Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Теоретичні основи обліку та аудиту

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗМІСТ ВСТУП5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА8 1.1 .Основи побудови обліку та аудиту грошових коштів8 1.2.Формування системи обліку на відкритому акціонерному товаристві &quo ;Херсонські комбайни&quo ;12 1.3.Міжнародні стандарти і принципи обліку грошових коштів15 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ23 2.1.Організаційно-методичні основи обліку грошових коштів23 2.2.Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів47 2.3.Особливості ревізії та контролю процесу руху грошових коштів70 2.4.Організація обліку грошових коштів з використанням ЕОМ86 РОЗДІЛ 3. АУДИТ ТА АНАЛІЗ ГРОШОВИХ КОШТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ93 3.1.Методологічні аспекти проведення аудиторських перевірок з обліку грошових коштів93 3.2.Сутність грошового потоку та необхідність його аналізу113 3.3.Аналіз руху грошових коштів за непрямим методом117 ВИСНОВКИ131 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ134 ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що в умовах ринкової економіки на підприємстві постійно здійснюються фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами та організаціями, працівниками підприємства й окремими особами. Ці взаємовідносини засновані різними грошовими розрахунками у процесі виробництва, обігу та розподілу продукції. Грошові кошти підприємства являють собою початок і кінець виробничо-комерційного циклу. Діяльність підприємства потребує, щоб грошові кошти переводились у різні активи, які, в свою чергу перетворюються у дебіторську заборгованість як частину процесу реалізації. Результати діяльності вважають кінцевими й досягнутими, коли процес інкасування приносить потік грошових коштів на підприємство, на основі яких міг би початися новий цикл, який з часом принесе прибуток. Здатність підприємства утворювати грошові кошти у результаті господарської діяльності є важливим показником його фінансової стійкості. Жодне підприємство не може продовжувати існування тривалий час, не утворюючи грошові кошти у результаті своєї діяльності. Мета цієї роботи полягає у вивчені та систематизації основних методичних принципів і організаційних основ удосконалення обліку, аналізу й аудиту готівкових грошових коштів підприємства в умовах діючого законодавства. Для досягнення наміченої мети в роботі поставлені та вирішені наступні задачі: вивчені організаційно-технологічні особливості галузі та їх вплив на систему обліку, контролю, аналізу наявності та руху готівкових коштів підприємства; розглянете документальне оформлення, аналітичний і синтетичний облік грошових коштів підприємства; розглянута технологія використання інформаційних систем у процесі обліку готівки, аудиту та аналізу в умовах діючих грошових відносин; проаналізовано наявність і рух коштів підприємства. Предметом дослідження є методика й організація обліку, аудиту грошових коштів підприємства та аналізу їх руху. У якості об'єкта дослідження вибрано ВАТ &quo ;Херсонські комбайни&quo ;. Теоретичною та методологічною основою дослідження є законодавчі акти України, установи уряду з питань вдосконалювання господарчого механізму в умовах сучасної облікової політики.

