Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Особливості євроінтеграційних стратегій та трансформаційних процесів у країнах Центрально-Східної Європи

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Із закінченням соціалістичної епохи у Центрально-Східній Європі відкрилась можливість трансформації централізованої планової економіки в ринкову, а також політичної і економічної інтеграції Центрально-Східної і Західної Європи. Аналіз взаємоузгодженості перехідного та інтеграційного процесів, що стали стратегічно важливими для подальшого успішного розвитку країн цього регіону; інституційні рамки європейської інтеграції цих країн і здійснюється в запропонованій роботі. Варто наголосити, що на початку 90-их років основною метою економічної політики цих країн був. перехід від центрально-планової системи до ринкової. Адже країни цього регіону характеризувались значною нестабільністю. Значна або й переважна частина чинників нестабільності виникла внаслідок реалізації стратегій економічних перетворень, отже, має трансформаційний характер. Метою економічних стратегій у перехідних економіках країн Центрально-Східної Європи на першому етапі була побудова розвиненої стійкої ринкової економіки. Отже, ключовою категорією виступає ринковий механізм, що спроможний замінити державне адміністрування в економіці. Стабілізаційний вплив мав би здійснюватись на весь процес суспільного відтворення: на системи власності, стимулювання, узгодження інтересів, інституційного оформлення, технічного забезпечення. Початком таких процесів можна вважати 1989 рік, коли країни Центрально-Східної Європи постали перед двома вирішальними шляхами: перехідний процес і переорієнтація в сторону Західної Європи. Створення ринкового середовища, відповідних форм економічних відносин та досягнення необхідних економічних пропорцій, як і перебудова технологічної структури, перетворення у системі державної влади є напрямами перехідної економічної стратегії. Відповідно з цим проходить процес формування системи завдань і пріоритетів економічної стратегії, що спрямовуються на грошову, фінансову, бюджетну стабілізацію, економічну лібералізацію, приватизацію, реструктуризацію, розвиток ринкових інститутів. З огляду на це, часто спостерігається недосконалість діяльності владних структур, що змішують цілі та засоби реформ і це призводить до менш успішної ринкової трансформації. Тому виникає питання пошуку місця держави у новій економічній структурі, ступеню її втручання у регулятивні процеси. З огляду на це, науковці виділяють наступні моделі економічних стратегій переходу до ринку. Модель &quo ;ринкового соціалізму&quo ; характеризується централізованим бюрократичним контролем держави над розміщенням ресурсів; власність залишається переважно під державно-корпоративним контролем; підтримкою дрібної приватної власності, соціальним патерналізмом. Можна погодитись з думкою Калганова, що в залежності від соціальної ситуації, якості інституційно-політичної системи та інших неекономічних факторів ця модель може забезпечити швидкий ріст (Китай) чи стагнацію (СРСР кінця 80-их років) . Іншою моделлю є &quo ;державний корпоративізм&quo ;, для якого характерними є радикальніша передача стратегічної функції напівприватним корпораціям, локалізація державного контролю, корпоративна конкуренція.

Слушним вбачається застереження, що за умов слабкості інституційної системи і центральної влади ця модель може рухатись у напрямку інфляції та стагнації . Наступною моделлю являється &quo ;оксамитова революція&quo ;. Вона передбачає поступовий трансформаційний перехід до вільних ринкових відносин, дисперсію прав власності серед населення при приватизації, домінування корпоративно-капіталістичної власності. В рамках даної моделі найбільше реалізується загальноцивілізаційна тенденція до гуманізації та соціалізації економічного життя . Найбільш жорстким варіантом трансформації є модель &quo ;шокової терапії&quo ;&quo ;. Типовими її рисами є одномоментне адміністративне руйнування попередньої системи бюрократичного централізованого планування і впровадження ринку: прискорена приватизація, надання швидким суспільним перетворенням статусу стратегічної мети суспільства . До моделі &quo ;оксамитової революції більше тяжіла Угорщина, де використовується консервативно-неоліберальна теорія з поступовим відходом держави від домінування в економіці та переходом до ринкових відносин, що розпочався ще у 80-ті роки. В результаті поступового характеру проведення реформ Угорщині вдалося досягти значно кращих показників економічної структури, побудувати інституційну систему реалізації економічної влади. Характерною рисою початку 90-их років в Угорщині став високий рівень соціального захисту населення. А такі країни, як Польща та Чехія розпочали реформи за моделлю &quo ;шокової терапії&quo ;. Цікавим є той факт, що Польща обрала шлях швидкої та стабілізаційної стратегії. Така перша стабілізаційна програма була прийнята у 1990 році і названа на честь Л. Бальцеровича, заступника прем'єр-міністра та міністра фінансів, а також головного автора пакету реформ. Перша стабілізаційна програма (&quo ;План Бальцеровича&quo ;) являла собою радикальний підхід до трансформації планової економіки в ринкову. Згідно цієї програми основна увага приділялась жорсткій фіскальній політиці, ключовими елементами якої були фіксований обмінний курс і прогресивне оподаткування доходів. Отже, трьома основними пунктами цієї стабілізаційної програми були грошова і цінова стабілізації; структурна перебудова; зменшенні зовнішнього боргу і розрахунок на економічну допомогу з-за кордону . Ще однією характерною рисою структурних реформ цієї країни було те, що Польща стала першою із країн Центрально-Східної Європи, чия економічна програма була підтримана МВФ. Роль міжнародних фінансових організацій і урядів іноземних країн полягала у фінансовій підтримці діяльності уряду Польщі, що була спрямована на досягнення цілей, обговорених з ними. В цілому, на нашу думку, вже з того часу була очевидна успішна реалізація цієї програми та структурних змін в економіці Польщі. Вищезгадані країни можна впевнено назвати &quo ;країнами-лідерами&quo ; трансформаційних процесів, оскільки економіки інших країн колишнього соцтабору важко віднести до якоїсь конкретної моделі. Загалом, для них були характерними поєднання лібералізаційної економічної політики з високим ступенем державної регламентації.

