Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Совместные предприятия на примере Киевской области

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Київський університет імені Тараса Шевченка Економічний факультет Кафедра інноваційного менеджменту та підприємництва ДИПЛОМНА РОБОТА на тему: “Наукові основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності спільних підприємств регіону (на прикладі Київської області)”магістра з спеціальності “Адміністративний менеджмент”Ступак Оксани ПавлівниНауковий керівник д.е.н., проф. Стеченко. Д.М. Київ – 1998 Зміст.Вступ. 3Розділ 1. Методологічні основи регулювання міжнародного спільного підприємництва. 6 1. Міжнародне спільне підприємництво як об”єкт вивчення. 6 2. Основні підходи до класифікації спільних підприємств. 13 1.3. Науково-методичні основи регулювання міжнародної спільної підприємницької діяльності. 19Розділ 2. Організаційно-економічний механізм діяльності спільних підприємств (СП). 28 2.1. Соціально-економічні передумови та порядок створення. 28 2.2. Механізм функціонування СП. 35 2.3. Умови ефективного розвитку спільних формувань. 41Розділ 3. Аналіз ефективності спільних підприємств (на прикладі Київської області). 47 3.1. Оцінка ефективності функціонування СП. 47 3.2. Сучасний рівень розвитку спільного підприємництва регіону на сучасному етапі. 50 3.3 Оптимізація спільної підприємницької діяльності в зовнішньоекономічному секторі України. 64Висновки. 73 Література. 76 Додатки. 79 Вступ. Істотною рисою розвитку світогосподарських зв”язків на сучасному етапі є активне включення до них всіх країн та регіонів світу. Участь у системі міжнародного поділу праці, широке використання його можливостей стали об”єктивною потребою, одним із важливіших факторів подолання відсталості в галузі економіки, використання досягнень науково-технічного прогресу, формування сучасної матеріально-технічної бази. Нинішній стан економіки України потребує використання всіх факторів зростання, зокрема, переваг міжнародного розподілу праці, зовнішньоекономічного фактору у вирішенні складних проблем структурної перебудови та забезпечення економічної безпеки. Тривалий час економіка України мала ізольований характер та існувала у відриві від світового ринку. Сучасний стан народного господарства, зокрема, експортноорієнтованих виробництв не дозволяє швидко та досить ефективно включатися у світові господарські зв”язки, де існує жорстка конкуренція та боротьба за ринки. Включення України у систему світогосподарських зв”язків потребує серйозної адаптації структури її економіки, всього господарського механізму до надзвичайно високих вимог, які диктує світове ринкове господарство. Бажаючи інтегруватися у світове господарство, Україна повинна розвивати зовнішньоекономічні відносини у всій різноманітності їх форм. Об”єктивні процеси інтернаціоналізації господарського життя обумовлюють розвиток різноманітних видів і форм міжнародного бізнесу. За масштабами, динамікою та ефективністю впливу на структури світової та національної економік в міжнародній економічній практиці превалює спільне підприємництво. Найбільш повно його переваги проявляються у процесі створення та діяльності міжнародних спільних підприємств – довгострокової форми співробітництва з поєднанням різнонаціональними партнерами зусиль в інвестуванні, управлінні, розподілі доходів і ризиків.

