Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Інтелектуальна власність та авторське право

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти та науки України Житомирський державний технологічний університет Кафедра менеджменту Контрольна робота з курсу: &quo ;Інтелектуальна власність&quo ; Виконала: студентка V курсу групи ЗМО-10 м Карпінська Н. В. Перевірив: Вакалюк В’ячеслав Анатолійович Житомир 2010 Зміст1. Розкрити сутність і специфіку інтелектуального продукту 2. Перелічіть суб’єктів і об’єктів авторського права 3. Яку роль відіграє інститут інтелектуальної власності у розбудові національної інноваційної системи Список використаної літератури 1. Розкрити сутність і специфіку інтелектуального продукту Як першооснова виробничих інновацій інтелектуальні продукти є корисними для виробників. Вони також цікавлять споживачів, які прагнуть задовольнити свої культурні, духовні запити. Узагальнюючою формою інтелектуальної діяльності є інтелектуальний продукт — представлена на матеріальних носіях інформація, яка містить нове знання, що є результатом інтелектуальної творчої праці. Таким чином, найзагальніше визначення інтелектуального продукту — нові знання, передані у вигляді інформації. Щодо науково-технічної інтелектуальної творчості — це об'єктивні знання про природу, матеріальну діяльність людини у різних її проявах; щодо художньо-мистецької творчості — це суб'єктивне сприйняття та відображення внутрішнього світу людини, навколишнього середовища, інших людей. Результати інтелектуальної праці набувають споживчої цінності, є корисними, придатними для задоволення людських потреб, що є важливою ознакою товару як фундаментальної категорії ринкової економіки. Матеріальний носій творчої праці виступає як річ і може передаватись у власність іншим особам, водночас сам результат творчої праці (нематеріальне благо) належить його творцю і може використовуватись іншими людьми лише за згодою автора. Таким чином, продуктам інтелектуальної праці притаманна певна специфіка щодо трактування традиційного набору властивостей ринкових товарів: 1) товари і послуги, які створюються на основі кодифікованого знання, є унікальними, водночас можливість їх безмежного тиражування породжує ринок гомогенної продукції, що адекватно реагує на динаміку попиту і пропозиції; 2) інтелектуальні продукти є ідеальними, суб'єктивними, пов'язаними з конкретними особистостями, водночас вони мають певне матеріальне втілення, доступну для інших людей об'єктивну форму, що сприяє їх реалізації; 3) інтелектуальні продукти, що є результатом науково-технічної діяльності, мають короткий життєвий цикл, підлягають швидкому моральному зносу; 4) для інтелектуальних продуктів поняття відтворення трансформується у поняття тиражування унікальних результатів творчої праці, при цьому витрати виробництва інтелектуальних продуктів і витрати на їх тиражування не збігаються між собою; 5) незалежно від того на якій мові, носіях, у якій формі представлені та розтиражовані інтелектуальні продукти, вони завжди мають конкретних творців — авторів ідей; 6) для інтелектуальних продуктів непридатними є традиційні вимірники ринкової цінності, витрати виробництва, граничної корисності тощо. В інформаційному суспільстві результати інтелектуальної діяльності відіграють пріоритетну роль, займаючи істотну частку в суспільному продукті.