У процесі дослідження вивчені праці вітчизняних і зарубіжних економістів, інструктивні вказівки і рекомендації, облікові та звітні данні базового підприємства. У зазначених матеріалах недостатньо вивчені питання обліку і аналізу в умовах реформування в Україні обліку та звітності. Для детального вивчення цих і інших питань написана ця випускна робота. Дипломна робота складається з вступу, трьох глав, висновків, списку використаних джерел і додатків. У вступі обґрунтована актуальність обраної теми, визначені мета, основні задачі, об'єкти дослідження, розкрита практична цінність розроблених пропозицій і рекомендацій. У першій главі &quo ;Теоретичні основи обліку та аудиту грошових коштів підприємства &quo ; вказані основні задачі обліку й аудиту готівкових коштів у фінансово-господарській діяльності підприємства. У другій главі &quo ;Особливості організації обліку грошових коштів підприємства в сучасних умовах господарювання&quo ; розглянута діюча система обліку готівки, представлена методика перевірки державними контролюючими органами руху грошових коштів підприємства. У третій главі &quo ;Аудит та аналіз грошових коштів в сучасних умовах господарювання&quo ; проаналізовано динаміку готівки на ВАТ &quo ;Херсонські комбайни&quo ;, висвітлені питання аудиту готівки в умовах діючої законодавчої бази. У висновку сформульовані основні висновки та пропозиції з обліку, аналізу та аудиту грошових коштів. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Основи побудови обліку та аудиту грошових коштів Успішне функціонування підприємства в ринкових умовах можливе лише за умов здійснення безперервного руху грошових коштів - їх надходження (приплив) та витрачання (відтік), забезпечення наявності певного вільного залишку на рахунках банку. Є декілька визначень сутності грошового потоку: 1. Грошовий потік - це рух ліквідних грошових коштів, тобто їх надходження і витрачання в процесі господарської діяльності. 2. Грошовий потік - це міра ліквідності підприємства. Складається з чистого прибутку та амортизаційних відрахувань. 3. Грошовий потік - це рух грошей в процесі господарської діяльності. Згідно з П(С)БО 4 &quo ;Звіт про рух грошових коштів&quo ; під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. На мою думку найбільш точним і повним є визначення сутності грошових потоків згідно з П(С)БО 4. У П(С)БО 4 дається визначення грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій. Еквівалентами грошових коштів є короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у певну суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості. Такими еквівалентами, як правило, є вісоколіквідні інвестиції в цінні папери на строк, що не перевищує 3 місяці . Під готівкою розуміють валюту України та іноземну валюту у вигляді грошових коштів. Валюта України - це грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на теріторії України, а також вилучені з обігу такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти, що знаходяться на рахунках, або вносяться у вигляді внесків до банківських та інших кредитно - фінансових установ на тереторії України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені у валюті України.

Іноземна валюта - це іноземні грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; кошти в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України; платіжні документи та інші цінні папери, виражені в іноземній валюті або монетарних металах. Каса - це спеціально обладнане та ізольоване приміщення, яке призначене для приймання, видачі і тимчасове зберігання готівки. Касир - це посадова матеріально відповідальна особа, яка завідує касою, видачею і прийманням грошей та цінних паперів на підприємстві. Ліміт залишку готівки - це гранична сума грошових коштів, яка може знаходитись в касі підприємства . Грошові документи - це документи, що знаходяться в касі підприємства: оплачені путівки в санаторії&quo ;, пансіонати і будинки відпочинку; поштові марки; проїзні квитки, тощо. Грошові кошти в дорозі - це гроші, здані до банку або інкасатором, але не зараховані на поточний рахунок (до 24-ої години наступного дня). Касова книга - це обліковий регістр, призначений для обліку касових операцій касиром підприємства. Звіт касира - це документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію, і представляє собою відривний листок касової книги з додатком прибуткових та видаткових касових документів. Безготівкові розрахунки - це перерахування грошових коштів з рахунку підприємства - платника на рахунок підприємства - отримувача. Поточний рахунок - це рахунок підприємства, відкритий в уповноваженій установі банку для зберігання грошових коштів та проведення операцій по розрахунках підприємства. Чеком визначається цінний папір, який містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку провести платіж зазначеної в ньому суми чекоотримувача. Акредитив - це доручення банку покупця банкові постачальника провести оплату за відвантажену продукцію, товар, надані послуги на підставах, обумовлених в цьому дорученні. Виписка банку - це документ, що видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку. Платіжна вимога - доручення - це комбінований документ, який складається з двох частин: верхньої - вимоги постачальника (отримувача коштів) безпосередньо до покупця (платника) оплатити вартість відпущеної йому за договором продукції, виконаних робіт, наданих послуг; та доручення платника своєму банку про перерахування з його рахунку визначних сум. Облікова номенклатура - це перелік господарських фактів про форми функціонування майна - засобів господарства, а також капіталу - джерела утворення зазначених засобів, про господарські операції, а також результати господарської діяльності, які мають знайти відображення у бухгалтерському обліку. Принципи обліку - це базові концепції, покладені в основу відображення в обліку та звітності підприємства його активів, пасивів, витрат, прибутків та фінансових результатів.

