Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ» МАКЕЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ УДК 616-073.756.8-073.916:616.831-006 ОДНОФОТОННА ЕМІСІЙНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ У ДІАГНОСТИЦІ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ 14.01.23 - променева діагностика та променева терапія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Державній установі &quo ;Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України&quo ; Наукові консультанти: - доктор медичних наук, професор Мечов Д.С., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, завідуючий кафедрою медичної радіології - доктор медичних наук, професор Розуменко В.Д., Державна установа «Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова АМН України», завідуючий відділу нейроонкології Офіційні опоненти: - доктор медичних наук Солодянникова О. І., Державна установа «Національний інститут раку», керівник відділу ядерної медицини - доктор медичних наук, професор Славнов В.М., Національний центр &quo ;Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеско&quo ;, завідуючий лабораторією радіоізотопних методів дослідження - доктор медичних наук Яковенко Л. М, Державна установа «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова АМН України», провідний науковий співробітник відділення судинної нейрохірургії Захист відбудеться 25.06.2008 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.560.01 при Державній установі «Національний інститут раку», 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державної установи «Національний інститут раку» (м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43). Автореферат розіслано 24.05.2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради С.О. Родзаєвський ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність проблеми. Лікування хворих з пухлинами головного мозку залишається однією з найбільш складних проблем нейрохірургії. За даними Національного Канцер-реєстру України у 2005 році захворюваність на злоякісні первинні новоутворення головного мозку становила 4,4, а у 2006 вже 4,6 випадків на 100000 населення. За даними опублікованими CB RUS (Ce ral Brai umor Regis ry of he U i ed S a es) захворюваність на первинні злоякісні та доброякісні пухлини головного мозку у США щороку зростає і за прогнозами у 2008 році вона становитиме 14,8 на 100000 населення або 44,9 тисяч нових випадків. Понад 50% цих утворень має злоякісний характер, що обумовлює високий рівень смертності, незважаючи на значні досягнення у діагностиці та лікуванні. Клініко-неврологічна діагностика таких утворень має значні труднощі тому, що мозкові пухлини, незважаючи на різну гістоструктуру та характер росту, часто характеризуються однаковим впливом на навколишню мозкову тканину, що в свою чергу обумовлює неспецифічну неврологічну симптоматику. При цьому нейровізуалізаційні прояви цілого ряду вогнищевих утворень головного мозку практично не відрізняються від церебральних пухлин. Тому, вогнищеві мозкові утворення судинного, запального та іншого генезу, особливо ті, що мають так званий псевдотуморозний перебіг, можуть бути помилково діагностовані як пухлини.

