Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Діяльність викладача в процесі навчання

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Центральною фігурою процесу навчання є викладач, який виступає організатором усієї пізнавальної діяльності студентів. Головним учасником і суб'єктом процесу навчання визначається студент, заради якого створюється процес, у якому він виступає в суб'єкт-об'єктивні відносини з викладачем і довкіллям. Викладач передусім виступає як організатор і керівник пізнавальної діяльності студентів, створює умови, за яких смороду можуть найраціональніше включитися в процес учіння. Контролюючи учіння, він винний бути готуємо допомогти студентам, коли в них виникають труднощі. Викладач усвідомлює загальну мету освіти і місце дисципліни в її реалізації, здійснює міжпредметні зв'язки. У процесі викладання демонструє глибоке, на сучасному рівні знання змісту навчальної дисципліни, якові викладає, а також з методики, психології та педагогіки. Успішному викладанню сприяє добрі знання особливостей студентів, педагогічна майстерність. Діяльність викладача в процесі навчання складається з планування викладацької діяльності, потокового контролеві за навчальним процесом згідно до вимог навчального планові, його коригування, аналізу результатів своєї діяльності. Ефективність процесу навчання залежить від соціально-психологічної підготовленості студента до учіння. Психологічна підготовленість означає, що студент усвідомлює мету навчання, є фізіологічно і педагогічно готуємо до нього, бажає вивчати навчальний матеріал, проявляє активність у процесі учіння, уміє зосередитися на навчально-пізнавальній діяльності та має належний рівень розвитку особистості. Викладач не тільки використовує позитивне ставлення студентів до учіння, а постійно підсилює його й акцентує увагу на ті, що наукові факти викликають інтерес у студентів, коли смороду бачать їх практичну значущість. Правильно спланована й організована навчально-пізнавальна діяльність студентів є джерелом емоцій, бажання, потреб долати труднощі, спробувати власні сили в оволодінні навчальним матеріалом, а висока оцінка наукових знань у суспільстві збагачує мотиваційно-вольовий тло учіння . Позитивне ставлення до навчання забезпечує почуття власної гідності і справедлива оцінка здобутків в учінні. Навчально–пізнавальна діяльність складається з наступних етапів: сприймання – відображення предметів і явищ навколишнього світу, що діють у певний момент на органи почуття людини. Щоб цей процес був ефективним, необхідно стимулювати психічну готовність студентів, створювати їх мотиваційний тло, формувати активно-позитивне ставлення до майбутньої пізнавальної діяльності, спираючись на попередні знання й досвід, зосереджуя увагу на предметі пізнання, вивчення; осмислення і розуміння навчального матеріалу - розумова діяльність, спрямована на розкриття істотних ознак, якостей предметів, явищ і процесів та формування теоретичних зрозуміти, ідей, законів, яка досягається шляхом аналізу, синтезові, порівняння, індукції, дедукції тощо. узагальнення – процес логічного переходові від загального до більш загального знання, а також продукт розумової діяльності, форма відображення загальних ознак явищ дійсності. Підсумовуючи навчальний матеріал, викладач звертає увагу на суттєві ознаки предметів, явищ, процесів та добирає варіанти методів і прийомів, які найповніше розкривають у них істотне; закріплення знань, умінь і навичок – спеціалізована діяльність викладачів щодо реалізації дидактичного принципові міцності засвоєння навчаємими навчального матеріалу.

Для закріплення навчального матеріалу важливе значення має первинне, поточне і підсумкове повторення. Повторення повинно здійснюватися цілеспрямовано, вмотивовано, правильно розподілено за годиною і розрахованим не на механічне запам'ятовування. застосування на практиці - перехід у процесі навчання від абстрактного до конкретного, що досягається різноманітними вправами, самостійною роботою на практичних і лабораторних заняттях, у будь яких формах повторення. Ефективність засвоєння навчального матеріалу залежить від мотивації навчально-пізнавальної діяльності, яка виступає внутрішньою причиною спонукання студента вивчати навчальний матеріал, позначається на якості здобутих їм знань. Мотиви навчально-пізнавальної діяльності підрозділяються на: пізнавальні – які закладені в самому процесі навчання: допитливість, інтерес до знань, потреба у вивченні, прагнення вдосконалити свої інтелектуальні здібності та інші Пізнавальні мотиви можуть бути зумовлені змістом навчального матеріалу, активними формами і методами навчання, оцінками успішності студента. соціальні - смороду пов‘язанні з тими відносинами, у які вступає особистість студента як громадянин суспільства (комунікативні, утилітарні, самовиховання та інші ). Навчальний процес як загальна частина педагогічного процесу: навчання і виховання всебічно розвиненої особистості, що відповідає потребам суспільства, винний забезпечувати виконання цього завдання реалізацією трьох функцій: Освітньої – яка забезпечує засвоєння студентами системи науково – теоретичних знань, формування вмінь і навичок їх застосовування. Ця функція передбачає засвоєння студентами системи знань, умінь, навичок, змін і вдосконалень цієї системи протягом усього життя, тобто готовність особистості до постійного накопичення знань, їх перетворення й удосконалення. Важливим елементом освітньої функцій є знання. Знання - узагальнений досвід людства, що відображає різні галузі реальної дійсності у вигляді фактів, правил, висновків, закономірностей, ідей, теорій, якими володіє наука. Освітню функцію забезпечують таки види знань: основні терміни і поняття, без яких не можливо зрозуміти жодного текстові, будь якого висловлювання; факти щоденної дійсності та наукові, без яких не можливо зрозуміти законі науки, формувати переконання, доводити й обґрунтовувати ідеї; основні законі науки, без яких не можливо розкрити зв'язки й відношення між різними об'єктами і явищами реальної дійсності; теорії, без яких не можливо зрозуміти систему наукових знань про сукупність об'єктів та методи пояснення і передбачення певної предметної галузі; знання про способи діяльності, без яких не можливо зрозуміти методи пізнання й історії здобуття знань, тобто методологічні знання; знання про норми становлення до різних явищ життя, без яких не можливо дати оцінку процесу вивчення об'єктивної дійсності та набуття суспільного досвіду. Розглянуті види знань поділяють на теоретичні й фактичні. До теоретичних знань належить: поняття, абстракції, теорії, гіпотези, законі, методи науки та інші. Фактичні знання це одиничні поняття: знаки, цифри, букви, географічні назви, історичні особи, події та інші.

