Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз діяльності підприємства

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Одеський національний політехнічний університет Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій Кафедра економіки підприємств КУРСОВА РОБОТА з дисципліни „Економічний аналіз” Виконала: студентка 3-го курсу групи ОЕ-044 Малишко Ю.Ю. Перевірила: Поповенко Н.С. Одеса 2007р. Вихідні дані: Додаток №1 Найменування виробу Обсяг виробництва, од. Ціна одиниці, тис.грн Ріст(зниження) цін на вироби у звітному періоді,% Трудомісткість планова, н/год Зниження трудомісткості у звітному періоді,% Прямі мат витрати у плановому періоді,тис.грн Ріст цін у звітному періоді на мат витрати виробу,% Покупні вироби у плановому періоді,тис.грн Ріст цін у звітному періоді на покупні вироби,% Зниження матеріаломісткості у звітному періоді,% план факт А 330 280 11 15 50 5 0,4 25 4,2 7 2 Б 420 750 8 1 65 0,3 2,6 2 В 880 530 13 15 70 2,1 4,1 2 Г 620 650 19 ------ 65 3,9 5,1 3 Ітого 2250 2210 Додаток №2 Загальні вихідні дані: Даний період – квартал; Коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат – 1,5; Коефіцієнт виконання норм – 1,2; Число допоміжних робітників – 10% від чисельності основних робітників; Число керівників і службовців – 5% від чисельності основних робітників; Оплата за 1н/год. для основних працівників – 6,5 грн; Годинна ставка допоміжних робітників – 5 грн; Середній оклад керівних працівників – 1850 грн (у місяць); Додаткова заробітна плата: основних робітників – 30% від основної зарплати; допоміжних – 20%; Відрахування на соцстрах, до пенсійного фонду – 36%; Витрати на утримання і експлуатацію обладнування – 80% від основної заробітної платні робітників; Загальногосподарські витрати – 30% від ВУЕО і основної зарплати робітників; Адміністративні витрати – 40% від ВУЕО і основної зарплати робітників; Інші витрати – 7% від виробничої собівартості. Додаток №3 Актив код рядка на початок періоду на кінець періоду 1. Необоротні активи - - Нематеріальні активи: - - залишкова вартість 010 - - первісна вартість 011 - - накопичена амортизація 012 - - Незавершене будівництво 020 - - Основні засоби: - - залишкова вартість 030 1091 922 первісна вартість 031 8238 8047 знос 032 7147 7125 Довгострокові фінансові інвестиції: - - які облікуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - - інші фінансові інвестиції 045 - - Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - - Відстрочені податкові активи 060 - - Інші необоротні активи 070 - - Усього за розділом 1 080 1091 922 11. Оборотні активи Запаси: виробничі запаси 100 443 224 тварини на відрощуванні та відгодівлі 110 - - незавершене виробництво 120 121 77 готова продукція 130 1207 1294 товари 140 - - Векселі одержані 150 - - Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - - чиста реалізаційна вартість 160 152 70 первісна вартість 161 152 70 резерв сумнівних боргів 162 - - Дебіторська заборгованість за розрахунками: - - з бюджетом 170 245 92 за виданими авансами 180 15 - із нарахованих доходів 190 - - із внутрішніх розрахунків 200 - - Інша поточна дебіторська заборгованість 210 - 69 Поточні фінансові інвестиції 220 - - Грошові кошти та іх еквіваленти: - - в національній валюті 230 24 12 в іноземній валюті 240 1 17 Інші оборотні активи 250 - 109 Усьго за розділом 11 260 2208 1964 111.

