Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Зміст Вступ 1. Економетрія та прогнозування 2. Прикладні економетрічні моделі Франції та США 3. Макроеконометричні моделі України Висновок Список використаної літератури Вступ Відтоді, як економіка стала серйозною самостійною наукою, дослідники намагаються спрогнозувати ту чи іншу ситуацію, передбачити майбутні значення економічних показників, запропонувати інструменти зміни ситуації в бажаному напрямку. Політики або керуючі виробництвом, обираючи одну з можливих стратегій, отримують певний результат. Поганий він чи гарний і чи можна було досягти кращого результату, перевірити дуже важко. Економічна ситуація практично ніколи не повторюється в точності, отже, неможливо застосувати дві стратегії за тих самих умов з метою порівняння кінцевого результату. Тому одним із основних завдань економічного аналізу є моделювання розвитку економічних явищ і процесів при створенні тих чи інших умов. Зрозумівши глибинні рушійні сили досліджуваного процесу, можна навчитися раціонально керувати ним. Застосування математичних методів у економіці дає змогу виокремити та формально описати найважливіші, найсуттєвіші зв’язки економічних змінних і об’єктів, а також індуктивним шляхом отримати нові знання про об’єкт. Крім того, мовою математики можна точно та компактно відображати твердження економічної теорії, формулювати її поняття та висновки. Критерієм істини для будь-якої теорії є практика. Зокрема, практика економічної діяльності відображається у статистичній інформації. Поєднання економічної теорії з практичними результатами є наріжним каменем економетрії. Особливе значення в економетрії як науці займають економетричні методи та моделі. Видне місце серед таких моделей зайняли економетричні моделі. Ці макроекономічні регресійні моделі, ґрунтувалися на аналізі тимчасових рядів. Такі моделі широко використовувалися для аналізу і вивчення економіки ведучих капіталістичних країн, таких як США, Японія й ін. Великі успіхи в області розробки і застосування економетричних моделей досягнуті в Польщі, Угорщині, Чехословакии. У Чехословаччині була побудована економетрична модель економіки країни на базі тимчасових рядів за 1960-1980 р. На основі моделі здійснюються короткострокові і середньострокові прогнози основних показників розвитку народного господарства країни. Модель містить 70 показників, зв'язаних 27 рівняннями, серед яких 17 лінійних рівнянь і 10 балансових тотожностей. 1. Економетрія та прогнозування Економетрія — прикладна економіко-математична дисципліна, яка вивчає динаміку реальних мікро- та макроекономічних явищ і процесів для кількісного та якісного аналізу й прогнозування результатів розвитку економічних систем, процесів і явищ. Економетричні моделі являють собою системи взаємопов'язаних рівнянь і використовуються для кількісних оцінок параметрів економічних процесів та явищ. За внесок у розвиток економетричних моделей і методів 1969 р. Нобелівську премію одержали Р. Фріш і Я. Тінберген. 1980 р. за створення економічних моделей і застосування їх до аналізу економічних коливань і економічної політики Нобелівську премію одержав Л.

Юіяйн. За пояснення фундаментальних основ економетрики за допомогою теорії ймовірностей та за аналіз одночасних економічних структур Нобелівським лауреатом 1989 р. став Т. Хаавельмо, нарешті, 2000 р. Нобелівську премію одержали Д. Хекман і Д. Мак-Фадден &quo ;За розробку мікроеконометрії та методів статистичного аналізу&quo ;. Економетричні моделі в Україні, зокрема, можуть досліджувати такі проблеми. • Аналізувати вплив основних макроекономічних показників на обсяги ВВП (інфляція, безробіття, індекс споживчих цін тощо). • Прогнозувати основні макроекономічні показники на наступні періоди (реальний і номінальний ВВП, рівні зайнятості та безробіття, індекси цін). • Аналізувати та прогнозувати перспективи розвитку банківської системи, при цьому враховувати її основні показники (баланс, статутний фонд, прибуток, депозити, кредити тощо). • Досліджувати вплив основних макроекономічних показників на обсяги капіталовкладень, оскільки, зростання капіталовкладень є одним з елементів піднесення в економіці. • В умовах ринкової економіки, враховуючи дію законів попиту та пропозиції, соціальну спрямованість сучасної економіки, аналізувати та прогнозувати приватні споживання та заощадження з урахуванням таких чинників: заробітна плата, трансфертні виплати, рівень інфляції, споживання продовольчих і непродовольчих товарів, курси іноземних валют, купівля валюти та цінних паперів тощо. • Досліджувати грошовий ринок на основі рівноважної моделі грошового ринку з визначенням єдиної відсоткової ставки. Враховувати показники грошових агрегатів, грошової пропозиції, грошової бази. • Аналізувати та прогнозувати розвиток української економіки у межах світового господарства з урахуванням чинників впливу на курс національної валюти, торгівельного та платіжного балансів, тарифних і нетарифних методів торгівельної політики. Прогнозування — це науково обґрунтоване виявлення можливих тенденцій розвитку досліджуваних процесів. Необхідність прогнозування пов'язана з НТП і бурхливим розвитком економіко-соціальних процесів. Процес, що прогнозується, повинен мати ряд альтернатив розвитку та бути інерційним, тобто зберігати у перспективі свої основні риси та закономірності. Залежно від тривалості періоду розрізняють три види прогнозів: короткострокові (період прогнозування не більше одного року), середньострокові (від одного до п'яти років), довгострокові (понад п'ять років). Розробки у сфері економічного прогнозування в зарубіжних країнах з'явились в останній чверті XIX ст. і були пов'язані зі спробами дослідників виявити майбутні тенденції виробництва основних продуктів на основі аналізу динаміки статистичних даних, які є в їх розпорядженні. Головними методами прогнозування на той час були експертні оцінки (на основі якісного аналізу рядів) та проста екстраполяція (перенесення минулих тенденцій на майбутнє). На початку XX ст. зроблені перші спроби виявлення економічних індикаторів. 1911 р. Дж. Брукмайєр спробував використовувати дляпрогнозування три хронологічних ряди таких показників: індекс банківських кредитів, індекс цін акцій, індекс загальної економічної активності.

