Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ НЕЙРОХІРУРГІЇ ІМЕНІ АКАДЕМІКА А.П. РОМОДАНОВА» СКОРОХОДА ІГОР ІВАНОВИЧ УДК: 616.133.33 – 007.44 – 07 – 089 МНОЖИННІ АРТЕРІАЛЬНІ АНЕВРИЗМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ: ДІАГНОСТИКА ТА ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ 14.01.05 нейрохірургія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державній установі «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України». Науковий керівник доктор медичних наук Яковенко Леонід Миколайович, Державна установа «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України», провідний науковий співробітник. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Зорін Микола Олександрович, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри неврології та нейрохірургії факультету післядипломної освіти; доктор медичних наук, професор Смоланка Володимир Іванович, Ужгородський національний університет МОН України, завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії. Захист відбудеться 10.06.2008 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.557.01 при Державній установі «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України» (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32, конференц-зал). З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України» (04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 32). Автореферат розісланий 06.05.2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради к.мед.н., старший науковий співробітник С.Г. Дунаєвська ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Множинні артеріальні аневризми (АА) – патологія судин головного мозку, ефективна діагностика та лікування якої до останнього часу детально не розроблені. Проблема зберігає свою актуальність в зв’язку із складностями розпізнавання, вибору технологій та терміну оперативних втручань, гіршими результатами в порівнянні з операціями, які виконуються при поодиноких аневризмах. Множинність аневризматичного ураження обумовлює труднощі в проведенні радикального хірургічного лікування даної патології судин головного мозку, в значній мірі впливає на його результати та якість життя хворих після операції (Mo ’alver e F., our ade A., 2002; Kami ogo М., Yo ekura М., 2003; Ткачев В.В., Крылов В.В., 2006 та ін.). Найбільш типовим клінічним проявом захворювання при наявності множинних аневризм судин головного мозку є внутрішньочерепний крововилив внаслідок розриву АА, який, за даними різних авторів, складає від 3% до 34% усіх випадків гострого порушення мозкового кровообігу (Smi h R., Zubkov Y., 1994; Her es iemi J., Ri e J., 2003; Vega-Basul o S., Silva-Ada S., 2003; Панунцев В.С., Орлов К.Ю., Асатурян Г.А., 2006 та ін.). При цьому клінічні ознаки розриву АА, результати нейровізуалізуючих досліджень не завжди дозволяють достовірно верифікувати джерело крововиливу, визначити кількість, локалізацію, розміри аневризм та виробити тактику оптимального хірургічного лікування, послідовність виключення аневризм та вибір найбільш ефективних оперативних технологій.

Таким чином, хворі з множинними АА складають групу підвищеного хірургічного ризику. Покращення діагностики та результатів хірургічного лікування множинних АА базується на введенні в діагностичний алгоритм сучасних методик нейровізуалізації (комп’ютерної томографії головного мозку, магнітно-резонансної ангіографії, 3D-КТ ангіографії, тотальної селективної церебральної ангіографії). Їх комплексне застосування після геморагії внаслідок розриву АА дозволяє оптимізувати планування оперативного втручання в складних клінічних ситуаціях. Зазвичай, при множинних аневризмах клінічні прояви захворювання виникають внаслідок розриву однієї аневризми, а решта виявляються в процесі діагностичного обстеження. Після верифікації множинного аневризматичного ураження, уточнення кількості аневризм, їх локалізації, розмірів та особливостей будови судин основи головного мозку найбільш важливим завданням діагностичного дослідження є достовірне виявлення аневризми, яка розірвалася та визначення послідовності оперативних втручань, направлених на виключення аневризм з кровоплину головного мозку. На даний час єдина класифікація множинних артеріальних аневризм та закінчена система діагностично-лікувального алгоритму відсутня. Проблематичними залишаються питання визначення термінів, хірургічної тактики, методики оперативного втручання (ендоваскулярної, мікрохірургічної), вибору оптимального хірургічного доступу для транскраніального виключення множинних АА (Mou L.А., 1990; Yamaki ., akeda M., 1990; Ed er G., 1991; Vajda J., 1992; Ly ch J., A drade R., 1993; Orz Y., Osawa M., 1996; Zderkiewicz E., 1997; Phue pa hom ., Ra a aler S., 1998; Oshiro E., Ri i D., 1997; Jayakrish a V., Rodesch G. e al., 2001; Крылов В.В., Ткачев В.В., 2003; Okuyama ., Sasamori Y., akahashi H., 2004; Кандыба Д.В., Свистов Д.В., Савелло А.В., 2007 та ін.). Виходячи із сказаного вище, враховуючи поширеність патології, актуальним є подальше дослідження проблеми діагностики та хірургічного лікування множинних АА головного мозку. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні матеріали дисертаційної роботи є фрагментами планових науково-дослідних розробок, які виконувалися та виконуються в ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України», зокрема теми НДР за № державної реєстрації 0104U000415 у 2004 – 2006 рр. «Визначити хірургічну тактику та розробити методи профілактики ускладнень при лікуванні внутрішньочерепних аневризм з урахуванням будови артеріального кола великого мозку» (автор був відповідальним виконавцем) та за № державної реєстрації 0107U001194 у 2007 – 2009 рр. «Розробити диференційовані технології хірургічного лікування хворих з артеріальними аневризмами вертебро-базилярного басейну». Мета дослідження – оптимізація діагностики та покращення результатів хірургічного лікування хворих з множинними артеріальними аневризмами головного мозку. Завдання дослідження: 1. Дослідити клінічні прояви та інформативність інструментальних методів діагностики для визначення джерела крововиливу при множинних артеріальних аневризмах головного мозку.