На рівні національних економік міжнародні спільні підприємства виступають, з одного боку, як форма експорту державного, приватного та змішаного підприємницького капіталу, а з іншого – як одна з найбільш ефективних форм його імпорту. В залежності від ступеню зрілості національних економік, рівня їх інтегрованості у світове господарство формується мотивація і політика щодо міжнародних спільних підприємств. Проблема залучення іноземних інвестицій через міжнародні спільні підприємства є найбільш актуальною для країн з перехідною економікою.Регульований розвиток національно-зарубіжних спільних підприємств створює нові джерела ефективного зовнішнього фінансування, забезпечує доступ до сучасних технологій і передового управлінського досвіду, насичує споживчий ринок якісними товарами та послугами, розширює експортні можливості. Спільне підприємництво сприяє створенню прогресивної структури виробництва, реалізації потенціалу ринкових відносин, розвитку здорових конкурентних відносин товаровиробників, а також запобігає монополізації економіки. В країнах, які проводять науково обгрунтовану послідовну політику заохочення іноземної спільної підприємницької діяльності, створюється середовище, сприятливе не тільки для іноземних, але й для національних інвесторів і підприємців. Міжнародні спільні підприємства здатні позитивно впливати на масштаби і темпи ринкової трансформації національних економік приймаючих країн, розвиваючи умови і фактори їх міжнародної конкурентоспроможності. На мікрорівні міжнародні спільні підприємства являють собою одну із найбільш поширених форм самостійного входження фірм у зарубіжний ринок або різновид стратегічних альянсів двох чи декількох фірм, що має певні переваги за рахунок сінергічного ефекту від взаємодії різнонаціональних партнерів. Проблеми інтернаціоналізації, іноземних інвестицій, теоретичні аспекти розвитку міжнародних спільних підприємств досліджуються вітчизняними та зарубіжними вченими. Разом з тим, необхідні подальші дослідження теоретичних і практичних питань розвитку міжнародних спільних підприємств з акцентуванням уваги як на макроекономічних аспектах регулювання іноземної інвестиційної діяльності, так і на поведінці суб”єктів інвестиційного процесу в реальних умовах конкретних приймаючих країн. Для країн з перехідною економікою особливого значення набуває також вивчення, узагальнення та адаптація зарубіжного досвіду залучення і ефективного використання іноземних інвестицій у формі спільних підприємств. Виходячи з цього, тема дослідження є актуальною та обгрунтованою. Метою дослідження є розробка теоретичних та практичних рекомендацій щодо регулювання діяльності українсько-зарубіжних спільних підприємств засобами макро- та мікроекономічного впливу. Досягнення мети дослідження передбачає вирішення наступних завдань: - вивчення теоретико-методичних питань спільного підприємництва та визначення його соціально-економічної сутності; - систематизація міжнародних спільних підприємств; - вивчення системи регулювання міжнародної спільної підприємницької діяльності; - дослідження макро- та мікромотивації створення міжнародних спільних підприємств; - вивчення процесів створення та функціонування спільних формувань; - оцінка ефективності та виявлення проблем діяльності СП; - аналіз тенденцій та оцінка сучасного рівня розвитку українсько- зарубіжних спільних підприємств; - обгрунтування пропозицій по оптимізації розвитку спільного підприємництва в зовнішньоекономічному секторі України.

Предметом дослідження є система економічних, правових, організаційних,соціальних та інших взаємовідносин при створенні та функціонуванні міжнародних спільних підприємств. Ці взаємовідносини формуються на макрорівні (між країнами базування та приймаючими країнами) і на мікрорівні – між засновниками міжнародного спільного підприємства та у процесі його функціонування. Об”єктом дослідження виступають спільні підприємства з участю українських та іноземних господарських партнерів. Теоретичну та методологічну основу дослідження становили праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблем міжнародного бізнесу та спільного підприємництва, ключові положення національної програми ринкової трансформації щодо ролі та місця іноземних інвестицій у розвитку економіки України, базові державні нормативно-правові акти. Розділ 1. Методологічні основи регулювання міжнародного спільного підприємництва. 1. Міжнародне спільне підприємництво як об”єкт вивчення. Загальною економічною основою розвитку спільного підприємництва насамперед є транснаціоналізація виробництва та обігу, глобалізація господарських процесів, які втягують усі без винятку країни в систему всесвітнього поділу праці, поглиблюють процес їх взаємозалежності. Механізм спільного підприємництва викристалізовується із складної субординованої системи, що включає принаймні п”ять головних структурних рівнів: мега-, мета-, макро-, мезо- і мікрорівень . Мегарівень – це рівень міжнародного співтовариства, що проявляється в системі ООН та її економічних та юридичних інститутів. На цьому рівні, з одного боку, формуються найбільш загальгі положення й підходи, що характеризують суть і зміст спільного підприємництва як форми міжнародних економічних відносин, з іншого боку – розробляються рекомендації щодо здійснення цієї діяльності високого ступеня конкретизації аж до теоретичних та практичних моделей. На метарівні, на регіональному і міждержавному, загальні положення адаптуються стосовно особливостей регіонального та міждержавного співробітництва. Роль безпосереднього середовища при формуванні механізму спільного підприємництва відіграє макрорівень економічних відносин, тобто рівень економіки окремо взятої країни. Економічні зв”язки та відносини мезорівня відображають галузевий зріз спільного підприємництва. Істотного впливу на механізм СП вони не мають, пристосовуючи, адаптуючи його до особливостей економіки галузі чи сфери виробництва. Вирішальний вплив на ефективність формування і функціонування механізму спільного підприємництва справляє взаємодія двох його підсистем макро- та мікрорівня. Сукупність організаційно-економічних і правових норм макрорівня становить необхідне зовнішнє середовище, якісні й кількісні характеристики якого визначають ступінь реалізації об”єктивних потенцій механізму СП мікрорівня. Система взаємозв”язків макрорівня включає в себе чотири головних блоки, що пронизують й інші рівні механізму спільного підприємництва. Це – економічні, вартісні, або товарно-грошові інструменти, програмно- координаційні форми, інституційні структури та правові норми, що в своїй сукупності детермінують характер діяльності, спосіб функціонування й ступінь господарської свободи суб”єктів спільного підприємництва.

