Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Тривожність як соціально-педагогічне явище

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТРИВОЖНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 1.1. Питання тривожності в соціально-педагогічній та психологічній літературі 1.2. Прояви шкільної тривожності в підлітковому віці Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ПІДЛІТКАМИ СХИЛЬНИМИ ДО ТРИВОЖНОСТІ 2.1Зміст, форми і методи роботи соціального педагога з тривожними підлітками. 2.2. Виявлення підліткової схильності до тривожності Висновки до розділу 2 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність теми. Необхідність активізації інтелектуальних ресурсів нашого суспільства є однією з найважливіших умов подолання кризи, яку ми переживаємо в даний час. Зокрема, воно припускає рішення проблеми розвитку соціального інтелекту, під яким мається на увазі стійка здатність людини розуміти інших людей і самого себе, свої взаємостосунки з оточуючими, а також прогнозувати міжособистісні відносини. Сучасне наукове знання демонструє зростаючий інтерес до проблеми тривожності особистості. Цей інтерес відображається в наукових дослідженнях, де дана проблема займає центральне положення і аналізується в психологічному і в багатьох інших аспектах. Найважливішу роль в розумінні того, як людина виконуватиме ту або іншу діяльність, особливо у тому випадку, коли поряд з нею хтось ще займається тією ж самою справою, грає тривожність. Становлення емоційно-вольової сфери, з якою тісно пов'язано формування особистості – складний і тривалий процес, що характеризує психічний розвиток. Воно протікає під безпосередньою дією з боку оточуючих, в першу чергу дорослих, що виховують дитину. Без знання особливостей емоційної сфери дітей, важко вірно реагувати на їх вчинки, вибирати відповідні осуд або заохочення, цілеспрямовано керувати вихованням. Серед негативних переживань людини тривожність займає особливе місце, часто вона приводить до зниження працездатності, продуктивності діяльності, до труднощів в спілкуванні. Людина з підвищеною тривожністю згодом може зіткнутися з різними соматичними захворюваннями. Розібратися у феномені тривоги, а також в причинах її виникнення достатньо складно. В стані тривоги ми, як правило, переживаємо не одну емоцію, а деяку комбінацію різних емоцій, кожна з яких робить вплив на наші соціальні взаємостосунки, на наш соматичний стан, на сприйняття, мислення, поведінку. При цьому слід враховувати, що стан тривоги у різних людей може викликатися різними емоціями. Ключовою емоцією в суб'єктивному переживанні тривоги є страх. Слід розрізняти тривогу як стан і тривожність як властивість особистості. Тривога - реакція на небезпеку, яка загрожує особистості, реальну або уявну, емоційний стан дифузного незрозумілого страху, що характеризується невизначеним відчуттям загрози (на відміну від страху, який є реакцією на цілком певну небезпеку). Тривожність - індивідуальна особливість, що полягає в підвищеній схильності відчувати неспокій в різних життєвих ситуаціях, у тому числі і тих, об'єктивні характеристики яких до цього не привертають. Дослідженням становлення адекватної самооцінки і рівня тривожності у підлітків займалися такі вчені як І.

Кон, Ф. Райс, Д. Фельдштейн, М. Тишкова, вивченням сутності явищ тривоги, тривожності та страху займалися – З. Фрейд, В. Астапов, А. Прихожан, К. Азарт, Л. Лєпіхова, над розробкою форм і методів з тривожними підлітками працювали такі вчені як В. Шапалов, М. Амонашвілі, Є. Ільїн та інші Усе сказане і зумовило вибір теми дослідження «Соціально-педагогічна робота з підлітками схильними до тривожності». Об'єкт дослідження: соціально-педагогічна робота з підлітками. Предмет дослідження: соціально-педагогічна робота з підлітками схильними до тривожності. Мета дослідження: науково-теоретичне обґрунтування емпіричного дослідження соціально-педагогічної роботи з підлітками схильними до тривожності. Завдання дослідження: 1. З'ясувати ступінь наукової розробки проблеми та виявити характерні риси всього комплексу джерел з теми дослідження. 2. Визначити поняття «Тривога», «Тривожність», «Шкільна тривожність». 3. Розкрити особливості змісту, форм і методів роботи соціального педагога з тривожними підлітками 4. Організувати експериментальне дослідження та провести аналіз результатів. Методи дослідження. У роботі використовувалася система методів і процедур отримання даних, що включають: теоретичний аналіз літератури з досліджуваної проблематики, методи спостереження, бесіди, тестування, аналіз продуктів діяльності. В якості методик дослідження виступили: 1. Тест шкільної тривожності Філліпса; 2. Шкала реактивної та особистісної тривожності (Спілбергер – Ханін) 3. Шкала ситуаційної тривожності (методика Кондаша). При оцінці стану проблеми тривожності науковці наголошують на дві, на перший погляд, взаємовиключні тенденції. З одного боку, посилання на нерозробленість і невизначеність, багатозначність і неясність самого поняття «тривожність» як в нашій країні, так і за рубежем навряд чи не обов'язкові для робіт, присвячених проблемі тривожності. Указується, що під даним терміном часто розуміються достатньо різнорідні явища і що значні розбіжності у вивченні тривожності існують не тільки між різними школами, але і між різними авторами усередині одного напряму, підкреслюється суб'єктивність використовування даного терміну. З другого боку, між дослідниками існує згода по ряду основних моментів, що дозволяють обкреслити деякі «загальні контури» тривожності (розгляд її в співвідношенні «стан – властивість», розуміння функцій стану тривоги і стійкої тривожності і ін.) і виділити тривожний тип особистості. Необхідно відзначити, що і в даний час в нашій країні тривожність досліджується переважно у вузьких рамках конкретних, прикладних проблем (шкільна, екзаменаційна тривожність, при психотерапії і ін.) Структура роботи обумовлена змістом дослідження, відповідає визначеній меті та розв'язанню поставлених завдань. Вона складається із вступу, двох розділів, коротких висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. РОЗДІЛ 1 ТРИВОЖНІСТЬ, ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 1.1. Питання тривожності в соціально-педагогічній та психологічній літературі. Тривога - це смутний, неприємний емоційний стан, що характеризується очікуванням несприятливого розвитку подій, наявністю поганих передчуттів, страху, напруги і хвилювання.