2. Провести визначення розмірів аневризм та їх поєднання у кожного хворого, як прогностичної ознаки розриву. 3. Встановити вірогідність розриву аневризм в залежності від їх локалізації. 4. Розробити класифікацію множинних АА з метою оптимізації оперативних втручань, спрямованих на виключення максимальної їх кількості з кровоплину. 5. Визначити покази для проведення мікрохірургічних та ендоваскулярних втручань, розробити етапність та послідовність хірургічного лікування множинних АА головного мозку. 6. Провести аналіз результатів хірургічного лікування множинних АА головного мозку. Об’єкт дослідження – множинні артеріальні аневризми головного мозку. Предмет дослідження – діагностика та лікувальна тактика при розривах множинних артеріальних аневризм головного мозку. Методи дослідження: клініко-неврологічне обстеження; нейровізуалізуючі методи: неінвазивні – комп’ютерна томографія (КТ) головного мозку, магнітно-резонансна ангіографія (МРА), комп’ютерна томографія з трьохвимірною реконструкцією (3-D КТ), транскраніальна ультразвукова допплерографія (ТКУЗДГ), електроенцефалографія (ЕЕГ); інвазивні – тотальна селективна церебральна ангіографія (ЦАГ). Наукова новизна отриманих результатів. Вперше на основі комплексного аналізу клінічних проявів, результатів інструментальних досліджень розроблено алгоритм визначення аневризми, яка спричинила крововилив, при наявності множинних АА. Проаналізовані прогностичні можливості анатомічних особливостей, локалізації, характеру комбінування аневризм у кожного хворого, які в поєднанні з інструментальними методами, запропонованою класифікацією множинних АА дозволили розробити принципи диференційованого підходу до їх хірургічного лікування. Застосовано оптимальні оперативні доступи, які дозволяють максимально виключити діагностовані множинні аневризми під час одного або двох оперативних втручань. Доведена залежність результатів хірургічного лікування множинних АА головного мозку від стану хворого, термінів виконання операції після розриву АА. Практична значення отриманих результатів. Впроваджено комплекс інструментального обстеження хворих з множинними АА для діагностики аневризми, яка спричинила крововилив, уточнення їх кількості та розташування. Проведено аналіз інформативності клініко-інструментальних методів діагностики розриву аневризми. Доведена доцільність створення класифікації множинних АА головного мозку, пристосованої до потреб хірургічного лікування хворих з даною патологією. Розроблений диференційований підхід до оперативних втручань у пацієнтів з розривами множинних аневризм. Покращені результати хірургічного лікування хворих з множинними АА головного мозку. Результати проведеного дослідження впроваджені в практичну діяльність відділення патології судин головного мозку ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України», навчальний процес кафедр нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням автора.

Эти операции делаются под телевизионным контролем. Возможны разные варианты: баллончик (несколько баллончиков) вводится в полость аневризмы, окклюзирует только ее шейку; аневризма «выключается» вместе с артерией (производится проксимальная окклюзия приводящей артерии). Тромбирование аневризмы может быть вызвано с помощью тонкой платиновой проволоки, введенной через катетер в полость аневризмы. Тонкая проволока легко сгибается, образуя кольца, что позволяет туго тампонировать полость аневризмы. Проволока вызывает активный процесс тромбирования, вследствие чего наступает облитерация аневризмы. Удаление гематом. Интракраниальные гематомы, возникшие вследствие разрыва аневризмы, удаляют во время основной операции – клипирования аневризмы. В отдельных случаях, если тяжесть состояния в основном обусловлена гематомой, операция может ограничиться лишь ее удалением. Исходы. При хирургическом лечении артериальных аневризм исходы во многом зависят от предоперационного состояния больных. При удовлетворительном общем состоянии больных до операции летальность составляет менее 5 %. 10.3.2