До середини 70-х років сцинтиграфія головного мозку відігравала роль основної неінвазивної методики, яка дозволяла візуалізувати церебральні пухлини. Серійна сцинтиграфія, одержання ранніх і відстрочених радіонуклідних зображень дозволяли з високим ступенем імовірності диференціювати внутрішньочерепні новоутворення . Поява більш інформативних методів діагностики, зокрема КТ, а потім і МРТ, на тривалий час обмежила широке застосування радіонуклідних методів діагностики у нейроонкології. Сьогодні КТ та МРТ є методами вибору у топографо-анатомічній діагностиці мозкових пухлин, оцінці перифокальних реакцій та дислокаційних змін . Вважають, що ці методи є найбільш інформативними методами діагностики пухлин головного мозку, тому що за їх даними можна виявити та оцінити важливі характеристики новоутворень, зокрема, розміри пухлини, її межі, щільність, розповсюдженість, виразність перифокально змінених тканин, дислокаційні прояви. Застосування контрастуючих агентів при проведенні таких досліджень дозволяє посилити зображення пухлин та оцінити ступінь її васкуляризації. Однак, здебільшого ці методи забезпечують інформацію лише про загальну структуру новоутворення, його локалізацію та характер розповсюдження, в той час, як мозкові пухлини є гетерогенними утвореннями і містять осередки різної проліфераційної активності тканини, зони загиблих клітин та некрозу, геморагічний компонент, кісти, тканини у стані запалення, набряку, що значно ускладнює трактування отриманих даних. Всі ці складові пухлинного вогнища є присутніми у зображенні на КТ та МРТ-зрізах і можуть вплинути на оцінку новоутворення. Контрастування пухлини визначає лише ступінь порушення гематоенцефалічного бар'єру (ГЕБ), яке обумовлюється в першу чергу васкулярними змінами. Виникнення в процесі росту пухлини кістозних утворень також впливає на оцінку її об'єму, що ускладнює висновок про результативність консервативного лікування. Реактивне запалення, прорив ГЕБ, набряк можуть асоціюватися з радіаційним некрозом, обумовленим променевою терапією, що також суттєво ускладнює діагностику. Дані літератури (Del Sole A., 2001, Be ard F., 2003, Barai S., 2004, Alexiou G., 2007 та інші) свідчать, що метод однофотонної емісійної томографії при нейроонкологічних захворюваннях сьогодні має значний потенціал для подальшого широкого застосування, однак діагностична значимість його розкрита не повністю. Поява нових радіофармацевтичних препаратів (РФП) з різними фізико-хімічними та біохімічними властивостями, значне поліпшення технічних характеристик сучасних детекторних систем підносить можливості ОФЕКТ на новий, якісно вищий рівень діагностики. Це робить актуальною розробку критеріїв застосування цього методу у практичній нейроонкології. Обґрунтуванням концепції використання сцинтиграфічної діагностики в нейроонкології є візуалізація “життєздатної” пухлинної тканини завдяки нагромадженню в ній РФП. При цьому ОФЕКТ здатна виявляти посилення ознак росту пухлини ще до виникнення її структурних змін, виявляючи новоутворену тканину на ранній стадії розвитку та виключаючи такі складові церебрального ураження, як набряк, фіброз та некроз.

І в цьому аспекті застосування однофотонної емісійної комп’ютерної томографії може допомогти вирішити проблему своєчасної діагностики рецидиву пухлин та об’єктивної оцінки контролю ефективності лікувальних процедур (Щербакова Е.Я., 2000). Емісійно-томографічні методи діагностики, такі як ОФЕКТ та ПЕТ, дозволяють неінвазивно визначати локальні біологічні властивості як пухлин, так і речовини мозку. ОФЕКТ має ширше у порівнянні з ПЕТ застосування, в першу чергу, завдяки своїй доступності, а також високій інформативності. Застосування ОФЕКТ дозволяє досліджувати топічні, гістоструктурні особливості мозкових утворень, ступінь порушення гемато-енцефалічного бар'єру, визначати функціональну активність та рівень кровопостачання мозкових структур або церебральних новоутворень, що досягається використанням різних РФП. Літературні публікації, присвячені ОФЕКТ пухлин головного мозку, мають в більшості випадків розрізнений характер і присвячені вивченню лише окремих питань застосування цього методу у нейроонкології. Відсутність повної, цілісної інформації про можливість використання цього засобу в діагностиці пухлин головного мозку, в значній мірі обмежує використання ОФЕКТ у нейроонкології ( agha A.,1993, S affe W., 1998, Kao C., 2002, Fa Y., 2004). Вищевикладене обґрунтовує актуальність вивчення можливостей ОФЕКТ у діагностиці пухлинної патології головного мозку та уточнення показань щодо її застосування у комплексі з іншими методами нейровізуалізації. Мета дослідження: Підвищення ефективності діагностики пухлин головного мозку за рахунок використання ОФЕКТ в комплексі з іншими томографічними методами нейровізуалізації. Завдання дослідження: 1. Визначити місце і роль ОФЕКТ в комплексній діагностиці пухлин головного мозку. 2. Розробити покази до застосування емісійної томографії у діагностиці пухлин головного мозку. 3. Вивчити можливості використання кількісних та якісних характеристик мозкових пухлин при ОФЕКТ з метою їх диференційної діагностики. 4. Оцінити результативність та ефективність застосування ОФЕКТ у залежності від гістологічної структури пухлини. 5. Оптимізувати вибір РФП для однофотонної емісійної комп’ютерної томографії пухлин головного мозку. 6. Визначити можливість застосування перфузійних та туморотропних РФП для уточненої діагностики пухлинних утворень головного мозку. 7. Вивчити можливості та доцільність проведення ОФЕКТ для динамічного спостереження за нейроонкологічними хворими у післяопераційному періоді, після проведення радіо-, хіміотерапії, для діагностики малігнізації пухлини, оцінки ефективності їх лікування та виявлення рецидивів захворювання. 8. Розробити методику ефективного застосування комплексного сцинтиграфічного дослідження пацієнтів з церебральними метастазами. 9. Оцінити можливості отримання додаткової діагностичної інформації при суміщенні ОФЕКТ та МРТ зображень та довести доцільність їх застосування у клінічній нейроонкології. Об’єкт дослідження - хворі з пухлинами головного мозку. Предмет дослідження - діагностика пухлин головного мозку. Методи дослідження. Інструментальні методи дослідження пухлин головного мозку: однофотонна емісійна комп’ютерна томографія, комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія головного мозку.