Тривога відрізняється від страху тим, що стан тривоги зазвичай безпредметний, тоді як страх припускає наявність об'єкту, що його викликав, людини, події або ситуації. Тривожність - це схильність людини до переживання стану тривоги. Частіше за все тривожність людини пов'язана з очікуванням соціальних наслідків її успіху або невдачі. Тривога і тривожність тісно пов'язані із стресом. З одного боку, емоції тривожного ряду є симптомами стресу. З другого боку, початковий рівень тривожності визначає індивідуальну чутливість до стресу . Як і стрес в цілому, стан тривоги не може бути названо однозначно поганим або хорошим. Іноді тривога є природною, адекватною, корисною. Кожна людина відчуває тривогу, хвилювання або напругу в певних ситуаціях, особливо, якщо вона повинна зробити щось незвичайне або підготуватися до цього. Наприклад, виступ перед аудиторією з промовою або здача іспиту. Людина може відчувати хвилювання, йдучи по неосвітленій вулиці вночі або коли вона заблукала в чужому місті. Цей вид тривоги нормальний і навіть корисний, оскільки спонукає підготувати виступ, вивчити матеріал перед іспитом, задуматися про те, чи дійсно потрібно виходити на вулицю вночі в повній самотності. У інших випадках тривога є неприродною, патологічною, неадекватною, шкідливою. Вона стає хронічною, постійною і починає з'являтися не тільки в стресових ситуаціях, але і без видимих причин. Тоді тривога не тільки не допомагає людині, але, навпаки, починає заважати їй в її повсякденній діяльності . Тривожність в сучасній світовій науці розглядається з різних позицій, численними науковими течіями, вченими. З одного боку, як вказували Р. Мей, і інші це «центральна проблема сучасної цивілізації», як найважливіша характеристика нашого часу: «ХХ століття - століття тривоги». Їй надається значення основного «життєвого почуття сучасності». З іншого (З. Фрейд) - психічний стан, що викликається спеціальними умовами експерименту або ситуації (екзаменаційна тривожність, змагання) і т.п. Недивно тому, що цій проблемі присвячена дуже велика кількість досліджень, причому не тільки в психології, педагогіці і психіатрії, але і в біохімії, фізіології, філософії, соціології . Перш ніж розглядати тривожність підкреслимо різницю між тривогою і страхом. На перший погляд, як вказує В. Астапов, різниця проста: - страх - це реакція на конкретно існуючу загрозу; - тривога- це стан неприємного передчуття без видимої причини. Проте, часто в науковій літературі не завжди дотримується це розділення. Так, З. Фрейд розглядає часто тривогу з погляду афекту, ігноруючи об'єкт, який її викликає. А тривогу він визначає як «природне і раціональне» явище, реакція на сприйняття зовнішньої загрози (по Фрейду об'єктивна тривога), тобто те, що інші автори визначають як страх. Крім того, З.Фрейд використовує термін «боязнь». За визначенням Е. Зетцеля, страх - це нормальна реакція на ситуацію зовнішньої небезпеки. Тривога, же це перебільшена, неадекватна реакція на ситуацію реальної небезпеки, навіть якщо вона малозначна. П. Тілліх вважає, що страх і тривога невід’ємні – вони тісно пов'язані одна з одною.

