Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Вивчення процесів дифузії при спіканні кристалічних тіл

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Практична робота №5 Вивчення процесів дифузії при спіканні кристалічних тіл 1, Причини й закони дифузії. Дифузія - поширення речовини в якому-небудь середовищі в напрямку зменшення її концентрації , обумовлене тепловим рухом іонів, атомів, молекул, а також більших часток. Дифундувати можуть як розчинені в речовині частки, так і частки самої речовини (самодифузія). Якщо в системі підтримується нерівномірний розподіл температури або на систему діють зовнішні сили, наприклад електричні, то відбувається безпосередньо термодифузія, електродифузія й т.д., у результаті яких урівноважується нерівномірний розподіл концентрацій. Для дифузії в ідеальних розчинах при відсутності зовнішніх сил справедливий перший закон Фіка: d=-D Sd де: d - маса речовини, перенесеного при дифузії за час ии через площадку S розташовану до осі х; - градієнт концентрації; D – коефіцієнт дифузії. Причини дифузії можна пояснити законами термодинаміки. Процеси дифузії можливі, якщо при цьому зменшується вільна енергія системи або підвищується ентропія. Так як, дифузійні процеси пов'язані зі зміною ентропії, вони необоротні. Якщо система перебуває в рівновазі, тобто ентропія максимальна, дифузія не може відбувається мимовільно. Таким чином, процеси дифузії відбуваються при відхиленні від термодинамічної рівноваги. Дифузія - це особливий процес переносу речовини в результаті блуканні елементарних часток. Розрізняють гетерогенну (або хімічну дифузію), що протікає при наявності різниці хімічних потенціалів (концентраційних потенціалів) в обсязі системи; і самодифузія, коли мова йде про одноатомні системи й дифузія відбувається шляхом вирівнювання різних кінетичних енергій атомів (аналогічно броунівському руху в рідинах). Атомний механізм дифузії в кристалах можна представити як механізм обміну місць. Щоб частка, що перебуває у вузлі решітки , могла покинути своє нормальне місце, їй необхідно додати певну енергію (енергію активації). Остання особливо низка для часток кристала, що перебувають на поверхні, тому що вони мають менше зв'язків, чим атоми усередині кристала (поверхнева дифузія або дифузія Фольмера). Рух власних, а також абсорбованих атомів або іонів на поверхні кристалів є безладним, і відбувається по певних кращих напрямках (мал. 1). Дифузія різних атомів теж здійснюється за рахунок обміну місць, причому на безладний рух, обумовлений розходженнями в хімічних потенціалів компонентів системи. Дифузійний перенос речовини описується законами Фіка. 1. Кількість перенесеної речовини (d ) пропорційно градієнту концентрації поперечному перерізу (q) і часу ( ): d =-D qd (1) де х - координати уздовж шляху дифузії. D - коефіцієнт дифузії, що залежить від концентрації, . Негативний знак уводиться тому, що градієнт приймає негативне значення, якщо напрямок дифузії вважається позитивним. о о о оооооооо о о о о о о оооо Рис. Напрямку переважної поверхневої дифузії по грані куба: а) кристал з кубічними примітивними решітками; б) кристал з кубічної гранецентрованими решітками; в) кристал aCl 2. Для нестаціонарних систем, у яких коефіцієнт концентрації залежить від часу: = D (частки похідні) (2) Якщо розглядати D як незалежну від концентрації величину, що строго виконується тільки для самодифузії, а в першому наближенні виявляється справедливим для багатьох практичних випадків, співвідношення (2) переходить в: D (3) Використання цього диференціального рівняння можливо при встановленні певних граничних умов.