Серед знань ,які мають засвоїти студенти в процесі навчання, особливе значення приділяється тім, що виражають способи діяльності і використовуються на практиці. У навчальних дисциплінах смороду оформлені у виді правил. Освітня функція навчання забезпечує: повноту знань, яка визначається засвоєнням передбачених навчальною програмою змістового матеріалу з кожної дисципліни, необхідних для розуміння основних ідей, істотних причинно-наслідкових зв'язків; системність знань, їх упорядкованість, щоб будь-яке знання випливало з попереднього і покладало шлях для наступного; усвідомленість знань, що полягає в розумінні зв'язків між ними, прагненні самостійно поповнювати їх; дієвість знань, що передбачає вміння оперувати ними, швидко знаходити варіативні способи застосування їх із зміною ситуації та інші. Окрім засвоєння системи знань, освітня функція виконує завдання, що спрямоване на формування в студентів умінь і навичок. Уміння в педагогічній літературі розглядаються, як здатність особистості на належному рівні виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною знань і навичок. Навичка визначається, як психічне новоутворення, завдяки якому індивід спроможний виконувати певну дію раціонально, точно і швидко, без зайвих витрат фізичної та нервово-психічної енергії. У педагогічній літературі вміння поділяються на первинні та вторинні. Первинні уміння визначаються як дії, які принципово не можуть бути автоматизовані, тому що не мають однозначного правила у своєї основі й передбачають елементи творчості і дані уміння включають навички, але не зводяться до них. У навчанні смороді підлягають повній автоматизації і входять як автоматизовані елементи до складних вторинних умінь. Так написання літер стає навичкою, без якої не можливо набувати уміння викладати свою думку на письмі, а під година оволодіння грамотою написання літер є первинним умінням, пізніше воно перетворюється на навичку. Другу первинне вміння, таке як узгодження слів, може статі навичкою, але може залишитися і первинним умінням. Серед умінь і навичок розрізняються: теоретичні, це такі в основі яких лежати правила оперування поняттями і смороду визначаються за результатом аналізу–синтезу; практичні, це дії, що регулюються за допомогою формул, зразків, моделей та іншим. Розвиваючої-яка виявляється в розвитку мислення в студентів, формуванні волі, емоційно–почуттєвої сфери, навчальних інтересів, мотивів і здібностей. Ця функція забезпечує розвиток особистості студента в процесі навчання, сприяє розвиткові мислення на основі загальних розумових дії й операцій. Важливим елементом розвиваючої функцій навчання є осмислення студентами змісту навчального матеріалу, творчо застосовувати його в нестандартних умовах та свідомо запам'ятати для дальшого навчання, що забезпечує удосконалення інтелектуальних, психічних, духовних якостей особистості та її самовдосконалення і самовираження . У процесі учіння студенти мають навчитися: - структуруванню - встановлення найближчих зв‘язків між поняттями, реченнями, ключовими словами тощо, у процесі якого визначається структура знань; - систематизації - встановлення віддалених зв‘язків між поняттями, реченнями тощо, у процесі якої смороді організуються в певну систему знань; - конкретизації - практичного застосування системи знань, пов'язаних з переходом від абстрактного до конкретного розуміння; - варіюванню - зміни неістотних ознак зрозуміти, їх властивостей, фактів тощо при постійних істотних; - доводити освоєння дійсності - поступове оволодіння науковими поняттями у вигляду міркування і здійснення шляхом мислительних дій, як аналіз, синтез, абстрагування, порівняння; - створювати висновки - поступово спрощувати теоретичний або практичний вираз з метою отримання наперед відомого його вигляду; - поясненню - акцентувати думку на найважливіших зв'язках під годину вивчення навчального матеріалу; - класифікації - розподіл зрозуміти на взаємопов‘язані класи за істотними ознаками; - аналізу - виокремлення ознак, властивостей, відношень зрозуміти, знаходження спільних і відмінних їх частин; - синтезові - поєднання, складання частин, практичне або теоретичне об‘єднання виділених у процесі аналізу частин у нове ціле; - порівнянню - виділення окремих ознак зрозуміти, знаходження спільних і відмінних їх властивостей, що дає змогу встановити подібні і відмітні ознаки аналізованих об‘єктів; - абстрагуванню - виділення одних властивостей об‘єкта мислення серед інших; - узагальненню - об‘єднання важливих властивостей об‘єкта мислення, отриманих у результаті аналізу, синтезові, абстрагування.

