Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Геополітика та геостратегія України

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство науки та освіти України Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка Кафедра географії Реферат Геополітика та геостратегія України Виконав студент 5-го курсу групи Г/Б-2 Братішко Андрій Луганськ 2004 Зміст Вступ. Глава 1. Співробітництво з країнами Європейського союзу. Глава 2. Зовнішньополітичні відносини з Росією. Глава 3. Стратегічне партнерство з США. Глава 4. Україна та міжнародні організації Висновки. Література. Вступ Тому в успішному вирішенні за­вдань державотворення і розвитку держави одним з першочергових завдань є формування незалежної зовнішньої політики. Водночас ефективна зовнішня політика можлива лише при об'ємному баченні світу, постійній аналітичній роботі, відмові від імпульсивних рішень. Інтереси народу, держави ма­ють бути визначальними в політиці Неза­лежність, як відомо, стає реальною цінністю лише тоді, коли вона сприяє створенню кращих умов жит­тя народу, забезпечує реальні права і свободи люди­ни, процвітання, Незалежність України має бути напов­нена реальним змістом, тобто мати стійке підґрунтя, насамперед, економічне! Отже, міцна економічна основа є важливим чинником забезпечення незалежної зовнішньої політики. Водночас зовнішня політика, своєю чергою, може і повинна бути важливим чинником вирішенні економічних завдань, оскільки однією з основних і функцій є створення сприятливих зовнішньополітичних умов для налагодження всебічного співробітництва з іншими країнами} в тому числі і в економічній сфері. Взагалі, функції і завдання зовнішньої політики є надзвичайно багатоманітними. Це передовсім: підвищення авторитету і зміцнення міжнародних позицій держави; забезпечення національної безпеки країни,: територіальної цілісності і недоторканності; о створення сприятливих міжнародних умов для успішної реалізації внутрішньополітичних цілей і завдань: активне співробітництво і взаємодія з усім суб'єктами світового політичного процесу з метою реалізації загальнолюдських інтересів, насамперед, збереження цивілізації; участь у міжнародних інтеграційних процесах зокрема у сфері економіки, у міжнародному поділі праці і пов'язаному з ним обміні товарами, сировиною, технологіями, науково-технічними винаходами і духовними цінностями: спільний з іншими суб'єктами міжнародної спілкування захист прав людини; об'єднання зусиль у боротьбі проти міжнародного тероризму; Виходячи з аналiзу сучасної геополiтичної ситу­ацiъ, розстановки сил на мiжнароднiй apeнi, своїх об'єктивних можливостей i геополiтичного положен­ня, Укpaїнa має реальнi передумови угвердитися в ролi регiонального полiтичного лiдера. Для цього, разом з урахуванням закономiрних амбiцiй i нацiо­нальних iнтepeciв, їй треба поступово посилювати конструктивний вплив на загальну ситуацiю в ре­rioнi. Важливу роль туг може вiдiграти активне c iвробiтництво й лiдерство України у Балто-Чорно­морському apтнеpcтвi. 3 огляду на своє геострате­гiчне положення, Yкpaїнa є природним посередником мiж регiонами Балтiйського i Чорного мopiв. Розширення зв'язкiв мiж Пiвднем i Пiвнiччю €вpо­пи сьогоднi настiльки вiдповiдає потребам часу, що за пасивностi України роль посередника може пере­брати на себе iнша держава.

