Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Для оцінки вибуття запасів є декілька методів, які визначено в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 &quo ;Запаси&quo ;, затвердженому наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246 (зареєстровано в Мін’юсті України 23.07.99 р. за № 4999/3792, зі змінами та доповненнями). Насамперед слід зазначити, що запаси підприємства – це активи, які: • утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; • перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; • утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством. Запаси визнаються активом, якщо, по-перше, існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, i по-друге, коли їх вартість може бути достовірно оцінено. Запаси є оборотними активами. Всі запаси, які є на підприємстві, можна поділити на дві групи: • запаси, які на правах власності належать підприємству; • запаси, які не є власністю підприємства. До власних запасів відносяться виробничі запаси (сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб; малоцінні та швидкозношувані предмети); незавершене виробництво; готова продукція; товари, які придбані (отримані) й утримуються підприємством з метою подальшого продажу (тобто з метою отримання економічних вигод), а також молодняк тварин i тварини на відгодівлі (у сільськогосподарських підприємств). До запасів, які не є власністю підприємства, відносяться матеріали, прийняті для переробки; матеріальні цінності на відповідальному зберіганні та товари на комісії. Вибуття запасів здійснюється шляхом відпуску їх у виробництво, продаж тощо. Для оцінки запасів, що вибули, може бути використано один з таких методів: • ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; • середньозваженої собівартості; • собівартості перших за часом надходження запасів (метод ФІФО); • собівартості останніх за часом надходження запасів (метод ЛІФО); • нормативних затрат; • ціни продажу. Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, які мають однакове призначення та однакові умови використання, застосовується лише один із наведених методів. Одиницею ж обліку запасів є найменування запасів або однорідна група запасів (вид). За методом ідентифікованої собівартості оцінюються запаси, які відпускаються для виконання спеціальних замовлень i проектів, а також запаси, які не можуть замінити один одного. Цей метод може застосовуватись за умов незначної номенклатури матеріалів або товарів, що використовуються на підприємстві, при продажу товарів, які мають високу ціну, i у тому випадку, коли помітну питому вагу у вартості товару становить вартість сировини, що використовувалась для його виробництва. Облік надходження матеріалів, їх відпуску та залишків за цим методом здійснюється за конкретними одиницями запасів. Оцінка запасів, що вибули, за методом середньозваженої собівартості провадиться за кожною одиницею запасів шляхом ділення сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця i вартості таких самих запасів, одержаних у звітному місяці, на їх сумарну кількість на початок звітного місяця i одержаних у звітному місяці.

Таким чином, середньозважена собівартість одиниці запасів, які вибули, визначається за формулою Середньозважена собівартість одиниці запасів конкретного найменування Вартість залишку запасів конкретного найменування на початок звітного періоду Вартість запасів конкретного найменування, одержаних у звітному періоді = ----------------------- Кількість запасів конкретного найменування на початок звітного періоду Кількість запасів конкретного найменування, одержаних у звітному періоді За методом середньозваженої собівартості може бути оцінено кількість запасів конкретного найменування, що вибули за місяць, або кількість запасів за кожною окремою операцією з вибуття запасів. У цьому випадку визначатиметься середньозважена собівартість окремої операції шляхом ділення сумарної вартості запасів на дату операції на сумарну кількість таких запасів на дату операції. Оцінка запасів за методом собівартості перших за часом надходження запасів (метод ФІФО) базується на припущенні, що запаси використовуються в тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство, i, відповідно, запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. У разі використання методу собівартості останніх за часом надходження запасів (метод ЛІФО) принцип оцінки запасів базується на тому, що запаси використовуються у послідовності, протилежній їх надходженню на підприємство (зарахуванню у бухгалтерському обліку), i, відповідно, запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження запасів. Вищеперелічені методи середньозваженої собівартості – ФІФО та ЛІФО – можуть застосовуватись для оцінки будь-яких запасів. Суть методу нормативних затрат полягає в тому, що для оцінки запасів застосовують норми витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлено підприємством з урахуванням нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей i діючих цін. Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактичних норми затрат i ціни у нормативній базі підприємства повинні регулярно перевірятися i переглядатися. Такий метод доцільно застосовувати на виробничих підприємствах, але за умови налагодженого нормативного господарства. У цьому випадку відхилення між нормативними i фактичними витратами на запаси (матеріали, сировина) є несуттєвими i списуються в момент придбання таких запасів. Сума перевищення фактичної собівартості запасів над їх нормативною собівартістю включається до складу собівартості реалізованої продукції звітного року. Останній метод оцінки запасів – метод ціни продажу – може застосовуватись на підприємствах роздрібної торгівлі. Суть цього методу полягає в тому, що при оцінці запасів застосовується середній відсоток торговельної націнки товарів. Придбані товари зараховуються за ціною продажу, що складається з витрат на їх придбання та доставку i торговельної націнки. Згідно з цим методом собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів i сумою торговельної націнки на ці товари.

