Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Финансовый контроль и его роль

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

ЗМІСТ стор. ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Поняття фінансового контролю та його значення у забезпеченні фінансової дисципліни 5 РОЗДІЛ 2. Організація і методи проведення фінансового контролю 10 РОЗДІЛ 3. Світовий досвід у сфері фінансового контролю держави 15 РОЗДІЛ 4. Роль фінансового контролю у забезпеченні фінансової дисципліни 20РОЗДІЛ 5. Підвищення ролі фінансів в умовах переходу до ринкових відносин 25ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33 ДОДАТКИ 35 ВСТУП. Зміни, що сталися протягом останніх років в економіці та фінансових відносинах України, впровадження нових принципів господарювання на основі ринкових відносин, розвиток ділової ініціативи і підприємництва потребують докорінної перебудови управлінських функцій держави, у тому числі контрольних. Виходячи з реальної дійсності, питання фінансового контролю є актуальним у наш час. Адже реформування народного господарства неможливе без фінансової дисципліни, що може бути забезпечена саме фінансовим контролем. Недооцінка ролі фінансового контролю призводить до значних порушень і зловживань у сфері фінансових відносин у державі, що і спостерігається в останні роки. Україну у світовому співтоваристві сприймають як країну, яка має високий рівень корупції. Цей фактор є одним із наслідків недосконалості контролю з боку держави, в тому числі і фінансового контролю. Отже, актуальність теми фінансового контролю полягає у сучасній необхідності створення досконалої системи фінансового контролю в Україні для забезпечення фінансової дисципліни під час проведення реформування народного господарства, що може стати запорукою ефективності намічених реформ у державі. Питання фінансового контролю досліджувалось багатьма українськими економістами, серед яких особливо необхідно виділити: Василика О.Д., Єпіфанова А.О., Кириленко О.П. Такі українські науковці, як Калюга Є.В., Мельничук В., Стефанюк І.Б., Шевчук В.О., даній темі присвятили чимало своїх статей і видань. Взагалі ступінь вивчення теми фінансового контролю в Україні ще не досить високий, деякі питання висвітлені неповно і мають неоднозначне трактування. Мета даної курсової роботи – висвітлення сутності фінансового контролю та визначення його ролі у забезпеченні фінансової дисципліни. Перед автором було поставлено наступні задачі: . Розкрити поняття фінансового контролю та його значення у забезпеченні фінансової дисципліни. . Охарактеризувати організацію та методи проведення фінансового контролю. . Висвітлити світовий досвід у сфері фінансового контролю держави. . Проаналізувати роль фінансового контролю у забезпеченні фінансової дисципліни. . Визначити шляхи підвищення ролі фінансового контролю на сучасному етапі розвитку економіки України. Предметом дослідження курсової роботи є фінансовий контроль як елемент системи управління фінансами. Серед джерел інформації було обрано законодавчі акти, що регламентують сферу фінансового контролю в Україні (Закони України „Про Державну податкову службу в Україні”, „Про Державну контрольну-ревізійну службу в Україні”, „Про аудиторську діяльність”), підручники та учбові посібники з теорії фінансів, статті і монографії з газет і журналів („Фінанси України”, „Вісник ПСУ”, „Банківська справа”).

