Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Музично-ритмічне виховання молодших школярів

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні основи розгляду проблеми художньо-естетичного виховання молодших школярів 1.1 Проблема художньо-естетичного виховання у філософській та педагогічній науці 1.2 Сутність та особливості художньо-естетичного виховання в молодшому шкільному віці 1.3 Шляхи і засоби художньо-естетичного виховання молодших школярів Розділ 2. Музично-ритмічні вправи як засіб художньо-естетичного виховання школярів 2.1 Ритм як основна складова музично-ритмічного виховання 2.2 Використання музично-ритмічних вправ на уроках музики в початкових класах та позакласній виховній роботі 2.3 Експериментальна робота в аспекті основної проблематики дослідження та аналіз результатів Висновок Список використаної літератури Додатки Вступ В час зміни ідеалів, коли відбувається стрімка переоцінка цінностей, найменш стійкою стає моральна основа зростаючого покоління. Тому сьогодні особливо гостро постає проблема виховання художньо-естетичної культури особистості. В останні роки спостерігається акцентування уваги на питання теорії і практики художньо-естетичного виховання як важливого засобу формування ставлення до дійсності, засобу морального і розумового виховання, тобто як засобу формування всебічно розвинутої, духовно багатої особистості В 60–80 роках ХХ століття філософами, естетиками, педагогами, психологами, мистецтвознавцями активно розроблялись загальні питання теорії художньо-естетичного виховання (Б. М. Теплов, І. А. Зязюн, Д. М. Джола, А. Б. Щербо, В. Шацька), питання естетичного виховання засобами дійсності і різних видів мистецтва (Д. Б. Кабалевський, Б. М. Неменський, В. О. Сухомлинський, О. Н. Рудницька), питання специфіки естетичного виховання молоді на різних вікових рівнях (А. Верем’єв, К. В. Гавриловець, М. А. Верб,). Ці напрацювання є основою і сьогоднішніх концепцій художньо-естетичного виховання. Розвивати особистість та естетичну культуру, – відзначають багато письменників, педагогів, діячів культури (Д. Б. Кабалевський, А. С. Макаренко, Б. М. Неменський, В. А. Сухомлинський, К. Д. Ушинський), – особливо важливо в найбільш придатному для цього молодшому шкільному віці. Відчуття краси природи, оточуючих людей, речей створює в дитини особливі емоційні психічні стани, викликає безпосередній інтерес до життя, загострює допитливість, розвиває мислення, пам’ять, волю та інші психічні процеси. Метою художньо-естетичного виховання є наявність високого рівня художньо-естетичної культури особистості, її здатність до естетичного освоєння дійсності. Під художньо-естетичною культурою людини розуміємо ціннісно-стрижневу, базову якість особистості, яка дозволяє спілкуватися з прекрасним і брати активну участь в його творенні. Сутність художньо-естетичної культури людини полягає у здатності до естетичного сприйняття, переживання, усвідомленні і творчості. Аналіз теорії і практики естетичного виховання показує, що у становленні художньо-естетичної культури людини основну роль виконує взаємодія трьох факторів: творчий фонд особистості, вплив соціокультурного середовища, цілеспрямована педагогічна корекція та стимуляція.

Розвиток загальних художньо-естетичних здібностей відбувається звичайно, через вирішення часткових завдань, а саме: через розвиток художньо-естетичного ставлення до природи, поведінки, мистецтва, узагальнення того спільного в здібностях і навичках, що виникає при вирішенні цих завдань. Сьогодні суспільство потребує виховання людини, здатної до творчої самореалізації та духовного самовдосконалення. Доктор філософських наук, естетик Є. М. Торшилова показує, що «пріоритет загальнолюдських цінностей пов’язаний із таким більш широким і більш універсальним, ніж ідеологія, розумінням людини і єдності людського роду, яке рівною мірою базується на біологічній, психофізіологічній і культурній єдності. В умовах естетичного розвитку й естетичного виховання, на відміну від інших форм виховання, задіяні всі ці рівні розвитку людини як представника роду» . Людина майбутнього повинна бути творцем, особистістю з розвиненим почуттям краси й активним творчим началом. Навчити бачити прекрасне навколо себе, в оточуючій дійсності покликана система художньо-естетичного виховання. У будь-якої системи є стрижень, основа, на яку вона спирається. Такою основою в системі художньо-естетичного виховання ми можемо вважати мистецтво: музику, архітектуру, скульптуру, живопис, танець, кіно, театр та інші види художньої творчості. Кожен вид мистецтва специфічно впливає на розвиток внутрішнього світу людини. Музика в системі мистецтв займає особливе місце завдяки її безпосередньому комплексному впливу на людину. Спеціальні дослідження показали, що музика впливає і на психіку, і на фізіологію людини, вона може заспокоювати і збуджувати, викликати різноманітні емоції. В зв’язку з цим в системі художньо-естетичного виховання все більше утверджується теза про важливість музичного виховання особистості, його значення для розвитку загальних психічних якостей (мислення, уяви, уваги, пам’яті, волі), для виховання емоційної чутливості, душевної чуйності, морально-естетичних ідеалів особистості. М. Каган, проаналізувавши цілісність розвитку художньої культури зазначає: «Музыка будет играть все большую роль как в художественной культуре, так и за ее пределами, ибо дальнейшее возрастание роли в человеческой жизни науки, абстрактного мышления, познания законов бытия будет порождать все более острую потребность в уравновешивании этого направления человеческого развития активизацией его эмоциональной сферы, его духовных чувств, его способности не только мыслить, но и переживать.» . В художньо-естетичному розвитку дітей центральною є здатність до сприйняття мистецького твору й самостійного створення виразного образу, що відзначається оригінальністю, варіативністю, гнучкістю, рухливістю Ці показники стосуються як кінцевого продукту, так і характеру процесу діяльності, з урахуванням індивідуальних особливостей і вікових можливостей дітей. Художня діяльність – специфічна за своїм змістом і формами вираження активність, спрямована на естетичне опанування світу за допомогою мистецтва. Художня діяльність – провідний спосіб естетичного виховання, основний засіб художнього розвитку дітей із раннього віку.

