Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Розвиток української етнонаціональної спільноти

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи розвитку української етнонаціональної спільноти 1.1 Підходи до розуміння етнічності та етнічної ідентифікації в соцологічному дискурсі 1.2 Становлення людини в націотворчому аспекті 1.3 Етнос — різновид природної історичної самоорганізації людства і передумова формування нації Розділ 2. Українська етнонаціональна спільнота – особливості та характерні риси 2.1 Етнонаціональна група як компонент етнонаціональної структури українського суспільства 2.2 Історія етнічності національних культур Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми. Нині в соціогуманітарних науках спостерігається ренесанс проблематики ідентичності, що зумовлено, з одного боку, сучасними глобалізаційними процесами, з іншого, зростанням значення культурних відмінностей. Невід’ємною складовою загальної соціальної ідентичності людини є етнічність. Cучасна соціальна думка в поясненні феномену етнічної ідентичності використовує як примордиалістські моделі, згідно з якими етнічна приналежність перетворюється на дещо не менш тісно пов’язане з людиною, ніж її шкіра, так і конструктивістські, які розглядають етнічні характеристики, як і більшість соціальних ознак, подібними до одягу, котрий можна обирати та міняти. Етнічна ідентичність, котру ми звикли визначати на основі культурних традицій, історичної пам’яті, мови знаходиться під впливом сучасних соціальних змін, конфліктів та пошуку визначень. Етнічна група, як і етнічна ідентичність, виступає предметом соціального конструювання, а не чимось незмінним та несуперечливим. Посилена увага до феномену етнічного пов’язана з утвердженням принципу мультикультуралізму в сучасних суспільствах. Етнічний ренесанс, що характерний для розвитку не лише посттоталітарних суспільств, а й розвинених країн Заходу, засвідчив зростання ролі етнічного чинника, як такого, що здатен чинити вплив на функціонування соціальних механізмів та розподіл суспільних ресурсів. Україна як і більшість країн Європи є поліетнічним суспільством. Соціальна трансформація українського суспільства супроводжується етнополітичним ренесансом як титульного етносу – українців, так і етнічних меншин, що свідчить про структурування соціального простору не лише за економічною, політичною, а й за етнічною ознакою. Успіх міжетнічної взаємодії в суспільстві в чималій мірі залежить від соціального самовизначення як на індивідуальному рівні, так і на груповому, що в свою чергу впливає на визначення статусних позицій суб’єкта. Вплив етнічного чинника на зміну статусних позицій як індивіда так і групи є тому досить актуальним. Проблеми етносоціальної нерівності є досить новими для вітчизняної соціології і стають об’єктом теоретичного та емпіричного дослідження лише в період перебудови, оскільки вивчення соціальної структури радянських народів ґрунтувалось на виявленні тенденцій до зближення головних характеристик їх розвитку, що трактувалось як подолання соціальної нерівності. Останнім часом інтерес до способу життя, положення і ролі в українському суспільстві етнічних груп значно зріс.

Новий підхід до етнонаціональної сфери полягає у сприянні унезалежненню особи, життєдіяльності української нації, розбудові національної держави, задоволенню специфічних інтересів і потреб усіх громадян України, етнічних груп, повному подоланню будь-яких привілеїв та зверхності на національному ґрунті, втіленню в життя універсальних прав людини, політико-правовому забезпеченню демократичного розвитку етнічних спільнот. Відтак першочерговою є потреба наукового осмислення проблем етнонаціональної самоорганізації, формування соціальних орієнтирів, розв’язання суперечностей у сфері міжетнічних відносин, власне, подальшого наукового пошуку у сфері етнонаціонального самовизначення та самозбереження. Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити закономірності, тенденції, особливості формування української етнонаціанальної спільноти, трансформації українського суспільства у контексті сучасних цивілізаційних процесів. Виходячи з мети дослідження поставлені такі завдання: виявити сутнісні ознаки етносу та нації з точки зору соціологічного пізнання; проаналізувати основні етапи та особливості формування української етнонаціональної спільноти; розкрити особливості розвитку етнічних культур на території України; Об’єктом дослідження є українська етнонаціональна спільнота в історичній ретроспективі та її сучасний стан. Предмет дослідження — суспільні, етнонаціональні, особистісні чинники та особливості формування української етнонаціональної спільноти, становлення поліетнічного суспільства. Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що положення і висновки курсової роботи створюють базу для подальшого поглибленого дослідження етнонаціональної царини суспільного буття. Матеріали дослідження можуть бути використані студентами при підготовці до семінарських занять з курсу Соціологія, Етнологія, та при написання курсових та дипломних робіт з даної проблематики. Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (31 найменування). Розділ 1. Теоретичні основи розвитку української етнонаціональної спільноти 1.1 Підходи до розуміння етнічності та етнічної ідентифікації в соцологічному дискурсі В етносоціології сьогодні домінує думка щодо інтеграції основних теоретичних напрямків – примордиалістського (К.Гірц, Р.Гамбіно, У.Коннора, Е.Сміт, Ю.Бромлей), конструктивістського (Б.Андерсон, Ф.Барт, Е.Геллнер, Е.Хобсбаум, В.Тішков) та інструменталістського (Н.Глейзер, Д.Мойніхан, Л.Дробіжева, Ю.Арутюнян, Г.Солдатова, З.Сікевич), які знаходяться в стані теоретичного конфлікту щодо трактування етнічного феномену . Непорозуміння між представниками даних напрямків ґрунтується на відмінностях теоретичних позицій, з яких вони виходять. Згідно з структуралістсько-об’єктивістським підходом – люди народжуються як члени певної етнічної спільноти, що й визначає спосіб діяльності та поведінку; згідно з конструктивістсько-суб’єктивістським – етнічні спільноти розглядаються як результат свідомої чи несвідомої діяльності людей та їх інститутів з конструювання ідентичності (набору ознак, котрі дозволяють відносити індивіда до певної групи).