При дослідженні даної теми використовувався метод аналізу, збір та обробка наявної інформації щодо фінансового контролю, статистичний метод прогнозування на основі лінії тренду. Для оформлення роботи застосовувалися програми для ЕОМ, а саме Microsof Word XP та Microsof Excel XP. РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ФІНАНСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ. В побудові нової економічної системи в Україні одне з провідних місць належить фінансовій сфері. Викликано це тим, що на базі фінансів і управління ними формуються відносини між усіма суб’єктами економіки. Оскільки кінцевим призначенням фінансових ресурсів є забезпечення розширеного відтворення і задоволення суспільних інтересів та потреб, то кожний громадянин і держава в цілому надзвичайно зацікавлені в їх ефективному використанні. Звідси об’єктивно виникає потреба в управлінні фінансовими ресурсами (які виражають суть фінансів), а відтак і фінансового контролю. Метою фінансового контролю, перш за все, є зміцнення фінансової дисципліни, забезпечення економії матеріальних, трудових і грошових ресурсів, а також повного, своєчасного та доцільного використання грошових коштів у суспільстві для досягнення ефективного результату. Зміст фінансового контролю визначається фінансовою діяльністю держави, складовою частиною якої він є. Забезпечити своєчасне, найбільш ефективне, повне збирання грошових коштів, сприяти їх збільшенню, допомогти знайти нові джерела доходів – у цьому завдання і одне з основних призначень фінансового контролю. Не менш важливе завдання стоїть перед фінансовим контролем при розподілі коштів, їх раціональному, доцільному, найбільш ефективному та економному використанні. Порівняно з іншими складниками управлінської системи контроль посідає центральне місце серед функцій менеджменту і відіграє інтегруючу роль, оскільки є, з одного боку, результатом прогнозування та обліку, з другого - передумовою аналізу та регулювання фінансових і грошово-кредитних процесів. Фінансовий контроль є засобом розв’язання проблеми фінансової безпеки, оскільки він може відвернути підрив: . Фінансового суверенітету держави; . Цілісності фінансового простору; . Єдності фінансової політики і фінансового механізму. Отже, фінансовий контроль є важливим елементом управлінської діяльності, організаційного керівництва, однією із форм втілення у життя прийнятих державними і недержавними органами рішень. Визначення поняття фінансового контролю змінювалося з розвитком суспільства. В більшості наукових джерел соціалістичного періоду фінансовий контроль визначається як одна із сфер, ланок, форм, галузей контролю за суспільним виробництвом і розподілом продуктів. З огляду на одержавленість власності дане поняття пов’язувалось тільки з державним контролем (Федосов). Характерним також є ототожнення фінансового контролю з контрольною функцією фінансів. Особливо це спостерігається в працях, виданих після так званої перебудови. І.А.Бєлобжецький наголошує, що фінансовий контроль виступає як результат практичного використання державою контрольних функцій фінансів, тобто внутрішньо властивої їм риси – можливості служити засобом контролю за виробництвом, розподілом і використанням сукупного суспільного продукту і національного доходу, хоча і зазначає при цьому, що однозначно трактувати поняття „контрольна функція фінансів” і „фінансовий контроль” не можна.

Такої ж точки зору дотримується і В.М.Радіонова. Різні погляди на поняття і суть фінансового контролю мають і сучасні дослідники. Так, О.Д.Василик трактує фінансовий контроль як функцію управління, яка включає сукупність спостережень, перевірок за діяльністю об’єкта управління з метою оцінки обґрунтованості й ефективності прийняття рішень і результатів їх виконання. За О.П.Кириленко, фінансовий контроль – це один з елементів управління фінансами; особлива діяльність по перевірці правильності вартісного розподілу валового національного продукту, утворення і витрачання фондів грошових коштів. Є.В.Калюга у своїй монографії „Фінансово-господарський контроль у системі управління” стверджує, що фінансовий контроль ґрунтується на використанні контрольної функції фінансів і виступає як один із проявів її важливого значення в розширеному відтворенні. Фінансовий контроль являє собою діяльність державних і громадських органів, спрямовану на перевірку обґрунтованості процесів формування та раціонального використання коштів з метою установлення вірогідності, законності й доцільності операцій. Воронова Л.К. пропонує таке визначення фінансового контролю: „.фінансовий контроль – це діяльність державних органів і недержавних організацій по забезпеченню законності, фінансової дисципліни і доцільності при мобілізації, розподілі і використанні грошових коштів і зв’язаних з цим матеріальних цінностей”. Фещенко Л. вважає, що під фінансовим контролем слід розуміти багатоаспектну міжгалузеву систему нагляду державних, відомчих, внутрішньогосподарських та аудиторських органів, які наділені контрольними функціями, за фінансово-господарською діяльністю підприємств, установ, організацій з метою об’єктивного оцінювання економічної ефективності цієї діяльності, встановлення законності та доцільності фінансово-господарських операцій, а також за процесом витрачання бюджетних коштів. Як об’єкт фінансового контролю виступають грошові розподільні процеси формування та використання фінансових ресурсів за рівнями і ланками народного господарства країни та її регіонів. Оригінальне і, як на наш погляд, вичерпне визначення даного поняття пропонує І.Стефанюк. Фінансовий контроль, на його думку, – це система активних дій, що здійснюються органами державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та громадянами України, по стеженню за функціонуванням будь-якого об’єкта управління в частині утворення, розподілу та використання ним фінансових ресурсів з метою оцінки економічної ефективності господарської діяльності, виявлення і блокування в ній відхилень, що перешкоджають законному і ефективному використанню майна і коштів, розширеному відтворенню виробництва, задоволенню державних, колективних та приватних інтересів і потреб, та удосконалення управління економікою. Дане визначення досить оригінальне і найбільш точно характеризує поняття фінансового контролю. Російські вчені визначають дане поняття, як контроль законодавчих та виконавчих органів влади усіх рівнів, а також спеціально створених установ за фінансовою діяльністю усіх економічних суб’єктів (держави, підприємств, установ, організацій) із застосуванням особливих методів.