Витрати майбутніх періодів 270 1 3 БАЛАНС 3300 2889 Пасив код рядка на початок періоду на кінець періоду 1. Власний капітал - - Статутний капітал 300 651 651 Пайовий капітал 310 651 651 Додатковий вкладений капітал 320 632 575 Інший додатковий капітал 330 - - Резервний капітал 340 17 17 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 234 378 Неоплачений капітал 360 - - Вилучений капітал 370 - - Усього за розділом 1 380 2185 2272 11. Забезпечення наступних витрат і платежів - - Забезпечення виплат персоналу 400 - - Інші забезпечення 410 - - Цільове фінансування 420 - - Усього за розділом 11 430 - - 111. Довгострокові зобов язання - - Довгострокові кредити банків 440 - - Інші довгострокові фінансові зобов язання 450 - - Відстрочені податкові зобов язання 460 18 - Інші довгострокові зобов язання 470 - - Усього за розділом 111 480 18 - 1V. Поточні зобов язання - - Короткострокові кредити банків 500 198 150 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов язаннями 510 - - Векселі видатні 520 - - Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 516 260 Поточні зобов язання за розрахунками: - - з одержаних авансів 540 82 66 з бюджетом 550 55 37 з позабюджетних платежів 560 - - зі страхування 570 83 35 з оплати праці 580 163 69 з учасниками 590 - - із внутрішніх розрахунків 600 - - Інші поточні зобов язання 610 - - Усього за розділом 1V 620 1097 617 V. Доходи майбутніх періодів 630 - - БАЛАНС 640 3300 2889 Зміст Вступ. Аналіз діяльності підприємства. 2.1. Розрахунок та аналіз показників виробництва та реалізації продукції. 2.1.1. Обсяг виробництва у вартісному вимірюванні. 2.1.2. Обсяг виробництва у трудовому вимірюванні. 2.1.3. Аналіз структурних змін та їх впливу на обсяг виробництва. 2.2. Розрахунок чисельності трудового персоналу та аналіз його виконання. 2.2.1. Вплив змін у обсягу продукції на кількість основних робітників. 2.2.2. Вплив зміни трудомісткості. 2.2.3. Вплив структурних змін. 2.2.4. Перевірка вірності розрахунків. 2.3. Аналіз продуктивності праці. 2.4. Аналіз використання фонду оплати праці. 2.4.1. Розрахунок фонду оплати праці основних робітників. 2.4.1.1. Розрахунок основної заробітної плати. 2.4.1.2. Основна заробітна плата допоміжних робітників. 2.4.1.3. Розрахунок заробітної плати керівників та службовців. 2.4.1.4. Аналіз фонду оплати праці. 2.5. Аналіз виконання матеріальних ресурсів. 2.6. Аналіз собівартості продукції. 2.7. Аналіз фінансових результатів. 2.7.1. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції. 2.7.2. Аналіз рентабельності. 2.7.3. Аналіз фінансового стану. Висновок Список використаної літератури. Вступ Курсова робота по дисципліні „Економічний аналіз” є самостійною роботою студентів, мета якої є закріплення теоретичних знань та накопичення навичок практичного виконання економічних розрахунків. Виконання курсової роботи має показати у якій мірі студент володіє навичками самостійної роботи, вміє користуватися учбовою та довідковою літературою, статистичною та аналітичною інформацією, володіє методами економічного аналізу, здатен використовувати їх для виконання конкретної роботи.

Вихідними даними для виконання курсової роботи є статистична та бухгалтерська звітність промислового підприємства. Аналіз діяльності підприємства Розрахунок та аналіз показників виробництва та реалізації продукції Одним із основних показників діяльності підприємства є зростання випуску продукції.Тому аналіз діяльності підприємства розпочинають зі оцінювання результатів виконання плану виробництва. Об”єктивне оцінювання результатів діяльності підприємства щодо випуску продукції проводиться у натуральному вимірі. Узагальнюючим вимірником вважається вартісний показник. Точніше, ніж вартісний показник, характеризує обсяг виконання робіт показник трудомісткості. Тому, перш за все треба розрахувати планові та фактичні результати діяльності по цим показникам. 2.1.1 Обсяг виробництва у вартісному вимірюванні. , де (1) - обсяг виробництва, тис. грн.; - ціна і-го виробу, тис. грн.; - обсяг виробництва і-го виробу у натуральному вимірюванні; – Кількість найменувань виробів, в од; Підставимо вихідні дані: 11 330 8 2.1.2 Обсяг виробництва у трудовому вимірюванні. Обсяг виробництва у трудовому вимірюванні обчислюється за формулою: , де (2) - обсяг виробництва, у нормо годинах; - трудомісткість і-го найменування, у нормо годинах; - кількість і-х виробів і-го найменування, у натуральному вимірі; Підставимо вихідні данні: 46312,5 35245 40137,5=134995 н г Розрахунки зводимо у таблицю №1, яка має вигляд: Таблиця №1 Обсяг виробництва продукції Наймену-вання виробів Ціна одиниці, тис.грн Обсяг виробництва, н/год за планом фактично за планом фактично А 11 12,65 16500 13300 Б 8 8,8 27300 46312,5 В 13 14,95 61600 35245 Г 19 19 40300 40137,5 Усього 145700 134995 На основі даних таблиці розраховуємо показники виконання виробничої програми та роблять висновки. Аналіз виконуємо у такій послідовності: знаходимо відхилення фактичного обсягу від планового у абсолютному вираженні та відносному: Таблиця №1.1 Найме-нування виробів Обсяг виробництва, тис.грн Від хилення абс. Від хилення віднос не,% Обсяг виробництва, н/год Від хилення абс. Від хилення віднос не,% за планом фактично за планом фактично А 3630 3542 -88 97,58 16500 13300 -3200 80,61 Б 3360 6600 3240 196,43 27300 46312,5 19012,5 169,64 В 11440 7923,5 -3516,5 69,26 61600 35245 -26355 57,22 Г 11780 12350 570 104,84 40300 40137,5 -162,5 99,60 Усього 30210 30415,5 205,5 100,68 145700 134995 -10705 92,65 визничаємо темпи зростання та темпи приросту обсягів виробництва у вартісном вимірюванні за наступними формулами: ; ; (3) Розрахуємо, виходячи з даних: ; ; визничаємо темпи зростання та темпи приросту обсягів виробництва у трудовому вимірюванні за наступними формулами: ; (4) Розрахуємо, виходячи з даних: ; ; Звідси можна зробити висновок, що фактичний обсяг виробництва продукції у вартісному вимірюванні був перевиконан на 0,68%, а у трудовому – недовиконан на 7,35%. 2.1.3 Аналіз структурних змін та їх впливу на обсяг виробництва Аналізуючи динаміку обсягів виробництва слід визначити ті фактори, що спричинили таку тенденцію розвитку. Одним із важливих факторів є фактор зміни структури та асортименту.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Попередній фінансовий аналіз підприємства