Детальний огляд кожного з вищезазначених напрямків дає можливість виявити основні підходи до розуміння етнічного феномену в соціології. Отже, етнічність – це не лише форма організації культурних відмінностей між спільнотами, а ще й соціальний феномен, що містить у собі єдність об’єктивного та суб’єктивного, а також виступає інструментом у досягненні конкретних групових цілей. Етнічна ідентичність – це символічний засіб об’єднання з одними і дистанціювання від інших. Отже, не зважаючи на багатоманіття підходів до її означення слід відмітити три основні аспекти її прояву: атрибутивний, інтеракційний та суб’єктивно-символічний. Слід зазначити, що ідентифікація розглядається як процес, в ході якого формується ідентичність: індивідуальна та групова, або колективна (соціальна). Соціальна ідентичність є зв’язуючою ланкою між психологією особистості та структурою і процесами в соціальних групах, в яких ця особистість розвивається. Саме це стало причиною того, що дане поняття так активно розробляється психологами та соціологами. Дослідники виділяють три широких контексти, в яких було визначене і розроблене поняття соціальної ідентичності: психологічні теорії розвитку, соціологічні теорії символічної взаємодії та соціально-психологічні теорії соціальної ідентичності. Різновидом соціальної ідентичності є етнічна ідентичність. Слід зазначити, що поняття “етнічна ідентичність” (е h ic ide i y) більш поширене в західній антропології, в рядянській етнологічній традиції, як вказує Е.Алєксандрєнков, тотожним йому було поняття “етнічна самосвідомість”, яке використовувалось у вузькому та широкому розумінні . Б.Вінер зазначає, що термін “етнічна самосвідомість” у широкому розумінні відповідає англійському “етнічна ідентичність”, а “етнічна самосвідомість” у вузькому розумінні в багатьох випадках відповідає англійському “етнічна самоідентифікація” (e h ic self-ide ifica io ). У вітчизняній науці етнічна ідентичність розглядається через поняття “етнічна самосвідомість”, яке з’являється в науковій літературі з 20-их років ХХ століття, хоча теоретичне осмислення його розпочинається лише з 40-их років. Великий внесок у розробку даного поняття внесла радянська етнологічна школа на чолі з Ю.Бромлеєм, котрий визначав етнічну самосвідомість як “обов’язкову умову функціонування етносу” та “невід’ємний компонент етносу” . З 90-их років інтерес до даного феномену почали проявляти історики, психологи, соціологи. Численні дослідження дозволили вченим визначити структуру етнічної самосвідомості, яку в загальному можна подати як усвідомлення належності до етнічної групи та образу “ми”. Серед найбільш важливих емпіричних індикаторів етнічної самосвідомості дослідники виділяють такі як етноконсолідуючі та етнодиференціюючі ознаки, національний характер, спільність рис зовнішності етнофорів а також елементи традиційної культури (традиції, звичаї) мову, релігію, тощо, Образ “ми”, як зазначають дослідники, є досить мінливим і не завжди включає якийсь певний набір уявлень, тобто етнодиференціюючі ознаки є змінними як для одного етносу в історичній ретроспективі так і для різних етносів у певний історичний момент.

