Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Дипломна робота &quo ;Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок&quo ; Зміст Вступ 1. Теоретико-педагогічні основи формування організаційних умінь і навичок 1.1 Організаційні уміння і навички: дефініції поняття 1.2 Способи формування організаційних умінь і навичок 1.3 Стан даної проблеми в масовому педагогічному досвіді 1.4. Психологічні особливості молодших школярів та їх рахування в процесі формування організаційних умінь і навичок 2. Дослідно-експериментальна перевірка ефективності формування організаційних умінь і навичок 2.1 Методика експериментального дослідження 2.2 Аналіз результатів експериментального дослідження Висновки Список використаної літератури Вступ Розбудова системи освіти в Україні передбачає відтворення інтелектуального потенціалу народу, підвищення соціальної ролі особи. З огляду на це перед школою постало завдання забезпечити якість освіти учнів, зокрема, засвоєння обов'язкових результатів навчання, навчити самостійно здобувати знання і творчо їх застосовувати у розв'язанні практичних завдань. Шкільне дитинство від самого початку вимагає від дитини іншої позиції – вона стає школярем, учнем. Це – її перша соціальна роль. Для неї створюють певні умови: як правило, в найбільш затишному місці вдома батьки з любов'ю і надією обладнують стіл чи парту, шафку, поличку, купують шкільні речі; всі члени родини домовляються між собою про увагу і повагу, які виявлятимуть до шкільних занять дитини. Як показала у своїх дослідженнях Л.І. Божович , яка однією з перших проаналізувала психологічний зміст переходу до статусу школяра, зі вступом дитини до школи перебудовується весь хід її життя: безтурботний час дозвілля змінюється обов'язковими справами, які вимагають відповідальності – дитина повинна ходити до школи, виконувати вимоги програми, робити на уроці те, чого вимагає вчитель, неухильно дотримуватися шкільного режиму, шкільних правил поведінки, добре засвоювати учбовий матеріал. Якість навчальної праці та поведінку школярів оцінює вчитель, і ця оцінка впливає на ставлення до дитини з боку оточуючих – батьків, учителів, однокласників. Істотним моментом у житті школяра є також те, що разом з новими обов'язками він здобуває і нові права – отже, може претендувати на серйозне ставлення з боку дорослих до своєї учбової праці; він має право на власне робоче місце, на відповідні умови для занять (зручний час, тишу), на відпочинок, дозвілля . Якщо за свою навчальну працю школяр дістає позитивну оцінку, то має право на схвалення і повагу з боку оточуючих. Зі вступом до школи основні зміни відбуваються у внутрішній позиції дитини та змістовній сутності провідної діяльності. Однак для того, щоб у дитини з'явилась внутрішня позиція школяра, сформувалася повноцінна навчальна діяльність, необхідна наявність певного ступеня розвитку уміння вчитися. готовності до шкільного навчання. Протягом навчання у початковій школі у дитини формуються якості особистості, які становлять необхідну умову її нормального пізнавального розвитку та уміння вчитися. Саме рівнем сформованості цих якостей і визначається готовність до навчання у школі .