В ряде случаев устранение неблагоприятных последствий придания обратной силы новому акту, ужесточавшему соответствующий правовой (экономический) режим, осуществляется самим законодателем и служит в известной мере гарантией для участников гражданского оборота, в частности связанных между собой договорами. Примером может служить Указ Президента Российской Федерации от 27 сентября 1993 г. «О совершенствовании работы с иностранными инвестициями»[155], который установил, что «издаваемые нормативные акты, регулирующие условия функционирования на территории Российской Федерации иностранных и совместных предприятий, не действуют в течение трех лет в отношении предприятий, существующих на момент вступления в силу этих актов. Данное положение не распространяется на нормативные акты, обеспечивающие более льготные условия функционирования на территории Российской Федерации иностранных и совместных предприятий». Сходная норма содержится и в Законе от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»[156]. Так, в силу п. 2 ст. 7 указанного Закона условия договоров (контрактов), заключенных между субъектами инвестиционной деятельности, сохраняют силу на весь срок действия договоров

1. Оценка инвестиционной привлекательности предприятия для создания на его база совместного предприятия

2. Анализ эффективности использования машинно-тракторного парка предприятия и обоснование основных направлений ее повышения (на примере ЗАО "Имени Ильича" Ленинградского района Краснодарского края)

3. Анализ эффективности использования основных производственных фондов на предприятии и поиск направлений улучшения их использования на примере ПУВКХ г. Енакиево

4. Финансовое состояние предприятия: анализ, проблемы и пути их решения на примере ООО "Сарапульского молочного комбината"

5. Статистико-экономический анализ эффективности производства подсолнечника на примере СХА "Заря" и других предприятий Павловского, Петропавловского, Воробьевского и Аннинского районов Воронежской области

6. Программы системы 1С: Предприятие. Конфигурирование и администратирование в программах 1С: Предприятие
7. Основные отличия между программой "1С:Предприятие" версии 7.7 от программы "1С:Предприятие" версии 8.0
8. Организация планирования и стратегия развития предприятия. Инвестиционный проект экономической целесообразности технического перевооружения предприятия

9. Совместные предприятия в России

10. Виды и принципы создания совместных предприятий в России

11. Совместные предприятия: проблемы и перспективы

12. Экономическая эффективность создания совместного предприятия, специализированного на выпуске две2

13. Совместные предприятия и перспективы их развития

14. Особенности планирования, организации и оперативного управления совместным предприятием

15. Анализ создания совместных предприятий

16. Налогообложение в условиях рыночной экономики (на примере предприятия ООО "Служба быта")

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

17. Отраслевые особенности налогообложения на предприятиях по добыче драгоценных металлов (на примере ЗАО «НОДОК»)

18. Международные автомобильные перевозки на примере транспортного предприятия

19. Оптимизация состава машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях на примере ОАО "Эфко-Победа" Алексеевского района Белгородской области

20. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ООО "Карьера"

21. Анализ состояния и эффективности использования основных средств предприятия (на примере ОАО "Газпром-Кран")

22. Учёт и аудит кассовых операций на примере предприятия
23. Финансовый анализ предприятия на примере ОАО "Транснефть"
24. Маркетинговая деятельность и управление ею на предприятии /на примере муниципального предприятия "Кировское троллейбусное управление"

25. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

26. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере ЗАО "Гидронеруд" г. Новоорска)

27. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия (на примере ООО ТД "Металлопрокат")

28. Управление закупками на торговом предприятии (на примере отдела «Ультра»)

