Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління інвестиціями

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

зміст Мотиваційна модель сприйняття нововведень персоналом Обґрунтування джерел фінансування Основні форми інвестицій Мотиваційна модель сприйняття нововведень персоналомЗдебільшого нововведення зустрічаються опором (а той різким) з боку персоналу. Опір персоналу нововведенням багатьма авторами розглядається як результат егоїстичної поведінки. Але егоїстичність поведінки є не причиною, а наслідком – саме наслідком – недостатньої орієнтованості технічного розвитку на соціальні інтереси і посилення трудової мотивації. Цей висновок зі всією очевидністю підтверджується результатами виробничих експериментів. Технічний розвиток повинен мати економічні і соціальні цілі рівноцінної значущості, якщо не вдається надати пріоритет соціальним цілям. Зазвичай ці цілі розглядаються як несумісні. І віддається явний пріоритет економічним цілям за рахунок соціальних інтересів працівників. Наслідком такої направленості є підвищення тяжкості праці і неповноцінне використання техніки внаслідок зниження працездатності і низького рівня мотивів розташованості до праці. Таким чином, технічний розвиток, що не має соціальної орієнтації, сам породжує опір нововведенням. Виникає проблема пошуку напрямків технічного розвитку, в яких економічні і соціальні цілі були б сумісні. Така сумісність може бути досягнута в стратегії розвитку, що має на меті полегшення та інтелектуалізацію праці. Багато закордонних фірм компенсують негативні наслідки технічного розвитку організаційними нововведеннями. Так, зниження творчого характеру праці під час впровадження електронної технології намагаються компенсувати поєднанням професій і ротацією працівників по робочих місцях (на наших підприємствах цей метод використовувався з метою компенсації неявки на роботу), посилення безробіття – введенням підрядного методу, включаючи роботу на дому (з використанням електронної технології). Сутність внутрішньої мотивації сприйняття нововведення полягає в тому, що нова технологія посилює мотиви розташованості до праці, задоволення від процесу і (чи) результатів праці. Варто очікувати, що ці мотиви найбільш послідовно будуть проявлятись у колективах, що мають переважну (рос. предпочтительную) структуру мотиваційного комплексу праці. За наявності такої структури спеціалісти – розробники нововведень – в результаті впровадження нововведення будуть в більшій мірі задоволені своєю діяльністю. Спеціалісти, що впровадили нововведення, можуть заробити додатковий статус, тому що вміють працювати з новітньою технікою. Робітники, для яких труд є самостійною цінністю і які відчувають внутрішню потребу добре виконувати свою справу, легко сприймають нововведення, активізуючи звичну діяльність і підтверджуючи свою майстерність. Зовнішня позитивна мотивація сприйняття нововведень проявляється, коли впровадження нововведення посилює потяг до праці внаслідок того, що впровадження нововведення приводить до підвищення доходів (чи їх збереження в умовах конкуренції), до полегшення процесів праці і зниження «психологічної вартості» результатів праці. Якщо впровадження нової технології не забезпечує достатньо надійного досягнення цих цілей, опір нововведенням варто розглядати як природну реакцію.