Проблема формування уміння вчитися є актуальною у школах усього світу. Вона обумовлена зростанням потоку інформації, швидкою зміною та необхідністю сучасної людини оперативно опрацьовувати її. В таких умовах перед педагогами постає завдання зосереджувати увагу учнів на засвоєнні часто не пов'язаних між собою фактів, на самостійному відборі інформації, критичному її осмисленні та інших складових. Уміння вчитися виробляється в практиці навчальної діяльності учнів, уміло керованої вчителем. Умілість ця визначається тим, які завдання ставить він перед учнями, як допомагає знаходити раціональні засоби виконання, яке місце залишається для доступної учням активності, як узгоджуються методи керування роботою дітей вчителем . У молодших школярів формується розгорнута навчальна діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння організаційними, загально-мовленнєвими, загально-пізнавальними і контрольно-оцінними уміннями й навичками, особистий досвід культури поведінки в соціальному та природному оточенні, співпраці у різних видах діяльності . Освітніми результатами цього етапу школи є повноцінні читацькі, мовленнєві, обчислювальні уміння і навички, узагальнені знання про реальний світ у його зв'язках і залежностях, розвинені сенсорні уміння, мислення, уява, пам'ять, здатність до творчого самовираження, особистісно ціннісного ставлення до праці, мистецтва, здоров'я, уміння виконувати творчі завдання. Формування організованості як якості особистості та навчального уміння передбачає «сукупність умінь, взаємодія яких забезпечує швидке включення молодших школярів у навчання, їх уміння діяти цілеспрямовано, орієнтуватися в часі, попередньо обдумувати послідовність і способи виконання завдання» . Відповідно до цього в молодших учнів слід формувати вміння організувати своє робоче місце, орієнтуватися в часі і берегти його, планувати свої дії, а також прагнути до обов'язкового завершення роботи. Актуальність проблеми дослідження визначається у теоретичному і практичному плані. Теоретична проблема виявляється у тому, що у сучасній педагогіці і психології існують різні підходи до проблеми організаційних умінь, шляхів формування організованості у навчально-виховному процесі. Практична значущість проблеми виявляється у тому, що як показують наші спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи, формування організаційних умінь у молодших школярів є значною проблемою. Зокрема, вчителі зосереджуються переважно на формальних аспектах організованості, її зовнішніх показниках, і не враховують необхідності формування організованості як особистісної, внутрішньої якості. Наявність суперечності між недосконалою методикою формування організаційних умінь і навичок у молодших школярів і необхідності її удосконалення визначає актуальність досліджуваної проблеми. Тому тема нашого дослідження – «Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок». Об’єктом дослідження є процес формування організаційних умінь і навичок на уроках у початкових класах, а предметом дослідження – способи формування організаційних умінь і навичок в учнів молодшого шкільного віку.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити методику формування організаційних умінь і навичок на уроках у початкових класах. Гіпотеза дослідження: якщо в процесі навчання молодших школярів використовувати різні способи формування організаційних умінь і навичок, то рівень навчальних досягнень учнів значно підвищиться. Методологічною основоюдослідження є: положення теорії пізнання про активну роль особистості у засвоєнні знань, Державна національна програма «Освіта», Національна доктрина розвитку освіти, Державний стандарт початкової загальної освіти, наукові праці з педагогіки та психології, положення та висновки, що стосуються загальної педагогіки (Ю.К. Бабанського, І.Я. Лернера, М.Д. Ярмаченка, О.Я. Савченко). У відповідності до поставленої мети та гіпотези визначені завдання дослідження: Розкрити сутність поняття «організаційні уміння і навички». Вивчити стан питання формування організаційних умінь і навичок у масовому педагогічному досвіді. Виділити і обґрунтувати способи формування організаційних умінь і навичок на уроках у початкових класах. Перевірити вплив експериментальної методики на результативність навчального процесу. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано адекватні авторському задуму методи дослідження. Теоретичні методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез, система-тизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у педагогічній, психологічній та методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. Емпіричні методи дослідження: анкетування вчителів початкових класів, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, якісний і кількісний аналіз результатів експерименту. Практична значущість дослідження полягає у розкритті системи роботи вчителя щодо реалізації методики формування організаційних умінь і навичок у процесі навчальної діяльності. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. 1. Теоретико-педагогічні основи формування організаційних умінь і навичок 1.1 Організаційні уміння і навички: дефініції поняття Початкова освіта має забезпечити умови для інтелектуального, соціального, морального і фізичного розвитку учнів, а в стратегічному плані закласти базис для формування демократичного суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищою цінністю, незамінними чинниками стабільного, прискореного розвитку України. Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток. Пріоритетним у початкових класах є «виховні, загально-навчальні і розвивальні функції» . Традиційно вміння вчитися у вітчизняній дидактиці зосереджувалося на формуванні в учнів загально-навчальних умінь і навичок. Наприклад, у 80-х роках минулого століття поширились різні підходи до змісту структури цього вміння. Зокрема, в роботах Н.А. Лошкарьової рекомендовано на всіх уроках (відповідно до специфіки змісту предметів) формувати в учнів три великі групи умінь: 1) організація навчальної праці; 2) робота з книгою й іншими джерелами інформації; 3) культура усного та писемного мовлення .