Його можна проінтегрувати за допомогою функції помилок Гауса. Результатом цього розрахунку є параболічний закон виду: X= (4) де - константа. Формула (4) надає коефіцієнту наочний фізичний зміст. Якщо х -середній зсув атомів, що дифундують, що відповідає середній глибині проникнення, то коефіцієнт приблизно може бути виражений через квадрат середнього зсуву; =2D ; D= (5) У багатьох випадках для рішення параболічного диференціального рівняння часток похідних простіше користуватися графічним методом (метод Матано). 2. Методи дослідження. Для дослідження процесів дифузії застосовують металографічні, хімічні й фізичні способи. Останнім часом все більше місце займають методи із застосуванням радіоактивних ізотопів (особливо при дослідженні самодифузій). Тамман увів поняття ввів поняття температури початку помітної дифузії. Температурна залежність швидкості дифузії має експонентний вигляд, що дозволяє чітко розмежовувати температурні області, так що температура початку дифузії має відомий сенс, і дуже виправдало себе практично. По Тамману: Тн. буд. = (0,3 - 04) пл. - для металів; Тн. буд. 0,6Тпл. -для оксидів; Тн. буд. = (0,8 - 0,9) Тпл. - для органічних вуглецевих з'єднаний. 2.1. Металографічні й хімічні методи часто засновані на використанні двох циліндричних посудин, що перебувають у тісному контакті. При досить високих температурах відбувається міграція атомів по напрямку від циліндрів. Зміна концентрації уздовж шляхи дифузії можна здійснити, зокрема, хімічним аналізом тонких пластинок, отриманих шляхом зрізу на стінці (мал. 2). Глибина проникнення , х Рис.2. Діаграма з = f(x) для розрахунку процесу дифузії Процеси дифузії можна вивчати, визначаючи загальну кількість атомів, що дифундують через відомий контрольний перетин. Якщо привести в контакт дві пластинки, які після досвіду можна відокремити друг від друга по місцю контакту, то після ці пластинки будуть мати в загальному випадку іншу масу в порівнянні з вихідними пластинками (метод особливо придатний для оксидів, тому що в металів після дифузії відокремити пластинки друг від друга взагалі не вдається). 2.2. Фізичні методи. Один з найважливіших - випробування на мікротвердість. Принцип методу полягає в тому, що після минулої дифузії роблять відбитки, наприклад, алмазною пірамідкою на різному видаленні від вихідної граничної поверхні. Тому що твердість змішаних кристалів звичайно вище, ніж у чистих компонентів, одержують закономірну зміну мікротвердості залежно від концентрації (мал. 3). А Напрямок дифузіїВ 100% Глибина проникнення А в У 100% Рис. З. Визначення глибини дифузійного проникнення за допомогою виміру мікротвердості. Наступний метод складається у вимірі електропровідності. У цьому випадку досвід з дифузією доцільно проводити на дротах, у яких радіально дифундує другий компонент. Потім по каліброваній кривій одержують зв'язок між провідністю й концентрацією. 2.3. Метод радіоактивних ізотопів має свої особливості для вивчення реальних систем. Для визначення коефіцієнта самодифузії використають циліндричні зразки, один із яких позначений радіоактивним ізотопом.

Після закінчення досвіди виготовляють тонкі пластини й вимірюють їхню радіоактивність. Також можна використати авторадіографічний метод, що складається в тім, що радіоактивний компонент, перебуваючи в контакті з фотоплівкою, викликає почорніння емульсії, по якому можна судити про глибину проникнення. Контрольні питання Що таке дифузія і які її причини? Що таке самодифузія? У чому особливості поверхневої дифузії? Перший закон Фіка: а)чому &quo ;-&quo ; D? б)від чого залежить коефіцієнт дифузії (за інших рівних умов)? в)яка розмірність коефіцієнта дифузії? 5.Другий закон Фіка: а)як можна проінтегрувати диференціальне рівняння за допомогою функції помилок Гауса? б)який фізичний зміст коефіцієнта дифузії? Які способи застосовують для дослідження процесів дифузії? Як залежить швидкість і коефіцієнт і швидкість дифузії від температури? Від чого залежить температури початку помітної дифузії й чому вона дорівнює для різних речовин? Як досліджують дифузію металографічними й хімічними методами? Чи можна досліджувати дифузію, маючи зразки у вигляді пластинок? Яким образом? Для яких речовин? Які фізичні методи дослідження дифузії застосовують? 12. У чому сутність методу радіоактивних ізотопів?

Можливсть виникнення вйни з таких конфлктв, заперечення думки про х льокалзацю й осторога перед послдовним  переходом у велику атомову вйну поставлен на порядок дня авторитетними полтичними заявами. Якщо захдн держави твердо  непохитно стоятимуть на тих позицях, як вони зайняли в справ Берлну, то це буде важливим кроком вперед на шляху протид наступов московського мперялзму. А цей процес кристалзац в настанов Заходу ма й другу свою сторнку. Не менше виразно виступають теж; дефетистичн тенденц, прояви повного каптулянтства перед больше-вицькою загрозою. При цьому не враховумо вже тих елементв  течй, як, маючи якесь спорднення з комунзмом, не вважають большевизму найгршим лихом, недобачають його загрози. Але  й так, що розумють добре, чим  большевизм  що вн несе загроженим народам, проте не вагаються вперто виступати проти послдовно боротьби з його наступом, включно з млтарними протидями, хнм головним мотивом  страх перед атомовою вйною. В публчних обговореннях питання вйни приходять до голосу мркування, доведен до крайньо послдовности

1. Вивчення хімічних дефектів кристалічних грат

2. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

3. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

4. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

5. Місце лінгвокраїнознавства у вивченні іноземної мови в середній школі

6. Вивчення мохоподібних району польової практики - околиць сіл Копили та Розсошенці
7. Обґрунтування процесу внесення твердих органічних добрив
8. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

9. Вивчення сучасної української літературної мови

10. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

11. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

12. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

13. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

14. Розв’язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь

15. Інтраопераційна профілактика ускладнень хірургічного лікування стоматологічних хворих

16. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону
Этажерка для обуви, узкая, 4 полки.
Этажерка для обуви разборная на 4 полки. Основа - металлокаркас. Напольная, складная. Размеры (ДхШхВ): 460х280х700 мм.
861 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Лікувальна ефективність гомеопатичних засобів у немовлят з підвищеною збудливістю внаслідок гіпоксично–ішемічних уражень нервової системи

18. Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові

19. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

20. Рак молочної залози – реабілітація, корекція психосоматичних розладів в процесі комплексного лікування

21. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту

22. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій
23. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу
24. Вивчення повісті М.В. Гоголя "Тарас Бульба" на уроках зарубіжної літератури

25. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

26. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

27. Поурочно-тематичний план вивчення теми: "Складання плану ліквідації аварій"

28. Українська література, як предмет вивчення у школі

29. Формування у старшокласників естетичного ставлення до мистецтва в процесі вивчення художньої культури

30. Використання навчальних комп’ютерних ігор в процесі вивчення математики в початковій школі

31. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

32. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна
Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Набор чертежный для классной доски, 5 предметов.
Набор чертежный для классной доски. В комплекте: 2 треугольника, транспортир, циркуль, линейка 100 см. Материал: высококачественный пластик.
1802 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

33. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

34. Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси в гальванічних елементах. Електродні потенціали

35. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

36. Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів

37. Моделювання економічних та виробничих процесів

38. Цивільний та арбітражний процес
39. Брежнев Л.И.: человек и политик
40. Л.А.Кацва "История России с Древних Времен и до ХХ Века"

41. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

42. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

43. Культурологическая проблематика в работе Л.Н.Гумилева "Этногенез и биосфера Земли"

44. Любимая героиня Л.Н.Толстого - Наташа Ростова

45. Дом музей Л. Н. Толстого в Ясной Поляне

46. Жизнь и Творчество Л.Н.Толстого

47. Л. Андреев "В тумане"

48. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"

Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов
Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Творческая история рассказа Л.Н.Толстого "За что?" (документальный источник и художественные подступы к теме)

50. Этногенез по Л.Н.Гумилёву (+ обширная биография)

51. Нравственные и идеологические противоречия в творчестве Л.Н. Толстого

52. Любимая героиня Л.Н. Толстого

53. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

54. Педагогические взгляды Л.С.Ауэра
55. Как воспринимали Маршала Жукова во времена Н.С. Хрущёва, Л.И. Брежнева, перестройки и в наше время
56. С.Л. Франк

57. Германия после второй мировой войны и реформы Л.Эрхарда

58. П. Л. Шиллинг и его телеграф

59. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

60. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

61. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

62. Л. М. Лемкуль "Праздничный стол"

63. Лекции по Физической оптике чл.-кор Курбатова Л.П.

64. Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Кресло детское мягкое "Мяу-Мяу".
Кресло-игрушка "Мяу-Мяу" (Кошечка) - яркое и оригинальное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной
1442 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Измеритель отношения сигнал (шум ТВ канала (WinWord)

66. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

67. Пропускная способность канала

68. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

69. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

70. Смысл жизни по С.Л.Фpанку
71. Философия Г. Гегеля и Л. Фейербаха
72. Философия Л.Н.Толстого

73. Материализм Л.Фейербаха

74. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

75. Теория общего равновесия Л.Вальраса

76. Прыбытак ці ці ўратаванне душы? Крэдыт і ліхвярства ў Беларусі XVI—XVII стст.

77. Современные народы в свете теории Л.Н. Гумилева

78. М.Л. Магницкий и его роль в борьбе "православной оппозиции" с Библейским обществом

79. В списках не значился. Васильев Б.Л.

80. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

81. Значение работ академика Л.В. Щербы в русском языкознании

82. Интермедиальные связи стихотворений Б.Л. Пастернака "Рождественская звезда" и "Магдалина" с произведениями изобр. Искусства

83. Первоисточник по культурологии Л. Толстой. Путь жизни

84. Рецензия на роман Л. Бородина «Расставание»

85. Человек и Рок в произведениях Л. Н. Андреева

86. Тема рождества в рассказе Л. Н. Андреева «Ангелочек»
87. Две правды Л.Н.Толстого
88. Детство, отрочество и юность (по творчеству Л. Н. Толстого)

89. «Патриотизм состоит не в пышных возгласах...» (по роману-эпопее Л. Н. Толстого «Война и мир»)

90. «Сестра моя — жизнь» Б. Л. Пастернака

91. Поэтический мир Б. Л. Пастернака (рецензия)

92. «Быть знаменитым некрасиво» (тема поэта и поэзии в творчестве Б. Л. Пастернака)

93. Стихотворение Б.Л. Пастернака «Про эти стихи»

94. Анализ-сравнение рассказов Л. Андреева “Бездна” и М. Горького “Страсти-мордасти”

95. "Дорога на океан" Л.Леонова

96. Образ Иисуса в повести Л.Н. Андреева «Иуда Искариот», или Смеялся ли Христос?

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Нравственное прозрение Дмитрия Нехлюдова (по роману Л. Н. Толстого «Воскресение»)

98. Что дало вам чтение романа-эпопеи «Война и мир» Л. Н. Толстого

99. "Мысль семейная" в "войне и мире" Л.Н. Толстого


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.