Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Державна служба в Україні

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Вступ Основні поняття Нормативно-правове регулювання діяльності державної служби Матерiальне та соцiально-побутове забезпечення державних службовцiв Проходження державної служби в державних органах та їх апаратi Реформування державної служби Висновки Література ВСТУП За останні десять років життя нашого суспільства відбулися радикальні зміни в економіці, соціальному житті. В умовах розмаїтості форм власності, свободи інформації, ідеологічного плюралізму держава повинна стати принципово новою, ніж при колишній командно-розподільній системі. Однак реформи державного управління, особливо в сфері виконавчої влади, значно відстали від реформ в інших сферах. Стара адміністративна машина намагається пристосуватися до вирішення нових завдань при принципово новій системі відносин. І, як результат, якість роботи держапарату знижується, а неефективність, хаотичність його дій зростає. Відбулося вимивання кваліфікації - апарат залишили професіональні кадри, а адекватної заміни не з'явилося. Структура посад свідчить, що державна служба є малоперспективною. Адже лише 1,5% державних службовців обіймають посади 1-3 категорій, натомість 95% - посади 5-7 категорій. Це у поєднанні зі слабодиференційованою заробітною платою робить непривабливою кар'єру державного службовця. Крім того, низький рівень базової зарплати та значні надбавки, що надаються на розсуд керівника, підривають основи незалежності державної служби. Заробітна плата також дуже диференціюється між різними державними органами, знижуючи горизонтальну мобільність державних службовців. Працівники поділяються також за віком і стажем державної служби. Приблизно 20% державних службовців мають стаж понад 15 років, у тому числі майже 40% керівників сформувалися за старої суспільної системи. Близько половини керівного персоналу має пенсійний або передпенсійний вік. З іншого боку, понад 55% державних службовців мають стаж до 5 років . Зі зникненням керівної партії не відбулося повороту до звичайної для демократичних країн служби публічної. Апарат, як і раніше, залишається непрозорим і менш підконтрольним, що породжує такі наслідки, як ріст корупції. Нарешті втратили силу колишні норми адміністративної моралі, хоча і далекі від досконалості, однак такі, що регулювали поведінку службовців. На їхньому місці виник моральний вакуум із властивою йому вседозволеністю, цинізмом, корупцією. Слід зазначити, що в країні створюються правові передумови для позитивних змін, які знайшли своє відображення в Конституції України, Законі України &quo ;Про державну службу&quo ;, Указах Президента України &quo ;Про стратегію реформування системи державної служби в Україні&quo ; та &quo ;Про підвищення ефективності системи державної служби&quo ; . Здійснення економічних і соціальних перетворень, досягнення економічного росту і виконання державою управлінських послуг на високому рівні, просування в напрямку європейської інтеґрації можливо тільки за умови створення ефективної системи державного управління, що відповідає стандартам демократичної, правової держави із соціально орієнтованою ринковою економікою.

