Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

ЗМІСТ Вступ 1 Теоретичні основи дослідження Економічний зміст основних засобів, їх класифікація, методи оцінки та завдання обліку Нормативно-правове та літературне забезпечення обліку основних засобів Організаційно-економічна характеристика селянсько-фермерського господарства „Пролісок” Самбірського району Львівської області Загальні відомості про господарство, організаційна структура та спеціалізація Характеристика основних економічних показників господарства Організація облікової служби Стан охорони праці та заходи його покращення Стан екологічної безпеки та заходи його покращення Організація обліку та контролю основних засобів Документація руху основних засобів Синтетичний і аналітичний облік основних засобів Облік зносу (амортизації) основних засобів Облік витрат на ремонт і поліпшення основних засобів Контроль основних засобів Напрями вдосконалення обліку основних засобів Висновки і пропозиції Вступ Матеріальною базою будь-якої підприємницької діяльності є основні засоби. Без них не може здійснюватися ні один господарський процес. Прискорення науково-технічного прогресу найповніше проявляється в кількісному зростанні та якісному вдосконаленні основних виробничих фондів, які разом з трудовими та земельними ресурсами становлять основу сільськогосподарського виробництва. Кількісне зростання та якісне вдосконалення основних виробничих фондів, їх концентрації в провідних галузях сільськогосподарського виробництва сприяють поглибленню технологічного поділу праці, розвитку міжгалузевих та міжгосподарських зв’язків. Крім того, вони виступають матеріально-речовим чинником сільськогосподарського виробництва та вдосконалення вироблених відносин. За будь-якої форми власності важливим чинником раціонального господарювання, відносин власності, приватизації майна є визначення відповідної вартості засобів виробництва. Вартість засобів виробництва, яка не відповідає сучасному рівню цін, зумовлює зниження ціни виробництва, ускладнює процеси відтворення матеріально-технічної бази. Функціонуючим засобом виробництва є земля внаслідок застосування живої і упевненої праці. Причому вона повинна бути спрямована на її поліпшення, підвищення економічної родючості ґрунту. Тому в сільському господарстві досліджувати економічну категорію основних засобів виробництва, закономірності формування й ефективного функціонування необхідно з урахуванням природної та економічної родючості земельних угідь, тобто їх якісних характеристик. Велике значення в управлінні виробничою діяльністю кожного підприємства має поінформованість про наявність засобів праці та постійний контроль за їх ефективним використанням. Цьому сприяє добре побудований облік основних засобів. Перехід України на принципи і методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зумовив істотні зміни в порядку ведення бухгалтерського обліку основних засобів. Складність полягає в застосуванні вимог П (С) БО №7 „Основні засоби” на практиці, оскільки новий порядок обліку основних засобів суттєво відрізняється не тільки від використовуваного раніше, а й від чинного паралельно з бухгалтерським порядку податкового обліку основних засобів.