На Государственный таможенный комитет РФ (ГТК РФ) возложен контроль за соблюдением налогового, таможенного и валютного законодательства при перемещении товаров через таможенную границу РФ. 3.PНегосударственный финансовый контроль Формирование основ рыночной экономики повышает роль тех видов финансового контроля, которые проводятся на основе российских законов, но без непосредственного участия государственных контролирующих органов. К негосударственным видам финансового контроля относятся: 1)Pвнутрифирменный (корпоративный); 2)Pконтроль со стороны коммерческих банков за организациями-клиентами; 3)Pаудиторский контроль. Внутрифирменный финансовый контроль осуществляется экономическими службами самого предприятия, фирмы, корпорации бухгалтерией, финансовым отделом, службой финансового менеджмента и прочими за финансами своего предприятия, его филиалов и дочерних структур. Службы внутреннего контроля следят за эффективностью и целесообразностью денежных затрат, как собственных, так и заемных средств; анализируют и сопоставляют фактические финансовые результаты с прогнозируемыми; оценивают финансовые результаты от инвестиционных проектов; контролируют финансовое состояние предприятия

1. Бухгалтерский баланс и его роль в управлении предприятием и оценка финансового положения

2. Налоговый контроль, его сущность и значение

3. Налоговый контроль, его сущность и значение

4. Финансы и финансовая политика

5. Государственные финансы. Бюджетно-финансовая политика

6. Роль и назначение международных стандартов учета (финансовой) отчетности
7. Содержание финансового менеджмента, его цель и задачи
8. Анализ финансового состояния ООО НПП "ТТ" и разработка путей улучшения финансовых результатов его деятельности

9. Финансовый рынок, его функции

10. Финансы и финансовая система

11. Финансы и финансовая система

12. Финансы и финансовая система Российской Федерации

13. Государственные и местные финансы в финансовой системе РФ

14. Роль МСФО в управлении финансами организаций

15. Органы финансового контроля. Бюджетный кодекс РФ и его роль в использовании финансового контроля

16. Развитие финансового контроля и его эффективность в РФ

Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

17. Финансовый контроль и пути повышения его эффективности

18. Методы и способы финансового контроля Министерства Финансов

19. Финансовый контроль в период перехода к рынку

20. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

21. Финансовый контроль в Республике Беларусь

22. Ограны финансового контроля и их полномочия в РБ
23. Финансовый контроль и планирование с помощью Excel
24. Финансовый контроль

25. Бухгалтерский баланс, его назначение и роль в финансовом учете

26. Финансовый контроль ОВД

27. Рынок ценных бумаг, и его роль в решении финансовых проблем предприятия

28. Государственный финансовый контроль

29. Органы, осуществляющие финансовый контроль

30. Финансовый контроль и аудит

31. Роль финансов в деятельности международных финансово-кредитных организаций

32. Система контроля над финансовыми потоками

Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

33. Ключевые методы контроля над финансовой дисциплиной

34. Финансовый контроль

35. Раскрыть понятие и значение финансового контроля как специализированного контроля. Задачи и цели финансового контроля

36. Страхование, его роль в финансовой системе

37. Финансовый анализ как инструмент оценки и контроля банковской деятельности

38. Государственный финансовый контроль: основные задачи, субъекты и объекты
39. Контроль финансовых результатов
40. Обучение аудиторов. Система государственного финансового контроля