Студіювала соціологію у Варшавському університеті. Вийшла заміж за адвоката Могильницького. За перших совітів навчалася у Львові. Чоловіка більшовики заарештували. У 1940-му Євгенія з подругами Ніною Котович і Лізою Оболончик теж потрапили до енкаведистських катівень. У червні 1941-го Євгенії дивом вдалось уникнути московських куль і вирватися живою з в’язниці. Еміґрувала на Захід. Із чоловіком зустрілися в Австралії. Проживає в Англії, виховує двох дочок. Лізу Оболончик і Ніну Котович замордували енкаведисти перед втечею зі Львова від німців. Анісія Ратинська й Віра Ключинська пройшли всі пекельні кола московських концтаборів. Померли на волі. Марії Чучмай удалося втекти від смерті на Захід. У 1980-х померла у Львові Олена Табінська, поховавши перед тим чоловіка. Донька Олена з внучкою проживають у місті Лева. Вдовує в Дубнівському районі Рівненської області Варвара Шеремета. Андрій Хлоупек, звільнившись із польської в’язниці 1939 року, якийсь час перебував у Кракові, звідтіля перебрався на Холмщину. Багаторазово переходив німецько-радянський кордон в організаційних справах

1. Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів

2. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

3. Смысл названия комедии. Проблема ума и безумия (А.С. Грибоедов "Горе от ума")

4. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

5. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

6. Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"
7. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)
8. Формування в учнів умінь розв’язувати задачі на рух

9. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

10. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

11. Історія розвитку методики орфоепії

12. Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1930 рр.

13. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

14. Індивідуальний підхід до учнів як умова ефективної педагогічної роботи

15. Історичні джерела й аспекти розвитку методики навчання природознавству

16. Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив

Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор посуды "Тролли", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 210 мл. Миска 18 см. Тарелка 19 см.
521 руб
Раздел: Наборы для кормления
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку

17. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

18. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

19. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

20. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

21. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

22. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі
23. Система роботи з розвитку мовлення в першокласників
24. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

25. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

26. Формування народознавчих знань та вмінь учнів

27. Методика розвитку витривалості легкоатлетів

28. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

29. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов

30. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

31. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения

32. Методика исправления речевых недостатков у актёров

Глобус физический на подставке из пластика диаметром 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет
554 руб
Раздел: Глобусы
Набор для проведения опытов по очистке воды "Юный ученый".
Самый лучший способ познания окружающего мира – увидеть все собственными глазами. Набор для проведения опытов по очистке воды «Юный
403 руб
Раздел: Химические опыты
Маркеры для доски, 12 цветов.
12 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
605 руб
Раздел: Для досок

33. Идеи декабризма в комедии Грибоедова "Горе от ума"

34. Образы "Горя от ума"

35. Образы “Горя от ума”

36. Персонажи комедии "Горе от ума"

37. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Злободневность звучания комедии в XIX веке и в наше время. Человеческие типы

38. Проблема выражения авторской позиции в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"
39. Изучение методики перевода из одной системы исчисления в другую и разработка программы для этой операции
40. Шпаргалки по геометрии, алгебре, педагогике, методике математики (ИГПИ)

41. Пропись цифр. Методика прописи цифр

42. Общие положения методики расследования преступлений

43. Методика криминалистической экспертизы холодного оружия

44. Методика расследования компьютерных преступлений

45. Место интенсивной методики в системе обучения иностранному языку в средней школе ([Курсовая])

46. Методика обучения анализу и сравнению объектов и явлений природы в процессе проведения экскурсий на уроках природоведения

47. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

48. Методика преподавания географии (конспекты уроков)

