Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Взаємодія у процесі професійного спілкуванняв соціальній роботі

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Реферат на тему: Взаємодія у процесі професійного спілкування в соціальній роботі ПЛАН 1.Вступ. 2. Обговорення проблеми, яка цікавить і є актуаль­ною тощо. 3. Розв'язання проблеми. 4. Завершення контакту (вихід із нього). 5. Міжособистісне розуміння 1.Вступ. Професійне спілкування у соціальній роботі, як і в інших сферах людського буття, має не тільки комуніка­тивний аспект, воно розгортається і як взаємодія — вза­ємозалежний обмін діями, уміннями, навичками, орга­нізація спільної діяльності. За безпроблемного перебігу спілкування взаємодія відбувається в кілька етапів. Знайомство, встановлення контакту — стану гар­монії, особистісної сумісності, який сприяє взаєморозу­мінню, довірі, щирості, гармонійним діловим відноси­нам. Контакт як представлення себе кожній людині, яквстановлення довірливої атмосфери необхідний для за­лучення клієнта до активної співпраці, підвищення йо­го впевненості в тому, що соціальний працівник розумієйого і зичить добра. Важливо при цьому пам'ятати, щорізні клієнти вимагають різного підходу, тому соціаль­ному працівнику неодмінно слід враховувати їхні віко­ві, статеві, культурні особливості. На початку спілкування важливо створити атмосфе­ру психологічного комфорту. Часто у цій справі допома­гають факти, які свідчать про зацікавленість соціально­го працівника у переживаннях людини: «Я розумію, що Вас непокоїть. Вам це неприємно, і Ви хотіли б позбути­ся цієї проблеми. Давайте разом обговоримо її. Так, дуже неприємно, що.». Усе це має бути сказано так, щоб клієнт зрозумів, що розмова дуже потрібна і соці­альному працівникові, а не лише йому самому. Встанов­лення контакту з клієнтом відбувається протягом трьох-чотирьох хвилини бесіди, відтак слід перейти до наступного етапу спілкування. 2. Обговорення проблеми, яка цікавить і є актуаль­ною тощо. Водночас з вислуховуванням клієнта соці­альний працівник має підтримувати й розвивати розмо­ву, висловлюючи власне ставлення до почутого, ставля­чи різноманітні запитання, щоб краще з'ясувати суть справи, залучити клієнта до спільного пошуку шляхів розв'язання проблеми. Розвиток діалогу, отримання не­обхідної та якомога вичерпнішої інформації значною мірою залежать від того, наскільки соціальні працівни­ки вміють ставити запитання (відкриті — такі, що вимагають розгорнутої відповіді, та закриті, що перед­бачають однозначну коротку відповідь), фокусувати розмову на основній проблемі, клієнтові, контексті, оточенні, що сприяє спрямуванню розмови у потрібне русло, досягненню мети в оптимальний термін. При цьому важливо дотримуватися міри й такту, не бути надокучливим і стереотипним. Якщо людина хвилюється, слід заспокоїти її, запевнивши в докла­данні всіх зусиль, щоб допомогти їй розібратися у складній ситуації. Іноді краще мовчки, не перебиваю­чи, слухати співбесідника. Є багато випадків, коли для клієнта важливо просто висловитись, «відвести ду­шу». Вивільнення негативних емоцій і переживань (вербалізація емоційних станів) є достатньо ефектив­ним прийомом, який допомагає клієнтові виваженіше та об'єктивніше оцінювати ситуацію і разом із соціаль­ним працівником шукати шляхів розв'язання своєї проблеми.

