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

59. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

60. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

61. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

62. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

63. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

64. Особливості підсудності та правонаступництва

Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения
Ходунки-каталка "Happy Time ".
Ходунки-каталка Happy Time–специально разработаны для мылышей от 6 месяцев до 3 лет специально для того, чтобы помочь малышу сделать свои
2760 руб
Раздел: Ходунки

65. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

66. Поняття та особливості бюджетного контролю

67. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

68. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

69. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

70. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні
71. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види
72. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

73. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

74. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

75. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

76. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

77. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування

78. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

79. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

80. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные

81. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

82. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

83. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

84. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

85. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

86. Особливості сюжету та проблематика роману М. Фріша "Homo Faber"
87. Особливості трактування міфологічних образів у трагедіях Расіна (на матеріалі трагедії "Андромаха")
88. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

89. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

90. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

91. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

92. Гігієнічні вимоги до розміщення і планування населених пунктів та житлових приміщень

93. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

94. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

95. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

96. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

Глобус "Двойная карта", рельефный, диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, может использоваться в
1290 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики

97. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

98. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

99. Клімактеричні розлади у жінок та їх профілактика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.