Зовнішня негативна мотивація сприйняття нововведень може мати місце, коли впровадження нововведення посилює ризик неприємностей для працівника через те, що він боїться погіршення свого стану. Спектр негативних наслідків впровадження нової технології дуже широкий: від спрощення праці, в результаті чого губиться потреба в кваліфікованій праці, до втрати роботи в результаті підвищення продуктивності праці. Опір нововведенням, що мають такі наслідки, очевидний. Із сказаного вище можна зробити висновок, що нововведення отримує підтримку в тому випадку, коли воно веде до внутрішніх і зовнішніх позитивних мотивів праці і послаблює зовнішні негативні мотиви. Нововведення зустрічає опір, якщо знижує внутрішні і зовнішні позитивні і посилює зовнішні негативні мотиви. Вплив кваліфікації персоналу на сприйняття нововведення визначається рядом факторів. По-перше, кваліфікація є мотивоутворюючим фактором праці: чим вища кваліфікація, тим в більшому ступені робітник керується внутрішніми і зовнішніми позитивними мотивами і тим охотніше він приймає участь у процесах технічної творчості (раціоналізація, винахідництво, поліпшення якості тощо). Кваліфікованих спеціалістів легше ознайомити з нововведенням, тому що вони, як правило, проходять безперервне навчання. Усі ці фактори сприяють підтримці соціально-орієнтованих нововведень: чим вища кваліфікація персоналу, тим більше можливості отримати його підтримку нововведенням в усьому спектрі їхньої радикальності. Характер сприйняття нововведень, в залежності від стану мотиваційного комплексу праці і кваліфікації персоналу, проявляється на етапі впровадження нововведення, коли воно починає здійснювати вплив на мотивацію праці. На відміну від цього, вплив мотивів господарювання проявляється, в першу чергу, на етапі планування нововведення або іще раніше – при розробці інвестиційної і дивідендної політики акціонерного товариства. На цьому етапі нововведення, що планується або передбачається, іще не може безпосередньо впливати на мотиви господарювання. При господарчому стилі нововведення персонал надає пріоритет доходам у перспективі і готовий підтримати реінвестиції їхнього прибутку у нововведення радикального характеру. При егоїстичному стилі поведінки можна розраховувати лише на підтримку малорадикальних нововведень: радикальним нововведенням буде здійснюватись опір. Вплив на сприйняття нововведень мотивів інженерної творчості проявляється в залежності від орієнтації на ті чи інші мотиви конкуренції і кооперації розробників нововведень. Очевидно, що підтримку буде надано тим нововведенням, які відповідають мотиву, переважному для спеціалістів. До інших нововведень буде проявлено або нейтральне відношення або опір. Так, якщо спеціалісти керуються мотивом суперництва, то вони будуть: цілком підтримувати нововведення, що забезпечують максимізацію відносного успіху (відносно суперника); помірно підтримувати чи залишатись нейтральними, якщо нововведення відповідає мотивові індивідуалізму; здійснювати помірний опір нововведенням, що відповідають мотивам рівності, і сильний опір нововведенням, що відповідають мотивам кооперації.

Іншою важливою характеристикою сприйняття нововведень є мотив переважності внутрішніх проектів нововведення. Цей мотив заснований на тому, що внутрішні проекти в більшому ступені забезпечують наступність (рос. преемственность) в розвитку продукції і технологічної системи і до них легше адаптуються організації і персонал. В той же час розробник отримує задоволення від своєї творчої праці, підвищує творчий потенціал та імідж підприємства у творчих і ділових колах. Нововведення за зовнішнім проектом отримує підтримку у тому випадку, якщо воно піддається перевинаходу спеціалістами підприємства на основі їх власних ідей. Якщо такий перевинахід важко втілити, зовнішній проект може не отримати підтримки. Обґрунтування джерел фінансуванняЕкономіка України на сучасному етапі знаходиться в стадії формування ринкових відносин. Найважливішими чинниками забезпечення високої ефективності виробництва виступають науково - технічний прогрес та інноваційні процеси на підприємствах. Реформування економіки спровокувало ряд дестабілізуючих явищ: спад виробництва, кризу платоспроможності, зниження продуктивності праці та ефективності виробництва і як результат – зниження фінансової самостійності підприємств. У зв’язку з цим є суттєвим та своєчасним пошук найбільш раціональних джерел фінансування інноваційного розвитку підприємств. Окремі питання пошуку джерел фінансування інновацій на підприємствах є предметом дослідження багатьох вчених. До їх складу належать О.І. Амоша, І.О. Бланк, А.М. Поддєрьогін, А.М. Турило, І.І. Цигилик, І.М. Школа та інші вчені. Серед проблем, від розв'язання яких залежать тенденції динаміки економічного розвитку країни у перехідний період, одне з ключових місць посідають проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності інвестиційної діяльності. Різні дослідження свідчать, що саме активізація інвестиційно-інноваційної діяльності є першопричиною економічного зростання. Це підтверджують багато економічних теорій, розбіжності полягають тільки у тому, які за формою власності інвестиції мають відігравати основну роль у виведенні економіки з кризи. Так, прихильники класичної економічної теорії говорять, що приоритетними повинні бути приватні інвестиції із ринковим механізмом розподілу. У свою чергу, прибічники кейнсіанської економічної школи головну роль відводять державним інвестиціям із адміністративно-ринковим механізмом розподілу. Однак усі вони розглядають інвестиції як фундамент економічного зростання. Вибір інвестиційної діяльності як основного фактору економічного зростання ставить проблему підвищення ефективності використання обмежених інвестиційних ресурсів із метою забезпечення стрімкішого й стійкішого економічного зростання. Для розв'язання цього завдання розглянемо інвестиції в інновації в розрізі сучасної системи фінансового управління економічними процесами на підприємствах. На думку більшості авторів, джерелами фінансування капітальних вкладень можуть бути: власні фінансові ресурси; позичені фінансові ресурси; кошти, отримані від продажу цінних паперів, внески членів трудових колективів; кошти державного бюджету та місцевих бюджетів; кошти іноземних інвесторів.