Отже, художня діяльність виступає як змістовна основа художньо-естетичного ставлення дитини, є системою специфічних (художніх) дій, спрямованих на сприйняття, пізнання та створення художнього образу (естетичного об’єкта) з метою художньо-естетичного опанування світу. Л. С. Виготський зазаначає: «Повнота і точність образів сприйняття залежать від опанування дітьми виразних засобів та естетичних еталонів, які дитина привласнює так само, як усю духовну культуру, і від рівня володіння операціями щодо співвіднесення їх із властивостями художнього об’єкта» . Сучасний погляд на художньо-естетичне виховання дитини передбачає єдність формування естетичного ставлення до світу й художнього розвитку засобами різних видів мистецтва в творчій діяльності. Розгляду проблем музично-естетичного виховання, впливу музичного мистецтва на розвиток духовного світу особистості присвячена значна кількість праць в різних галузях – в педагогіці, естетиці, музикознавстві. Серед авторів, що аналізують питання музично-естетичного виховання в плані теоретико-методологічного обґрунтування взаємозв’язку музично-естетичного розвитку з загально-естетичним та загальнокультурним, назвемо А. Сохора, Г. Головинського, В. Матоніса, Р. Тельчарову, М. Князеву, О. Лобанову, Е. Бодіну . В науковій літературі ставиться питання про необхідність удосконалення і посилення організованого музичного впливу на особистість школяра. Спектр можливих напрямків аналізу процесів музично-естетичного виховання особистості не вичерпаний і надає широкі можливості для досліджень. Тому темою нашого дослідження є: використання музично-ритмічних вправ в процесі художньо-естетичного виховання молодших школярів. Об’єктом дослідження – процес художньо-естетичного виховання молодших школярів. Предмет – музично-ритмічні вправи як засіб художньо-естетичного виховання молодших школярів. Проблемою нашого дослідження є: підвищення ефективності художньо-естетичного виховання молодших школярів шляхом використання технології, що базується на музично-ритмічних вправах. Метою дослідження є спроба розробити (на основі існуючих) технологію, що базується на музично-ритмічних вправах, яка забезпечить ефективність засвоєння музичних знань і активізацію художньо-естетичного виховання. При розробці методики дослідження були визначені його гіпотеза, завдання, методи і прийоми. В ході роботи над теоретичною частиною була сформульована наступна гіпотеза: на уроках музики в початкових класах основна увага приділяється співу, слуханню музики, і мало використовуються музично-ритмічні вправи, рухи та гра на музичних інструментах. Діти позбавлені тих видів музичної діяльності, які властивими тільки їм засобами, активізують процес музичного розвитку дітей. Таким чином, ми передбачаємо, що використання спеціальної технології, що базується на музично-ритмічних вправах, суттєво впливатиме на підвищення ефективності художньо-естетичного виховання, допоможе задовольнити художньо-естетичні потреби молодших школярів. Виходячи з гіпотези, ми висунули такі завдання: виявити інтерес молодших школярів до мистецтва, розробити систему музично-ритмічних вправ, перевірити ефективність використання музично-ритмічних вправ для художньо-естетичного розвитку школярів.

Вже в перших днях німецько-совєтської війни лави Поліської Січі з кожним днем дуже зростали за рахунок все нових людей. Все це був зразково здисциплінований військовий народ, вихований в дусі палкої любови до батьківщини та свого рідного війська. Це були старші люди з царської та української армій та молодші вояки з польської та совєтської армій. Багато було також втікачів від совєтського переслідування, етапів та тюрем. По всіх наших гарнізонах та міліційних станицях кипіла вишкільно-організаційна робота. Вчорашні цивільні люди на очах мілітаризувалися. На звільнених районах організовувалася цивільна адміністрація під контролею та опікою Поліської Січі. Вся Поліська котловина та її власна збройна сила готувалися до нових великих подій своєї історії. Розділ десятий ПРИГОТУВАННЯ ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО НАСТУПУ Готуючись до генерального наступу проти московсько-большевицьких сил на Поліссі, ми насамперед вислали делегацію під проводом хорунжого Петра Довматюка-Наливайка до білорусів, щоб з цим нашим братнім сусідом нав'язати якнайтісніший контакт зараз і на майбутнє

1. Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва

2. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

3. Музичне виховання в дитячому садку

4. Музичні митці України

5. Зміни нейрогуморальної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із середньотяжким і тяжким перебігом

6. Методика формування музичного сприйняття молодших школярiв
7. Музично-інструментальна культура українців
8. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

9. Культурологічне виховання воїнів

10. Музичні ігри у початкових класах

11. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

12. Профілактика порушення зору молодших школярів засобами фізичного виховання

13. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

14. Традиції та новаторство у зарубіжній музичній культурі ХХ століття

15. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

16. Зміст правового виховання молодших школярів

Подставка для колец "Лебедь", 10 см, арт. 62240.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка, с покрытием из серебра 0,7 микрон). Размер: 10 см. Товар не
494 руб
Раздел: Подставки для украшений
8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки

17. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

18. Економічне виховання учнів загальноосвітньої школи в процесі позакласної навчально-виховної діяльності

19. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

20. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

21. Методика виховання гнучкості у школярів

22. Дисидентство на Украине (Дисидентський рух в Україні)
23. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)
24. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

25. Національно визвольний рух в Індії

26. Ритм и синтаксис позднего неклассического шестииктного стиха Бродского

27. Создание биологического водителя ритма сердца

28. Биологические ритмы

29. Нарушения ритма сердца

30. Биологические ритмы

31. Образный анализ ритма ЭКГ

32. Стратегічне планування

Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

33. Биологические ритмы как способ существования живой материи

34. Виховання у сім’ї як першооснова розвитку дитини як особистості

35. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

36. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

37. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

38. Биологические ритмы и работоспособность
39. Связь индекса напряженности регуляторных систем и других показателей сердечного ритма со специальной работоспособностью
40. Взаимосвязь темпа и ритма биомеханической структуры спортивных движений

41. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

42. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

43. Ритм

44. Суточные ритмы

45. Аудит операцій з руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку

46. Хрущовська “відлига” та рух шістдесятників

47. Географічне положення, територія і межи Криму Укр.

48. "Периодическая система" ритмов новейшей отечественной истории в геополитической концепции П.Н. Савицкого

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее

49. Категорії естетики "комічне" і "трагічне". Функції мистецтва

50. Від стародавніх до сучасних теорій руху планет

51. Біологічне забруднення харчових продуктів і продовольчої сировини

52. Ритмы космоса и здоровье человека

53. Биологические ритмы

54. Биологические ритмы меди в растениях
55. Виды биологических ритмов
56. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

57. Технічне обслуговування машин и обладнання тваринницьких ферм

58. Ґрунтово-екологічне обґрунтування краплинного зрошення

59. Облік руху грошових коштів на рахунках в банку

60. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

61. Географічне положення

62. Економіко- і політико-географічне положення України

63. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

64. Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності видавництв

Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

65. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

66. Графічне та геометричне моделювання та інтерактивні системи» На тему «Система бухгалтерського обліку»

67. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

68. Братський рух і поширення гуманітарних ідей в Україні XVI–XVII ст.

69. Джузппе Мадзіні - діяч національно-визвольного руху Італії

70. Економічне піднесення в Межиріччі у ІІІ-ІІ тис. до н.е.
71. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях
72. Махновський рух 1917-1921 років

73. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

74. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

75. Партизанський рух на Україні

76. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

77. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

78. Реформаторський рух в Китаї

79. Рух опору на Харківщині у роки Великої Вітчизняної війни

80. Сучаснi тенденцIї нобелевського руху в Українi та свiтi

Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Український національний рух напередодні Першої світової війни

82. Гайдамацький рух: причини, характер, рушійні сили

83. Структура й екологічна безпека харчування школярів м. Біла Церква

84. Бібліографічне забезпечення франкознавства

85. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

86. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне
87. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві
88. Біологічні ритми серцево-судинної системи: механізми вікових змін та можливі шляхи їх корекції

89. Гепатогенні ерозивно-виразкові ураження шлунка: клініко-біохімічне, імунологічне та мікробіологічне обґрунтування лікування

90. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

91. Діагностика та хірургічне лікування медулоцервікальних інтрамедулярних пухлин

92. Експериментально-морфологічне обґрунтування виникнення вторинних кровотеч з пошкоджених основних стовбурів сідничних артерій

93. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму

94. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

95. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

96. Клініко-патогенетичне та хронобіологічне обгрунтування диференційованого застосування спелеотерапії та керованої галоаерозольтерапії у відновлювальному лікуванні хворих на бронхіальну астму

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

97. Клінічне значення індукції цитохромів P450

98. Комплексне хірургічне лікування гострого калькульозного холециститу, ускладненого коломіхуровим інфільтратом

99. Механізм та біологічне значення запалення

100. Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.