Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Арзуманов Павло Спартакович УДК 547.856.1:547.583.5:547.584:547.461:54.057 СИНТЕЗ ПОХІДНИХ 3-АМІНО-4-ОКСО-3,4-ДИГІДРОХІНАЗОЛІНУ НА ОСНОВІ АНТРАНІЛОЇЛГІДРАЗИДУ ТА ДИКАРБОНОВИХ КИСЛОТ; ЇХ ХІМІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ТА БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі органічної хімії Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров’я України. Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор ШЕМЧУК Леонід Антонович Національний фармацевтичний університет, професор кафедри органічної хімії Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор БЕЗУГЛИЙ Петро Овксентійович Національний фармацевтичний університет, завідувач кафедри фармацевтичної хімії доктор фармацевтичних наук, професор ЛЕСИК Роман Богданович Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, професор кафедри фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії Захист відбудеться “15” лютого 2008 р. о 1000 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4). Автореферат розісланий “14” січня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, проф.Малоштан Л.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Однією з актуальних задач як органічного синтезу, так і фармацевтичної науки і практики є розробка нових оригінальних методів синтезу біологічно активних речовин та створення на їх основі високоефективних і малотоксичних лікарських засобів. Одним із плідних напрямків, який останнім часом активно розвивається, є пошук БАР серед похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну. Це пов’язано з тим, що вони є зручними структурами для хімічної модифікації молекули, в тому числі і для синтезу конденсованих гетероциклічних сполук на їх основі. Хімічні дослідження в ряду похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну проводяться, головним чином, у двох напрямках: розробка ефективних методів синтезу і дослідження їх хімічних перетворень. Хіназолінонова структура входить до складу численних лікарських препаратів, а введення в їх структуру дикарбонових кислот, які є природніми метаболітами, як правило, приводить до зменшення токсичності синтезованих сполук. Похідні хіназолінону тривалий час є предметом досліджень в НФаУ (наукові школи проф. Петюніна П.О., проф. Черних В.П.) і створення снодійного препарату “Ортоналу” - є кращим прикладом цього. Наведені факти зумовили необхідність синтезу нових похідних 3 аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілогідразиду та похідних дикарбонових кислот, дослідити їх реакційну здатність, фізико-хімічні властивості та біологічну дію. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного фармацевтичного університету (“Хімічний синтез, виділення та аналіз нових фармакологічно активних речовин, встановлення зв’язку “структура – дія”, створення нових лікарських препаратів”, номер державної реєстрації 0198U007011) та проблемної комісії “Фармація” МОЗ України. Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи стала розробка ефективних способів синтезу похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназолінів на основі антранілогідразиду та дикарбонових кислот: щавлевої, янтарної, фталевої; вивчення будови синтезованих сполук, проведення їх фармакологічного скринінгу. Задачі дослідження: Розробити препаративний метод синтезу діацильних похідних антранілогідразиду та дослідити умови їх циклізації у похідні 4-оксо-3,4-дигідро-хіназолінів. Дослідити реакції амідування та циклізації діетоксалілантранілогідразиду в залежності від співвідношення реагентів та температурного режиму. Здійснити синтез етилового естеру 3-сукцінімідо-4-оксо-3,4-дигідрохіна-золіну, провести розрахунки зарядів на реакційних центрах методом АМ1 з метою визначення реакційної здатності естерної групи та імідного циклу. Дослідити реакції з - та О-нуклеофілами. Вивчити вплив природи дикарбонових кислот та їх знаходження в молекулі антранілогідразиду на напрямок реакції циклодегідратації. Дослідити взаємодію діетилоксалату з антранілогідразидом в умовах мікрохвильового опромінення. Провести синтез 3-сукцинімідо-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну, на його основі одержати моно- та біспохідні кислоти та дослідити їх аміноліз, гідразиноліз та лужний гідроліз. Здійснити синтез естерів 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназолін-2-карбонової кислоти, з цією метою дослідити взаємодію антранілогідразиду з діалкілоксалатами, етиловим естером оксамінової кислоти. Довести інструментальними методами аналізу (спектроскопія УФ-, ІЧ-, ЯМР 1Н, елементний аналіз) будову синтезованих сполук. Провести віртуальний скринінг синтезованих сполук (програма PASS) з метою виявлення серед них потенційних БАР. З урахуванням результатів прогнозування біологічної активності, провести фармакологічний скринінг синтезованих речовин. При виявленні речовин, що становлять інтерес для подальших поглиблених фармакологічних випробувань, розробити методики стандартизації їх субстанцій, які можуть бути використані при підготовці відповідного аналітичного нормативного документа. Об’єкти досліджень – синтетичні похідні 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіна-золінів. Предмет досліджень – методи синтезу, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназолінів. Методи дослідження – синтез сполук з використанням різноманітних хімічних реакцій (ацилування, амідування, циклодегідратації, гідразинолізу та ін.), їх мікрохвильове активування; доведення структури та індивідуальності синтезованих сполук фізико-хімічними методами аналізу (спектроскопії УФ-, ІЧ-, ЯМР 1Н, елементного аналізу); комп’ютерні методи прогнозування біологічної активності, вивчення біологічних властивостей з використанням стандартних методик; аналіз отриманих результатів та їх узагальнення.

