Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ 1.1. Сутність та класифікація депозитних операцій. 1.2. Принципи організації депозитних операцій банку з фізичними особами. 1.3. Нормативно-правове регулювання депозитних операцій з фізичними особами РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ В ВАТ «ОЩАДБАНК» 2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Ощадбанк» 2.2. Аналіз депозитного портфелю «Ощадбанк» 2.3. Особливості організації депозитних операцій по Ощадбанку СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ69 ВСТУП В рамках здійснення банківської діяльності банки мають право залучати кошти фізичних та юридичних осіб у вклади з метою їх розміщення від власного імені, на власних умовах та на власний ризик. Актуальність даної теми зумовлена ростом обсягу депозитних вкладів фізичних осіб як в структурі депозитних вкладів, так і в абсолютній величині. Мета дипломної роботи — дослідження механізму здійснення депозитних операцій банку з фізичними особами. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду завдань: розглянути поняття «депозитна операція» та класифікацію депозитних операцій; проаналізувати принципи організації депозитних операцій банку з фізичними особами; розглянути загальну характеристику діяльності банку; проаналізувати склад та структуру депозитного портфеля банку. Об’єктом дослідження є депозитні операції банку з фізичними особами. Предметом дослідження є організаційні аспекти здійснення депозитних операцій банку з фізичними особами. Дане дослідження проводилось із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану проведення банківських депозитних операцій з фізичними особами. В процесі дослідження організації депозитних операцій з фізичними особами були використані поєднання абстрактного й конкретного, індукція, дедукція, аналіз і синтез, групування й порівняння, конкретизація. Для обробки даних, наведених у дослідженні застосовувались: огляд, документальна перевірка, групування, структурний аналіз, узагальнення, підрахунок. Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, організації та методики здійснення депозитних операцій з фізичними особами, законодавчі акти, періодичні видання. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ 1.1. Сутність та класифікація депозитних операцій Сутність депозитної операції полягає в акумуляції банком як фінансовим посередником на ринку фінансових ресурсів тимчасово вільних грошових коштів на визначений термін та за визначену плату та розміщення даних фінансових ресурсів від свого імені, на власний розсуд та ризик. Згідно ст. 47 Закону України «Про банки и банківську діяльність» банки мають право здійснювати наступні операції: На підставі банківської ліцензії банки мають право здійснювати такі банківські операції: 1) приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; 2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них; 3) розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик .

Таким чином, операція банку – це дія банківської установи, спрямована на забезпечення її функціонування, з одного боку, як суб'єкта підприємницької діяльності, з іншого – як фінансового посередника, який здійснює притаманні йому функції. Можна виділити поняття «банківська операція» — це комплекс взаємопов'язаних дій, що здійснюються банком, якому чинним законодавством надається виключне право на її здійснення. Відповідно до Постанови Національного банку України «Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами» № 516 від 03.12.2003 р. під вкладною (депозитною) операцією розуміють операцію банку із залучення грошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними (депозитними) сертифікатами . Депозитні банківські операції належать до пасивних операцій банківської установи, тобто це операції, за допомогою яких банки формують свої грошові ресурси для проведення кредитних, інвестиційних та інших активних операцій. Метою здійснення депозитних операцій є: залучення коштів для подальшого їх розміщення в активні операції; залучення коштів для поповнення ліквідності з метою розрахунків за зобов'язаннями. Об'єктами депозитних операцій є кошти, що передані комерційному банку на умовах, визначених двохсторонньою угодою. Об'єкти депозитних операцій — це депозити, тобто суми грошових коштів, які суб'єкти депозитних операцій вносять на визначений час та які залишаються на рахунках у банках черг і діючий порядок здійснення банківських операцій. Суб'єктами депозитних операцій є комерційні банки, що виступають як позичальники, і власники коштів, які виступають кредиторами банківської установи. Суб’єктом депозитної операції з фізичними особами є вкладник, тобто фізична особа, яка здійснила розміщення готівкових (безготівкових) грошових коштів або банківських металів на рахунок у банку чи придбала ощадний (депозитний) сертифікат банку на договірних умовах. Власник депозиту є депонентом. До суб'єктів депозитних операцій можна віднести державні підприємства та організації, державні установи, кооперативи, акціонерні товариства, змішані підприємства за участю іноземного капіталу, партійні та громадські організації і фонди, фінансові та страхові компанії, інвестиційні та трастові компанії і фонди, окремі фізичні особи та їх об'єднання, банки та інші кредитні установи . Операції банків з банківськими металами здійснюються або з фізичною поставкою банківських металів, або без фізичної поставки банківських металів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення операцій з банківськими металами . Розміщення грошових коштів у депозити для фізичних та юридичних осіб дає можливість: одержання стабільного доходу в національній та іноземній валюті від визначений відсоток і на фіксований термін; встановлення оптимальних термінів виплати відсотків за внесок (щомісяця, щокварталу або після закінчення терміну дії депозитного договору); збільшення суми внеску протягом терміну дії депозитного договору; одержання гарантії своєчасного повернення коштів; використання депозитних протягом терміну дії в якості забезпечення, при необхідності одержання кредиту.