Вн поврив  других заставляв врити, що в межах московсько державно системи найдеться мсце на буйний розвиток укрансько культури, головнож мови, якй признавав куди бльш прикмети, як московськй. Колиж указ проти укрансько мови з 1876 р. примусив його зневритися в можливсть розвитку укрансько культури впоряд з московською, тод вн, не перестаючи бути полтичним москвофлом, вдарився в звязки з поляками, а коли й на них заввся, пробував орнтуватися на Туреччину. А хоч Кулш був тльки культурником, то його експерименти мали таки вплив на оточення, й викликаючи хаос, остаточно причинилися до витворення типу культурних «укранофлв», що були полтичними «москвофлами»; Остаточно Кулш  Костомарв стали духовими батьками укранофльського, аполтичного культурництва, що ознаменову нацональне життя Приднпрянщини протягом чергового трицятилття. Обднуючи в соб довол рзношерст елменти, вд консерватиств  монархств до правих соцялств, укранськ «громади» тих часв кермувалися в свойому народолюбств радше соцяльними, анж нацональними мотивами

1. Розвиток української мови

2. Розвиток української лексикографії

3. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

4. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

5. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

6. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)
7. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови
8. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

9. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

10. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

11. Лекції з української та зарубіжної культури

12. Стан української мови

13. Становище Української журналістики в 20-х роках

14. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

15. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

16. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

17. Форми української держави

18. Лексика української мови на позначення обрядів, звичаїв

19. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

20. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

21. Фонетика української літературної мови як учення про її звукову систему

22. Історія розвитку української мови
23. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов
24. Вивчення сучасної української літературної мови

25. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

26. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

27. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

28. Запорізька Січ - зародок української державності

29. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

30. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

31. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

32. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

Стиральный порошок Ушастый нянь, 9000 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
999 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Игровой набор "Строим дом".
Игровой набор "Строим дом" из серии "Детский сад" от компании ПК "Форма" состоит из домика и строительного
646 руб
Раздел: Наборы строительной техники
Наполнитель бумажный (50 грамм), натуральный.
Вес: 50 грамм. Бумажный наполнитель используют в качестве декоративного материала, создавая из него на поверхности подарков различные
448 руб
Раздел: Упаковочные ленты, банты

33. Правовий зміст та наслідки Української селянської реформи 1861 р.

34. Промисловий розвиток українських земель у довоєнних п’ятирічках

35. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

36. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

37. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

38. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)
39. Становлення української діаспори в пострадянських країнах
40. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

41. Українське національне відродження ХІХ ст.

42. Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

43. Формування українського національного руху

44. Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

45. З історії української кухні

46. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

47. Культурний розвиток України

48. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

49. Iсторія української драматургії, Г.В. Доброскок

50. Етап першого відродження української нації

51. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

52. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

53. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка

54. Українсько-бельгійські відносини
55. Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)
56. Українсько-Угорські відносини

57. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

58. Вивчення мовленнєвого етикету на уроках української мови

59. Використання ігор на уроках української мови в початкових класах

60. Моделювання уроків української мови в школах нового типу

61. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

62. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

63. Етнонаціональні відносини та етнополітика

64. Становлення української політичної думки

Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки
Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Свинтус".
Свинтус веселая и быстрая игра, в которую могут играть как двое, так и несколько человек. Итак, сражение за звание лучшего работника можно
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

65. В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності

66. Особливості української демонології

67. Становлення класичної української філософії ХVIII–XIX століття

68. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

69. Регіональний розвиток харчової промисловості України

70. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
71. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення
72. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

73. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

74. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

75. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

76. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

77. Національний банк України

78. Національний Банк України

79. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

80. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее
Органический солнцезащитный крем Mommy care для тела, 100 мл, арт. MC_1115.
Органический солнцезащитный крем для тела идеален даже для городских условий, а такие натуральные компоненты, как ромашка, кунжутное
1140 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами

81. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

82. Формування та розвиток банківської системи України

83. Постембріональний розвиток тварин

84. Регіональна економіка промисловості України

85. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

86. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні
87. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
88. Розвиток місцевого самоврядування в Україні

89. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

90. Українська мова у професійному спілкуванні

91. Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

92. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

93. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

94. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

95. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

96. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мелки восковые "Maxi", 24 цвета.
Мелки восковые удобные и яркие. Они не крошатся, хорошо рисуют, имеет насыщенные цвета. Безопасно для детей. Восковые мелки в специальной
308 руб
Раздел: Восковые
Точилка механическая.
Точилка механическая. Большой контейнер для стружки. Не скользит по поверхности. Материал корпуса: пластик. Цвет представлен в
569 руб
Раздел: Точилки

97. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

98. Розвиток науки Антропологія в Україні

99. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.