Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінансова санація підприємства

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство освіти і науки України Запорізький державний університетКурсова робота з Фінансів підприємстваФінансова санація підприємства Виконала студентка Саргсян Гаяне Рубіковна Науковий керівник Бугай Володимир Зіновйович2004 Реферат Курсова робота: 38 с., 16 джерел. Об’єкт дослідження — фінансова санація підприємства Мета роботи — визначити роль і значення фінансової санації підпримства для виходу його з фінансової кризи Метод дослідження: структурний та порівняльний аналіз. В роботі аналізувався проблеми виходу підприємств з фінансової кризи, сучасний стан фінансового оздоровлення підприємств, існуючи методики санаційних заходів; розглядалася економічна сутність умови проведення та санаційних заходів; вивчался вітчизняний та зарубіжний досвід санації підприємств. РИНКОВА ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ФІНАНСОВА КРИЗА, САНАЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО, БАНКРУТСТВО Умовні скорочення: ДМ — дойчмарки грн. — гривня млн — мільйон ЗмістРеферат Вступ 1. Теоретичні основи фінансової санації підприємств 1.1 Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст і причини виникнення 1.2 Економічна сутність санації підприємств 1.3 Менеджмент фінансової санації підприємства 1.4 Умови проведення фінансової санації підприємства 2 Розробка плану санації 3 Фінансові джерела санації підприємства 4 Практика фінансового оздоровлення підприємств 4.1 Вітчизняна практика фінансового оздоровлення підприємств 4.2 Зарубіжний досвід санації підприємств Загальні висновки Використана література ВступСтановлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності. Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому. Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов’язаний з поліпшенням фінансового стану суб’єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності. За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки спеціалістів-фінансистів, що мають глибокі теоретичні і практичні знання, можуть узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, розробити план дій щодо виходу із фінансової скрути. У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати к власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів. Недостатній фінансовий стан підприємства є причиною його неплатоспроможності, погіршення фінансової стійкості, які приводять до незапланованих втрат і не досягнення необхідного фінансового результату чи навіть банкротства. Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої роботи в ринкових умовах.

1. Теоретичні основи фінансової санації підприємств 1.1 Фінансова криза на підприємстві: економічний зміст і причини виникненняЗаходи, спрямовані на оздоровлення фінансової системи України, можуть дати позитивні результати лише за умов санації фінансів базової ланки економіки — підприємств та організацій. Висока собівартість продукції вітчизняного виробництва та істотне зменшення попиту на неї стали головними причинами фінансової кризи переважної більшості українських підприємств. В умовах дії ринкових відносин суб’єкти господарювання мають постійно адаптуватися до змін попиту: розширювати асортимент, поліпшувати якість, знижувати собівартість та ціни, оптимізувати структуру витрат. проте вітчизняні підприємства на змогли безболісно перейти від „ринку продавця”, який діяв за адміністративної системи господарювання, до „ринку покупця”. Керівники багатьох суб’єктів господарювання за браком належної кваліфікації довели свої підприємства до межі банкрутства. Останніми роками в Україні спостерігається стійка тенденція до зростання кількості фінансово неспроможних підприємств. За інформацію Держкомітету статистики України частку збиткових підприємств в економіці України за окремим галузями характеризують дані табл. 1.1. Таблиця 1.1 Частка збиткових підприємств в економіці України (%) Рік Загалом Промисловість Будівництво Сільське господарство 1994 11,4 6,5 4,5 5,7 1995 22,2 11,5 9,8 28,3 1996 43,0 30,0 31,7 66,0 1997 53,4 45,1 44,6 80,1 1998 54,5 53,9 48,2 70,0 У 1999 році, незважаючи на певні позитивні зрушення в економіці, тенденція до збільшення частки збиткових підприємств збереглася: понад половини підприємств працювали збитково. Ще однією негативною тенденцією, якає наслідком незадовільного фінансового стану більшості вітчизняних підприємств, є катастрофічне зростання їх кредиторської дебіторської заборгованості. За статистичними даними більше половини кредиторської та дебіторської заборгованості є простроченою. Це є наслідком неплатоспроможності більшості суб’єктів господарювання. Неплатоспроможність. У свою чергу, є підставою для оголошення підприємства банкрутом. Як наслідок, значна кількість позовних заяв до арбітражних судів надходять у зв’язку з банкрутствами підприємств. Зауважимо, що банкрутство та ліквідація підприємства означають не лише збитки для його акціонерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення податкових надходжень до бюджету, зростання безробіття, що зрештою може стати одним з чинників макроекономічної нестабільності. Істотним є те, що серед підприємств, справи про банкрутство яких перебувають на розгляді. Значний відсоток становлять такі, що тимчасово потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх активів набагато вища за кредиторську заборгованість. За умови проведення санації (оздоровлення) чи реструктуризації ці підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність. Проте через недосконале законодавство, відсутність належного тер етико-методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого фінансового менеджменту, брак державної фінансової підтримки виробничих структур та з інших суб’єктивних і об’єктивних причин багато з потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банкрутами.