З цією метою в Україні проводиться широкомасштабна адміністративна реформа, невід'ємною частиною якої є реформування системи державної служби, а саме: створення оновленого, дієздатного державного апарату, становлення професіональної, політично нейтральної й авторитетної державної служби. Саме тому мною була обрана дана тема роботи. У курсовій розглянуто стан держапарату на сьогоднішній день, окреслено основні напрямки реформування державної служби та особливості регулювання праці держслужбовців. Основніпоняття Закон України &quo ;Про державну службу&quo ; трактує поняття &quo ;державна служба&quo ; як професійну діяльність осіб, що займають посади в державних органах та їх апараті і практично виконують завдання і функції держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів . Цi особи є державними службовцями i мають вiдповiднi службовi повноваження. Посада - це визначена структурою i штатним розписом первинна структурна одиниця державного органу та його апарату, на яку покладено встановлене нормативними актами коло службових повноважень. Посадовими особами вiдповiдно до цього Закону вважаються керiвники та заступники керiвникiв державних органiв та їх апарату, iншi державнi службовцi, на яких законами або iншими нормативними актами покладено здiйснення органiзацiйно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцiй. Державні органи - це органи з повноваженнями, установленими Конституцією України, іншими законодавчими актами України, пов'язаними зі здійсненням законодавчої, виконавчої, судової влади з метою визначення, узгодження і виконання завдань і функцій держави у певній сфері чи діяльності на певній території. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. До системи органів виконавчої влади відносять: міністерства, комітети, Раду Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування . Основними цілями і завданнями державної служби в Україні є створення умов для розвитку відкритого громадянського суспільства, захист прав і свобод людини і громадянина, а також забезпечення результативної і стабільної діяльності органів державної влади відповідно до їх завдань, повноважень на конституційних основах. Державна служба грунтується на таких основних принципах: служiння народу України; демократизму i законностi; гуманiзму i соцiальної справедливостi; прiоритету прав людини i громадянина; професiоналiзму, компетентностi, iнiцiативностi, чесностi, вiдданостi справi; персональної вiдповiдальностi за виконання службових обов'язкiв i дисциплiни; дотримання прав та законних iнтересiв органiв мiсцевого i регiонального самоврядування; дотримання прав пiдприємств, установ i органiзацiй, об'єднань громадян. Право на державну службу мають громадяни України незалежно вiд походження, соцiального i майнового стану, расової i нацiональної приналежностi, статi, полiтичних поглядiв, релiгiйних переконань, мiсця проживання, якi одержали вiдповiдну освiту i професiйну пiдготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний вiдбiр, або за iншою процедурою, передбаченою Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Державна полiтика у сферi державної служби визначається Верховною Радою України. Основними напрямами державної полiтики у сферi державної служби є визначення основних цiлей, завдань та принципiв функцiонування iнституту державної служби, забезпечення ефективної роботи всiх державних органiв вiдповiдно до їх компетенцiї. Для проведення єдиної державної полiтики та функцiонального управлiння державною службою утворюється Головне управлiння державної служби при Кабiнетi Мiнiстрiв України. Питання функцiонування державної служби в iнших державних органах, правове становище яких регулюється спецiальними законами України, вирiшуються цими органами. Органом управлiння державною службою в державних органах та їх апаратi є Головне управлiння державної служби при Кабiнетi Мiнiстрiв України. Головне управлiння державної служби при Кабiнетi Мiнiстрiв України: прогнозує i планує потребу державних органiв та їх апарату в кадрах; забезпечує разом з iншими державними органами реалiзацiю загальних напрямiв полiтики у сферi державної служби в державних органах та їх апаратi; розробляє i вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України проекти нормативних актiв з питань державної служби в державних органах та їх апаратi; розробляє, координує i контролює здiйснення заходiв щодо пiдвищення ефективностi державної служби в державних органах та їх апаратi; здiйснює методичне керiвництво проведенням конкурсного вiдбору державних службовцiв в державних органах та їх апаратi; органiзує навчання i професiйну пiдготовку державних службовцiв державних органiв та їх апарату; контролює дотримання визначених цим Законом умов реалiзацiї громадянами права на державну службу; органiзує, координує та забезпечує умови для розвитку наукових дослiджень з питань державної служби. З метою визначення шляхiв, засобiв i форм реалiзацiї основних напрямiв державної полiтики у сферi державної служби, об'єднання усiх зусиль державних органiв щодо пiдвищення ефективностi державної служби створюється мiжвiдомчий дорадчий орган - Координацiйна рада з питань державної служби в державних органах. Положення про Координацiйну раду з питань державної служби в державних органах затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Нормативно-правове регулювання діяльності державної служби Нормативно-правова основа діяльності державної служби включає в себе такі рівні правового регулювання: Законодавчий: 1. Конституція України №254к/96 від 28 червня 1996 року 2. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 року 3723-XII 3. Закон України “Про дипломатичну службу” від 20 вересня 2001 року 2728-III 4. Закон України “Про боротьбу з корупцією” 5 жовтня 1995 року 356/95-ВР 5. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року 679-XIV Підзаконний: 1. Указ Президента України “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” від 22 липня 1998 року 810/98 2. Указ Президента України “Про Стратегію реформування системи державної служби в Україні” від 14 квітня 2000 року 599/2000; 3.