2. Фінансовий аналіз підприємства ВАТ "Виробничо-технічне підприємство "Укренергочормет"

3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

4. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

5. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

6. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
7. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"
8. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

9. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

10. Планування діяльності підприємства

11. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

12. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

13. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

14. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

15. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

16. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

17. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

18. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

19. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

20. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

21. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

22. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"
23. Планування діяльності підприємства
24. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

25. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

26. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

27. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

28. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства

29. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

30. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

31. Суть комерційної діяльності на підприємстві

32. Аналіз діяльності комерційних банків

Комплект боковых ограждений для кровати Polini Simple/Basic, белый.
Комплект ограждений подходит для кроваток 140х70 см коллекций Polini Simple и Basic. Они могут крепиться как с одной стороны кровати, так
910 руб
Раздел: Аксессуары для кроваток
Набор мебели "Счастливые друзья", PT-00314.
В наборе: мебель для ванной, аксессуары. Материал: пластмасса. Возраст: 3+.
582 руб
Раздел: Ванные комнаты
Микрофон "Пой со мной! Любимые песенки малышей".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 весёлых песенок, включая «Песню Львёнка и Черепахи»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

33. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

34. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

35. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

36. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

37. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

38. Аналіз банківської діяльності
39. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"
40. Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL

41. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

42. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

43. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

44. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

45. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

46. Ліцензування підприємницької діяльності

47. Правові основи підприємницької діяльності

48. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК

Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь

49. Аналіз програмного забезпечення підприємства

50. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

51. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

52. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

53. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

54. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"
55. Аналіз діяльності компанії Nokia
56. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

57. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

58. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

59. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

60. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

61. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

62. Особливості діяльності інноваційних підприємств

63. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

64. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бейдж с рулеткой, 54x90 мм.
Пластиковый держатель для 2 магнитных пропусков, с рулеткой. Рулетка вытягивается на 60 см. Размер: 54x90 мм.
420 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Размер: 60х90 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
1503 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

65. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

66. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

67. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

68. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

69. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

70. Аналіз фінансових ресурсів підприємства
71. Аналіз фінансового стану підприємства
72. Аналіз фінансового стану підприємства

73. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

74. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

75. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

76. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

77. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

78. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

79. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

80. Фінансова діяльність підприємства

Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки

81. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

82. Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

83. Аналіз виконання договірних зобов’язань в господарській діяльності

84. Аналіз впливів на суму витрат підприємства

85. Аналіз діяльності фірми "Галактика"

86. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"
87. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"
88. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

89. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

90. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

91. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

92. Ліквідація субектів підприємницької діяльності

93. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

94. Підприємництво як вид господарської діяльності

95. Підприємство. Повна характеристика діяльності

96. Ризик підприємницької діяльності

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры

97. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

98. Оптимізація біржової торгівлі конвертованими валютами на базі прогнозування їх крос-курсів на прикладі діяльності приватного підприємця

99. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.