Наукова новизна. Розроблені методи синтезу похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі діацильних похідних антранілогідразиду, що містять залишки однієї або різних дикарбонових кислот: щавлевої, янтарної, фталевої. Встановлено, що реакція циклодегідратації відбувається при нетривалому кип’ятінні в оцтовій кислоті, що пов’язано з підвищеними нуклеофільними властивостями гідразидного фрагменту (α-ефект). Етиловий естер оксамінової кислоти реагує з амідом та гідразидом антранілової кислоти не естерною, а амідною групою. Виявлено, що в реакції бензиламіну з діетоксалілантранілогідразидом поряд з амідуванням відбувається утворення бензиламонієвих солей, що пояснюється H-кислотними властивостями естерів -ацилгідразидів. Знайдено, що амідування, гідразиноліз та лужний гідроліз молекули кислоти перебігають не за естерною групою (що можна було б очікувати за розрахунками зарядів реакційних центрів методом АМ1), а по імідному кільцю. Встановлено, що наявність в молекулі діацилантранілогідразидів залишку фталевої кислоти, разом із іншими дикарбоновими кислотами, є вирішальним фактором у визначенні напряму реакції циклодегідратації. При мікрохвильовому опроміненні суміші антранілогідразиду та діетилоксалату одержано 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназолін. Вперше виявлено, що реакції естерів оксамінової кислоти з  нуклеофілами, можуть відбуватися за амідною групою без участі естерної. При нагріванні антранілової кислоти, її аміду та гідразиду з етиловим естером оксамінової кислоти одержані відповідні естери: етиловий естер 3 аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназолін-2-карбонової кислоти, етиловий естер 4 оксо-3,4-дигідрохіназолін-2-карбонової кислоти, етиловий естер 2 карбоксіоксанілової кислоти. Запропоновано доступний метод синтезу метилового та етилового естерів 3 аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназолін-2-карбонової кислоти при нетривалому нагріванні антранілогідразиду з відповідними діалкілоксалатами в крижаній оцтовій кислоті (заявка на винахід № а200710824 від 01.10.2007 р.). Практичне значення одержаних результатів. На основі антранілогідразиду та похідних дикарбонових кислот розроблені препаративні методики синтезу відповідних похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну, як зручних структур для хімічної модифікації, що значно розширює можливості пошуку нових біологічно активних сполук з високою біологічною активністю та низькою токсичністю. Запропоновано доступний метод синтезу естерів 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназолін-2-карбонової кислоти – зручних синтонів синтезу, в тому числі і конденсованих гетероциклічних сполук на їх основі. Отримані експериментально-теоретичні дані розширюють можливості синтезу різноманітних сполук на основі похідних дикарбонових кислот. Проведений фармакологічний скринінг виявив сполуки, які проявляють антиексудативну та антимікробну дії. Окремі фрагменти роботи впроваджені в навчальний процес ряду ВНЗ України. Особистий внесок здобувача. В наукових працях, опублікованих із співавторами Шемчуком Л.А., Чернихом В.П., Диким І.Л., Левашовим Д.В. Старчіковою І.Л., Шемчук Л.М., Криськівим О.С