Якісних перетворень зазнає не лише виробнича сфера, а й ринкові відносини, оскільки поряд з традиційними об'єктами обміну з'являються нові, що мають специфічні риси та унікальні властивості. На думку сучасних дослідників, результати творчої інтелектуальної діяльності можна поділити на такі групи: 1. Форменні інтелектуальні продукти — результати творчої людської діяльності, для яких важливе значення має форма втілення (наприклад, унікальні твори мистецтва). Відособлення цих продуктів ґрунтується на самому факті їх створення і не потребує додаткових дій. 2. Змістовні інтелектуальні продукти — результати творчої людської діяльності, для яких важливого значення набуває не стільки форма, скільки зміст. Як правило такі продукти мають прикладний, утилітарний характер, їх відособлення потребує певних дій, пов'язаних з проведенням експертизи та спеціальної реєстрації. З погляду дослідження інтелектуальної власності результати творчої діяльності поділяються на три великі групи: — об'єкти літературно-художньої власності; — об'єкти промислової власності; — засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів і послуг. 2. Перелічіть суб’єктів і об’єктів авторського права Індустрія авторського права займає важливе місце в структурі інформаційного суспільства. Воно виникає з факту створення твору і діє від дня його створення. Суб'єкти авторського права — особи, працею яких створено науковий, літературний чи мистецький твір (автори, співавтори, укладачі та ін.), а також особи, які отримали авторські права за договорами чи в результаті подій, визначених законом (спадкоємці авторів., роботодавці та ін.). Основні суб'єкти авторського права поділяються на дві групи: І. Первинні суб'єкти авторського права в т.ч.: 1) творці, які володіють усім комплексом виключних майнових та особистих немайнових прав на об'єкти авторського права (автори, співавтори); 2) автори так званих похідних творів (перекладів, обробок, анотацій, рефератів, резюме, оглядів, аранжировок тощо) та збірників (енциклопедій, антологій, баз даних), якщо здійснені переробка та відбір є результатом творчої інтелектуальної діяльності. ІІ. Інші суб'єкти авторського права, які отримали це право за договором або в результаті інших подій (успадкування, виконання службового доручення, ліквідації підприємства тощо). Автор (співавтор) — особа, працею якої створено науковий, літературний чи мистецький твір. Автором визнається особа, зазначена як автор на оригіналі чи копії твору. Це є презумпцією авторства. Усі інші особи, що претендують на авторство, повинні наводити необхідні докази для відновлення своїх прав. Авторів, які створили складений твір називають укладачами, авторів перекладів — перекладачами. Оскільки твори літератури, науки і мистецтва можуть створюватись як однією, так і кількома особами, інститут авторського права передбачає співавторство, важливими вимогами якого є: — спільна творча праця; — єдність форми та змісту твору або поєднання різних форм з єдиним змістом; — добровільна участь кожного зі співавторів; — обов'язковий творчий внесок кожного учасника колективу на будь-якій зі стадії створення твору.

При цьому твір може бути цілісним, нероздільним (нероздільне співавторство) або складатись із окремих самостійних частин (роздільне співавторство). Укладачі (автори складених творів) — особи, яким належить авторське право на здійснені ними в процесі творчої діяльності підбір або розташування матеріалів у збірниках. До складених творів належать газети, журнали, бюлетені, збірки наукових праць, енциклопедії, антології тощо. Специфіка авторських прав укладачів пов'язана з такими у мовами: — необхідністю дотримання авторських прав творців тих творів, які включені у збірку; — володіння особистими немайновими правами стосується тих елементів твору, які є результатом їх власної творчої праці; — неможливістю перешкодити іншим особам здійснити самостійний підбір та розташування тих самих елементів складеного твору. Перекладачі та автори похідних творів — автори перекладів та творів, які є творчою переробкою вже існуючих творів без заподіяння шкоди охороні останніх (анотацій, адаптацій, обробок фольклору тощо). Водночас необхідно враховувати, що авторське право перекладача: — поширюється не на оригінал (твір, що перекладається), а на створений переклад; — не перешкоджає іншим особам здійснювати власні переклади; — виникає навіть за умови відсутності згоди автора оригіналу на переклад, переробку, однак не може бути реалізовано шляхом укладення договору на використання. Спадкоємці та правонаступники авторів. Згідно з існуючим законодавством у випадку смерті автора твору, його майнові права переходять до його спадкоємців на термін 70 років після смерті автора. Правонаступниками авторів є юридичні особи, які на основі договору отримують певні правомочності, наприклад, право на опублікування, постановку твору тощо. Роботодавці — особи, яким належить виключне право на використання твору, створеного у порядку службового доручення, якщо у договорі з автором не передбачається інше. Незважаючи на те, що роботодавець має право при використанні службового твору вказувати своє ім'я або вимагати такої вказівки, особисті немайнові права зберігаються за автором цього твору. Суб'єктами авторського права можуть бути неповнолітні та недієздатні особи. Авторське право за цих умов здійснюють від їхнього імені батьки або опікуни. Об'єкти авторського права — це оприлюднені або неоприлюднені твори науки, літератури, мистецтва, що є результатом творчої діяльності незалежно від їх призначення, позитивних якостей та змісту, а також способу та форми їх вираження за умови, що ці результати втілені у об'єктивній формі, яка уможливлює їх сприйняття іншими людьми. Таким чином, об'єкти авторського права мають певні специфічні ознаки, а саме: — творчий характер, новизну та оригінальність думок, ідей, образів, композицій; — об'єктивну форму вираження (письмову, об'ємно-просторову, звуко- або відеозапис, зображення тощо); — можливість відтворення певним способом для сприйняття іншими людьми. Характерною особливістю авторського права є те, що його об'єкти мають властивості суспільних благ. &quo ;Тоді як вартість створення твору, що є об'єктом авторського права, — наприклад, книги, кінофільму, пісні, балету, літографії, карти, бази даних або комп'ютерної програми — часто є значною, вартість репродукування твору, здійснена самим творцем чи тим, для кого твір став доступним, — часто низька.