1. Вагітність і артеріальна гіпотензія (патогенез, профілактика і лікування ускладнень)

2. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

3. Аденоми гіпофіза з інсультоподібним течією: діагностика, хірургічне лікування

4. Критерії, детермінуючі фактори та резерви ефективного лікування хворих з артеріальною гіпертензією за даними проспективного та ретроспективного спостереження

5. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

6. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття
7. Вплив антигіпертензивних препаратів різних групп на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у хворих з артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями
8. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

9. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

10. Розробка індустріальної енергозберігаючої технології вирощування та збирання соняшнику

11. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

12. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

13. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

14. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

15. Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних інтрамедулярних пухлин

16. Доброякісні кістозні утворення яєчників: епідеміологія, патогенез, діагностика та відновлення репродуктивного здоров’я

Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты

17. Клініка, діагностика та концептуальні основи ортопедичних заходів у комплексному лікуванні дефектів та деформацій зубо-щелепної системи хворих з незрощеннями верхньої губи та піднебіння

18. Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину

19. Методи антистресорного захисту хворих з гострою черепно-мозковою травмою при різних ушкодженнях головного мозку

20. Морфофункціональні особливості головного мозку при експериментальній дисліпопротеїдемії

21. Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку

22. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі
23. Особливості діагностики та лікування резидуального та рецидивного холангіолітіазу
24. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції

25. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

26. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

27. Вплив гіпоксичного тренування на морфофункціональну адаптацію кори великих півкуль головного мозку до некрозу міокарда

28. У пошуках свого шляху: етнопсихологія, соціально-політична психологія та психологія підприємництваа

29. Ділянка діагностики та ремонту ДВС у АТП на 350 автомобілів

30. Головні поняття етики та естетики

31. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

32. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Пазл Maxi "В аэропорту", 40 элементов.
Пазлы от Castorland — это не только интересное, но и очень полезное для развития логики и мышления занятие. Пазл изготовлен из
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Дополнение "Геометрика Extra" к настольной игре "Геометрика", новая версия.
Набор дополнительных карт к базовому комплекту «Геометрики». С ним любимая игра станет интереснее, разнообразнее и сложнее. В «Геометрике
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет

33. Венна гіпертензія нирки. Варікоцеле. Клінічні прояви. Діагностика. Методи оперативного лікування

34. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

35. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

36. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

37. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

38. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті
39. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії
40. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

41. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

42. Головні шкідники картоплі та заходи захисту культури від них

43. Облік нематеріальних активів та довгострокових зобов’язань

44. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

45. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

46. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

47. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

48. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей
Набор кастрюль Nadoba "Maruska" (малый).
Вся посуда серии Maruska изготовлена из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Толщина стенок - 0,6 мм. Прочное трехслойное
3393 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Набор крепированной бумаги, 10 рулонов.
Крепированная бумага прекрасно подходит для воплощения творческих идей не только детей, но и взрослых. Насыщенный цвет бумаги сделает
359 руб
Раздел: Самоклеящаяся, флуоресцентная, перламутровая и прочие

49. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

50. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

51. Сутність та соціальне призначення держави

52. Соціальні стани в Україні у складі Литви та Польщі

53. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

54. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
55. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.
56. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

57. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

58. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

59. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

60. Територіальна громада в Україні: історичні витоки та сучасність

61. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

62. Бронхіальна астма. Хронічний гастрит, гастродуоденіт. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

63. Діагностика і профілактика ранньої та пізньої антенатальної патології

64. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь

65. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

66. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

67. Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

68. Особливості біохімічного складу сполучної тканини аорти та процесів вільнорадикального окиснення при аневризмі аорти із загрозою розриву

69. Особливості клініки, діагностики, профілактики та лікування захворювань пародонта у вагітних із акушерською патологією

70. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії
71. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування
72. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

73. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

74. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

75. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

76. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

77. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

78. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

79. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

80. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

81. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

82. Соціальні ролі та особистість

83. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

84. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

85. Державні та недержавні соціальні служби в Україні

86. Метацінності та ідеали соціальної роботи
87. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя
88. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

89. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

90. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

91. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

92. Соціальна система та її структура

93. Теорема Остроградського-Гаусса, потенціальний характер електростатичного поля та діелектрики в електричному полі

94. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

95. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

96. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

98. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

99. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.