Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Вступ Розділ 1. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці 1.1 Суть проблеми виховання бережливого ставлення до природи 1.2 Педагогічні умови виховання в учнів початкових класів бережливого ставлення до природи Розділ 2. Методика експериментального дослідження 2.1 Організація та аналіз результативності експериментального дослідження 2.2 Авторські пропозиції Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Науково-технічний прогрес викликав бурхливий розвиток промисловості, сільського господарства, транспорту, зумовив появу великої кількості шкідливих речовин, побутових і виробничих відходів, що суттєво забруднюють і руйнують навколишнє середовище, викликають незворотні зміни в біосфері Землі. Тому суспільству сьогодні потрібні виховані, грамотні, та культурні в екологічному відношенні люди. Усвідомлюючи, що людство не може втручатися в природу, маємо відшукати нові шляхи, технології виробництва, за яких припиниться необдуманий та безвідповідальний на навколишнє середовище, будуть враховуватись вимоги екологічних законів. Тільки в тому разі, коли господарська діяльність людей відповідатиме об’єктивним вимогам екологічної науки, а не навпаки, зміна природи людиною стане способом її збереження. Саме тому так важливо розпочати виховання бережливого ставлення до природи в школі. Концепція національного виховання, як концепція гуманістичної освіти, є елементом нової ідеології освіти, яка повинна працювати на процес державотворення, становлення народу України, як політичної нації. Головною метою національного виховання – є набуття молодим поколінням соціального досвіду; успадкування духовних надбань українського народу; досягнення високої культури; міжнаціональних взаємин; формування у молоді рис громадянина України; моральної, художньо-естетичної, правової, трудової та екологічної культури. Одним із основних напрямків національного виховання – є формування екологічної культури, гармонійних відносин людини і природи. Це викликано багатьма причинами і, насамперед, наслідками Чорнобильської катастрофи, високим рівнем радіаційної, хімічної забрудненості навколишнього середовища. Нашим дітям вкрай необхідні відчуття відповівдальності за природу, як національну і загальнолюдську цінність, основу життя на землі, господарський, гуманний принцип природокористування. З вищесказаного випливає актуальність вибраної нами теми. Об’єктом роботи є процес виховання в учнів початкових класів бережливого ставлення до природи. Предмет – екологічне виховання молодших школярів. Метою роботи є дослідження та узагальнення досвіду виховання в молодших школярів бережливого ставлення до природи. Завдання, які ми поставили для досягнення мети: проаналізувати педагогічний досвід з даної проблеми; дослідити ефективність сучасної методики; запропонувати свої шляхи розв’язання проблеми. Розділ 1. Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці 1.1 Суть проблеми виховання бережливого ставлення до природи Існує багато підходів до визначення суті поняття „екологія”.

Так у словнику української мови читаємо, що це – „взаємовідношення між організмом і оточуючим середовищем”, „це – розділ біології, що займається вивченням взаємовідношення між організмом і оточуючим середовищем” . Зміст терміну „екологія” за останні роки значно розширився. Тому від суто біологічного його розуміння треба переходити до нового трактування, що передбачає взаємодію з природою, яка становить не безладне поєднання різних живих істот, а досить стійку й організовану систему. А життя та діяльність людини, як і кожного живого організму, відбуваються в умовах певного середовища. І екологія є не що інше, як охорона природи. Охорона природи – це система науково обґрунтованих заходів, спрямованих на збереження, раціональне використання і відтворення природних багатств країни. Турбота про охорону природи – насамперед піклування про людину, про її цікаве, змістовне життя, повноцінний відпочинок . Від успішного здійснення екологічної освіти, формування нового екологічного мислення великою мірою залежить майбутній стан природного середовища. Що являє собою екологічне виховання і навчання? Екологічне виховання – це психолого-педагогічний процес, спрямований на засвоєння людиною наукових основ природокористування, формування відповідних переконань і практичних навичок, вироблення певних ціннісних орієнтацій, активної життєвої позиції в галузі охорони природи . Із викладеного вище випливає, що екологічна освіта й виховання покликані забезпечити підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема. Ціль екологічного виховання – формування відповідального відношення до навколишнього середовища, що будується на базі екологічної свідомості. Це припускає дотримання моральних і правових принципів природокористування, активну діяльність по вивченню й охороні природи своєї місцевості. Ціль екологічного виховання досягається в міру вирішення в єдності наступних задач: освітніх – формування системи знань про екологічні проблеми сучасності і шляхи їхнього дозволу; виховних – формування мотивів, потреб і звичок екологічно доцільного поводження і діяльності, здорового способу життя; розвивальних – розвиток системи інтелектуальних і практичних умінь по вивченню, оцінці стану і поліпшенню навколишнього середовища своєї місцевості; розвиток прагнення до активної діяльності по охороні навколишнього середовища: інтелектуального (здатності до аналізу екологічних ситуацій), емоційного (відношення до природи як до універсальної цінності), морального (волі і наполегливості, відповідальності). Для успішного формування екологічної культури учнів велике значення має робота, що проводиться в цьому напрямі в молодших класах. Адже тут виховуються основні риси характеру особи і спілкування з природою відіграє першорядну роль. Дитячі враження закарбовуються в пам’яті назавжди. Прищеплення любові до природи, високоморального ставлення до її багатств – це проблема не лише естетичного та етичного збагачення особи, а й формування патріотизму.

