Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика формування навичок зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи розвитку відчуття форми 1.1 Сутність форми зображуваного предмета 1.2 Особливості передачі форми та пропорцій предмета у процесі графічної діяльності РОЗДІЛ 2. Дослідницько-експериментальна робота 2.1 Організація і зміст експериментального дослідження 2.2 Аналіз результатів експериментального дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Важливе значення у формуванні всебічно розвиненої людини, здатної до активної участі в усіх сферах людської діяльності, має образотворче мистецтво – один із навчальних предметів початкової школи, що сприяє моральному та естетичному вихованню учнів. Розбудова системи освіти в Україні передбачає відтворення творчого потенціалу народу, підвищення соціальної ролі особистості. З огляду на це перед школою постало завдання забезпечити якість освіти учнів, зокрема, засвоєння обов'язкових результатів навчання, навчити самостійно здобувати знання і творчо їх застосовувати у розв'язанні практично-творчих завдань. Тому, як слушно зазначається у Національній доктрині розвитку освіти, актуальною є проблема інтенсивного навчання й розвитку учнів, формуванню в них творчої активності, уміння самостійно оволодівати знаннями. Сучасна загальноосвітня школа покликана забезпечити становлення творчої особистості школяра шляхом виявлення і цілеспрямованого розвитку здібностей, формування умінь і бажання вчитися. Практична реалізація цих завдань корегує освітню мету: виховання особистості дитини на основі формування навичок навчальної, у т. ч. образотворчої діяльності. З огляду на це урахування вікових можливостей та індивідуальних особливостей учнів стає головним компонентом практичної реалізації навчальних дисциплін. Освітньо-творчий потенціал мистецтва міститься у самій його суті. З-поміж інших видів мистецтва образотворче мистецтво є унікальним у вирішенні завдань як художнього, так і особистісно-практичного розвитку, духовного становлення підростаючого покоління. Це зумовлено не тільки природою образотворчого мистецтва, а й тим, що образотворча діяльність стає однією з найдоступніших і захоплюючих форм творчості. Зазначена проблема диктує такий розподіл акцентів завдань у викладанні образотворчого мистецтва, серед яких образотворчі та художньо-розвивальні були б провідними відносно когнітивних, навчальних . Адже саме вирішення художньо-розвивальних завдань насамперед формує рівень художньо-творчої свідомості особистості, що й визначає ступінь її загального розвитку. Тому мету образотворчого мистецтва можна визначити як формування потреб і здібностей до образотворчої діяльності у процесі художнього осмислення світу. У школі навчання образотворчої грамоти ґрунтується на вивченні реальної дійсності. Завдяки цьому учні опановують метод реалістичного зображення . В образотворчому мистецтві важливе значення мають закономірності лінійної та повітряної перспектив, теорії тіней, кольорознавства, пластичної анатомії, композиції. Тільки на основі відповідних теоретичних знань можна на бути практичних умінь і павичок з образотворчого мистецтва. З давніх часів художники і теоретики мистецтва вважали, гир в процесі навчання образотворчому мистецтву треба постійно спиратися на науку.

Видатний російський художник-педагог П. Чистяков писав, що малювання – така ж сувора і точна наука, як математика, що в ній є свої непорушні закони, стрункі та прекрасні, які треба вивчати . Учитель образотворчого мистецтва повинен досконало володіти основами образотворчої грамоти, знати методику образотворчого мистецтва, адже діти дуже чутливі до яскравих кольорів, цікавих форм навколишніх предметів. Учителю слід постійно вдосконалювати методику викладання образотворчого мистецтва, вивчати передовий досвід кращих учителів, цікавитись відповідною літературою, дбати про належне обладнання уроків і високий науково-методичний рівень класних занять та позакласної роботи. У навчанні дітей образотворчої грамоти велике значення має вміння вчителя методично правильно провести словесне пояснення послідовності виконання завдання. Крім того, слід супроводжувати це пояснення зарисовками на класній дошці чи аркуші паперу. Учитель повинен практично допомагати учням у малюванні олівцем, фарбами та іншими матеріалами. В основу всіх практичних завдань з малюнка слід покласти форму, бо малюнок – це «побудова графічними засобами форми на площині за законами зорового сприйняття» . Уявлення про форму в дитини слід формувати у дошкільному та молодшому шкільному віці, коли вона, сприймаючи об'єктивну дійсність, ознайомлюється з формою предметів. Заняття ж мистецтвом у початковій школі дають змогу удосконалювати навички усвідомлення сутності форми та її передачі у практичній образотворчій діяльності. Відтак необхідність удосконалення процесу формування у дітей навичок передачі форми зображуваних предметів на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах зумовило актуальність проблеми й вибір теми дипломного дослідження. Об’єкт дослідження – відчуття форми зображуваного предмета. Предмет дослідження – розвиток відчуття форми у процесі образотворчої діяльності учнів початкових класів. Мета дослідження – обґрунтувати особливості методики формування навичок передачі форми зображуваних предметів на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі. Гіпотеза дослідження: якщо в процесі навчання образотворчому мистецтву використовувати методично обґрунтовані способи формування передачі форми зображуваних предметів, то показники сформованості навичок образотворчої діяльності в учнів початкових класів підвищаться. Відповідно до поставленої мети та гіпотези визначені завдання дослідження: Розкрити сутність та етапи вивчення форми зображуваного предмета. Показати етапи зображення форми у процесі графічної діяльності молодших школярів. Обґрунтувати методичні особливості зображення форми плоских та об’ємних предметів. Визначити вплив експериментальної методики на результативність процесу передачі форми плоских та об’ємних предметів у молодших школярів. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано адекватні авторському задуму методи дослідження. Теоретичні методи дослідження: аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у педагогічній та методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду.