Таким чином, у цих країнах (Болгарія, Румунія, Словаччина) відбувся значно сильніший економічний спад і повільні темпи економічного зростання. Для них характерними були розбалансована економічна система, збитковість підприємств, криза фінансової системи, інфляція, від'ємне сальдо торговельного балансу та дефіцит бюджету. Аналізуючи вищесказане, можна зробити певні узагальнення. А саме, що на початку трансформаційних процесів у більшості перехідних економік спостерігався різкий спад ВВП. Не можна не зауважити, що на початок переговорного процесу щодо євроінтеграції наприкінці 90-их років в усіх країнах Центрально-Східної Європи економічні показники погіршилися. Незважаючи на відмінності між країнами цього регіону, обраними моделями розвитку, все ж існували спільні тенденції постсоціалістичного розвитку цих країн. Найприйнятною для висвітлення проблематики є, на нашу думку, класифікація професора економіки Я. Корнаї. Він пропонує сім тенденцій розвитку постсоціалістичних країн. Першою тенденцією Я. Корнаї виокремлює напрям до ринку. Наголошуючи, що за соціалістичної системи інтеграція економічної діяльності відбувалась за допомогою механізму бюрократичної координації, зазначає, що за умов політичних змін в суспільстві. рух в сторону ринку прискорюється. Бюрократичний розподіл товарів та ресурсів замінюється вільними комерційними контрактами між виробниками та споживачами, продавцями та покупцями, розвивається конкуренція. Успішність перетворень визначається, згідно Я. Корнаї, за часткою ВВП. Якщо вона стає переважаючою, то в країні справді функціонує ринкова економіка. Науковець вважає, що держава в нових демократичних країнах виявляє надмірну активність, коли для цього немає достатніх підстав, та є пасивною у сферах, що потребують постійного чи тимчасового втручання . Другою тенденцією є розвиток приватного сектору. Я. Корнаї наголошує, що ефективний ринок не може існувати без приватної власності. Він стверджує, що саме вона є гарантом незалежності економічної діяльності. Тому саме розвиток підприємств у приватному секторі є тим фактором, що сприяє активізації реформ. В постсоціалістичних країнах спостерігається тенденція до зростання кількості малих та середніх фірм. Особливо це стосується таких галузей як послуги, внутрішня і зовнішня торгівля, будівництво і фінансова сфера. Поряд з цим, відбувається скорочення державного сектору економіки в різних формах: передається в приватні руки, шляхом прямого продажу державної власності чи безплатним розподілом серед населення . Наступною тенденцією виділяється відтворення макрорівноваги. В постсоціалістичних країнах макроекономічні проблеми настільки серйозні, що уряди країн приймають цілі пакети стабілізаційних програм. Вони можуть бути більш радикальні, як вже нами зазначалось на прикладі Польщі, та більш поступові стабілізаційні стратегії (Угорщина). Я. Корнаї вважає, що для подолання всезагального дефіциту потрібно вжити наступних заходів: ріст приватного сектору, розвиток вільного підприємництва, лібералізація імпорту. Проте, він застерігає, що можуть виникнути непередбачувані обставини на ринку праці надлишковий попит на робочу силу перетворюється в її надлишкову пропозицію, тобто нестача працівників змінюється безробіттям .

