Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Особистісна тривожність молодших школярів

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Вступ Розділ 1. Суть поняття тривожності молодших школярів та теоретико-методологічний аналіз проблеми 1.1 Методологічні і теоретичні проблеми дослідження тривожності особистості 1.2 Поняття про тривогу й тривожність 1.3 Причини тривожності 1 Основні фактори шкільної тривожності Розділ 2. Експериментальне визначення особистісної шкільної тривожності у дітей молодших класів 2.1 Визначення шкільної тривожності у дітей молодших класів, визначення співвідношення систем навчальної взаємодії, які впливають на неї. Методика «Шкала явної тривожності СМAS», в адаптації А. М. Прихожан 2.2 Виявлення рівня шкільної тривожності серед учнів молодших класів за тестом тривожності — Р.Теммл, М.Доркі, В.Амен Розділ 3. Психолого-педагогічні умови, шляхи і засоби подолання шкільної тривожності молодших школярів Висновки Список використаної літератури Додатки І. Шкала явної тривожності СМAS (адаптація А.М. Прихожан) ІІ. Тест тривожності (Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен) Вступ Актуальність проблеми. Всебічний розвиток і виховання підростаючого покоління — не лише завдання, а й обов’язкова умова побудови нового гуманно-демократичного суспільства, що стосується основних проблем, пов’язаних з розбудовою державності України. Вирішення цього загального завдання реалізується через формування духовно та фізично здорової людини. У зв’язку з цим в психолого-педагогічній науці і практиці особливу актуальність мають прикладні експериментальні дослідження, спрямовані на подолання негативних явищ, які супроводжують розвиток особистості. В умовах нестабільного сьогодення з його соціально-економічними негараздами, невпевненістю в завтрашньому дні, ростом насилля у суспільстві все частіше розвиток дитини супроводжується переживаннями негативної модальності і, перш за все, високою тривожністю, що дегармонізує становлення особистості. Шкільні роки – найважливіший етап у житті людини, протягом якого найактивніше формується її особистість, відбувається психічний розвиток, який часто супроводжується тривогою. Тривога – емоційний стан, який виникає в ситуаціях невизначеної небезпеки, пов’язаної з очікуванням невдач у соціальній взаємодії та несприятливого розвитку подій. Тривога може носити як конструктивний (мобілізуюча ситуативна тривожність), так і деструктивний (дезорганізуюча особистісна тривожність) характер. Найбільш виражені емоційні реакції, переживання виникають у критичні моменти розбалансованості в динамічному процесі взаємодії дитини і середовища, у так звані “критичні періоди”. Саме такий період виникає при переході дитини з дошкільного в молодший шкільний вік. Дітям цього віку властиві психологічні особливості, які сприяють виникненню тривожності: підвищена емоційна чутливість до зовнішніх впливів та сильна зовнішня і внутрішня реакція на них; недостатньо розвинена довільність пізнавальної і, особливо, емоційно-вольової сфер; безпосередність сприйняття зовнішнього світу і обмеженість форм адаптивних реакцій на впливи; високий рівень наслідування та емоційного зараження; залежність від оцінок дорослих; низька здатність протистояти чужій думці тощо.

Тому саме в цьому віці тривожність може закріпитися як властивість особистості. З іншого боку, психологічні характеристики молодшого шкільного віку можна вважати і найбільш сприятливими до соціально-організованих (навчально-виховних) впливів, що дає можливість проводити ефективну формуючу і коригуючу роботу з подолання особистісної тривожності учнів початкової школи. Високий рівень тривожності може спричинити розвиток неврозу у дітей та ускладнити процес формування їх особистості. Тому необхідним є визначення умов, дотримання яких дасть можливість подолати це негативне явище в розвитку особистості дітей молодшого шкільного віку та попередити його вплив на становлення особистості в наступних вікових етапах. Науково достовірне знання, обґрунтування таких умов є важливим завданням сучасної практичної психології. Тому тема даного дослідження є актуальною. Таким чином, соціальна значущість проблеми, необхідність подальшого розширення теоретичних і експериментальних досліджень особливостей і факторів виникнення особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку та визначення і узагальнення психолого-педагогічних умов подолання тривожності учнів початкової школи і обумовили вибір теми нашого дослідження “Визначення особливостей шкільної тривожності молодших школярів ”. Об’єкт дослідження — особистісна тривожність молодших школярів. Предмет дослідження – визначення особливостей та наукове обґрунтування психолого-педагогічних умов подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку. Мета дослідження — виявити основні фактори виникнення, розвитку і закріплення тривожності молодших школярів у процесі навчальної взаємодії та, на цій основі, визначити, обґрунтувати та перевірити дійєвість психолого-педагогічних умов та системи психогімнастичних тренінгових вправ подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку. Відповідно до поставленої мети дослідження були поставлені наступні завдання: Здійснити теоретичний аналіз проблеми та розкрити зміст поняття “особистісна тривожність”. Експериментально визначити і проаналізувати основні фактори, критерії, рівні сформованості особистісної тривожності молодших школярів та показники їх прояву. 3.Виявити та науково обґрунтувати психолого-педагогічні умови подолання особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку. Розробити та апробувати програму подолання особистісної тривожності учнів початкової школи. Теоретико-методологічною основою дослідження були: принцип системного підходу в психології (Б.Г.Ананьєв, О.В.Киричук, Т.М.Лисянська, Б.Ф.Ломов, О.Ф.Рибалко, О.В.Скрипченко); психологічний принцип єдності свідомості, самосвідомості й діяльності (Л.С.Виготський, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, С.Л.Рубінштейн, П.Р.Чамата); вчення про сутність особистості та закономірності її формування (Р.Ассаджолі, Л.С.Виготський, Г.С.Костюк, А.В.Петровський, Т.М.Титаренко); основні теоретичні положення про специфічну для кожного вікового етапу соціальну ситуацію розвитку, провідну діяльність та новоутворення, які є вихідним моментом динамічних змін у розвитку дитини (І.Д

