Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Державний бюджет України і бюджетне право

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Державний бюджет України і бюджетне право П л а н сторінка Вступ 2 1. Поняття бюджетного права і бюджетно-правового Регулювання 3 2. Поняття бюджетної системи і бюджетного устрою України 4 3. Правові основи складу доходів бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України 5 4. Правові основи складу видатків бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України 7 6. Список використаної літератури 9 1.Вступ. Бюджет як явище в історії людського суспільства з”явився порівняно недавно – в епоху капіталізму. Його поява пов”язана з відділенням державних фінансів монарха, обмеженням влади останнього, переходом до демократичних засад управління державним і суспільним життям. Бюджет в усіх країнах світу є основою державних фінансів і основним фондом грошових коштів держави. В Україні поняття, зміст і функції державного бюджету мають свої особливості, викликані суспільними і економічними перетвореннями в країні за останні роки. Згідно ст.1 Закону України “Про бюджетну систему України”, бюждет – це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування. Державний бюджет України є основним фінансовим планом. В Україні існує багато фінансових планів утворення і використання певних фондів коштів. Але бюджет є основним з них за величиною, за суспільно-політичним значенням, за ступенем впливу на інші фонди коштів. Крім того, Державний бюджет України з абсолютною більшістю з них об”єднаний організаційно, тобто надходженням або витрачанням певних грошових коштів. Державний бюджет – встановлений законом на певний період основний фінансовий план (розпис) доходів і видатків централізованого фонду коштів держави, необхідних для здійснення її завдань і функцій. 3 В ст.96 Конституції України встановлено, що Державний бюджет України затверджується щорічно Верховною Радою України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин – на інший період, тобто бюджетний період в Україні збігається з календарним роком. Кожен бюджет складається з дохідної і видаткової частин. 2.Поняття бюджетного права і бюджетно-правового регулювання. Бюджетне право України – це сукупність фінансово-правових норм, що регулюють внутрішньодержавні відносини, які виникають у зв”язку з утворенням, розподілом і використанням державного, республіканського(Автономної Республіки Крим), обласних, районних, міських (міст Києва і Севастополя) і місцевих бюджетів. Велике теоретичне і практичне значення має визначення предмета бюджетного права, тобто тих відносин, які регулюються нормами цього розділу фінансового права. Такі відносини є внутрішньодержавними, оскільки вони стосуються розподілу фінансових ресурсів всередині держави і в них не беруть участі недержавні суб”єкти права. Бюджетно-правові норми регулюють відносини при встановленні бюджетної системи і бюджетного устрою України, розподілі доходів і видатків між окремими видами бюджетів, у процесі складання розгляду, затвердження, виконання бюджетів та звітності їх про виконання.

Найбільш суттєвою рисою бюджетних відносин є те, що всі вони мають єдиний центр – розподіл бюджетних ресурсів. Розподіл їх має два напрями: 1) предметний – за галузями діяльності держави і її функціями; 2) структурний – за ланками бюджетної системи. Але в будь якому випадку бюджетні відносини полягають в розподілі коштів, які надходять до бюджетної системи (як такі, що вже надані державі і врегульовані нормами податкового права ), і реалізації цього розподілу. Норми бюджетного права містяться в актах, які складають бюджетне законодавство. Базою бюджетного законодавства є Конституція України, що свідчить про велике суспільне значення бюджету. Конституційні норми, що регулюють бюджетні відносини, встановлені в ст.85,92,95-98 та інших статтях Конституції України. Слід зазначити, що вони є нормами прямої дії і водночас складають базу для поточного бюджетного законодавства. Загальне значення для бюджетного законодавства України має конституційне положення про те, що бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Ця норма розвивається в бюджетному законодавстві. Виключно Законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків. Держава прагне до збалансованості бюджету України. 4 Контроль за використанням коштів державного бюджету України здійснює від імені Верховної Ради України Рахункова палата. 3.Поняття бюджетної системи і бюджетного устрою України. Закон України “Про бюджетну систему України” містить в собі положення про бюджетну систему і бюджетний устрій України. У відповідності із статтею 2 Закону бюджетна система України складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Згідно ст.95 Конституції України бюджетна система України будується на засадах спреведливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. В фінансово-правовій літературі дається наукове визначення бюджетної системи України. Це “заснована на економічних відносинах , врегульованих правовими нормами, сукупність видів бюджетів, які існують на території держави”. Сукупність всіх бюджетів, які входять до бюджетної системи України, складає зведений (консолідований) бюджет, який використовується для аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України. Бюджет Автономної Республіки Крим об”єднує республіканський бюджет та бюджети районів і міст республіканського підпорядкування Автономної Республіки Крим. При цьому слід мати на увазі, що така система бюджетів Автономної Республіки Крим не входить за рамки бюджетної системи України. Бюджет області об”єднує обласний бюджет та бюджети районів і міст обласного підпорядкування. Бюджет району об”єднує районний бюджет, буджети міст районного значення, селищні та сільські бюджети. Бюджет міста, яке має районний поділ, об”єднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу.