41. Организация финансового контроля на предприятии

42. Государственный финансовый контроль

43. Парламентский финансовый контроль

44. Влияние послания Президента на финансовый контроль

45. Организация учета и контроля реализации готовой продукции и анализ финансовых результатов от реализации

46. Ценообразование в системе финансового планирования и финансового контроля на предприятии

47. Государственный финансовый контроль

48. Государственный финансовый контроль

Подушка для автокресел, детская "Roxy".
Детские подушки-рогалики обеспечивают комфортный сон в автомобильном путешествии. Удобная форма рогалика поддерживает шею и не позволяет
322 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Кабриолет "Нимфа".
Отличительная черта этого авто — это гармонично подобранные премиальные цвета и матовые поверхности, подчеркивающие статус владельца
527 руб
Раздел: Машинки для девочек
Охлаждающие камни для виски.
Для быстрого охлаждения любых напитков, не вбирают запахи и не царапают стеклянные бокалы. Не изменяют вкус напитка, возможно использовать
651 руб
Раздел: Аксессуары для вина

49. Государственный финансовый контроль в Московской области

50. Золото и его роль в финансовой системе общества

51. Налоговая система. Значение финансового контроля

52. Особенности государственного финансового контроля в Российской Федерации

53. Осуществление финансового контроля в Российской Федерации

54. Развитие финансового контроля
55. Роль финансовой математики в финансах государства
56. Счетная палата как институт государственного финансового контроля

57. Финансовая деятельность и контроль государства

58. Финансовый контроль

59. Финансовый контроль

60. Финансовый контроль

61. Финансовый контроль

62. Финансовый контроль

63. Финансовый контроль

64. Финансовый контроль

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

65. Финансовый контроль в Украине

66. Финансовый контроль деятельности унитарных предприятий

67. Финансовый контроль. Этапы бюджетного процесса

68. Внереализационные доходы и расходы организации. Финансовый контроль в организации

69. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

70. Роль банков в формировании финансовой инфраструктуры
71. Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики
72. Внутрифирменное планирование. Бизнес план и его финансовые аспекты

73. Производные финансовые инструменты и их функциональная роль в экономике

74. Системный экономический анализ предприятия с целью его финансового оздоровления

75. Роль финансовых организаций в регулировании валютно-кредитных отношений

76. Финансовй менеджер и его обязанности

77. Бизнес-план и его финансовые аспекты

78. Роль собственного капитала в финансовом обеспечении деятельности предприятия

79. Контроль в коммерческом банке и его организация

80. Контроль в сфере финансов

Дневник "My Life Story" (черный).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Конструктор "Веселый городок" (56 деталей).
Конструктор "Весёлый городок" относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Познайка. Большие гонки".
В комплект входит стол-парта и стул с мягким сиденьем. Металлический каркас. Столешница облицована пленкой с тематическими рисунками. На
1367 руб
Раздел: Наборы детской мебели

81. Акционерное общество и его финансовая деятельность

82. Роль Центрального банка в формировании финансово-кредитного рынка Российской Федерации

83. Что мы знаем о финансах: шесть важнейших финансовых концепций

84. Роль кредитных учреждений на европейском финансовом рынке и тенденции их развития

85. Роль контраста в процессе контроля качества печати

86. Финансы домашних хозяйств как элемент финансовой системы
87. Оценка финансового состояния коммерческого банка на основе анализа его сравнительного аналитического баланса
88. Бухгалтерский учёт, его виды и контроль

89. Роль аудита в развитии функции контроля

90. Роль финансового анализа в аудиторской деятельности

91. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее роль в управлении некоммерческой организации

92. Содержание финансово-правового регулирования общественных отношений и его истоки

93. Роль международных корпораций и финансовых групп в мировой экономике

94. Обеспечение финансовой устойчивости ОАО "Свет шахтёра" для решения его стратегических задач

95. Анализ финансового состояния предприятия и его финансовой устойчивости

96. Место и роль финансовой политики в рыночном обществе

Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда

97. Оценка финансового состояния МУП "Фармация" и подготовка мероприятий по его стабилизации

98. Оценка финансового состояния предприятия и направления его улучшения

99. Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.