Великого Збору  неправоси-льнсть покликання Андря Мельника на Голову ПУН-у. Другий Великий Збр ОУН осудив дальшу дяльнсть  виступи групи Андря Мельника пд менем ОУН, як диверсю. Акт з 10 лютого 1940  II. Великий Збр ОУН завершили процес кристалзац всередин Органзац, утвердили нацоналстичний, революцйний напрямок визвольного руху  лню цлком самостйно полтики, вльно вд зовншнх орнтацй. Т елементи, як силою рзних обставин знайшлись в Органзац, але в Aрунт противилися нацоналстичнй  революцйнй лн, та намагалися повести рух крутими дорогами рзних орнтацй, опортунстичних комбнацй, знайшлись у вислд поза його органзованими рядами. Те, що група Андря Мельника виступа надал теж пд менем ОУН за свою суттю н трохи не змня факту, що вона концепцйно й дйово стояла у табор противникв ОУН, цлого нацоналстичного, революцйно-визвольного руху, в табор соцялстично-угодовецькому, пшовши за свою власною природою, а не за свом полтичним родоводом  за йменням

1. Психолого-дидактична сутність процесу навчання

2. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

3. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

4. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

5. Діяльність римських магімтратів

6. Інноваційна діяльність підприємства
7. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна
8. Діяльність уряду України в галузі екології

9. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

10. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання

11. Діяльність СГ "ТАС"

12. Маркетингова діяльність комерційного банку

13. Інвестиційна діяльність страхових компаній

14. Життєдіяльність личинок волохокрильців

15. Аудиторська діяльність

16. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие

17. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

18. Правотлумачна діяльність

19. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

20. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

21. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

22. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.
23. Діяльність ОУН до початку другої світової війни
24. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

25. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

26. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

27. Діяльність першого професійного театру Полтави

28. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

29. Творча діяльність Панаса Мирного

30. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

31. Комерційна діяльність підприємств

32. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы

33. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

34. Товарна політика і комерційна діяльність

35. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

36. Вміння порівнювати в процесі навчання математики

37. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

38. Діяльність транснаціональних компаній в Україні
39. Діяльність ФАТФ
40. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

41. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

42. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

43. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

44. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

45. Діяльність компанії "Макдональдз" в Україні та у світі

46. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

47. Операційна діяльність підприємства

48. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры
Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

50. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

51. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

52. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

53. Дидактичні основи процесу навчання

54. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання
55. Діяльність дошкільника
56. Дослідницька та творча діяльність на уроках біології

57. Політична діяльність і політичні відносини

58. Професійна діяльність шкільних психологів

59. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

60. Шляхи розвитку творчих здібностей дитини в процесі навчання в загальноосвітній школі

61. Особливості образу "я" курсантів в процесі навчання у вищих військових навчальних закладах

62. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

63. Соціально-педагогічна діяльність як професія

64. Життя і діяльність О. Конта

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули

65. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

66. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

67. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області

68. Інвестиційна діяльність

69. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

70. Фінанси і фінансова діяльність
71. Фінансова діяльність підприємства
72. Фінансова діяльність та політика держави

73. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

74. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

75. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Житомирпиво" за період 2004–2006 роки

76. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

77. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

78. Консалтингова діяльність

79. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

80. Достатність доказів у кримінальному процесі України

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов
Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни

82. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

83. Міжпредметні звязки у процесі трудового навчання

84. Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача

85. Самостійність підлітків в навчально-виховному процесі

86. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)
87. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
88. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

89. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

90. Творчість Рембрандта

91. Маркетингова сутність реклами

92. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

93. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

94. Поняття та сутність менеджменту

95. Сутність та зміст сучасного менеджменту

96. Відповідальність за порушення податкового законодавства

Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие
Папка для чертежей и рисунков, А2.
Толщина 1,3 мм. Размер - А2 (640x470 мм). 1 отделение. Материал - пластик. 2 ручки. Закрывается на молнию. Цвет в ассортименте, без
537 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Формування духовності учнів у навчальному процесі

98. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

99. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.