Емпіричні методи дослідження: педагогічні спостереження, бесіди, педагогічний експеримент, аналіз результатів експерименту. Практична значущість дослідження полягає у розкритті системи роботи вчителя щодо оптимізації процесу формування навичок передачі форми зображуваних предметів на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Обсяг роботи – 65 сторінок. РОЗДІЛ І. Теоретичні основи розвитку відчуття форми 1.1 Сутність форми зображуваного предмета К.Д. Ушинський говорив: «Всі діти майже без винятку — пристрасні малювальники, і школа повинна задовольняти цю законну і корисну пристрасть» . Основи малювання закладаються в школі. Закінчивши школу, учні вступають до технікумів, вузів, йдуть працювати на заводи і проводять практичну роботу, яка часто вимагає вміння зробити начерк, ескіз. Отже, на вчителів, що викладають малювання, лягає велика відповідальність за навчання дітей цього предмета. Щоб успішно навчати, вчитель повинен ясно уявляти завдання і чітко ставити перед собою запитання: для чого, з якою метою проводиться урок або ряд уроків, об'єднаних однією темою; що пророблятиметься на уроці, яких знань і навичок повинні набути учні. Формою (з лат. – зовнішність, устрій) називають зовнішній вигляд, обрис предмета. Зором вона сприймається як щось ціле; при зображенні форма перебуває в тісній взаємодії з величиною і положенням у просторі . Відповідно до програми з образотворчого мистецтва , у плані форми діти повинні мати сформовані навички образотворчої діяльності у таких сферах, як відображення основних геометричних форм та видів і типів ліній, складових частин в будові людини, птахів, тварин, будівлі, взаємозв’язку основної форми та частин, виражальних можливостей лінії та силуетної форми, симетрії як засобу гармонізації форми. Також діти повинні вміти проводити лінії різного виду графічними інструментами, пензлем; від руки малювати округлі форми силуетом та лінією (фарбами – пензлем та пальцем, а також графічними інструментами та матеріалами); спостерігати, порівнювати і підставляти нескладні форми та їх частини за характером та розмірами; передавати основний, узагальнений характер форми силуетом або лінією у зображенні на площині, чи в об’ємі у ліпленні; на елементарному рівні створювати певний за характером образ засобами лінії. У плані композиційної образотворчої діяльності діти повинні вміти повністю заповнювати площину аркуша за допомогою великого зображення (крупним планом) та рівномірного розташування зображуваних елементів, мати елементарне уявлення про узгодження форми і декору, а також свідомо вибирати положення аркуша паперу залежно від форми об’єкту зображення . З розвитком дитини збагачується її досвід, удосконалюється сприймання предметів, їхньої форми. В учнів початкових класів за умов навчальної і трудової діяльності накопичуються глибші знання про форму плоских і об'ємних предметів, про їхнє, положення в просторі. Вивчення форми в процесі графічної діяльності на заняттях з образотворчого мистецтва має два етапи: 1) зображення умовно-плоских предметів у фронтальному положенні з передачею лише двох вимірів; 2) малювання умовно плоских і об'ємних предметів у перспективі, тривимірному зображенні предметів на двовимірній площині .

Одеськ гайдамаки контролювали у той час бльшу частину Херсонсько губерн, забезпечуючи там лад  спокй. Так, 2-й Гайдамацький курнь контролював Вознесенськ  Тирасполь; 1-й та 3-й курен регулярно направляли пдроздли до Миколава  Херсона. Щоб створити укранськ вйськов формування в цих мстах, з 3-го Гайдамацького куреня було навть видлено вдповдн кадри, як розташовувалися мж Миколавом та Херсоном у мст Олешки[111]. У планах командування Одесько вйськово округи  ОУВР було створити 10 гайдамацьких куренв у рзних мстах округи, найбльш небезпечних з точки зору поширення анарх. Втм заплановане не знаходило пдтримки з боку Кива, який не погоджувався з методикою формування куренв  особливо призначення, а не виборност командного складу, наявнсть жорстко дисциплни, вдсутнсть домнуючого впливу солдатських комтетв[112]. Паралельно з накопиченням авторитету з боку ОУВР не припинялась агтацйна робота, що часом приводила до стихйного утворення укранзованих частин в Одес[113]