29. Направления совершенствования планирования сбытовой деятельности на предприятиях и в организациях (на примере опыта ОАО ”ПЛАСТУН”)

30. Современные методы решения экологических проблем на предприятии (на примере ООО "Волготрансгаз" - дочерней структуры ОАО "ГАЗПРОМ")

31. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Хладокомбинат"

32. Концепция управления персоналом с точки зрения адаптации ОСУП к условиям рынка /на примере предприятия/

Настольная игра "Loonacy".
Loonacy (Лунаси) – очень забавная и веселая игра, в которой победит тот, что проворнее и внимательнее. Суть игры заключается в том, чтобы
490 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty", голубой.
Складной дорожный горшок HandyPotty. Он может заменить сразу три аксессуара: привычный ребенку и его родителям горшок, дорожный горшок для
1160 руб
Раздел: Прочие
Шкатулка музыкальная "Сердце", 16x15x7 см, арт. 24806.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
775 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

33. Организационная структура управления на примере муниципального унитарного предприятия "РОС-АЛКАС-ОРЕНБУРГ"

34. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

35. Общий анализ структуры баланса предприятия (на примере Городокской прицефабрики, Беларусь)

36. Финансовая политика предприятия (на примере ООО «Хлебокомбинат Илекский»)

37. Внешнеэкономическая деятельность российских предприятий (на примере машиностроения)

38. Брендинг-маркетинг (на примере оптово-розничного предприятия)
39. Определение рационального варианта размещения производственно-хозяйственных предприятий (на примере АБЗ) и выбор оптимального маршрута поездки коммивояжера
40. Управление маркетингом на предприятии на примере ОАО Гурьевский металлургический завод

41. Организация рекламной деятельности на примере предприятия "Диза"

42. Анализ текущего финансового состояния предприятия (на примере МП Товары для детей)

43. Анализ финансового состояния предприятия на примере ООО Электрум

44. Анализ финансовой деятельности предприятия (на примере предприятия ОАО “Машук”, г. Ессентуки)

45. Экономический анализ предприятия (на примере АО Ставропольэнерго)

46. Взаимоотношения производственного предприятия с бюджетом на примере ОАО «ДВМП»

47. Анализ факторов цнообразования на примере конкретного предприятия

48. Приватизация на Украине на примере анализа экономической и финансовой деятельности предприятия

Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

49. Управление предприятием на примере ЗАО Соляное

50. Ценообразование предприятия на примере ОАО АЗОТ

51. Эффективность управления предприятием на примере АО Астек

52. Роль и значение кредита в развитии сельскохозяйственного производства на примере предприятия ООО «Митра-Бауэр»

53. Таблица: "Основные социально-экономические показатели" на примере предприятия из региона Кавказских Минеральных Вод (КМВ)

54. Аренда основных средств в Украине на примере предприятия
55. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии (на примере ОАО «Кондитерский Концерн Бабаевский»)
56. Разработка мероприятий по улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия ОПК (на примере ОАО «ЗИО-ПОДОЛЬСК»)

57. Финансовые анализ предприятия на примере ОАО «Транснефть"

58. Анализ и оценка финансовых результатов производственно-коммерческой деятельности сельскохозяйственного предприятия (на примере ОАО "За мир и труд")

59. Показатели экономической эффективности сельскохозяйственного предприятия на примере ЗАО "Агрокомплекс Маяк"

60. Совершенствование механизма воспроизводства оборотных средств на примере сельскохозяйственных предприятий Луганской области

61. Обоснование рациональной производственной структуры сельскохозяйственного предприятия на примере колхоза "Советская армия" Рославльского района

62. Бухгалтерский учет на предприятии на примере ООО "Гортеплосервис"

63. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Завод ЖБК -1"

64. Организация бухгалтерского учета предприятия на примере ООО "ЛМ-сервис"

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Палитра", цвет: аметистовый, 70х130.
Полотенца махровые гладкокрашеные изготовлены из 100% хлопка, плотность 300 г/кв.м. Размер: 70х130 см.
361 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Ранец "Космо", 36х29х18 см.
Ранец продуманный до мелочей, который: - включает множество светоотражающих элементов; - оснащен регулируемыми по высоте лямками и
1848 руб
Раздел: Без наполнения
Настольная игра "Колонизаторы", 4-е русское издание.
Желанию осваивать новые земли всегда сопутствует отвага – этих двух элементов у колонизаторов огромного острова Катан в избытке. На новых
1990 руб
Раздел: Классические игры