Еміграція в Палестину була також вельми значною, особливо в кінці війни. Після 1945 р. переповнені кораблі привозили жидів у Палестину, що створювало значні незручності англійському уряду, під чиєю адміністрацією тоді знаходилась Палестина. Число прибуваючих було настільки велике, що урядова публікація від 5 листопада 1946 р. (номер 190) описала цей притік населення як другий вихід. Але більшість жидівських емігрантів прибувало до США, причому їхнє число перевищувало еміграційні квоти. 16 серпня 1963р. Бен-Гуріон, прем'єр-міністр Ізраїлю, сказав, що жидівське населення США складає 5,6 млн., а можливо і всі дев'ять (Deutsche Wochenzeitung, 23 листопада 1963 p.). Альберт Мейсел, в статті «Наші нові американці», надрукованій у журналі «Readers Digest» від січня 1957 р. говорить — «Скоро після війни, за президентським декретом, дев'яносто відсотків всіх віз, що видавалися за квотами для Центральної і Східної Європи, призначались «переміщеним особам»». Ми приводимо копію оголошення, надрукованого в щотижневику американських жидів «Ауфбау» (Aufbau») 16 червня 1972 р., їх там друкується багато

1. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

2. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

3. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

4. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

5. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

6. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів
7. Особливості визвольного руху в Боснії та Герцеговині
8. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності

9. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

10. Політичний менеджмент виборчої кампанії: формування стратегії та тактики

11. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

12. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

13. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

14. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

15. Інформація та інформаційні процеси

16. Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики

17. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

18. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

19. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

20. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону

21. Особливості справляння ПДВ в деяких зарубіжних країнах

22. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект
23. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування
24. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

25. Особливості оподаткування прибутків комерційних банків

26. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

27. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

28. Переваги та недоліки операційних систем Windows

29. Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

30. Проблеми комунікацій та доступу до інформаційних ресурсів у програмі ЮНЕСКО

31. Особливості використання інформаційних технологій в документознавстві

32. Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие

33. Особливості діяльності інноваційних підприємств

34. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

35. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

36. Особливості функціонування партійних систем

37. Особливості емоційних реакцій в ранньому юнацькому віці

38. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках
39. Стратегія розвитку рекреаційних зон туристичного призначення
40. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

41. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

42. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

43. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

44. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

45. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

46. Формування ресурсів коммерційних банків

47. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

48. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

Мольберт "Ника", двухсторонний, с пластмассовой азбукой (сиреневый).
Двухсторонний мольберт для детей от 1,5 лет. (Внимание! В комплекте мелкие детали). - доска для рисования маркером; - доска для рисования
1575 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Карандаши восковые, треугольные, с ластиком и точилкой.
В набор входят: 12 разноцветных карандашей длиной 7 см и диаметром 1 см., точилка, ластик.
302 руб
Раздел: Восковые
Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие

49. Основні джерела небезпеки для розподілених інформаційних систем

50. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

51. Етикет та його національні особливості

52. Національний банк України та особливості його функціонування

53. Операції комерційних банків щодо залучення вкладів населення (на матеріалах АКБ "Правекс-Банк")

54. Проблемні позички і засоби реструктурування безнадійних боргів
55. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні
56. Формування резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків (на прикладі АКБ "Приватбанк")

57. Активи комерційних банків

58. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

59. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

60. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

61. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

62. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

63. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

64. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

65. Аудит інших операційних доходів

66. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

67. Характеристика рекреаційних ресурсів України

68. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

69. Концепція створення інформаційних систем у державному управлінні

70. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності
71. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації
72. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

73. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

74. Особливості фіксації та вилучення слідів транспортних засобів

75. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

76. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

77. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

78. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

79. Вирішення міжнародних комерційних спорів

80. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы
Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы

81. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

82. Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

83. Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

84. Способи творення присвійних прикметиків

85. Впровадження інформаційних систем і CASE-засоби

86. Наближені методи розв’язку нелінійних рівнянь
87. Основні функції операційних систем. Вбудований редактор FAR Manager
88. Побудова надійних операційних систем, що допускають наявність ненадійних драйверів пристроїв

89. Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення

90. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

91. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем

92. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

93. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

94. Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

95. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

96. Підготовка авіаційних спеціалістів навчальних закладів України у 70-80 рр. ХХ століття

Настольная игра "Найди пару", арт. ВВ2411.
Игра помогает тренировать память, концентрировать внимание и развивать зрительно-моторную координацию движений. Игра способствует
411 руб
Раздел: Прочие
Дневник школьный "Пробка", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши восковые, 24 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
367 руб
Раздел: Восковые

97. Розробка стабілізатора напруги на базі інформаційних технологій схемотехнічного проектування

98. Дисперсія у одномодових телекомунікаційних волокнах

99. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.