Цим і визначається актуальність обраної теми. Метою дослідження є вивчення організації обліку основних засобів та обґрунтування напрямків вдосконалення обліку в умовах реформування системи бухгалтерського обліку. Предметом дослідження є засоби, що перебувають у розпорядженні підприємства. Об’єктом дослідження обрано СФГ „Пролісок” Самбірського району Львівської області. Теоретичні основи дослідження Економічний зміст основних засобів їх класифікація, методи оцінки та завдання обліку В економічній теорії під основними засобами розуміють засоби праці, які використовуються протягом тривалого часу, при цьому зберігають свою початкову фізичну форму і переносять свою вартість на новостворений продукт частинами, на протязі декількох виробничих ступенів, по мірі фізичного і морального зносу. Засоби праці – це те, за допомогою чого працівник діє на предмет праці з метою одержання результату. П (С) БО 7 визначає основні засоби як „матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)” . Таким чином, для віднесення матеріального об’єкта до основних засобів об’єкт: повинен бути визначений активом, тобто, згідно п. 6 П (С) БО 7, повинна існувати імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Майбутня економічна вигода згідно міжнародних стандартів бухгалтерського обліку – це потенціал, який може сприяти надходженню на підприємство прямо чи непрямо, грошових засобів чи їх еквівалентів. Потенціал може бути, тобто частиною господарської діяльності підприємства. Потенціал може набувати форми конвертованості в грошові засоби чи їх еквіваленти (тобто можливість передачі чи обміну також є майбутньою економічною вигодою) чи можливості зменшувати залишок грошових засобів, наприклад, коли альтернативний виробничий процес зменшує затрати на виробництво. Майбутні економічні вигоди можуть надходити на підприємство наступними шляхами: використовуватися окремо чи разом з іншими активами у виробництві товарів чи наданні послуг, які призначені для реалізації підприємством; обмін на інші активи, в тому числі на грошові засоби; використання для погашення заборгованості розподіл між власниками підприємства; повинен використовуватися для визначеної мети: виробництва, поставки товарів, надання послуг; здачі в оренду; здійснення соціально-культурних функцій; повинен мати очікуваний термін використання більше 1 року (чи операційного циклу, якщо він більше року). Не можуть бути визначені активами, а звідси, і основними засобами об’єкти, не придатні до використанні із-за фізичного і морального зносу. В економічній літературі часто вживається термін „основні фонди”. Під основними фондами, згідно пп. 8.2.1

. п. 8. 2 ст. 8 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” в редакції від 22.05.1997 р. розуміють матеріальні цінності, використовуються в господарській діяльності платника податку протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію постійно зменшується в зв’язку з фізичним чи моральним зносом. Для контролю за наявністю та рухом об’єктів основних засобів їх обліковують за відповідними групами. Група основних засобів – сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання основних засобів. Для ведення бухгалтерського обліку основні засоби класифікують за наступними групами: земельні ділянки; капітальні витрати на поліпшення земель; будинки та споруди; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади та інвентар; робоча і продуктивна худоба; багаторічні насадження; інші основні засоби. Відповідно до Закону України „про оподаткування прибутку підприємств” основні фонди підлягають розподілу за такими групами6 група 1 – будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини; група 2 – автомобільний транспорт та вузли до нього; меблі; побутові електричні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації; група 3 – будь-які інші фонди, не включені до групи 1 і 2. Крім того основні засоби поділяють: за сферою застосування – виробничі основні засоби сільськогосподарського призначення, невиробничі основні засоби: за використанням – діючі і недіючі; за речовим складом – інвентарні і неінвентарні; за належністю – власні і орендовані. Діючі основні засоби беруть участь у процесі виробництва та його обслуговуванні. На них нараховують амортизацію, тоді як на недіючі, тобто ці, які перебувають у запасі, консервації, не зараховують амортизацію. Власні основні засоби належать конкретному підприємству і обліковуються на його балансі, а орендовані обліковуються поза балансом підприємства, оскільки перебувають у тимчасовому користуванні. Інвентарні основні засоби мають речовий зміст, їх можна виміряти й підраховувати в натурі, а інвентарні – не мають речового змісту і є витратами на земельні, водні та лісові угіддя, вкладень. Необхідною умовою правильного обліку основних засобів є єдиний принцип їх грошової оцінки – по первісній, залишковій, відновлювальній і ліквідаційній вартості. Первісною оцінкою основних засобів є собівартість їх придбання або створення. Собівартість основних засобів – це сплачена сума грошових коштів або їхніх еквівалентів, або справедлива вартість іншої форми компенсації (інших активів або зобов’язань), наданої для отримання активу на патент його придбання або створення. Собівартість об’єкта основних засобів включає купівельне ціну (в тім числі ввізне мито та безповоротні податки) та витрати, що безпосередньо пов’язані з приведенням цього об’єкта в робочий стан ( стан, який дає можливість використовувати його за прямим призначенням).