Если свойства системы не меняются при каком-либо преобразовании переменных, то этому соответствует сохранение некоторой физической величины. Так, независимости свойств системы от выбора начала отсчета времени соответствует закон сохранения энергии. Названа по имени сформулировавшей ее в 1918 Э. Нетер. НЕТЕР (Noether) Эмми (1882-1935) - немецкий математик. С 1933 в США. Труды Нетер по алгебре способствовали созданию нового направления, названного общей алгеброй. Сформулировала (1918) фундаментальную теорему теоретической физики. НЕТЕШИН - город (с 1984) на Украине, Хмельницкая обл., на р. Горынь, в 7 км от ж.-д. ст. Кривин. 31,2 тыс. жителей (1991). Близ Нетешина Хмельницкая АЭС. НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - полотна и изделия, изготовляемые из волокон, нитей и других видов текстильных материалов (иногда в сочетании с нетекстильными, напр. пленками) без применения прядения и ткачества. Изделия из нетканых материалов: ковры, одеяла, заменители тканей для одежды, махровые полотенца, основа для искусственной кожи, линолеума и клеенки, белье одноразового пользования, теплозвукоизоляционные, фильтровальные материалы, технические сукна и др

1. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

2. Організація касових операцій у банківських установах

3. Аналіз розрахунково-касових операцій СОД АППБ "Аваль"

4. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

5. Облік орендних операцій у орендодавця

6. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах
7. Діюча практика обліку операцій з векселями
8. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

9. Основи бухгалтерського обліку

10. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

11. Теоретичні основи генно-модифікованих продуктів

12. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

13. Теоретичні основи та актуальні проблеми сучасної дидактики

14. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

15. Теоретичні та методичні основи формування інформаційної культури майбутнього вчителя початкових класів

16. Теоретичні основи вивчення сутності грошей

Багетная рама "Isabelle" (золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор для черчения "College", 9 предметов.
В набор входит: циркуль 14 см с одной сгибаемой ножкой, циркуль - измеритель, удлинитель, кронциркуль, механический карандаш, контейнер с
539 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

17. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

18. Экономические основы валютных операций коммерческих банков РФ

19. Організація обліку грошових коштів

20. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

21. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

22. Развитие банковских операций на основе современных электронных технологий. Интернет-банкинг
23. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі
24. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

25. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

26. Етапи організації бухгалтерського обліку

27. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

28. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

29. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

30. Облік операцій з давальницькою сировиною

31. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

32. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

33. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

34. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

35. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

36. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

37. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

38. Організація обліку
39. Організація обліку в Франції та Люксембурзі
40. Організація обліку власного капіталу підприємства України

41. Організація обліку запасів на підприємствах

42. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

43. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

44. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

45. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

46. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

47. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

48. Організація управлінського обліку

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

49. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

50. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

51. Рахунки бухгалтерського обліку

52. Роль обліку в управлінні підприємством

53. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

54. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат
55. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
56. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

57. Українська школа бухгалтерського обліку

58. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

59. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

60. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

61. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

62. Теоретичні проблеми цивільного права

63. Теоретичні аспекти роботи над переказом

64. Автоматизація обліку в пунктах обміну валют

Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры

65. Автоматизація процесу обліку

66. База даних по обліку вогнепальної зброї

67. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

68. Проектування web-додатку для обліку поставки та реалізації товарів

69. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

70. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії
71. Літературно–теоретичне мислення в київських поетиках XVII – першої половини XVIII століття
72. Організація обліку на торгівельному підприємстві

73. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

74. Теоретично-правові аспекти євроінтеграційних процесів

75. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку

76. Теоретичні засади інноваційного менеджменту банку

77. Теоретична база соціальної психології

78. Теоретичні аспекти існування органів самоорганізації населення

79. Активные операции коммерческих банков. Кредитные операции, основы их организации

80. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки
Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные

81. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

82. Теоретичні й прикладні аспекти реструктуризації бізнесу

83. Основы лизинговых операций

84. Штукатурные работы с основами охраны труда

85. Экологические основы устойчивости растений

86. Альбом схем по основам теории радиоэлектронной борьбы
87. Философские основы кибернетики и методология ее применения в военном деле
88. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

89. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

90. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

91. Финансовые и правовые основы полного товарищества

92. Правовые основы наследования в Российской Федерации

93. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

94. Основы полномочия парламента

95. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

96. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики
Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок

97. Правовые основы взаимоотношений представительного и исполнительного органов местного самоуправления

98. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

99. Конституционные основы судебной власти

100. Законодательные основы борьбы с международным терроризмом


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.