У трикутнику Корсунь — Канів — Чигирин 8 подібних імен і прізвищ: Білаш — 6, Білан — 2, Біляк відсутнє. З них імен і прізвищ Білаш — по 3, імен Білан немає, є тільки 2 прізвища. Причому в Корсунському полку представлене тільки Білаш (2 імені й 1 прізвище), а в Чигиринському полку є ім’я і прізвище Білаш, а ще — прізвище Білан. Прізвища Білаш і Білан наявні в Канівському полку. Якщо підсумувати поширення прізвищ, похідних від імен і прізвищ Білаш, Білан та Біляк, то картина постає така: Правобережжя: Корсунський — 11 (Білашенко — 9; Біляченко — 2). Уманський — 8 (Білашенко — 2; Біляченко — 3; Білашковський — 3). Брацлавський — 7 (Білашенко — 2; Біляченко — 3; Біланський — 1; Білановський — 1). Канівський — 4 (Білашенко — 3; Біляченко — 1). Кальницький — 3 (Білашенко — 1; Біляченко — 2). Черкаський — 2 (Біляченко — 1; Білякович — 1). Білоцерківський — 2 (Біляченко — 2). Київський — 0. Тяжіє до Лівобережжя. Чигиринський — 0. Усього — 37. Прізвищ Білашенко тут — 17, Білашковський — 3, разом 20. Рекордсмен по прізвищу Білашенко — Корсунський полк: 9 прізвищ

1. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

2. Древнейшая культура племен и народов Двуречья (4 - начало 3 тысячелетия до н.э.)

3. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

4. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

5. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

6. Синтез 5-ацетил-N,3,6-триметилиндазола и его производных на основе 2,4-диацетил-N,5-диметиланилина
7. Процессор для ограниченного набора команд /3 (4)
8. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (3) (4))

9. Искусство Римской империи 3 - 4 вв

10. Особенности речевого развития детей раннего возраста (3-4 года) в условиях социальной депривации

11. Исследования коэффициента деятельностного развития студентов 3-4 курсов физико-математической специальности

12. Управление цикловой автоматикой (лабараторная №3, 4)

13. Нейротропні ефекти координаційних сполук на основі оксіетилідендифосфонату германію з нікотиновою кислотою, нікотинамідом і магнієм (МІГУ-4, 5, 6)

14. Развитие мелкой моторики у детей 3-4 лет с интеллектуальной недостаточностью

15. Расчеты и прогнозирование свойств 2-Метил-3,3-диэтилпентана, Циклобутана, о-Ксилол, 1,2-диметилбензола, 4-Метилпиридина

16. Синтез белка

Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

17. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

18. "Освобожден народ, но счастлив ли народ ?" по поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

19. Синтез речи

20. 4 крестовый поход и завоевание Константинополя по хронике Робера де Клари "завоевание Константинополя"

21. Все темы (информатика) за 3-й семестр в СТЖДТ

22. ЭВМ 1-3 поколений
23. Процессор для ограниченного набора команд /2 (4)
24. Процессор для ограниченного набора команд /часть 3 (7)

25. Фотон. SuperCalc 4

26. Учебник по PHP 4

27. Отчет по практической работе "Изучение MS Windows & MS Word 4 Windows 2.0"

28. Практика оператора (WINDOWS 95, MICROSOFT WORD 97, MATHCAD, ЯЗЫКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ, VISIO, Norton Utilites 3.0 for Windows 95)

29. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

30. Анализ и синтез систем автоматического регулирования

31. Решение систем дифференциальных уравнений методом Рунге-Куты 4 порядка

32. Синтез САУ

Папка для труда, А4.
Формат листов: А4. Материал: картон, текстиль. Товар в ассортименте, без возможности выбора! На фото представлен не весь ассортимент товара!
366 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды

33. Лекции по Методике математики в начальных классах (4-5 семестры)

34. Гипертоническая болезнь 3 степени (история болезни)

35. Научно-педагогическое обоснование урока английского языка в 8“б” классе Лингвистической гимназии №3

36. Пространственные различия в эффективности избирательных компаний на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга 3-го созыва

37. Синтез ЖК

38. Разработка и изготовление декоративной резной вазы с подставкой (2) (4))
39. Получение препарата РНК-азы из автолизных дрожжей. Мощность производства 80,3 кг (год (Курсовая)
40. Водоснабжение и водоотведение на ГСХ-3

