Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

План. Здійснення правосуддя виключно судами. Суд присяжних Англії. Кримінально-процесуальні функції: поняття, види, суб’єкти. 1. Здійснення правосуддя виключно судами. Правосуддя — особлива функція державної влади, що здійснюється через розгляд і вирішення в судових засіданнях цивільних справ зі спорів, стосов­них до прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань та кри­мінальних справ і застосування встановлених зако­ном карних заходів щодо осіб, винних у вчиненні злочину, або виправдання невинних. Згідно зі ст. 55 Конституції України кожному громадянинові гаран­тується право на захист у суді його порушених прав і свобод. Правосуддя в Україні регулюється статтями 124—131 Конституції України, законодавством про судоустрій, конституційне, цивільне, кримінальне та арбітражне судочинство. Правосуддя в Україні здійснюється виключно су­дами. Суди відповідно до ст. 6 Конституції України є самостійною гілкою влади і діють незалежно від законодавчої та виконавчої влади. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допус­каються. Юрисдикція судів поширюється на всі пра­вовідносини, що виникають у державі. Завданнями правосуддя є: • всебічне зміцнення законності й правопорядку; • запобігання злочинам та іншим правопорушенням; • охорона від будь-яких посягань закріплених у Конституції України суспільного ладу, його по­літичної та економічної систем, соціально-еко­номічних, політичних та особистих прав і сво­бод громадян, проголошених і гарантованих Конституцією та законами України, прав і за­конних інтересів підприємств, установ, органі­зацій, громадських об'єднань; • виховання громадян у дусі точного й неухильно­го виконання Конституції та законів України, додержання дисципліни праці, чесного ставлен­ня до державного і громадського обов'язку, по­ваги до прав, честі й гідності громадян; • виправлення й перевиховання осіб, які поруши­ли закон. До основних ознак правосуддя слід віднести: • здійснення правосуддя спеціальними державни­ми органами — судами (суддями), які у своїй ді­яльності є незалежними і підкоряються тільки законові; • розгляд будь-яких справ у судах із дотриманням особливого порядку, регламентованого процесу­альним законом, — порядку судочинства; • загальнообов'язковість будь-яких судових рі­шень у справах, що проголошуються ім'ям Ук­раїни і мають силу закону. Судочинство здійснюється Конституційним Су­дом України та судами загальної юрисдикції. Систе­ма судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності й спеціалізації. Най­вищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Вищими судо­вими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди. Створення надзвичайних та особливих судів не допускається. Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.

Судді обіймають посади безстроково, крім суддів Конституційного Суду України та суддів, які призначаються на посаду судді вперше. Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, у разі: 1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено; 2) досягнення суддею шістдесяти п'яти років; 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 4) порушення суддею вимог щодо несумісності; 5) порушення суддею присяги; 6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 7) припинення його громадянства; 8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; 9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. Повноваження судді припиняються у разі його смерті. Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їхніх сімей. Правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні. Професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років а володіє державною мовою. Суддями спеціалізованих судів можуть бути особи, які мають фахову підготовку з питань юрисдикції цих судів. Ці судді відправляють правосуддя лише у складі колегій суддів. Додаткові вимоги до окремих категорій суддів щодо стажу, віку та їх професійного рівня встановлюються законом. Захист професійних інтересів суддів здійснюється в порядку, встановленому законом. Перше призначення на посаду професійного судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою України безстроково, в порядку, встановленому законом. Голова Верховного Суду України обирається на посаду та звільняється з посади шляхом таємного голосування Пленумом Верховного Суду України в порядку, встановленому законом. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону. Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. Основними засадами судочинства є: 1) законність; 2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; 3) забезпечення доведеності вини; 4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 6) забезпечення обвинуваченому права на захист; 7) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; 9) обов'язковість рішень суду. Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства в судах окремих судових юрисдикцій. За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юридичної відповідальності.

Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання судів. Для вирішення питань внутрішньої діяльності судів діє суддівське самоврядування. В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить: 1) внесення подання про призначення суддів на посади або про звільнення їх з посад; 2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності; 3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів. Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна Рада України, Президент України, з'їзд суддів України, з'їзд адвокатів України, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени, а всеукраїнська конференція працівників прокуратури - двох членів Вищої ради юстиції. До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України. На підставі пакету законодавчих актів, прийнятих Верховною Радою України 21 червня 2001 р., здійснюється глибока реформа всієї судової системи і судочинства. Структура цієї системи та організація роботи приводяться у відповідності з вимогами Конституції України. 07 лютого 2002 р. Верховна Рада України прийняла Закон “Про судоустрій України”, який набере чинності 01 червня 2002 року. 2. Суд присяжних Англії. Суд присяжних - наслідок системи загального права й історичні корені його ідуть усередину багатовікової історії Великобританії. Перші зачатки нової форми процесу з'явилися ще в XII столітті при Генріхові II (1154-1189 рр.), що ввів розслідування через місцевих потей по земельних справах, а потім і по кримінальним, використовуючи при цьому кругову поруку сотень. Але, як справедливо відзначає відомий історик карного процесу М.А. Чельцов-Бебутов, журі того часу ще довгий час не були судом присяжних у нині існуючій формі. Його члени не перевіряли безпосередньо доказів. Вони вирішували справу своїм вердиктом (verdic um, тобто оголошенням під присягою істини) на підставі особисто їм, як місцевим людям, відомих фактів, виконуючи обов'язок повідомлення головуючому своїх, заснованих на особистому знанні, вражень. В англійській процесуальній теорії зберігалося положення, відповідно до якого присяжні вирішують тільки питання факту, рішення ж питань права належить судді. Наступна трансформація процесуального статусу присяжних була обумовлена прагненням обвинувача уникнути виклику на двобій з боку обвинувачуваного, унаслідок чого обвинувач повинний був домогтися того, щоб висунуте їм обвинувачення прийняли на себе виділені сотнею присяжні, а для цього йому необхідно було надати присяжним докази, що підтверджують здійснення злочину запідозреною особою. Таким чином, присяжні, котрі раніше діяли в силу особистого знання ними обставин справи, поступово перетворювалися в осіб, що вирішували питання про обґрунтованість обвинувачення по представленим приватним обвинувачем доказам.

Текст сих документов указывает на наличие у сторон права и их готовности применять его при возникновении разного рода споров и коллизий. Можно сказать, тут действует смешанное византийско-славян-ское право. Введение в обиход квалификации разных преступлений, создание системы наказаний указывают на наличие сформировавшихся судебных органов. В древнерусской истории слово «суд» впервые упоминается в Уставе князя Владимира Святославовича. Точная дата принятия Устава не определена, вероятно, первые годы XIPв. Свод регулировал лишь малую долю отношений в сфере гражданских обязательств и деликтов. То был первый этап, где административные и судебные функции еще не были разграничены и судебные полномочия сосредоточены в органах управления всех уровней. Исключением следует признать упоминание суда 12 человек (в статье 15 древнейшей «Русской Правды»)P прообраза современных судов присяжных. Судебное производство тогда называлось тяжебным и начиналось с «поклепа», т.Pе. жалобы со стороны истца, истец обязан был доказывать и правоту своего иска

1. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

2. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

3. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

4. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

5. Суд присяжных: за и против

6. Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных органов и суда
7. Постанови з кримінального процесу
8. Проект кримінального кодекса України

9. Особенности процесса доказывания в суде присяжных

10. Суд присяжных в России

11. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

12. Вердикт и приговор в суде присяжных

13. Давність у кримінальному праві

14. Докази у кримінальному процесі

15. Достатність доказів у кримінальному процесі України

16. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

Контейнер универсальный 4-х секционный, средний.
Материал полипропилен. Изделие имеет широкое хозяйственное назначение и может использоваться как бокс: для канцелярских принадлежностей
657 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Захисник у кримінальному процесі

18. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

19. Звільнення від кримінальної відповідальності

20. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

21. Институт суда присяжных заседателей

22. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів
23. Кримінальна відповідальність в Україні
24. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

25. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

26. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

27. Кримінальне право України

28. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

29. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

30. Кримінально-правовий аспект тероризму

31. Обмеження волі як вид кримінального покарання

32. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы

33. Особенности рассмотрения уголовного дела в отношении несовершеннолетних судом присяжных

34. Перспективы и проблемы развития института суда присяжных заседателей в уголовно-процессуальном законодательстве

35. Планування розслідування кримінальних справ

36. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

37. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

38. Принципи кримінального процесу в Україні
39. Производство в суде присяжных
40. Развитие института суда присяжных в России

41. Речові докази в кримінальному процесі

42. Стадії кримінального процесу

43. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

44. Суб’єкти кримінального процесу

45. Суд присяжных

46. Суд присяжных в России

47. Суд присяжных по реформе 1864 года

48. Суд присяжных: особенности судопроизводства

Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

50. Учасники у кримінальному процесі

51. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

52. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

53. Вина в кримінальному праві країни

54. Вирок в кримінальному судочинстві
55. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві
56. Правова допомога у кримінальному провадженні

57. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

58. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

59. Экологические функции правоохранительных органов

60. Система налоговых органов, их функции и задачи

61. Суд как орган судебной власти

62. Теневая экономика и контрольные функции таможенных органов

63. Конституционный Суд РФ в системе органов государственной власти

64. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Пасхальная подставка, на 8 яиц и кулич, 221x250 мм.
Размер: 221x250 мм. Оригинальная пасхальная подставка для кулича и 8 яиц. Заготовку можно расписать красками или задекорировать в технике
376 руб
Раздел: Подставки, тарелки для яиц
Настольная игра "Храбрые зайцы".
Раз в году, в середине лета, собираются зайки на лесной поляне и хвастают своими подвигами. Кто ночью совы не испугался, кто от серого
490 руб
Раздел: Карточные игры

65. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

66. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

67. Ответственность за вред причиненный незаконными действиями органами дознания, прокуратуры, суда

68. Понятие, система и функции правооохранительных органов

69. Федеральная инспекция труда, функции, полномочии органов

70. Взаимодействие органов, выполняющих функции обеспечения национальной безопасности
71. Нарушение строения и функций органов и систем при хроническом алкоголизме
72. Кризове явище функціонування та розвитку організації

73. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

74. Сущность, структура и функции таможенных органов

75. Деятельность и функции налоговых органов

76. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

77. Функции белков в организмах живых существ

78. Синапсы (строение, структура, функции)

79. Функции белков в организме

80. Функции ГЛИИ

Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов

81. Слуховой анализатор. Строение и функции сердца

82. Займы органов власти субъектов РФ и их роль в развитии территории

83. Система таможенных органов РФ

84. Отчёт о прохождении преддипломной практики в Управлении по взаимодействию с органами законодательной и исполнительной власти (УВОЗИВ) ГТК России

85. Защитная функция адвокатуры как правовая традиция

86. Місцеві органи самоврядування (Местные органы самоуправления)
87. Контроль в системе органов государственной власти
88. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению режима чрезвычайного положения

89. Вопросы подведомственности дел арбитражным судам в Российской Федерации

90. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

91. Анализ проблем возмещения ущерба, причиненного незаконными действиями государственных органов

92. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений судов по гражданским делам

93. Товарищества собственников жилья: порядок образования, функции, основания реорганизации и ликвидации товарищества

94. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

95. Структура государственных органов США по Конституции 1787 года

96. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды

97. Референдум и его социальная функция

98. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики

99. Конституционный Суд Российской Федерации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.