Подальший розвиток цей підхід одержав у 20-ті роки в дослідженнях Гарвардського університету. За основу були взяті &quo ;гарвардські криві&quo ;: індекс вартості цінних паперів на біржі, величина депозитів у банках, норма відсотка. Поштовхом у подальшому розвитку прогнозування та планування у світі стала світова економічна криза 1929-1933 pp. У 30-ті роки за кордоном виникає планування на макрорівні. Найбільшу популярність отримала Гарвардська школа економічних барометрів (барометрів розвитку), яка повинна була передбачати майбутню кон'юнктуру, тобто прогнозувати динаміку товарного і грошового ринків. Засновниками економетрики вважають Р. Фріша, Я. Тінбергена,Е. Шумпетера. Нині у світі сформувалося три провідні системи планування та регулювання: Північно-Американські (США, Канада), азійська(Японія та Південна Корея), європейська (Франція та Швеція). Лідерому прогнозуванні є США. Прогнозування в США вважається однією з найважливіших форм регулювання економіки. Для прогнозування застосовують методи експертних оцінок, методи статистичного прогнозування та змішані методи (поєднання перших двох). З відомих експертних методів найчастіше використовують методи &quo ;Дельфі&quo ; та &quo ;Мозкових атак&quo ;. За методом &quo ;Дельфі&quo ; формують групи, які складаються з одного або більше експертів. Кожна група одержує перелік питань з перспективного розвитку систем і відповідає на них самостійно, незалежно від інших груп. На підставі відповідей експертів будується прогноз. Далі починається узгодження прогнозу доти, доки думки всіх експертів збіжаться або будуть близькими. За методом &quo ;Мозкових атак&quo ; усі експерти збираються за &quo ;круглим столом&quo ;. Кожен висловлює власний прогноз щодо розвитку досліджуваної системи. Усі думки експертів обговорюються, аналізуються і з них вибирається найбільш прийнятна. Макроекономічне моделювання вже кілька десятиліть використовується як зручне знаряддя аналізу, імітації та прогнозування економічних процесів у державних і недержавних установах багатьох країн . 2. Прикладні економетричні моделі Франції та США Макроекономічна модель Франції була розроблена у 60-ті роки і мала назву FIFI. Вона містила 2000 рівнянь, що характеризували поведінку суб'єктів господарювання та елементи фінансового моделювання. Згодом з'явилися більш універсальні статичні моделі S AR таZOGOL. 1978 р. було розроблено динамічну багатосекторну модельDMS, яка налічувала 1300 рівнянь і охоплювала 13 галузей економіки. Наступною була модель ME RIC, яка використовувалась для діагностування кон'юнктури, бюджетного планування і контролю. Нарешті, моделі DMS (3200 рівнянь), Mi i DMS1 (45 рівнянь), Mi i DMS2 (400 рівнянь), AMADEUS (з кількома версіями: річною, динамічною, двогалузевою). Для моделювання фінансових потоків були розроблені моделіMEFIS O та BAF, для дослідження міжнародної кон'юнктури —MOSAIQUE та MIMOZA. Усім моделям спочатку було властиве ускладнення, потім — перехід до спрощених і зручних у користуванні моделей. Нині в установах Франції використовують п'ять сучасних макроекономічних моделей: дві моделі Міністерства економіки, фінансів та промисловості Франції — AMADEUS та ME RIC, модель Банку Франції — BAF, дві моделі OFCE та Паризької палати торгівлі та промисловості — MOSAIQUE та HERMES.