.Андрєєва, Л.І.Божович, Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, І.В. Дубровіна, А.В.Запорожець, С.Д. Максименко, Д.І.Фельдштейн). У процесі дослідження для вирішення поставлених завдань був застосований комплекс теоретичних та емпіричних методів: аналіз науково-теоретичних джерел з проблеми дослідження, соціометрія, включене спостереження, усне та письмове опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності учнів, констатуючий експеримент, формуючий експеримент, проективні методики та методи статистичної обробки даних. Експериментальна база: учні Великоклецівської ЗОШ Корецького району. Дослідженнями було охоплено 15 учнів третього класу, і 25 учнів початкових класів загалом. Надійність та вірогідність отриманих результатів забезпечувались: застосуванням системного підходу до вивчення особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку; методологічною і теоретичною обґрунтованістю вихідних даних дослідження, сукупністю стандартизованих валідних методів, адекватних предмету, меті і завданням дослідження; репрезентативністю вибірки, поєднанням кількісного та якісного аналізу отриманих результатів. Наукова новизна дослідження полягає: в експериментальному визначенні основних соціально-психологічних факторів виникнення особистісної тривожності в учнів молодшого шкільного віку при їх міжособистісній взаємодії в процесі навчальної діяльності: загальне негативне емоційне самопочуття від перебування в школі; проблеми у взаємостосунках з учителем та однокласниками; незадоволеність власною навчальною діяльністю; незадоволеність собою як суб’єктом навчальної діяльності; у виявленні і систематизації критеріїв (сила, тривалість і частота дії подразника; значущість потреби (в індивідуальному і віковому аспектах), яка викликає цей подразник; здатність дитини адаптуватися до цього подразника; особливості психофізіологічних емоційних реакцій дитини) та рівнів прояву (високий, середній, низький) особистісної тривожності у дітей молодшого шкільного віку. Теоретичне значення роботи полягає у поглибленні наукових знань про взаємозв’язок розвитку емоційно-вольової, мотиваційної та пізнавальної сфер особистості учнів початкової школи; у доповненні та розширенні наукового уявлення про динаміку, індивідуальні та вікові особливості виникнення і розвитку особистісної тривожності; у виявленні та систематизації психологічно значущих факторів виникнення тривожності молодших школярів у процесі навчальної діяльності; у теоретичному обґрунтуванні ефективності психолого-педагогічних умов профілактики та подолання особистісної тривожності дітей молодшого шкільного віку. Практичне значення роботи полягає в тому, що теоретично обґрунтована та експериментально перевірена комплексна система психолого-педагогічних умов та психогімнастичних тренінгових вправ може бути використана практичними психологами як загальноосвітніх, так і спеціалізованих шкіл у взаємодії з вчителями-класоводами і батьками для подолання особистісної тривожності дітей молодшого шкільного віку. Структура курсової роботи: дослідження складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків.