В рядах УПА їх зобов'язує ідея відродження української суверенної держави, постанови внутрішніх організаційних правил та вояцько-лицарська дисципліна. Ця скромна плятформа дуже подобалася як нашим воякам, так і всьому населенню по обох боках колишнього совєтсько-польського кордону. Люди знали, за що мають боротися. Хоч вона була дуже малословною, але практично вона була досить багатомовною в усіх питаннях і зробилася серйозною основою програмових міркувань не тільки війська, але й ширшого громадянства. Дуже багато принципів цієї плятформи відразу почали вводити в життя цілі громади та райони, що були під впливом та контролем Поліської Січі. Ця плятформа була багато разів змінювана та модифікована, а в пропагандивних летючках скорочувана, але її основні принципи лишалися ті самі. Це була основна база політично-програмового світосприймання всього повстанського руху. Розділ одинадцятий ПОЛІСЬКА СІЧ В НАСТУПІ Перші дні співпраці з новим начальником штабу — це була справжня каторга і для мене і для начальника штабу

1. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

2. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

3. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

4. Організація обліку на торгівельному підприємстві

5. Організація збутової діяльності на підприємстві

6. Організація грошових розрахунків на підприємстві
7. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах
8. Організація обліку власного капіталу підприємства України

9. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"

10. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

11. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

12. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

13. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

14. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

15. Теоретичні основи обліку та аудиту

16. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Накладка на унитаз "Disney. Frozen" (белая).
Унитазная накладка подходит всем стандартным туалетам. Благодаря прорезиненным краям накладка не скользит, что гарантирует безопасность
406 руб
Раздел: Сиденья
Магнит для досок Hebel Maul 6176199, круглый, 20 штук.
Цвет: разные цвета. Диаметр магнита: 20 мм. Форма магнита: круглый. Количество в упаковке: 20 штук.
595 руб
Раздел: Магниты канцелярские

17. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

18. Організація ярмарок та аукціонів

19. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

20. Організація фінансового контролю в Україні

21. Організація і методика аудиту доходів підприємства

22. Організаційна структура управління персоналу підприємства
23. Організація стратегічного планування на підприємствах
24. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

25. Дослідження та розробки на підприємстві

26. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

27. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

28. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

29. Організація обліку в магазині "Світанок"

30. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

31. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

32. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: розовый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

33. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

34. Етапи організації бухгалтерського обліку

35. Облік основних засобів та руху грошових коштів

36. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

37. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

38. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
39. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
40. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

41. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

42. Організація обліку на підприємстві

43. Організація обліку орендних операцій

44. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

45. Організація управлінського обліку

46. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

47. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

48. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Николай".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

49. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

50. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

51. Організація обліку грошових коштів в касі

52. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

53. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

54. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку
55. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.
56. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

57. Організація та планування кредитування

58. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

59. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

60. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

61. Облік основних засобів

62. Облік основних засобів

63. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

64. Організація облікового процесу на підприємстві

Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкий пол универсальный, зеленый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
729 руб
Раздел: Прочие

65. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

66. Система та процес бухгалтерського обліку

67. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

68. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

69. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

70. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
71. Організація захисту державної таємниці в Росії
72. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

73. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

74. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

75. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

76. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

77. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

78. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

79. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

80. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки

81. Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

82. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

83. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

84. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

85. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

86. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
87. Імідж ділової людини та організації
88. Лідерство та керівництво в організації

89. Основні напрямки організації праці менеджера

90. Поняття організації та її ознаки

91. Внутрішнє та зовнішнє середовище організації

92. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

93. Організація та методика виконання курсових

94. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

95. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

96. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

Фоторамка "Clip" (70x100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70x100 см. Материал: стекло.
456 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Набор фломастеров "Korellos", 20 цветов.
Фломастеры с тонким стержнем. В наборе 20 ярких и насыщенных цветов. Тонкий стержень прекрасно подходит для точного и аккуратного
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (красная).
Детская каталка машинка - это роскошная модель для самых маленьких водителей от 12 месяцев. Каталка с 4-я колесами из пластика, имеющими
2590 руб
Раздел: Каталки

97. Підготовка вчителя молодших класів до організації та проведення уроку

98. Організація та методика проведення уроку з теми "Локальні мережі"

99. Процес організації виробництва та виробництва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.