Успішне здійснення екологічної освіти і виховання учнів великою мірою залежить від дотримання ряду педагогічних умов. Так, одні науковці вважають, що головною умовою ефективного вироблення екологічної культури є вміле поєднання навчального матеріалу відповідного змісту із практичною діяльністю школярів у природному середовищі. Інші наголошують на необхідності систематичного підходу до екологічного навчання та виховання, які передбачають поєднання знань – переконань – готовності до діяльності – безпосередньої діяльності у природі . У психологічній і педагогічній літературі обґрунтовані загальні положення щодо процесу сприймання й засвоєння учнями знань, виховання дітей певного віку. Відома на різних етапах свого життя школярів по різному усвідомлюють і сприймають навколишнє. Тому для досягнення позитивних результатів в екологічній освіті й вихованні важливо брати до уваги як вікові, так і індивідуальні особливості , риси характеру, ставлення до навчання, його мотивацію, потреби й здібності кожного школяра. Враховуючи ці умови, вчитель зможе забезпечити свідоме й повноцінне сприйняття дитиною навчального матеріалу економічного змісту, виробивши у неї правильне ставлення до навколишнього середовища. Учень оволодіває певною сумою екологічних знань, засвоює відповідні норми поведінки та ціннісні орієнтації, набуває практичних умінь та навичок щодо охорони природного середовища у процесі навчання, гри, суспільно-корисної праці. Визначення педагогічних умов екологічного навчання і виховання було зроблено на основі теоретичних даних з наукових джерел, узагальнення передового педагогічного досвіду (при цьому враховувались всі форми і види діяльності школярів, здійснювалося ретельне вивчення можливостей творів дитячої літератури з даної проблеми. Найважливішими з цих умов є, зокрема, такі : - врахування вікових, індивідуально-психологічних особливостей школярів, їх пізнавальних можливостей у процесі екологічної освіти та виховання; - вибір оптимальних форм, методів і прийомів екологічного навчання й виховання засобами дитячої пізнавальної книги; - організація безпосередньої діяльності учнів по охороні та поліпшенню природного середовища своєї місцевості під час навчання і суспільно-корисної праці; - забезпечення комплексного підходу до вивчення природи з використанням між предметних зв’язків; - забезпечення вчителем впливу на вихованців власним прикладом бережливого, дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Важливою умовою успішного формування екологічної культури є практична діяльність. Бо саме в ній виявляються і закріплюються ті позитивні якості особи, які визначають потяг до життя в гармонії з природою. Спільно з дорослими, діти беруть активну участь у благоустрої населених пунктів, майданчиків, парків, скверів і вулиць. Тобто, вони творять красу. А це має велике значення для вироблення в учнів екологічної культури. Поряд із цим формування екологічної культури школярів повинно стати складовою всієї системи навчання. А це можливо за умови, якщо вчителі, під час занять з будь-якого предмета регулярно повідомлятимуть учням відомостей про закони і принципи взаємодії природи, формувати навички поведінки у навколишньому середовищі, вчити давати оцінку тим чи іншим природним явищам.