Це недовр'я можна усунути тльки шляхом повного здйснення де вльних нацональних держав усх народв, тльки вдмовившись у нацональнй полтиц вд усякого мперялзму. 4. За побудову в незалежнй укранськй держав безклясового суспльства, за справжн знищення в Укран експлуатац людини людиною, за перемогу де безклясового суспльства серед усх народв, а зокрема - на територ сьогодншнього СССР. Основою цього суспльства в незалежнй укранськй держав буде, як про не ми вже говорили, з одного боку, суспльна власнсть на знаряддя  засоби виробництва, , з другого боку, - справжня демократя в галуз внутрполтичного устрою. Суспльна власнсть на знаряддя  засоби виробництва не допустить до творення експлуататорських кляс на економчнй основ. В протилежнсть до того, як це сьогодн обстоть справа в СССР, справжня демократя у галуз полтичного устрою виключить можливсть формування нових паразитарних груп на баз полтичних привлев. 5. За справжню демократю, проти диктатури  тоталтаризму всх мастей, за свободу слова, друку, зборв, свтогляду, за забезпечення за нацональними меншостями в Укран всх нацональних  громадських прав, проти всесилля полц, за таку владу в держав, яка найвищим свом обов'язком уважатиме служння нтересам народу, а не свом мпе-рялстичним плянам. «Не маючи загарбницьких цлей, поневолених кран  пригноблених народв у свой держав, народна влада Украни не витрачатиме часу, енерг та коштв на творення апарату гноблення й експлуатац

1. Інтелектуальна власність

2. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційними проектами

3. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

4. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

5. Конституцiя США та реальнi права громадян

6. Сутність та зміст сучасного менеджменту
7. Суспільна свідомість та її структура
8. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

9. Монетарний режим таргетування обмінного курсу - сутність та зміст

10. Вплив прийомів догляду на ріст, продуктивність та урожайність кукурудзи на зерно

11. Харчова цінність та оцінка якості зерна

12. Авторське право

13. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

14. Законність та правопорядок

15. Основні поняття авторського права

16. Поняття, сутність і зміст права

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

17. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

18. Утворення та розвиток права СРСР

19. Види творів, на які поширюється авторське право

20. Відповідальність у житловому праві

21. Придністровська проблема: витоки, сутність та шляхи її вирішення

22. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих
23. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування
24. Авторське право у шоу-бізнесі

25. Економічна сутність та форми оплати праці

26. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

27. Власність у суспільстві

28. Геніальність та стать

29. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

30. Надпровідність та її використання в техніці

31. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

32. Сутність та призначення фінансів

Декоративная наклейка-ростомер "Жираф", арт. EZG-1005.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Фоторамка "Poster blue" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
584 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки

33. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

34. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

35. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

36. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

37. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

38. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi
39. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
40. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

41. Історія держави та права України

42. Поняття та сутність менеджменту

43. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

44. Ринкова пропозиція та її еластичність

45. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

46. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

47. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

48. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные
Набор STABILO LeftRight для левшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
666 руб
Раздел: Механические
Коробка подарочная "Большая медведица".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

49. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

50. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

51. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

52. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

53. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

54. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району
55. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання
56. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

57. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

58. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

59. Кошторис та собівартість продукції

60. Релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень

61. Статистична та спеціальна звітність по виплатам працівникам

62. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

63. Ввод автомобілів до експлуатації та приведення їх у готовність до використання за призначенням

64. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты
Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

65. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

66. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

67. Вчення Гегеля про державу та право

68. Давність у кримінальному праві

69. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

70. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
71. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці
72. Захист прав інтелектуальної власності

73. Захист права інтелектуальної власності в Україні

74. Злочинність неповнолітніх та її особливості

75. Інформаційний ринок та "інтелектуальне піратство"

76. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

77. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

78. Національне та міжнародне право

79. Обов’язки та права державних службовців

80. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

81. Підстави та порядок виникнення права користування надрами

82. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

83. Поняття права природокористування та його види

84. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

85. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

86. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
87. Право інтелектуальної власності
88. Право Стародавньої Греції та Риму

89. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

90. Правові відносини між батьками та дітьми

91. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

92. Правовідносини батьків та дітей

93. Предмет та методологія інформаційного права України

94. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

95. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

96. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

Кувшин "Бистро", 1,8 л.
Кувшин прозрачный, с крышкой. Материал: стекло. Объем: 1,8 л.
314 руб
Раздел: Кувшины, графины
Набор детской посуды "Белоснежка", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Говорящий планшетик "Сказочка".
Говорящий планшетик "Сказочка" воспроизводит 30 песенок, сказок и стихов. Если нажать на кнопку, то ребенок услышит любимых
467 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

98. Сутність Римського права

99. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.