У свою чергу, сума торговельної націнки на реалізовані товари визначається як добуток продажної (роздрібної) вартості реалізованих товарів i середнього відсотка торговельної націнки. Визначення середнього відсотка торговельної націнки здійснюється шляхом ділення суми залишку торговельних націнок на початок звітного місяця i торговельних націнок у продажній вартості товарів, одержаних у звітному місяці, на суму продажної (роздрібної) вартості залишку товарів на початок звітного місяця та суму продажної (роздрібної) вартості товарів, одержаних у звітному місяці. Таким чином, формула визначення середнього відсотка товарної націнки матиме такий вигляд: Середній відсоток торговельної націнки Торговельна націнка на початок звітного місяця Торговельна націнка за поточний місяць = ------------------------- Вартість залишку товарів на початок місяця Продажна вартість товарів, одержаних у звітному місяці Окрім того, цей метод може застосовуватись підприємствами, що мають значну i змінну номенклатуру товарів з приблизно однаковим рівнем торговельної націнки у тому випадку, якщо застосування інших методів оцінки вибуття запасів не виправдано. Вибір методу оцінки вибуття запасів підприємством залежить від напряму його діяльності, номенклатури запасів, особливостей виробництва продукції тощо. Водночас важко визначити, який з методів є кращим для оцінки вибуття запасів. Вибір методу зумовлює різний розмір оподатковуваного прибутку. Так, п.5.9 ст.5 Закону України &quo ;Про оподаткування прибутку підприємств&quo ; від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (у редакції Закону від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями) встановлено, що у разі убутку запасів платник податку може здійснювати оцінку їх вартості за методом ФІФО або за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. Обрані методи оцінки вибуття запасів обов’язково зазначаються в наказі підприємства про облікову політику. Метод оцінки вибуття запасів не може змінюватись протягом звітного року. У випадку коли метод оцінки вибуття запасів змінюється, його зміну повинно бути обгрунтовано i розкрито у примітках до фінансової звітності підприємства з оцінкою наслідків змін облікової політики. Як зазначалося вище, кожен з методів по-різному впливає на розмір оподатковуваного прибутку, тому насамперед доцільно зробити розрахунки за кожним з них. Після проведення підприємством аналізу отриманих результатів обирається той метод, показники якого найбільше відповідають його обліковій політиці. Відображення вибуття запасів у бухгалтерському обліку підприємства залежить від того, яким шляхом відбулося їх вибуття. Запаси, які були реалізовані, відображаються у складі витрат того періоду, в якому визнається дохід від їх реалізації (згідно з принципом відповідності доходів та витрат). Таким чином, у зазначеному випадку використовуватимуться такі субрахунки: 901 &quo ;Собівартість реалізованої готової продукції&quo ;; 902 &quo ;Собівартість реалізованих товарів&quo ;; 943 &quo ;Собівартість реалізованих виробничих запасів&quo ;. Запаси, використані у процесі виробництва та при наданні послуг, залежно від мети використання включаються або до собівартості виготовленої продукції (робіт, послуг), або до витрат періоду.