Саме тому Вн так тяжко був покараний. А зовсм не тому, що Вн прийшов узяти на себе чись грхи! Не грхи Вн прийшов узяти, а подарувати Свободу, визволити нас, розкрити наш розум, наше серце. ¶ ми не зможемо збагнути велич Христа, якщо не збагнемо, що Вн Провдник у таке радсне царство, якого люди ще не знали. Людина ма в соб Зерно ґдиного Джерела Буття. Вона може пднятися до рвня Демурга. Про що Христос  казав: «Вдкрийте серце, Я прийду  поселюся з Батьком у ньому,  тод ви зробите те, що Я,  навть бльше!» Людин Титанчнй, яка дрма в наших генах, в майбутньому не треба буде ракет, телефонних апаратв, комп'ютерв все необхдне вона миттво матиме з нформацйного поля Всесвту. Ви не забувайте про те, що Всесвт це могутня нформацйна рка. Ми купамося в нй, але Земля тсно заблокована. Згадайте, як розвивалися наш уявлення про Всесвт. Ми не сам творимо уявлення про свт, а нам давно це пдсунули. Ми вдчувамо свт не безпосередньо, а так, як нас учать у школ за старими пдручниками  рутинними уявленнями

1. Комп’ютерна томографія

2. Особливості українського комп`ютерного жаргону

3. Аудит в комп’ютерному середовищі

4. Автоматизоване проектування комп’ютерних систем

5. Будова та принципи комп’ютерних мереж

6. Комп’ютерна графіка
7. Комп’ютерне моделювання вимірювальної системи
8. Комп’ютерний засіб вимірювання тиску і температури у кліматичній камері

9. Комп’ютерні віруси. Класифікація

10. Комп’ютерні мережі та їх призначення

11. Комп’ютерні тренажерні системи

12. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

13. Отримання зображень з допомогою комп’ютерної графіки

14. Проектування друкованих плат пристроїв комп’ютерних систем

15. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

16. Загальні системи комп’ютерної графіки

Полотенце вафельное "Райский уголок", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Райский уголок". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне.
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Рельефный. Цвет подставки
1159 руб
Раздел: Глобусы
Коробка подарочная "Штамп".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки

17. Пакетний фільтр. Ефективний захист комп’ютерних мереж

18. Комп’ютерні мережі

19. Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

20. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

21. Сучасні комп`ютерні технології в навчанні

22. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"
23. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)
24. Передача информации из компьютерного рентгеновского томографа TOMOSCAN SR7000