Починаючи вд друго свтово вйни та розподлу свту мж СССР  Заходом на сфери впливв, почерез ус дальш прояви байдужости Заходу до дол поневолених народв до хньо боротьби, цлий розвиток мжнародньо полтики неоднократне виявив, що цим народам нема що покладати надй на Захд. У полтичнй свдомост цих народв уже нема сподвання на порятунок чи хоча б на поважншу пдтримку вд захднх держав. Вдомо, що поза вияви словесних симпатй та поза тактично-полтичн розгри з большевиками Захд дал не пде. Тому неактивнсть Заходу у випадку Мадярщини поглибила огрчення поневолених Москвою народв до захднх держав, але не викликала зневри, н розпачу. А це тому, що полтична увага цих народв уже перед тим звернулася не на сторонню допомогу, а на власну боротьбу та на сприятливий розвиток подй всередин большевицько мпер. Доказ такого саме наставлення знаходимо в реакц народв на под в мжнароднй полтиц. Бачимо, що мжнародня ситуаця загострення чи злагднення напружень мж СССР  захднми державами не мала поважншого впливу на пднесення чи спад революцйних настров на пдбольшевицькому обшир. Напр., пд час найбльшого загострення т. зв. холодно вйни та льокальних вон у Коре  В'тнам не було в СССР  в сателтних кранах якихось революцйних спалахв

1. Економетричні моделі в економіці країни

2. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону

3. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

4. Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

5. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

6. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України
7. Особливості туризму та готельного бізнесу в країнах Азії
8. Модели и методы принятия решений

9. Применение информатики, математических моделей и методов в управлении

10. Модели и методы принятия решения

11. Модели и методы адаптивного контроля знаний

12. Сутність витрат та методи їх зниження

13. Модели и методы решения проблемы выбора в условиях неопределенности

14. Кредитний ризик та методи управління ними

15. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

16. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Облік довгострокових активів у зарубіжних країнах

18. Аудит у зарубіжних країнах

19. Досудове слідство в зарубіжних країнах

20. Поняття та методи криміналістики

21. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

22. Модели и методы принятия решения
23. Блочно-симметричные модели и методы проектирования систем обработки данных
24. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

25. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

26. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

27. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

28. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

29. Торговельна політика розвинутих країн

30. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

31. Конфлікти та методи управління ними

32. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные

33. Форми та методи державної підтримки експортерів

34. Бюрократическая модель организации. Методы управления

35. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу

36. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги

37. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

38. Особливості бюджетного планування в країнах з федеративним бюджетним устроєм
39. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення
40. Модели и методы анализа эффективных инвестиций в инновационную деятельность

41. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

42. Предмет та методи вивчення статистики

43. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

44. Детерминированные экономико-математические модели и методы факторного анализа

45. Классификация эконометрических моделей и методов

46. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

47. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

48. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки
Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

49. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

50. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

51. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

52. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

53. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

54. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму
55. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України
56. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

57. Психогігієна та психологія старіння та довголіття

58. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

59. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

60. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

61. Українські легенди та перекази про комах, риб та раків

62. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

63. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

64. Методы и модели демографических процессов

Игрушечная коляска-люлька.
Кукольная коляска-люлька фирмы "Melogo Toys", выполненная по типу и подобию настоящих колясок – мечта каждой девочки. Поддон
1499 руб
Раздел: Коляски-люльки
Автокружка с подогревом (450 мл).
Подключается к стандартному автомобильному прикуривателю. Сохраняет жидкость теплой, пока подключена к прикуривателю. Может подогреть
540 руб
Раздел: Прочее
Сумка-переноска "Фёрби" с наушниками.
Сумочка для переноски Furby от бренда Famosa предназначена для пушистого игрушечного зверька, который тоже нуждается как любой питомец в
460 руб
Раздел: Детские

65. Построение экономической модели с использованием симплекс-метода

66. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

67. Методи та способи підключення до мережі Internet

68. Серия МОНАП: модели, методы, подходы

69. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

70. Построение экономической модели с использованием симплекс-метода
71. Построение экономической модели c использованием симплекс-метода
72. Выбор методов и моделей принятия решений в управлении инвестиционным процессом на региональном уровне

73. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

74. Расчет сетевой модели методом Форда (с программой)

75. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

76. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

77. Формування та розвиток банківської системи України

78. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

79. Фітосанітарний стан посівів та урожайність кукурудзи після різних попередників в п’ятипільних сівозмінах

80. Характеристика країн Єгипту та Аргентини

Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Френч-пресс, 600 мл.
Френч-пресс Rosenberg изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и термостойкого стекла. Удобная ненагревающаяся ручка.
383 руб
Раздел: Френч-прессы
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

81. Країни Африки: Південно-Африканська Республіка та Маршалові острови

82. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

83. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

84. Товариства та співдружності в державному устрої зарубіжних країн. Законодавча влада в США

85. Винахід та корисна модель: поняття, патентування

86. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень
87. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії
88. Моделі та моделювання

89. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

90. Создание функциональной модели вычисления минимума заданной функции методом парабол

91. Державний та суспільний лад країн Скандинавії у період Середньовіччя

92. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

93. Київська Русь - теорії походження та розвиток

94. Країни центральної та східної Європи у 1918-1939 рр.

95. Політичний та економічний розвиток Боснії і Герцеговини у 1990-2005 рр.

96. Політичний та економічний розвиток Польщі у 1990-2005 рр.

Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные
Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы

97. Політичний та економічний розвиток Словенії у 1990-2005 рр.

98. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

99. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.