Спiвробiт­ництво по вici Північ-Пiвдень сприятиме змiцнен­ню безпеки в частинi €вропи мiж Балтiйським i Чор­ним морями. Це надзвичайно важливо для України як у полiтичному, так i в економiчному аспектах. Незалежність України об'ективно потрiбна новiй Європi, новiй системi континентальних мiждержав­них вiдносин. Без неї неможливе створення системи колективної безпеки в Євpo i, що, безперечно, є фактором пiдвищення iнтepecy до неї. Але поки щоУкpaїнa, як зауважував з цього приводу М. Михаль­ченко ще не «міст», не «санiтарний кордон», а тим бiльше не «центр» якихось спiвтовориств. Поки що, Українa - лiмiтроф для Росiї i Європи, промiжний цивiлiзацiйний простiр мiж захiдною i росiйсько­євразiйською цивiлiзацiями, причому лiмiтроф з подвiйною оцiнкою. Для Європи (нaтiвcької) східні кордони України є лiнiєю розлому мiж Європою i Росiєю. А Росiя вбачає в захiдних кордонах Ук­раїни лiнiю розлому мiж НАТО та СНД - просто­ром, який вважає «зоною своїх особливих iнтepeciв». Для того, щоб не бути марионеткою у чужих іграх, потрiбнi глибокi полiтичнi й еко­номiчнi трансформацil в укpaїнcькoму суспiльствi, перетворення Украlїни на європейську державу не тiльки за мicцeм географiчного положення, а й за вiдповiдними стандартами внугрiшньої та зовнішньої стабiльностi. Для цього потрiбне чiтке визначення геополiтичних прiоритетiв i таке ж чiтке самовизна­чення як cувepeннoі держави iз власними геополi­тичними i нацiональними iнтересами. Вирiшення цих завдань передбачає вироблення науково обгрунто­ваної геостратегії, одним iз головних принципiв якої є принцип.багатовекторностi. Отже, Укpaїнська геостратегiя має грунтуватися на чiтко визначених геополiтичних прiоритетах i жорстко окресленому колi стратегiчних партнерiв. Виходячи особливостей геополiтичного положення України М. Михальченко вважає, що Україна має визначитися як у прiоритетному в одному iз трьох можливих геостратегiчних напрямiв: або обрати шлях до європейськоro спiвтовариства, або забезпе­чити гарантiI незалежноro розвитку як вiд Заходу,так i вiд Росiї, або ж обрати позицiю динамiчної piв­новаги мiж Сходом i Заходом, яка пiдтримується мiжнародним спiвтовариством i є, на йоro думку, найбiльш перспективною. Дещо iнакше визначає сутність сучасної Української геостратегії С.Пирожков, який вважає, що у XXI ст. для України будуть актуальними тaкi зав­дання: у короткостроковому плані - недопущення iзоляцiї на основних стратегiчних напрямах (США, Європа, Азiя); у середньостроковому плані - сприяння формуванню регiональних систем - безпеки i спiвробiтництва в сусiднiх perioHax; - iнтеграцiя в мiжнароднi економiчнi i полiтичнi структури; - участь в урегулюваннi мiжнародних конфлiктiв, боротьбi з мiжнародним тероризмом i злочин­ністю у вирішенні єнергетичної та інших глобальних проблем. у довгостроковому плані - збереження i змiцнення позицiй нашої держа­ви у свiтовiй полiтицi; - активна участь у формуваннi демократичної глобальної системи мiжнародного порядкуll. Глава 1. Співробітництво з країнами Європейського союзу. Сьогодны Україна вuзначuла як однозначну cвою стратегiчну мету iнтеграцiю до Європейського Сою­зу.

Прагнення України до повномасштабної участi у полiтuчному та економiчному жuттi Європи логiчно вuплuває з геополiтuчного положення й icmopї нашої державu. Як одна з найбiльших кpaїн континенту України об'ективно приречена бути важливим чинником тих процесiв, що вiдбуваються в Європi i не може залишатися осторонь тих динамiчних iнтеграцiйних процесiв, якi сьогоднi визначають її обличчя. ­ Будучи в геополiтичному вимiрi європейською державою, Україна заiнтересована також у процесах, що сприяють зміцненню регіональної безпеки, стабiлiзацiї та розширенню структур колективної безпеки в Європi. До стратегiчних iнтe­peciв України в Європi належать необхiднicть тех­нологiчної модернiзацiї вiтчизняного виробниuтва, можливість оволодіння наукомісткими техно­логіями, адже національна стратегія розвитку, за­снована на традиційному індустріальному характері, сьогодні вже неприйнятна, навіть більше, вкрай не­безпечна. Для європейських країн Україна є потенційним партнером, і не лише з політичної точки зору, як важливий фактор формування систе­ми колективної безпеки на континенті, а й з еко­номічної — як великий споживчий ринок, джерело відносно дешевої робочої сили, як країна з невико­ристаним повною мірою інтелектуальним, науково-технічним і виробничим потенціалом. Слід зауважити, що перспективи входження Ук­раїни в європейський інтеграційний процес залежать, насамперед, від неї самої, від того, наскільки ради­кально і швидко в ній відбуватимуться демократичні перетворення в усіх сферах життєдіяльності, на­скільки рішуче здійснюватиметься реформування її економіки. Інтеграція економіки України в євро­пейський простір вимагає також створення особли­вого «інвестиційного середовища» для залучення й утримання у країні глобальних високотехнологічних інвестицій, реінвестування отримуваних прибутків. Ключовими критеріями, що впливають на роль нашої держави у новітній європейській спільноті, мають бути: відкрите громадянське суспільство, ефективне функціонування ринкової економіки, верховенство права, цивільний демократичний кон­троль над військовою сферою, послідовність і передбачуваність у зовнішній політиці. Наших стра­тегічних партнерів на Заході непокоїть високий рівень невизначеності щодо перспектив реформу­вання господарської системи, політична не­стабільність у країні, недосконалість законодавства, відсутність достатніх гарантій приватної власності, розгул корупції, невирішеність багатьох соціальних проблем, недостатня розвиненість демократичних інститутів, відсутність належної системи гарантії прав і свобод громадян. З іншого боку доводиться констатувати, то прагнення України до європейської інтеграції, що перетворилося на магістральний напрям української зовнішньої політики, не зустрічає відповідної очіку­ваної реакції з боку країн—членів ЄС не лише внаслідок невирішеності в Україні багатьох проблем демократичної трансформації, а й тому, що в їхній позиції виявляються елементи певної байдужості щодо перспектив входження України до європейсь­ких структур. Геополітичні реалії не дають мож­ливості Україні зосереджуватися лише на європейсь­кому геополітичному векторі.