Бюджетний устрій України грунтується на принципах єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності, самостійності усіх бюджетів, що входять до бюджетної системи України. Ст.8 Закону “Про бюджетну систему України” визначила бюджетну класифікацію як “єдине систематизоване, функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних”. Саме через бюджетну класифікацію здійснюється єдиний облік доходів і видатків, складається звітність про виконання бюджетів. 5 Структура бюджетної класифікації розробляється Кабінетом Міністрів України, а нова її структура була затверджена постановою Верховної Ради України від 12 липня 1996 року. Бюджетна класифікація України складається з чотирьох розділів: Розділ 1. Доходи бюджету. Розділ 2. Видатки бюджету. Розділ 3. Фінансування бюджету. Розділ 4. Державний борг. Розділ 1 “Доходи бюджету” поділяється на групи, підгрупи, статті і підстатті. Групи доходів – це податкові надходження та неподаткові доходи, доходи від операцій з капіталом, офіційні трансферти і державні цільові фонди. Класифікація видатків бюджетів складається з функціональної, відомчої та економічної структури видатків. Функціональна структура видатків бюджетів України визначає основні напрямки державної діяльності: 1.Державне управління; 2.Міжнародна діяльність; 3.Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу; 4.Національна оборона і т.д. ( всього 24 розділи ) . Розділи поділяються на підрозділи, тобто більш детальні частини. Підрозділи можуть мати цільові статті і види витрат. Економічна структура видатків групує видатки державного і місцевих бюджетів за їх економічним змістом. Вона поділяється на поточні видатки і капітальні видатки, а також на предметні статті, підстатті та елементи витрат. Розділ 3 “Фінансівання бюджету” передбачає залучення коштів для фінансування видатків бюджету – внутрішнє і зовнішнє фінансування. У розділі 4 “Державний борг” наводиться структура державного внутрішнього і зовнішнього боргу. 4. Правові основи складу доходів бюджетів і їх розподіл між окремими ланками бюджетної системи України. Кожний бюджет поділяється на дохідну і видаткову частини, які мають бути збалансовані між собою. В дохідній частині бюджету передбачаються всі доходи, передбачені законодавством України (податки і неподатковані доходи). За соціально- економічними ознаками вони можуть бути поділені на: 1) доходи від господарської діяльності; 2) доходи від використання природних ресурсів; 3)доходи від банківської діяльності; 5)доходи від реалізації дорогоцінних металів з Державного фонду дорогоцінних металів; 6)державне мито; 7)митні платежі; 6 8)збори та інші неподатковані доходи; 9)доходи від приватизації; 10)доходи від громадян тощо. Розподіл доходів належить до повноважень представницьких органів держави, оскільки це є одним з основних питань функціонування бюджетної системи України. Головну роль в цьому відіграє Верховна Рада України, як єдиний орган законордавчої влади в Україні. Основним завданням при розподілі доходів бюджетів є наділення кожного з державних органів – суб”єкта бюджетного права – таким об”ємом коштів, який міг би забезпечити виконання його завдань і функцій, передбачених Конституцією та законами України.