Начальник КВО весь час співпрацює з УРО, III оперативним відділом та воєнізованою охороною, а адміністративно підлягає одному з заступників начальника концтабору. «Найширшу» працю КВЧ провадить серед ув'язнених жінок, де через таку «працю» бувають найогидніші випадки (бандити, рецидивісти та інші кримінальні злочинці відвідують ночами жіночі бараки, а всі повії користаються найбільшою прихильністю КВЧ). Підчас звільнення з концтаборів КВЧ пише свою характеристику в'язневі про те, чи потребує він на «волі» працевлаштування, чи ні. В більшості таке працевлаштування рекомендується для кримінальних злочинців та безпритульних неповнолітніх, що відбули свій термін ув'язнення. Таборовий суд і прокуратура — це окремі установи, що діють лише в концтаборах і лише в стосунку до в'язнів. Суд і прокуратура начальникові управління групою концтаборів підпорядковані внутрішньо-адміністративно, а в специфічній праці прокуророві ГУЛАГ-у, який нічого загального з совєтською прокуратурою не має. Це є своєрідна прокуратура МВД-КҐБ, її співпрацівники належать до кадрів МВД і діють за спеціяльними інструкціями

1. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

2. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

3. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

4. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

5. Ділові взаємовідносини в апараті управління

6. Методи управління підприємством
7. Процес управління та його основні стадії
8. Системний підхід до управління персоналом фірми

9. Управління затратами

10. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

11. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

12. Управління фінансами України

13. Організаційна система управління природокористуванням України

14. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

15. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

16. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок

17. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

18. Кредитний ризик та методи управління ними

19. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

20. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

21. Валютні ризики: економічна природа та управління

22. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників
23. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві
24. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

25. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

26. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

27. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

28. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

29. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

30. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

31. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

32. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

Доска магнитно-маркерная "Premium", 450x600 мм.
Доска магнитно-маркерная "Premium". Увеличенная толщина магнитно-маркерной поверхности, ДВП основа. Полочка для аксессуаров и
940 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

33. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

34. Структура державного управління

35. Сучасні принципи державного управління

36. Теорія і методологія дослідження управління

37. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

38. Форми державного управління
39. Функції управління в аграрному праві
40. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

41. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

42. Системи управління базами даних

43. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

44. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

45. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

46. Інформаційні технології управління маркетингом

47. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

48. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

49. Управління ціновою політикою підприємства

50. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

51. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

52. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

53. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

54. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"
55. Аналіз стартегічного управління підприємством
56. Антикризове управління бізнесом

57. Дослідження аспектів управління якістю продукції

58. Ефективне управління виробництвом

59. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

60. Заохочення працівників як метод управління персоналом

61. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

62. Конфлікти та методи управління ними

63. Корпоративне управління акціонерним товариством

64. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

65. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

66. Методологія системи управління персоналом

67. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

68. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

69. Національні моделі корпоративного управління

70. Організаційна структура управління підприємством
71. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
72. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

73. Основи управління персоналом підприємств

74. Особливості антикризового управління

75. Особливості управління організацією

76. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

77. Персонал як об’єкт управління організації

78. Принципи управління персоналом

79. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

80. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы
Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

81. Розвиток науки управління

82. Система управління персоналом

83. Стратегічне планування і управління на підприємстві

84. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

85. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

86. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку
87. Сутність лідерства та управління
88. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

89. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

90. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

91. Управління виробничими витратами

92. Управління енергетичною безпекою

93. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

94. Управління кар’єрою

95. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

96. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки

97. Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків

98. Управління персоналом

99. Управління персоналом банку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.