25. Компьютерная томография

26. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

27. Перша світова війна. Причини та характер

28. Клиническая компьютерная томография

29. Магнитно-резонансная томография инфарктов головного мозга

30. Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) в онкоурологии

31. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

32. Бизнес-план фирмы по продаже и обслуживанию компов

Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки

33. Організаційна система управління природокористуванням України

34. Інвестиційна модель Дж. М. Кейнса

35. Проста лінійна регресія

36. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

37. Інформаційна політика США

38. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств
39. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)
40. Расшифровка и анализ показаний томографа

41. Операційна система MS Windows

42. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

43. Трирівнева пенсійна система

44. Інвестиційна політика банків в Україні

45. Радіаційна безпека

46. Охорона праці при роботі з персональним комп’ютером

47. Комп`ютеризовані методи аудиту

48. Професійна етика аудитора, його права і обов’язки

Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Два сердца", 22x15x8 см, арт. 24808.
Состав: пластик, элементы металла, стекло. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Товар не
1028 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

49. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

50. Комерційна таємниця

51. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении

52. Процедура санації. Ліквідаційна процедура. Мирова угода в справі про банкрутство

53. Війна в Іраку та ЗМІ

54. Автоматизована інформаційна система надходження матеріалів
55. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України
56. Інформаційна система НБУ

57. Квантові комп’ютери

58. Корпоративна інформаційна система R/3

59. Операційна система LINUX. Команди

60. Операційна система Windows

61. Пошук інформації на комп’ютері

62. Реляційна база данних трудової книжки

63. Велика Вітчизняна війна: ціна перемоги

64. Визвольна війна українського народу 1648-1654 р.

Контейнер хозяйственный универсальный, на колесах, 10 литров.
Материал: пластик. Размер: 462х162х272 мм.
359 руб
Раздел: 5-10 литров
Развивающая игрушка "Паровозик" со звуком.
Развивающая игрушка "Паровозик" подарит малышу много часов увлекательной игры! Игрушка воспроизводит 4 очень реалистичных звука
380 руб
Раздел: Автобусы, паровозики, машинки
Потолочная сушилка "Лиана", 1,6 м.
Сушилка может использоваться в ванной комнате, лоджии или на балконе. Сушилка изготовлена из прочных, экологически чистых
586 руб
Раздел: Сушилки потолочные

65. Війна в Афганістані

66. Друга Світова війна

67. Друга світова війна на Украіні

68. Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

69. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

70. Передумови третьої хвилі української еміграції. Особливості поселення українців у Канаді
71. Радянсько-польська війна 1920 р.
72. Столітня війна (1337-1453)

73. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

74. Дистанційна слідкуюча система на сельсинах

75. Канфесійная лексіка ў беларускай мове

76. Комерційна діяльність

77. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

78. Товарна політика і комерційна діяльність

79. Діагностика і операційна тактика при постнекротичних ускладненнях гострого панкреатиту

80. Загальна патологічна характеристика пухлин

Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие

81. Імунітет та вакцини проти пухлин

82. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

83. Клініко-рентгенологічні паралелі в диференційній діагностиці сенсоневральної приглухуватості отосклеротичного генезу

84. Ліпофільні глікозиди мурамоїлдипептиду: синтез і антиінфекційна протективна дія

85. Особливості діагностики і лікування злоякісних пухлин надниркових залоз

86. Променеві ознаки пухлин легенів
87. Реабілітаційна установа або реабілітаційний заклад
88. Традиційна народна медицина гуцулів Рахівщини XIX – початку XX ст.

89. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту

90. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

91. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

92. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

93. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

94. Операційна діяльність підприємства

95. Організаційна структура підприємства

96. Організаційна структура управління підприємством

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу: комерційна ера, ера експансій, ера концесій

98. Використання комп’ютера на уроках мистецтва

99. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.