Трагедия отамана Волинця.P К., 2002. Козельський Б. В. Шлях зрадництва  авантюр: Петлюрвське повстанство.P X., 1927. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералтет укранських визвольних змагань.P Львв, 1995. Копиленко О. Л. «Сто днв» Центрально Ради.P К., 1992. Корпус счових стрельцв.P Чикаго, 1969. Косик В. Полтика Франц щодо Украни // Укранський сторик.P 1979. P14. Кох Г. Договр з Денкним.P Львв, 1930. Краснов В., Дайнес В. Неизвестный Троцкий. Красный Бонапарт.P М., 2000. Крах германской оккупации на Украине.P М., 1936. Кубанин М. К истории кулацкой контрреволюции // На аграрном фронте.P 1925. P9. Кузьмин Г. В. Гражданская война и военная интервенция в СССР: Военно-политический очерк.P М.: Воениздат, 1958. 360 с. Куромя Г. Свобода  терор у Донбас К., 2002. Литвин А. Л. Красный и белый террор в России (19171922).P М., 2004. Литвин М. Укрансько-польська вйна 19181919 рр.P Львв, 1998. Литвин М., Науменко К. ¶сторя ЗУНР.P Львв, 1995. Литвин С. Суд стор: Симон Петлюра  петлюриана.P К., 2001. Лихолат А. В

1. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

2. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

3. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

4. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

5. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

6. Принципи розробки та оцінки державної політики України
7. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
8. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

9. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

10. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

11. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

12. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

13. Поняття, форма та функції Конституції України

14. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

15. Інформаційна політика України

16. Культура та побут населення України

Двусторонний говорящий плакат "Азбука и счет".
Суперновинка от Азбукварика! Двусторонний говорящий плакат станет незаменимым помощником родителей! На одной стороне плаката – говорящая
484 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Игра настольная развивающая "Веселые портреты".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 2 игровых полей - лиц и 58 съёмных элементов, присоединяя к лицам разные детали, ребенок может
656 руб
Раздел: Игры-пазлы
Изограф, 0,20 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1421 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

17. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

18. Етикет України та Росії

19. Національний банк України та особливості його функціонування

20. Формування та розвиток банківської системи України

21. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

22. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
23. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
24. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

25. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

26. Економіко- і політико-географічне положення України

27. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

28. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

29. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

30. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

31. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

32. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Лестница-стремянка, 3 ступени, стальная.
Нескользящие пластиковые коврики. Размер ступеньки: 30x20 см. Материал: сталь. Высота на уровне верхней ступени: 67,5 см. Количество ступеней: 3.
1288 руб
Раздел: Лестницы

33. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

34. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

35. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

36. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

37. Відбудова та відновлення України після Великої Вітчизняної війни

38. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу
39. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії
40. Окупація України військами Німеччини та її союзників

41. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

42. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

43. Прояви етносоціальних трансформацій на великому кордоні в контексті міжспільнотних взаємин України та Кримського ханства XV–XVII ст.

44. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

45. Суспільно-політичне та культурне життя України

46. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

47. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

48. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

Настольная игра "Сумасшедший лабиринт".
Логическая, веселая и азартная игра нацелена на развитие внимания, ловкости и скорости мысли. Игроки в постоянном напряжении, передвигая
1990 руб
Раздел: Игры-ходилки с фишками
Набор детской складной мебели "Первоклашка. Осень".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем, пенал. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Счеты детские "Умный жираф".
Счеты - это не только первый математический прибор, но и увлекательная игра. Пусть ребенок отсчитает столько косточек на счетах, сколько у
377 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

50. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

51. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

52. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

53. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

54. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України
55. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України
56. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

57. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

58. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

59. Вибори та їх роль у політичному житті України

60. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

61. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

62. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

63. Структура системи соціального захисту населення і політики України

64. Митна політика України

Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы

65. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

66. Система митних органів України та їх повноваження

67. Водні шляхи та повітряний транспорт України

68. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

69. Валютна система: України, світу, та Європи

70. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України
71. Становлення та розвиток податкової служби України
72. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

73. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

74. Експортний потенціал України та її регіонів

75. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України

76. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

77. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

78. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

79. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

80. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Игра настольная "Дом с привидениями".
Эта веселая соревновательная ролевая игра предназначенна для 2 игроков в возрасте от 5 до 10 лет. Один из них играет за команду из 7
314 руб
Раздел: Классические игры
Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Громадянство України

82. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

83. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

84. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

85. Історія України

86. Виникнення та формування українського етносу
87. Господарство України на рубежі 18-19 столітть
88. Період гетьманщини України

89. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

90. Культура України в 30-х рока

91. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

92. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

93. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

94. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

95. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

96. Цивільне право України

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

97. Суверенітет України

98. Бюджет України: актуальні проблеми

99. Державній бюджет України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.