На межі фінансової кризи опинилось і чимало фінансово-кредитних установ. В Україні найбільше збанкрутілих підприємств припадає на галузь матеріально-технічного постачання та збуту, хоча потенційно банкрутами є майже всі сільськогосподарські підприємства. У ринковій економіці банкрутство підприємств — нормальне явище. Із кожних 100 новостворених підприємств утримується на ринку не більш як 20—30. Причому кількість фінансово неспроможних підприємств зростає не лише в абсолютному, а й у відносному вираженні. Банкрутство підприємств — це наслідок глибокої фінансової кризи, система заходів щодо управління якою не дала позитивних результатів. Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини, що виникають на цьому підприємстві. На практиці з кризою, як правило, ідентифікується загроза неплатоспроможності та банкрутства підприємства, діяльність його в неприбутковій зоні або відсутність у цього підприємства потенціалу для спішного функціонування. З позиції фінансового менеджменту кризовий стан підприємства полягає в його нездатності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності. Фінансову кризу на підприємстві характеризують трьома параметрами: джерелами (факторами) виникнення; видом кризи; стадії її розвитку. Ідентифікація цих ознак дає змогу правильно діагностувати фінансову неспроможність підприємства та дібрати найефективніший каталог санаційних заходів. Класифікацію ознак фінансової кризи наведено на рис. 1.1. Рис. 1.1 Класифікація ознак фінансової кризиДля вибору найефективніших форм санації, прийняття привільних рішень щодо усунення негативних процесів передовсім необхідно ідентифікувати причини фінансової неспроможності суб’єкта господарювання. Фактори, які можуть призвести до фінансової кризи на підприємстві, поділяють на зовнішні, або екзогенні (які не залежіть від діяльності підприємства), та внутрішні, або ендогенні (що належать від підприємства). Головними екзогенними факторами фінансової кризи на підприємстві можуть бути: спад кон’юнктури в економіці в цілому; зменшення купівельної спроможності населення; значний рівень інфляції; нестабільність господарського та податкового законодавства; нестабільність фінансового та валютного ринків; посилення конкуренції в галузі; криза окремої галузі; сезонні коливання; посилення монополізму на ринку; дискримінація підприємства органами влади та управління; політична нестабільність у країні місцезнаходження підприємства або в країнах підприємств-постачальників сировини (споживачів продукції); конфлікти між засновниками (власниками). Вплив зовнішніх факторів кризи має здебільшого стратегічний характер. Вони зумовлюють фінансову кризу на підприємстві, якщо менеджмент неправильно або несвоєчасно реагує на них, тобто якщо відсутня або недосконало функціонує система раннього попередження та реагування, одним із завдань якої є прогнозування банкрутства. Можна назвати багато ендогенних факторів фінансової кризи. З метою систематизації їх можна згрупувати в перелічені далі блоки.