65. Организация учета, анализа и аудита на малых предприятиях (на примере ПО ЗПК "Заготхлебпром" ст. Романовская)

66. Порядок составления ликвидационного баланса на примере предприятия ЗАО "ПО Сплав"

67. Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета на примере предприятия ТОО "РиК"

68. Учет и анализ oсновных средств торгового предприятия на примере ООО "Универмаг"

69. Учет и аудит денежных средств и расчетов на примере ОАО Уманского районного предприятия "Сельхозтехника"

70. Учет материально-производственных запасов на примере предприятия ОАО "АвтоВАЗагрегат"
71. Учет операций по расчетному счету предприятия на примере ООО "Брянское СРП ВОГ"
72. Учет труда и его оплата на примере сельскохозяйственного предприятия "Племзавод "Доброволец" (Смоленский район)"

73. Учет, анализ и аудит расчетов по оплате труда на предприятиях (на примере ОАО "Аксайкардандеталь")

74. Учёт расчётов с персоналом по оплате труда на примере предприятия ООО "Строитель"

75. Финансовый анализ на предприятиях малого бизнеса как основа повышения эффективности деятельности на примере ОАО "Электромашина"

76. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении предприятием на примере ООО "Стандарт"

77. Анализ основных показателей деятельности предприятия на примере конкретной организации

78. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере ОАО "Воронежский станкостроительный завод"

79. Анализ формирования финансовых результатов деятельности предприятия на примере ООО "Водоканал-сервис"

80. Развитие хозяйственных правоотношений на примере своего предприятия

Коврик силиконовый с разметкой, 50x40x0,1 см, розовый (арт. TK 0190).
Вы все еще делаете коржи одинаково круглыми при помощи тарелок? Но где взять столько тарелок разного диаметра, которые подойдут к каждому
379 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Шнуровка-бусы "Цветы".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки. Ребенку будет интересно каждый раз менять
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры

81. Разработка мероприятий по продвижению ресторанных услуг на примере предприятия "Латина-Лабамба"

82. Анализ внешней среды предприятия на примере ОАО "Сибирьтелеком"

83. Анализ и совершенствование товарной политики предприятия на примере ООО "ОМНИ"

84. Анализ маркетинговой деятельности предприятия на примере ТОО "Цветная"

85. Классификация товаров на примере торгового предприятия ООО "АШАН"

86. Маркетинговые исследования на предприятиях (на примере ТОО "Фрегат")
87. Организация коммерческой деятельности предприятия на примере Рекламного Агентства ООО "Домино"
88. Организация маркетинговой деятельности экспортного предприятия на примере ЯКХЗ

89. Оценка эффективности маркетинговой политики предприятия на примере ОАО "Нефтекамский хлебокомбинат"

90. Планирование на предприятии на примере ФГУП "КэМЗ"

91. Применение концепции маркетинга для организации деятельности предприятия на внешних рынках (на примере РУП "МТЗ")

92. Разработка плана дальнейшего совершенствования предприятия (на примере деревообрабатывающего предприятия ООО "Вест" г. Воронеж)

93. Разработка программы развития деятельности предприятия розничной торговли на примере ИП Колпакова Т.И.

94. Сбытовая деятельность предприятия автомобилестроения на примере "DAEWOO"

95. Совершенствование деятельности промышленного предприятия по управлению производственными запасами на принципах логистики на примере ОАО "ЭКО"

96. Совершенствование сервисной деятельности предприятия (на примере ООО "Диманд")

Настольная игра "Доббль".
Игра для желающих повеселиться и проверить своё зрительное восприятие, внимательность и реакцию. Оригинальная круглая баночка содержит 55
1093 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Фоторамка на 6 фотографий С32-012 "Alparaisa", 50x34,3 см (белый).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
585 руб
Раздел: Мультирамки
Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Управление ассортиментом и качеством хлебобулочных изделий на предприятии розничной торговли на примере магазина "Юнион"

98. Цены и ценовая политика и их влияние на развитие бизнеса (на примере торгового предприятия ЗАО "Минторг")

99. Маркетинговый анализ деятельности предприятия на примере ОАО "Дальсвязь"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.