Доходы бюджета денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с бюджетным, налоговым и таможенным законодательством Российской Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений; обособленно учитываются доходы целевых бюджетных фондов. Расходы бюджета денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. Формирование расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации базируется на единых методологических основах, нормативах минимальной бюджетной обеспеченности, финансовых затрат на оказание государственных услуг, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. 10.PНалоговая база Налог обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. 11.PБюджетная обеспеченность Налоговый потенциал Nrt региона r в году t рассчитывается как среднегодовой объем добавленной стоимости (без сельского хозяйства и страхования) на душу населения в регионе r за несколько лет, предшествующих году t (с некоторым лагом) с учетом коэффициентов корректировки на территориальный состав населения и отраслевую структуру производства

1. Державний бюджет України

2. Про Державний Бюджет України на 2010 р.

3. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

4. Бюджет України: актуальні проблеми

5. Сбалансованість бюджета України

6. Державний лад України при НЕП
7. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України
8. Бюджет України

9. Державний борг України

10. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

11. Державне право України

12. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

13. Історія держави та права України

14. Господарське право України

15. Цивільне право України

16. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Магнитные истории "Кто где живет?".
Игра магнитные истории "Кто где живет?" поможет малышу познать окружающий мир, развить внимательность и память, развить мелкую
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Игровой набор "Весы".
Размер: 280х122х130 мм.
338 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Набор для творчества "Свечи".
С помощью этого набора дети научатся делать настоящие восковые свечи своими руками. Оригинальные свечи будут красивым дополнением к
894 руб
Раздел: Наборы по изготовлению свечей

17. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

18. шпори з цивільного права України

19. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

20. Державний ощадний банк України

21. Адміністративне право України

22. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості
23. Бюджетна система України
24. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

25. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

26. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

27. Історія земельного права України

28. Кримінальне право України

29. Нормативно-правові акти України

30. Основи муніципального права України

31. Поняття злочину у кримінальному праві України

32. Поняття, функції та система трудового права України

Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные

33. Право на відпустку за трудовим правом України

34. Право України другої половини XVII-XVIII ст.

35. Правові засади співробітництва України і Європейського союзу

36. Принципи розробки та оцінки державної політики України

37. Система цивільного права України

38. Спадковий договір в цивільному праві України
39. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України
40. Трансформація цінностей в сучасній правовій системі України

41. Виникнення і здійснення права довірчої власності за законодавством України

42. Держава і право України в період перебудови соціалізму

43. Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

44. Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

45. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

46. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

47. Державно-церковні відносини в період незалежної України

48. Бюджетна система України

Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

50. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

51. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища

52. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

53. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

54. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
55. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
56. Громадянство України

57. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

58. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

59. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

60. Історія України

61. Історія соборності України

62. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

63. Період гетьманщини України

64. Центральна Рада і пролетаріат України

Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы
Глобус Звездного неба диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

65. Культура України в 30-х рока

66. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

67. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

68. Податкова політика України

69. Економічне районування України

70. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
71. Основні напрямки зовнішньої політики України
72. Поняття, форма та функції Конституції України

73. Суверенітет України

74. Проект кримінального кодекса України

75. Фінансова система України

76. Організаційна система управління природокористуванням України

77. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

78. Інтеграція України у світове господарство

79. Використання трудових ресурсів Західної України

80. Міжнародний ринок туристичних послуг України

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: красный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки

81. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

82. Особливості перехідної економіки України

83. Роль і значення АПК для господарства України

84. Авіаційний транспорт України

85. Чорна металургія України

86. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
87. Органи внутрішніх справ України
88. Грошові розрахунки в господарському обороті України

89. Біохімія трансгенної картоплі в умовах України

90. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

91. Закон україни про міліцію

92. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

93. Грошова система України

94. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

95. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

96. Хімічна промисловість України

Коробка подарочная "Апрельский Париж".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
326 руб
Раздел: Коробки
Табурет-подставка детский с ручкой.
На прочный табурет малыш сможет не только сесть, но и встать. Табурет удобно использовать как подставку, легко переносить за ручку.
390 руб
Раздел: Стульчики
Набор цветных карандашей "Noris Club", акварельные, 24 цвета, с кистью.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
573 руб
Раздел: Акварельные

97. Чорна i кольорова металургія України

98. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

99. Законодавство України про військову службу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.