У будь-якому разі явними помилками бу­дуть критика дій і думок клієнта, «виховні» розмови і дидактичні висловлювання на зразок «Як Ви дійшли до такого життя?». Ймовірне використання засобів, прийомів спілкування задля порозуміння соціального працівника з клієнтом, позитивного впливу на нього можна простежити за таким їхнім діалогом (у дужках наведено коментарі щодо типів питань і прийомів ак­тивного слухання): Клієнтка: Я дуже обурена, що моя дочка покинула роботу і тепер продає квіти на базарі, щоб більше зароб­ляти. Соціальний працівник: Ваша дочка могла заробити такі гроші, працюючи за фахом? (Закрите питання.) К.: Ні. С. П.: Тобто Ви погоджуєтеся, що дочка пристосува­лася до життя краще, ніж Ви їй пропонували. (Пере­фразування, досягнення згоди.) К.: Загалом так. Але пристосування до умов життя — це ще не все. С. П.: Що Ви маєте на увазі? (Відкрите питання, з'ясовування.) К.: Якщо дочка ніде не працює, який приклад вона подає своєму сину? С. П.: Ви хочете сказати, що Ваша дочка знемагає від неробства? (Парадоксальне питання.) К.: Ні, навпаки, їй доводиться дуже багато і тяжко працювати, але це праця, як би точніше висловитися. не для душі, а для примітивного самозабезпечення. І сина з дитсадка забрала, тягає за собою. (На очах у жін­ки з'являються сльози.) С. П.: Ви, напевно, дуже переживаєте за нього. (Ін­терпретація емоційного стану клієнтки, приєднання через співчуття.) Відчуваєте, що ваша дочка приділяє вашому онукові мало уваги. (Резюмування, уточнення глибини переживань.) К.: Ми з чоловіком жили заради дитини. Інтереси дочки були для нас головними. І я не думала, що вона стане такою черствою. С. П.: Черствою. (Техніка коротких питань.) У чому виявляється її черствість? (Акцентування емо­ційно насиченого слова.) К.: Відтоді, як вийшла заміж, все вирішує сама, ста­ла жорсткою і зухвалою. Навіть дитину в нас залишає нечасто — хоче продемонструвати незалежність. С. П.: У Ваших словах відчутна образа на дочку. Во­на не виправдала Ваших сподівань. Ви відчуваєте з цьо­го приводу дискомфорт. (Переведення розмови в нову площину — площину почуттів.) Упродовж розмови Ви весь час доводили, що у житті дочки надто багато проб­лем. Але вона сама з ними справляється. Вона любить свого сина (в іншому разі вона не проводила б з ним стільки часу), виховує його. Захищає своє право жити на власний розсуд, не особливо втручаючись у Ваше життя. А Ви відчуваєте з цього приводу дискомфорт (Ін­терпретація як коментар.) То ж, скажіть, будь ласка, у кого з Вас проблеми? (Парадоксальне апитання.) Розумінню взаємодії у процесі спілкування сприяє пізнання, аналіз позицій учасників. За твердженнямавтора теорії трансакцій і трансакційного аналізу швей­царського психолога Еріка Берна, кожна людина може займати такі внутрішні позиції: а)«Батько» — позиція, що виявляється у пред'яв­ленні вимог, оцінюванні, осуді, схваленні, повчанніспіврозмовника, керуванні ним, заступництві; б)«Дорослий» — позиція, яку характеризує розсуд­ливість, раціональність, опора на отримання інформа­ції, об'єктивність, рівноправне спілкування; в)«Дитина» — позиція, якій властива надмірна емо­ційність, підкорення, безпорадність.