Проте падння гетьманського режиму перешкодило налагодженню роботи цього пдпримства. Досить значну увагу, незважаючи на важке загальне фнансово-економчне становище, гетьманський уряд звертав на питання матерального забезпечення вйськовослужбовцв-аваторв, намагаючись гарантувати м пристойний життвий рвень. Наприклад, влтку 1918 р. розмр грошового утримання командира авадивзону становив 800 карбованцв на мсяць, а пдпорядкован йому старшини одержували на 1025P% менше. Щоб скласти уявлення про спввдношення грошового утримання  цн, наведемо тогочасн цни на деяк товари повсякденного попиту: пуд пшеничного хлба коштував 11 крб., пуд сала 133 крб., пуд мила 60 крб., вдро вина 16 крб. 34Pкоп. Однак, незважаючи на досить пристойн заробтки, становище з забезпеченням квалфкованими кадрами, як льотними, так  технчними, було далеко не безхмарним. Наприклад, влтку 1918 р. в Катеринославському авацйному дивзон з належних за штатом двох гарматних авазагонв, особовим складом був укомплектований лише один, а нший снував лише на папер

1. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

2. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

3. Аналіз фінансового стану підприємства

4. Аналіз фінансового стану підприємства

5. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

6. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"
7. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства
8. Оцінка фінансового стану підприємства

9. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

10. Фінансовий стан підприємства

11. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

12. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

13. Покращення фінансового стану підприємства

14. Управління фінансовою санацією підприємства

15. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

16. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

Доска пеленальная "Гном".
Доска для пеленания с жестким деревянным каркасом. Легко устанавливается на перила кроватки, стол, комод или другую устойчивую
789 руб
Раздел: Пеленальные столики, доски
Набор "Водный Мир" №3.
Игрушка для ванной состоит из поля, на котором расположены: водяная мельница для проточной воды (из крана), водяная мельница с ручным
1560 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Пеленки одноразовые впитывающие TerezaMed "Normal" (60х90 см, 30 штук).
Одноразовые пеленки TerezaMed "Normal" сочетают в себе высокое качество материалов и доступную цену. Они созданы специально для
599 руб
Раздел: Пелёнки

17. Попередній фінансовий аналіз підприємства

18. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

19. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

20. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

21. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

22. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
23. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства
24. Розвиток фінансових ресурсів підприємства

25. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

26. Фінансова діяльність підприємства

27. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

28. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"

29. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

30. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

31. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

32. Фінансова стратегія підприємства

Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага для пишущих машин, А3, 2500 листов.
Бумага предназначена для использования в минитипографиях, печати на ризогрофах и т.д. Формат А3. Цвет – серый Плотность бумаги – 48
888 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

34. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

35. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

36. Інформаційні системи і технології підприємства

37. Планування діяльності підприємства

38. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів
39. Корпоративні підприємства
40. Планування діяльності підприємства

41. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

42. Фінанси підприємства контрольна

43. Інноваційна діяльність підприємства

44. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

45. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

46. Персонал підприємства

47. Рентабельність підприємства

48. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

49. Управління утворенням прибутку підприємства

50. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

51. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

52. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

53. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

54. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства
55. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства
56. Економічна оцінка активу балансу підприємства

57. Облік активної частини балансу підприємства

58. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

59. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

60. Організація і методика аудиту доходів підприємства

61. Організація обліку власного капіталу підприємства України

62. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

63. Формування облікової політики підприємства

64. Аудит підприємства

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы

65. Правовий статус приватного підприємства

66. Реєстрація приватного підприємства

67. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

68. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

69. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

70. Проект удосконалення нерентабельного підприємства
71. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML
72. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

73. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

74. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

75. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

76. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

77. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

78. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

79. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

80. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

81. Організація роботи підприємства

82. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

83. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

84. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

85. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

86. Управління ціновою політикою підприємства
87. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
88. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

89. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

90. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

91. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

92. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

93. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

94. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

95. SWOТ-аналіз підприємства

96. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины
Книга-сейф "Двенадцать стульев", 24x17x6 см.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: картон, металл. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1322 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

97. Безпека діяльності підприємства

98. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

99. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.