41. Проект ТЭЦ на 4 турбиы К-800

42. Синтез цифрового конечного автомата Мили

43. Синтез частотно-избирательного фильтра

44. Лекции по физике за 3 семестр

45. Синтез лёгких ядер (дефект массы) и Парадокс моделей вселенной

46. Традиционные и нетрадиционные способы закаливания детей до 3- х лет

47. "Государство" Платона Том 3, гл. 8

48. Фромм Э. "Искусство любить", главы 1,3

Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

49. Синтез твердых растворов и исследования низкотемпературных фазовых превращений

50. Твердофазный синтез перрената калия (WinWord97/2000)

51. Анализ лекарственной формы состава: Rp.: Amidopyrini 0,3 Dibazoli 0,02

52. Синтез, кинетика, термодимика

53. Дендримеры. Синтез и свойства

54. Бухгалтерский учет (шпаргалка, 3 курс)
55. Бизнес-план организации производства прибора "Техно Дент 4" на предприятии "НЗ"
56. Финансовая отчетность и ее анализ на примере ЗАО «…» (4 курс)

57. Лабораторная работа по экономике N1. ЛЭТИ 4 курс

58. Общества, миросистемы и цивилизации: синтез парадигм и структура истории

59. Иван 4

60. Македония в 5-3 вв. до н.э.

61. Расчет кабеля Р-4

62. Толстой: Война и мир. Том 3

63. Музыка в синтезе древнерусских искусств

64. Искусство римских провинций 2-3 вв. н.э.

Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, рельефный, с подсветкой, питание от сети. Диаметр: 32 см. Материал: пластмасса. Крым в составе РФ.
1452 руб
Раздел: Глобусы
Качели подвесные Edu-play "До-Ре-Ми".
Качели подвесные Edu Play "До-Ре-Ми". Легкие по весу, простые в сборке. Устанавливать возможно дома и на улице. Надежные канаты
2535 руб
Раздел: Качели

65. Искусство Греческой классики (Начало 5 — середина 4 в. до н.э.)

66. “С колен поднимется Евгений, — но удаляется поэт”

67. "Люблю Отчизну я, но странною любовью"

68. Я уцелел, но без всего

69. Синтез жанровых форм в романе Б. Пильняка «Соляной амбар»

70. Контрольная по логике - 22 упражнения (вариант №3)
71. Методика обучения по курсу математики за 3 года
72. Похідна функції правила диференціювання за підручником Кулініча

73. Онкология (рак желудка 3)

74. Черепно-мозговые нервы: 1,2,3 пары

75. Экзаменационные тесты по офтальмологии 4 курс

76. Тесты по общей неврологии 4 курс

77. Тесты по частной неврологии 4 курс

78. Экзаменационные тесты по кожным болезням 4 курс (2)

79. Ребенок от года до 3-х лет

80. Клонируем бизнес. Франчайзинг - дело выгодное, но рискованное

Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

81. Определение и обоснование видов и режимов структурной обработки сплава Cu+2,3%Be

82. Судьба термоядерного синтеза

83. Энергетический баланс процессов синтеза молекул кислорода, водорода и воды

84. Катализаторы синтеза метанола

85. Об алгоритмах самоорганизации в задаче синтеза информационных технологий обработки сигналов

86. Электрическая схема 3-х комнатной квартиры
87. Игрушка как средство психического развития ребенка от рождения до 4-х лет
88. Формирование орфографических навыков в 4 классе (правописание слов с непроверяемыми гласными в корне)

89. Что имел в виду Н. Макиавелли, когда в Государстве провозглашал Государь по возможности не должен избегать добра, но и не удаляться от зла

90. Экзаменационные вопросы по курсу “Уголовное право РФ и ЗС”(4)

91. Исследование путей повышения эффективности работы гусеничного двигателя /1-3/

92. Методологические подходы к построению и объяснению истории психологии: перспективы содержательного синтеза.

93. Экспериментальное исследование особенностей психических состояний специалистов Бухгалтерский учет и аудит студентов 3 курса

94. Синтез содержательных и формализованных описаний в дидактике физики

95. Синтез логической функции и анализ комбинационных схем

96. Синтез цифрового автомата управления памятью

Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

97. Синтез цифрового конечного автомата Мили

98. Модернизация лабораторного стенда для исследования характеристик АМ-ЧМ приемника

99. Эволюционный процесс: Факты не слишком известные, но интересные: “мыльная” история


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.