Готовальня "Stop System", 3 предмета.
Готовальня из 3 предметов: 1 циркуль, 1 универсальный держатель, 1 пенал с грифелями. Цвет может отличаться от представленного на фото!
340 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Пазл "Киты", 66 деталей.
Пазл собирается на основании в рамке — детали не растеряются и ограниченное пространство подскажет ребёнку правильный размер картины. На
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Дождевик Bambola, ПВХ.
Прозрачный, прочный дождевик для прогулочной коляски, подходит и для колясок с ручкой сзади (крепление задней стороны - на
408 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Научные основы школьного курса химии. методика изучения растворов

50. Методика изучения и использования во внеклассной работе истории населённых пунктов Белгородской области (На примере посёлка Прохоровка)

51. Методика изучения черчения слушателями факультета довузовской подготовки

52. Билеты по методике обучения иностранным языкам

53. Технические средства статической проекции и методика их применения в начальной школе

54. Методика преподавания естествознания (шпаргалка)
55. Методики оценки мирового экспорта обычных вооружений
56. Надежность машин: станки, промышленные роботы

57. Использование роботов в промышленных предприятиях

58. Зарождение современных компьютерных роботов

59. Системы адаптивного управления роботами

60. Разработка и апробация методики психологического консультирования агрессивных детей

61. Разработка методики программного тестирования цифровых устройств с помощью программного пакета Design Center

62. Методология и методика эмпирического социологического исследования (Контрольная)

63. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями

64. Методика обучения технике прыжка в высоту с разбега способом "Фосбери – флоп" детей 13-15 лет на этапе начальной спортивной специализации

Чайник со свистком Nadoba "Virga", 2,8 л.
Чайники серии Virga изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 18/10. Прочное трехслойное капсульное дно изделий не деформируется
2499 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Теория и методика физического воспитания

66. Техника и методика обучения упражнениям по легкой атлетике

67. Гибкость как физическое качество и методика её развития

68. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и тренировочной направленности

69. Рене Декарт и его трактат "Правила для руководства ума"

70. Рене Декарт и его трактат "Правила для руководства ума"
71. Организация и методика проведения общего аудита
72. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

73. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

74. Методика оптимизации рентабельности экспортного контракта

75. Стратегический план развития предприятия и методика его составления

76. Методика установления норм времени и определения норм выработки. Нормативы численности

77. Методика оптимизации библиотечной системы обслуживания

78. Методика разработки нового тура в Эльзас

79. Слобожанщина - історія розвитку

80. Применение методики контент-анализа при изучении воспоминаний участников гражданской войны в Казахстане

Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели

81. Анализ методики и тактики расследования конкретного уголовного дела

82. Історія розвитку криміналістики в Україні

83. Методика расследования вымогательства

84. Методики розслідування хуліганства

85. Общие положения методики расследования преступлений

86. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.
87. Художественный мир комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»
88. Теория и методика редактирования

89. Теория и методика телевизионной журналистики

90. Чацкий и Молчалин как герои-антиподы. (По комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»)

91. К методике изучения русско-иного языка

92. Софья в комедии Грибоедова "Горе от ума"

93. Сюжет и композиция "Горя от ума"

94. Фамусовская Москва в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

95. Молчалин и Софья. Значение образов в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

96. Дух времени в "Горе от ума"

Настольная игра "Кролики и норы".
Издавна настольные игры, в частности, настольные игры на ловкость, были в мире очень популярным народным развлечением. Все вместе люди
612 руб
Раздел: Игры на ловкость
Моющее дезинфицирующее средство "Ника-Экстра М", 1 л.
Средство для очищения и мытья поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, предстерилизационной очистки
364 руб
Раздел: Для сантехники
Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

97. Александр Сергеевич Грибоедов "Горе от ума". Трагедия Чацкого

98. Москва в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума"

99. Образ Софьи в пьесе А. С. Грибоедова "Горе от ума"

100. "Горе от ума" произведение непревзойденное, единственное в мировой литературе, не разгаданное до конца"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.