Політика Центральної Ради, писав командир корпусу Січових Стрільців полковник Є.Коновалець, "вводить у краї замість ладу щораз більшу анархію, яка не тільки виключає організацію війська, але веде державу до неминучої руїни...". Розмірковуючи над причинами занедбаності справи військового будівництва в Україні доби Центральної Ради, один з організаторів Вільного козацтва С.Шемет зазначав: "Головну причину, чому українське державне діло... представляється в такім кустарнім, мало серйозним вигляді, треба бачити в тому, що... провід належав виключно і неподільно такій однобічній, майже виключно по професії літераторській, нечисленній групі людей, серед яких не були представлені найважливіші фахові групи і соціальні шари нації" [148]. Подальша розбудова збройних сил і спеціальних служб України тривала після повернення Центральної Ради до Києва на початку березня 1918 р. в умовах австро-німецької окупації України. Як відомо, Брестський мирний договір УНР з країнами Центрального блоку (27 січня 1918 р.) передбачав збройну допомогу УНР в боротьбі з радянськими військами та перебування великого австро-німецького військового контингенту в Україні

1. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

2. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

3. Державне право України

4. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

5. Види державної служби та їх вдмінності

6. Удосконалення системи контролю в органах державної служби
7. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України
8. Автоматизована система Державного казначейства України

9. Державний бюджет України

10. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

11. Становлення та розвиток податкової служби України

12. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

13. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

14. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

15. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

16. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Державній бюджет України

18. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

19. Законодавство України про військову службу

20. Державний ощадний банк України

21. Державний фінансовий контроль в Україні

22. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
23. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні
24. Державне регулювання розвитку книговидання в Україні

25. Державне регулювання фондового ринку в Україні

26. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

27. Найдавніші державні утворення і право на сучасних українських землях

28. Принципи розробки та оцінки державної політики України

29. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

30. Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

31. Зародження української державності

32. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

34. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

35. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

36. Державна агенція промоції культури України

37. Прес-служба Кабінету Міністрів України

38. Концепції української державності
39. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України
40. В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності

41. Система соціальних служб в Україні

42. Державне регулювання грошового обороту України

43. Державний фінансовий контроль в Україні

44. Фунціонування Державного казначейства в Україні

45. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

46. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

47. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

48. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Организация и несение караульной службы

50. Устройство парков и внутренняя служба в них

51. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

52. Организация газодымозащитной службы в гарнизонах пожарной охраны

53. Атомна енергетика України і РПС

54. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
55. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений
56. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

57. Правовое регулирование государственной службы

58. Федеральная государственная служба в РФ

59. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

60. Государственная служба Приказной системы управления

61. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

62. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

63. Політичні права і свободи громадян України

64. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги

65. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

66. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

67. Преступления против военной службы

68. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

69. Львівський музей українського мистецтва

70. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)
71. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling
72. Реферат по книге Фернана Броделя

73. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)

74. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

75. Служба Московскому князю

76. Разработка системы по сбору информации о доходах физических лиц для формирования налоговых документов и отчетности для налоговой службы по объединению Сургутгазпром

77. Федеральная Служба Безопасности

78. Условия службы в ОВД

79. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ: система и структура, основные полномочия

80. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

82. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

83. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

84. Психология: Роль психологической службы в развитии учебной мотивации студента

85. Психология труда (Обзорный реферат по психологии труда)

86. Несколько рефератов по Исламу
87. "Русский Тарзан" (реферат о российском пловце Александре Попове)
88. Український мандрівний філософ Г. Сковорода

89. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

90. Организация службы внутреннего аудита на предприятии

91. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

92. Рекламные службы как объект автоматизации

93. Службы управления персоналом

94. Личностные и профессиональные требования к специалисту службы маркетинга

95. Стратегическое управление (укр)

96. Государственная налоговая служба РФ

Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Генезис капитализма в Мексике. Реферат по истории экономики

98. Приватизація як засіб припинення державної власності

99. Часовые империи. Сибирское казачье войско на службе отечеству

100. Новая Россия. Дипломатическая служба


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.