Как только учебники переписаны, наука снова оказывается линейным и кумулятивным предприятием, а история науки излагается как постепенное приращение знаний. Доля человеческих ошибок и идиосинкразии всегда умалялась, а циклическая динамика парадигм с ее периодическими сдвигами затемнялась. Подготовлялось поле для спокойной практики нормальной науки, до тех пор пока следующее накопление наблюдений не вызовет к жизни новую парадигму. Еще один философ, чья работа имеет непосредственное отношение к теме - Филипп Франк. В своей ключевой книге "Философия науки" (Frank, 1974)он дает проницательный детальный анализ взаимоотношений между наблюдаемыми фактами и научными теориями. Ему удалось развеять миф о том, что научные теории можно логически выводить из наличных фактов и что они однозначно зависят от наблюдений феноменального мира. Используя в качестве исторических примеров геометрические теории Евклида, Римана и Лобачевского, ньютоновскую механику, эйнштейновскую теорию относительности и квантовую физику, он пришел к замечательным догадкам о природе и динамике научных теорий

1. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

2. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

3. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

4. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

5. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

6. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку
7. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю
8. Олена Пчилка - найкраще для дїтей

9. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

10. Встановлення походження дітей. Оспарювання батьківства

11. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

12. Правові відносини батьків та дітей

13. Соціальна захищеність дітей в Україні

14. Визначення походження дітей

15. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

16. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

Эко-гель "Organic People" для стирки детского белья, 1,5 литра.
Бережное и безопасное, экологически чистое средство для стирки детского белья. Содержит 99,8% натуральных компонентов и обогащено
612 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подставка под автомобиль регулируемая "Delta" РПМ-2,0.
Грузоподъемность: 2 тонны. Высота подъема: 345 мм. Высота подхвата: 184 мм. Подставка под машину предназначена для подъема и удержания
645 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские

17. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

18. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей

19. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

20. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

21. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

22. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом
23. Застосування рухливих і спортивних ігор у процесі відновлення координаційних здібностей дітей з діагнозом церебральний параліч
24. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

25. Кінезотерапія при сколіозах у дітей

26. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

27. Клініко-патогенетичне обґрунтування використання мікрохвильової резонансної терапії у дітей з хронічним гастродуоденітом

28. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

29. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

30. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

31. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

32. Набуті вади серця у дітей. Неревматичні кардити в дітей

Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Багетная рама "Stella" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
868 руб
Раздел: Размер 30x40
Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

33. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

34. Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез

35. Порушення ритму серця в дітей. Дифузні захворювання сполучної тканини

36. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

37. Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей

38. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику
39. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
40. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

41. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

42. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

43. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі

44. Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

45. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

46. Підготовка дітей до шкільного навчання

47. Порушення мовлення у дітей

48. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах

Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

50. Страхи дітей молодшого шкільного віку

51. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

52. Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами

53. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

54. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей
55. Неврози в дітей і підлітків
56. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

57. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

58. Особливості стресових станів у дітей різного віку

59. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

60. Психо-педагогічна характеристика дітей молодшого шкільного віку

61. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

62. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

63. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

64. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

65. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

66. Класифікація важковиховуваних дітей

67. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків

68. Причини десоціалізації дітей в Україні

69. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

70. Соціально-правовий захист дітей-біженців
71. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах
72. Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку

73. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

74. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

75. Робота приватної ветеринарної лікарні "Vet мир" по наданню ветеринарних послуг (діагностично-ветеринарні послуги дрібним та екзотичним тваринам)

76. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності

77. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

78. Педагогічна робота з шестирічними дітьми

79. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

80. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие
Набор детской посуды "Ангел".
Набор посуды детский "Ангел". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

81. Досвід роботи вчителя фізичної культури Кобеляцької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 ім. О. Гончара Золотухіна О.В.

82. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

83. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

84. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

85. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

86. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський
87. Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів
88. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

89. Опасные природные явления: землетрясения, оползни, наводнения и т.д.

90. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

91. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

92. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка

93. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

94. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

95. Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)

96. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

12 цветных фломастеров для малышей.
Для маленьких любителей рисования представлен набор для развития творческих навыков. Фломастеры, которые подымут настроение и сделают
568 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор "Кухня Laura" с варочной панелью, со звуковыми эффектами (в пакете).
Набор состоит из одного модуля. Этот игровой комплекс идеально подходит для сюжетно-ролевых игр девочек старше 3-х лет. В наборе есть все
1854 руб
Раздел: Кухни
Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

97. Учись любить у Жанны д`Арк!

98. Д.И. Фонвизин

99. Л.Д. Троцкий

100. Жанна д`Арк


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.