1. Формування здорового способу життя молодших школярів

2. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

3. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

4. Фізкультура і основи здорового способу життя студента

5. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

6. Формування мовленнєвої комунікації молодших школярів на уроках розвитку зв’язного мовлення
7. Формування соціокультурного досвіду молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
8. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

9. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту

10. Організація позакласної роботи в загальноосвітній школі

11. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

12. Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі

13. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

14. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів

15. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

16. Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору

Домкрат гидравлический, бутылочный, 5 т, высота подъема 180-340 мм.
В линейке представлены модели грузоподъемностью от 2 до 20 тонн. Они предназначены для подъема различных грузов при проведении ремонтных и
977 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Органайзер для зубных щеток "EasyStore", бело-голубой (большой).
Этот универсальный органайзер для большой семьи был создан с учётом всех особенностей хранения средств для поддержания гигиены полости
1450 руб
Раздел: Подставки, футляры для зубных щеток
Качели детские деревянные "Гномик".
Качели можно использовать как на улице, так и в помещении. Нейлоновые веревки крепятся с помощью удобных колец и с легкостью выдерживают
469 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

18. Шляхи формування навичок каліграфічного письма

19. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

20. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

21. Загальні підходи та методи роботи з якістю

22. Форми та методи державної підтримки експортерів
23. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів
24. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

25. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини

26. Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

27. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

28. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

29. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

30. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

31. Формування геометричних понять у молодших школярів

32. Формування екологічної культури молодших школярів

Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули
Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие

33. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

34. Формування правильної дикції у молодших школярів

35. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

36. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

37. Шляхи формування потреби у молодших школярів до регулярних занять фізичними вправами

38. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів
39. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності
40. Формы и способы рекламы в контексте задач национальных парков

41. Здоровий спосіб життя

42. Изготовление печатных форм - Фотомеханический способ

43. О способах обучения младших подростков математике в форме квази-исследовательской деятельности

44. Віруси – неклітинні форми життя

45. Життєві форми організмів

46. Правовые способы и формы защиты нарушенных прав и законных интересов предпринимтелей

47. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

48. Способы и формы создания предприятий иностранных инвестиций на примере Украины

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

49. Використання елементів стилізації форм рослинного і тваринного світу у розвитку навичок декоративно-орнаментального малювання учнів початкових класів

50. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

51. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

52. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі

53. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

54. Формування в учнів обчислювальних навичок з табличного і позатабличного множення і ділення
55. Зміст і форми роботи соціального педагога з різними типами сімей
56. Способы литья в специальные формы

57. формы и способы разрешения конфликтной ситуаци

58. Громадські роботи як форми співпраці служби зайнятості з роботодавцями

59. Форми і методи соціальної роботи

60. Солнечные пятна, динамика и механизм их образования, способы их учета в экологии и астрофизике

61. Форма, размеры и движения Земли и их геофизические следствия. Гравитационное поле Земли

62. Гибридные формы промысловых рыб

63. Патологические формы простейших и их биология

64. Пути и способы повышения устойчивости работы РЭА

Карандаши цветные "Kores", 50 цветов.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
954 руб
Раздел: Более 24 цветов
Музыкальная карусель на кроватку "Наш тёплый дом. Саванна" с проектором (цвет: розовый).
Изготовлено из высококачественного пластика. 2 уровня громкости. Режимы с вращением и без. Звуки природы, спокойные колыбельные мелодии
1719 руб
Раздел: Мобили
Подушка "Нордтекс. Зебры", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

65. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

66. Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики в чрезвычайных ситуациях

67. Глобальные проблемы здоровья человечества

68. Геологическаа форма движения материи

69. Государственное регулирование экономики: формы и методы

70. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития
71. Разгосударствление и приватизация: пути и формы. Опыт России и зарубежных стран
72. Формы пользования и владения землей в России. Плата за землю

73. Формы государственного регулирования экономики

74. Понятие опровержения и способы опровержения

75. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

76. Вещно-правовые способы защиты права собственности

77. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

78. Залог - как способ обеспечения исполнения обязательств

79. Собственность и многообразие ее форм

80. Юридические формы защиты прав потребителей

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

81. Сравнение договоров подряда и купли - продажи, форма расчета-инкассо, типы ведения бизнеса

82. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

83. Ипотечное жилищное кредитование как способ улучшения жилищных условий

84. Форма государства

85. Принципы и формы налогообложения на Украине

86. Выборы как форма непосредственной демократии
87. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)
88. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

89. Формы государственного управления и устройства

90. Местное самоуправление как форма местной публичной власти

91. Способы формирования муниципальной собственности: правовое регулирование и сравнительный анализ

92. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

93. Понятие договора. Виды и формы договоров

94. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей

95. Финансовые возможности новых форм страхового бизнеса за рубежом

96. Пробелы в праве и способы их устранения

Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

97. Источники (формы) права

98. Нетипичные формы правления

99. Реализация норм права: понятие и формы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.