РАЙХ Зинаида Николаевна (1894-1939) - российская актриса. Жена С. А. Есенина (1917-21). Жена В. Э. Мейерхольда (с 1922); в 1923-38 играла в театре, который возглавлял Мейерхольд. Роли: Аксюша ("Лес" А. Н. Островского, 1924), Варька ("Мандат" Н. Р. Эрдмана, 1925), Анна Андреевна ("Ревизор" Н. В. Гоголя, 1926), Маргерит ("Дама с камелиями" А. Дюма-сына, 1934) и др. Злодейски убита при невыясненных обстоятельствах. РАЙЧИХИНСК - город (с 1944) в Российской Федерации, Амурская обл. Железнодорожная станция. 27,1 тыс. жителей (1993). Заводы: светотехнический, микромашин, стекольный и др.; обувная, мебельная фабрики. Добыча бурого угля. ГРЭС. РАЙЧИХИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ угольное - в Российской Федерации, Амурская обл. Разрабатывается с 1913. Площадь ок. 400 км2. Запасы угля 81,5 млн. т (1987). В угольной толще палеогена мощностью 120 м два пласта бурого угля (техническая группа Б2). Теплота сгорания на рабочее топливо 12,7 МДж/кг. Центр добычи - г. Райчихинск. РАЙЯТВАРИ - земельно-налоговая система в Индии. Введена в 19 в. английской колониальной администрацией на части индийской территории

1. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

2. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

3. Клінічна оцінка та корекція змін концентрації мікроелементів у крові хворих на гломерулонефрит

4. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

5. Основи побудови обліку праці та її оплати

6. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин
7. Оцінка фінансового стану позичальника – проблеми та шляхи розвитку (на базі матеріалів АКБ "Приватбанк")
8. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

9. Харчова цінність та оцінка якості зерна

10. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

11. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

12. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

13. Організація обліку в магазині "Світанок"

14. Організація обліку запасів на підприємствах

15. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

16. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки

17. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

18. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

19. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

20. Теоретичні основи обліку та аудиту

21. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

22. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства
23. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів
24. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

25. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

26. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

27. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

28. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

29. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

30. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

31. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

32. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

34. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

35. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

36. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

37. Оцінка природних ресурсів

38. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
39. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях
40. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

41. Оцінка обеззаражування води закритих джерел водопостачання

42. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка

43. Особливості "автоцивілки" в податковому обліку

44. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

45. Оцінка майна з метою страхування

46. Економічна оцінка кредитного процесу

47. Оцінка обстановки на підприємствах легкої промисловості у надзвичайних ситуаціях

48. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

49. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

50. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

51. Гудвіл та його облік

52. Етапи організації бухгалтерського обліку

53. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві

54. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності
55. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
56. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

57. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

58. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

59. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

60. Організація обліку доходів

61. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

62. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

63. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

64. Організація управлінського обліку

Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки
Хлебная форма прямоугольная, 0,5 кг.
Материал: алюминий. Вес: 0,5 кг. Высота: 10 см. Размеры по верхнему краю: 10x21 см.
334 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

65. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

66. Основи організації бухгалтерського обліку

67. Рахунки бухгалтерського обліку

68. Роль обліку в управлінні підприємством

69. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

70. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
71. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
72. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

73. Форми бухгалтерського обліку

74. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

75. Аналіз обліку витрат виробництва

76. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

77. Правомірна поведінка та історичні типи держав

78. Автоматизація процесу обліку

79. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

80. Об’єктно-орієнтована програма обліку продуктового магазину

Простыня трикотажная на резинке, 90х200х25 см, цвет шоколад.
Трикотажные простыни и наволочки – это идеальный вариант постельных принадлежностей, создающий атмосферу уюта и гармонии в спальне,
678 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

81. Структура й оцінка економічної інформації

82. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

83. Аналітична маркетингова оцінка ринку квітів

84. Оцінка ефективності організації системи розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

85. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

86. Клініко – патогенетична оцінка, прогноз і корекція реакцій систем адаптації на ендогенну інтоксикацію у хворих на менінгоенцефаліт
87. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією
88. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

89. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

90. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

91. Оцінка доцільності отримання патенту

92. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

93. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу

94. Оцінка стану менеджменту в організації

95. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

96. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка "Green Line. Бамбук", 70х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
788 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Чайник эмалированный ЕМ-25001/41 "Сицилия", 2,5 л (со свистком).
Объем: 2,5 л. Внешнее высокопрочное японское трехслойное эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

97. Аналіз обліку платників податків в Україні

98. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

99. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.