У спілкуванні кожен партнер реалізує відповідну трансакцію — внутрішню позицію щодо партнера по взаємодії. Від позицій взаємодії партнерів залежить спосіб їх прилаштування. Реалізація трансакції може відбувати­ся на одному рівні, тобто позиції збігаються, або на різ­них рівнях — позиції розходяться. Прилаштування залежить від сприйняття співроз­мовником позиції свого партнера. Якщо визначений його ініціатором розподіл позицій влаштовує співрозмовника, то позиції утворюють ніби одне ціле, доповнюють одна одну. Така взаємодія забезпечує неконфліктне спілку­вання. Якщо партнер не сприймає позицію ініціатора, то трансакції пересікаються, що свідчить про передкон-фліктну ситуацію. Наприклад, ініціатор позиції «Бать­ко» (соціальний працівник) звертається до позиції «Ди­тина» клієнта, а той відповідає зі своєї позиції «Батько» до позиції «Дитина» ініціатора. Тобто кожен із них при­лаштовується до партнера на різних рівнях. Крім очевидних, існують і приховані трансакції, ко­ли зі слів партнерів можна зробити висновок про наяв­ність взаємодоповнюючих позицій, а з психологічного підтексту виявляється, що насправді стосунки учасни­ків спілкування є напруженими. У професійному спілкуванні соціальних працівни­ків і клієнтів оптимальною є форма взаємодії, за якої соціальний працівник займає позицію «Дорослий» і спонукає до такої позиції клієнта. 3. Розв'язання проблеми. Спілкування на цьому ета­пі спрямоване на підтримку клієнта у здійсненні змін. Обговорення плану дій повинно початися з постановки завдань («Яким буде Ваш наступний крок?», «Що буде­те роботи в наступні один-два дні? Тиждень? Місяць?») і пошуку підтримки («Хто буде Вам у цьому допомага-рішен­ня?»). Якщо соціальна робота спрямована на зміну по­ведінки клієнта, його стосунків із соціальним середови­щем, доречно оцінити його готовність зробити те, що він намітив («Оцініть, будь ласка, за шкалою від 1 до 10 свою впевненість у тому, що Ви зробите наступний крок»). Важливою є й допомога у визначенні перешкод для змін і факторів, які закріплюють зміни. Соціальні пра­цівники під час бесід з клієнтами повинні посилювати їхню самостійність і впевненість у власних силах («Схо­же, Ви серйозно налаштовані зробити. Дивіться, у Вас є чітке уявлення, що саме потрібно зробити, і це означає, що Ви цього досягнете, навіть без особливої підтримки сторонніх!», «Ви самі собі арбітр, і Вам вирішувати».), допомагати долати почуття втрати попереднього стилю життя, зміцнювати розуміння тривалих переваг змін. У деяких випадках соціальним працівникам доводиться конфронтувати з клієнтами і долати їх опір, використо­вуючи такі прийоми спілкування, в яких перефразову­ється, перебудовується сказане клієнтом: Клієнт: Мій чоловік постійно дорікає мені в тому, що я вживаю наркотики, називає мене наркоманкою. Це мене просто дратує й виводить із себе. Соціальний працівник: Схоже, він справді турбу­ється про Вас, хоча і робить це у такій формі, яка дра­тує. Можливо, Ви могли б навчити його, як казати Вам, що він Вас кохає і турбується про Вас, у прийнят­ній формі. Спілкування на цьому етапі може бути спрямоване і на визначення стратегії виходу із ситуацій, коли клієнти повертаються до попередньої поведінки (вживання нар­котичних речовин, вчинення насильства, конфліктів з оточенням тощо).

В соцальнй сфер: земля селянам, восьмигодинний робочий день, охорона професйних нтересв працюючих, словом, усе те, що разураз стояло в програм всх укранських урядв. Але нцаторам руху ясно було з перших же днв, що ця програма не задовольнить широких мас, що для того, щоб бути дйсними виразниками хнх прагнень  вол, цю програму треба радкально й вдповдно до стуац змнити. ¶нцатори не помилились, коли передбачали, що головною силою революцйного руху буде пролетарат сльський  мйський. ¶, дйсно, повстанська армя поповнялась переважно пролетарським елементом, се-б-то тим елементом, який, перш усього, найбльш зазнав страждання й пониження вд панства й який не мав великого хазяйства, що прив'язувало б його до хати. По мстах  мстечках активною, нцативною силою було, розумться, робтництво, як укранське, так  неукранське. Отже, само собою, цей елемент не мг задовольнитися тими невиразними гаслами, як виставлялися Директорю й "самочинно" почав поширювати х, закладаючи скрзь Революцйн Комтети, як, переважно, мали характер радянсько влади