Тут, навпаки, «мпорт де суверентету народу як складово де нац започаткував трансформацю соцально  полтично структури»[220]. У першому випадку дея суверенност народу була повсякденною реальнстю, згдно з нею саме особистсть, яка, власне, й була народом, тобто ототожнювала себе з ним, була суверенною. Отже, нацональний принцип у даному випадку був, передусм, принципом особистим, ндивдуальним. Сувереннсть народу була реалзацю суверенност особистост,  саме належнсть до нац гарантувала особистост цю сувереннсть. У другому випадку сувереннсть народу була не реальнстю, а теоретичною конструкцю, нтелектуальним запозиченням,  Aрунтувалась вона на де ункальност, особливого характеру цього народу. Нацональний принцип був, насамперед, колективстським, вн вддзеркалював сутнсть спльноти. Колективним ндивдом тут виступа вся спльнота, сну спльна колективна воля, нтерпретувати  покликан т, хто здатний на це (таких меншсть). Бльшсть носв ц колективно вол мають пдкорятися меншост «нтерпретаторв»

1. Корекція тривожності у молодших школярів

2. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

3. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

4. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

5. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

6. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі
7. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання
8. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

9. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

10. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

11. Комплексне використання засобів наочності в процесі формування природничих знань молодших школярів

12. Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

13. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання пейзажу

14. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

15. Особливості методики корекції порушення постави молодших школярів засобами фізичних вправ

16. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные

17. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

18. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів

19. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

20. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

21. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

22. Розвиток мовленнєвої діяльності молодших школярів на уроках читання
23. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами
24. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

25. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

26. Розвиток уяви та літературних здібностей молодших школярів

27. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

28. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

29. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

30. Тривожність як соціально-педагогічне явище

31. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

32. Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"

Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

33. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

34. Формування екологічної культури молодших школярів

35. Формування здорового способу життя молодших школярів

36. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

37. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення

38. Формування навички швидкого читання у молодших школярів
39. Формування правильної дикції у молодших школярів
40. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

41. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

42. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

43. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

44. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

45. Формування художньо-конструктивного мислення у молодших школярів

46. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

47. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

48. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

Увлекательная настольная игра "Турбосчет".
Настольная игра "Турбосчёт" - весёлая и очень динамичная обучающая игра, которая мгновенно увлекает и детей, и взрослых. Правила
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Бутылка под оливковое масло "Тоскана", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса
Сковорода гриль-газ, мраморное антипригарное покрытие.
Гриль-газ для приготовления мяса и рыбы без жира в домашних условиях исключительно на газовых птитах. Материал углеродистая сталь.
1153 руб
Раздел: Сковороды гриль

49. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

50. Зміст правового виховання молодших школярів

51. Економічне виховання молодших школярів

52. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

53. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

54. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів
55. Прояви агресивності молодших школярів
56. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

57. Розвивальні ігри молодших школярів

58. Розвиток пам’яті молодшого школяра

59. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

60. Творча особистість журналіста

61. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

62. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

63. Моральна активність особистості

64. Особистість курсанта морського коледжу

Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры

65. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

66. Соціальні ролі та особистість

67. Формування особистості в молодшому шкільному віці

68. Основні підходи до визначення поняття "особистість"

69. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

70. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
71. Метафора сна в романе Цао Сюэциня «Сон в красном тереме»
72. Природа сна

73. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

74. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

75. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

76. Первісна культура

77. Слова-символы в толковании сна Татьяны Лариной

78. Тема сна в русской литературе 19 века

79. Маркетингова сутність реклами

80. Физиология сна

Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость
Ложечки "Pigeon" для первого прикорма.
Набор ложечек (2 штуки) для первого прикорма. Мягкий материал, не травмирующий ротик малыша. С безопасным ограничителем в основании
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Логическая игра "Динозавры.Таинственные острова", арт. SG 282 RU.
Исследуй Юрский период и его динозавров! Это увлекательная форма комбинационной игры, которая бросает Вам вызов. Держите плотоядных
1117 руб
Раздел: Игры логические

81. Ивадал - новейшее достижение в лечение нарушений сна

82. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

83. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

84. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

85. Сутність та зміст сучасного менеджменту

86. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості
87. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості
88. Діяльність римських магімтратів

89. Теории сна

90. Нарушения сна в пожилом и старческом возрасте

91. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

92. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

93. Депривация Сна

94. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

95. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

96. Свідомість та творчість

Шкатулка-фолиант "Рим", 17x11x5 см.
Материал: MDF, текстиль. Регулярно вытирать пыль сухой мягкой тканью. Размер: 17x11x5 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
388 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Закаточная машинка «Лес».
Машинка закаточная с полуавтоматическим перемещением закаточного ролика предназначена для домашнего консервирования и герметичной укупорки
541 руб
Раздел: Консервирование
Игра со звонком "Путаница".
Увлекательная игра для всей семьи. 6 любимых сказок 32 карточки, герои сказок продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Карточные игры

97. Суспільна свідомість та її структура

98. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

99. Інноваційна діяльність підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.