Грушевський не мг передбачити, - що в наступн десятилття укранське життя буде ще бльше «вивернуте з свох нормальних умов», потоптане й розграбоване. Не лише вн, а й мало хто сподвався тод, «на пороз ново Украни», що  населення стоятиме через всм десятилть, по сут, перед тими самими проблемами, що й у 1917-1920 роках. Передусм це стосуться проблеми нацонально дентичност, у формуванн й усвдомленн яко бльшсть укранського населення дос перебува на тому самому рвн, що й 80 або й 180 рокв тому. ¶накше кажучи, укранцям знову доводиться братися за будвництво держави, не завершивши будвництва нац. Ця анахрончна недоформовансть нацонально дентичност, поряд з характерною для посткомунстичних кран недорозвиненстю громадянського суспльства,  головною причиною суперечливих, непослдовних орнтацй укранського населення, а вдтак, як я спробую дал показати, - причиною вкрай повльного, непослдовного й суперечливого розвитку вс крани. Амбвалентнсть як соцальний феномен Поняття «амбвалентност» було запозичене соцологами з психатр, де воно використовувалося на позначення певного стану психчно роздвоност, в якому людина ма полярн емоц щодо того самого об'кта (емоцйна амбвалентнсть), висловлю взамовиключн де (нтелектуальна амбвалентнсть)  постйно вагаться мж двома протилежними ршеннями (вольова амбвалентнсть)

1. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

2. Робота соціального педагога в загальноосвітній школі

3. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

4. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

5. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

6. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери
7. Проблема спрямованості особистості соціального педагога
8. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

9. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

10. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

11. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

12. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

13. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

14. Соціальне становище Запорізького краю

15. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

16. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

17. Соціальні інститути.

18. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

19. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

20. Роль власності у соціально-економічних процесах

21. Соціальні проблеми у ЗМІ

22. Соціальна екологія
23. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури
24. Мораль і соціальне управління

25. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

26. Сутність і значення соціального страхування

27. Державна політика соціального страхування

28. Соціальна інфраструктура України

29. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

30. Розвиток соціальної географії в СРСР

31. Історія соціально-економічної географії світу

32. Державна соціальна допомога

Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры

33. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

34. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

35. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

36. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

37. Соціальна держава

38. Соціальна обумовленість державної служби
39. Соціальна цінність права
40. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

41. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

42. Суть та принципи соціальної держави

43. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

44. Мова як символ соціальної солідарності

45. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

46. Історія України. Соціально-політичні аспекти

47. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

48. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

Бейдж с магнитом, 54x90 мм.
Просто крепится к любой одежде при помощи двойного магнита, не повреждая ткань. Сделан из плотного ПВХ со сменным вкладышем. Внимание!
364 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак-кенгуру "Baby Active Lux", вишневый.
Анатомический рюкзак-кенгуру "BabyActive Lux" повышенной комфортности сочетает в себе сумку-переноску для новорожденных и
3556 руб
Раздел: Рюкзак-кенгуру
Карточная игра "Додо".
Колода состоит из 32 карт, 2 персонажа и 1 матрац. Играют один игрок (ребёнок) и ведущий (родитель). Игрок кладёт карту персонажа на
1289 руб
Раздел: Внимание, память, логика

49. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

50. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

51. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

52. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

53. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

54. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття
55. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.
56. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

57. Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

58. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

59. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

60. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

61. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

62. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

63. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

64. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50
Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления

65. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

66. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"

67. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

68. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

69. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь

70. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення
71. Глобалізація і процеси соціального розвитку
72. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

73. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

74. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

75. Економіка праці та соціально-трудових відносин

76. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

77. Соціальна інфраструктура в системі життєзабезпечення міста

78. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

79. Соціально-трудові відносини як система

80. Типологія соціально-трудової мобільності населення

Велобег "Slider" с ручным тормозом (цвет: матовый черный, 12").
Беговел от бренда Slider матового черного цвета привлечет внимание ребенка и понравится ему благодаря современному стильному дизайну.
2779 руб
Раздел: Беговелы
Набор "Юный конструктор № 1", 137 деталей.
Все детали выполнены из прочного и качественного пластика и соединяются между собой при помощи болтов. Из деталей ребёнок сможет собрать
461 руб
Раздел: Воздушный транспорт
Съемный чехол для матраса Зёвушка "Фабрика облаков" (simple).
Съемный чехол на резинке из легкой ткани "Simple" предназначен к детскому матрасу "Зёвушка". Чехол изготовлен из
467 руб
Раздел: Наматрасники

81. Управління, як соціальний феномен

82. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

83. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

84. Педагогічне спілкування

85. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

86. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах
87. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання
88. Соціальна структура суспільства

89. Сучасні футурологічні концепції про соціально-політичні перспективи людства

90. Політика та соціальний конфлікт

91. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

92. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

93. Індустріально-педагогічна психологія

94. Мотиви соціальної поведінки особистості

95. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

96. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Предмет дослідження соціальної психології

98. Про практичність соціальної психології

99. Соціальна перцепція й повсякденна свідомість


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.