1. Педагогічна взаємодія і механізм співробітництва педагога й учнів

2. Виникнення соціальної роботи як професії

3. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

4. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

5. Технологія соціальної роботи із жертвами сімейного насилля

6. Вплив соціальної роботи на оптимізацію емоційної атмосфери в неблагополучних сім’ях
7. Групова соціальна робота: терапевтичний ефект групи
8. Історія соціальної роботи XVII-XX ст

9. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

10. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

11. Практична сфера соціальної роботи

12. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

13. Соціальна робота з військовослужбовцями

14. Соціальна робота з молоддю

15. Соціальна робота на вулицях з дітьми

16. Філософія соціальної роботи

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

17. Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи

18. Організаційні аспекти соціальної роботи

19. Еволюція методології фахової соціальної роботи

20. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

21. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

22. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
23. Діагностика та формування у співробітників органів внутрішніх справ мотивації професійного самовдосконалення
24. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

25. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

26. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

27. Етика і естетика, проблеми взаємодії

28. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

29. Взаємодія паблік рилейшнз із засобами масової інформації

30. Етикетні норми спілкування засобами фразеології в українській мові

31. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

32. Діяльність першого професійного театру Полтави

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

33. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

34. Глобалізація і процеси соціального розвитку

35. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

36. Взаємодія людини й колективу

37. Педагогічне спілкування

38. Подолання порушень мовлення у дітей в умовах соціально-реабілітаційного закладу
39. Специфіка педагогічного спілкування
40. Сучасні системи професійного навчання

41. Розвиток мотивів спілкування дітей дошкільного віку з однолітками

42. Розробка теоретичної моделі управління етноконфліктними взаємодіями

43. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками

44. Виникнення та використання невербального спілкування

45. Головні складові ділового спілкування

46. Особливості міжособистісного спілкування у підлітків

47. Перші кроки до успіху у спілкуванні

48. Психогігієна реабілітаційної взаємодії

Стакан складной (110 мл).
Компактный складной стакан легко умещается в кармане. Благодаря карабину его можно повесить на ремень, либо подвесить с внешней стороны к
360 руб
Раздел: Наборы для пикника
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические

49. Психологічні особливості спілкування у підлітковому віці

50. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

51. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

52. Деформації (викривлення) у спілкуванні

53. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

54. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України
55. Взаємодія видів транспорту
56. Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами

57. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

58. Капітал і праця: механізм взаємодії

59. Такт і безтактність у діловому спілкуванні

60. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

61. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

62. Соціальні групи

63. Соціальні інститути.

64. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Пазл "Россия" (Русский), 100 деталей.
Пазлы - это прежде всего обучающие пазлы. С фотографической точностью прорисованы обитатели и растительный мир самых отдаленных уголков
548 руб
Раздел: Пазлы (100-199 элементов)

65. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

66. Соціальні проблеми у ЗМІ

67. Соціальна екологія

68. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

69. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

70. Сутність і значення соціального страхування
71. Державна політика соціального страхування
72. Соціальна інфраструктура України

73. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

74. Розвиток соціальної географії в СРСР

75. Історія соціально-економічної географії світу

76. Державна соціальна допомога

77. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

78. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

79. Правовідносини у сфері соціального захисту

80. Система соціального захисту в Україні

Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы

81. Соціальна захищеність дітей в Україні

82. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

83. Соціальне партнерство в Україні

84. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

85. Суть та принципи соціальної держави

86. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави
87. Мова як символ соціальної солідарності
88. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

89. Історія України. Соціально-політичні аспекти

90. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

91. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

92. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

93. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

94. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

95. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

96. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги
Рюкзак детский, 30x24x10 см.
Рюкзак детский с вместительным основным отделением и дополнительными карманами. Лямки регулируются. Размер: 30х24х10 см. Материал:
419 руб
Раздел: Без наполнения

97. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

98. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

99. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.