Для банківських установ депозитні операції є вигідними, оскільки надають банкам фінансові ресурси для здійснення своєї діяльності, підтримання поточної ліквідності банківських установ, тощо. Необхідно зауважити, що депозитні операції відіграють одну з провідних ролей в діяльності банку: вони є головним джерелом залучення ресурсів для проведення активних операцій, від їх характеру залежать напрямки кредитування і прибутковість банку; правильна організація депозитних операцій забезпечує достатню ліквідність банків; депозитні операції сприяють прискоренню безготівкових розрахунків. залучені кошти зазвичай дешевше міжбанківських кредитів. Водночас депозитні операції мають певні вади. По-перше, депозитне залучення коштів пов'язане зі значними маркетинговими зусиллями, грошовими та матеріальними витратами банків. По-друге, одну частину залучених коштів банки повинні зберігати в Національному банку України, а за іншу здійснювати платежі до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. По-третє, депозитне залучення коштів залежить в основному від ініціативи потенційних вкладників, а не від банку, якому часто буває важко, а то й неможливо здійснити оперативне залучення коштів у вклади . Слід враховувати те, що обсяги тимчасово вільних грошових коштів у межах окремо взятого регіону та країни в цілому на визначений момент часу обмежені. Депозитні операції банків полягають у залученні коштів у вклади та розміщення ощадних (депозитних) сертифікатів. Депозити утворюються за рахунок коштів у готівковій або в безготівковій формі, у гривнях або в іноземній валюті, що розміщені юридичними особами чи громадянами (клієнтами) на їх рахунках у банку на договірних засадах на певний строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства та умов договору. Договір банківського вкладу (депозиту) укладається в письмовій формі (ст. 340 Господарського кодексу України) . У світовій банківській практиці всі залучені ресурси за способом їх акумуляції групують таким чином: депозити; недепозитні залучені кошти. Операції, пов'язані із залученням коштів для вкладів, називаються депозитними. Депозитним може бути будь-який відкритий клієнту банку рахунок, на якому зберігаються його грошові кошти. Ресурсна база сучасного банку характеризується широкою різноманіт­ністю видів депозитів. На нашу думку основні з них такі: залежно від терміну та порядку вилучення депозити поділяють на депозити до запитання, термінові, спеціальні; за ступенем подорожчання депозити поділяють на безкоштовні (кошти на поточних рахунках клієнтів) і платні (кошти на депозитних рахунках); з точки зору призначення можна виділити три види депозитів: до запитання, термінові, ощадні . Активні депозити — це розміщення банківських коштів на рахунках в інших банках, пасивні — це залучення банками коштів від своїх клієнтів. Депозити заведено поділяти на такі: до запитання; строкові на визначений термін; ощадні внески населення; ощадні (депозитні) сертифікати. Депозити до запитання – це зобов'язання, які не мають конкретного строку. Вклади до запитання можуть бути вилучені в будь-який час на першу вимогу вкладника.

Стаття 254 Кошти загальнообов'язкового державного соцального страхування Основними джерелами коштв загальнообов'язкового державного соцального страхування  внески власникв пдпримств, установ, органзацй або уповноважених ними органв чи фзично особи, працвникв. Бюджетн та нш джерела коштв, необхдн для здйснення загальнообов'язкового державного соцального страхування, передбачаються вдповдними законами з окремих видв загальнообов'язкового державного соцального страхування. Стаття 255 Види матерального забезпечення та соцальних послуг за загальнообов'язковим державним соцальним страхуванням Види матерального забезпечення та соцальних послуг за загальнообов'язковим державним соцальним страхуванням працвникам, а в деяких випадках  членам х смей, умови х надання та розмри визначаються законами Украни з окремих видв загальнообов'язкового державного соцального страхування, ншими нормативно-правовими актами, як мстять норми щодо загальнообов'язкового державного соцального страхування

1. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

2. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

3. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

4. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

5. Організація касових операцій у банківських установах

6. Організація документування господарських операцій
7. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"
8. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

9. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

10. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

11. Організація роботи користувача з АБД

12. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

13. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

14. Вдосконалення організації експортно-імпортної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

15. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

16. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

Багетная рама "Melissa" (цвет - коричневый+золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Настольная игра "Спрячь крота".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
574 руб
Раздел: Игры на ловкость
Магнит "FIFA 2018. Забивака. Удар!".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: полистоун.
365 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Аналіз середовища господарської організації

18. Операційний менеджмент у структурі менеджменту організації

19. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

20. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

21. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

22. Організація позакласної роботи з математики
23. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"
24. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

25. Організація та методика проведення уроку з теми: "Створення і редагування макросів в інтерактивних документах засобами Word"

26. Психолого-педагогічні умови організації уроку з трудового навчання

27. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

28. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

29. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

30. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

31. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

32. Организация оформления и учет депозитных операций физических лиц в кредитных организациях

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Організація приймання товару в аптеці

34. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

35. Організація праці

36. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

37. Контроль налоговых органов за банковскими операциями налогоплательщиков.

38. Організаційна система управління природокористуванням України
39. Організація оплати праці на підприємстві
40. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

41. Організація обліку грошових коштів

42. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

43. Рельєф та ландшафтна організація

44. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

45. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

46. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

47. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

48. Організація кредитної роботи в комерційному банку

Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы

49. Організація та планування кредитування

50. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

51. Банківські операції з пластиковими картками

52. Депозитні операції банків на фінансовому ринку України (за матеріалами АТЗТ "АК ПРОМІНВЕСТБАНК")

53. Депозитные операции, их виды. Депозитная политика в кредитной организации (банке)

54. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
55. Організація охорони праці на виробництві
56. Організація робочого місця бухгалтера

57. Рівні організації організму людини

58. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

59. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

60. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

61. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

62. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

63. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

64. Внутрішній аудит організації

Фоторамка "Poster black" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
460 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Демонстрационные шахматы, магнитные.
Об этих шахматах говорит само их название. Они предназначены для шахматных школ, кружков или секций. Основное преимущество
2295 руб
Раздел: Шахматы
Фоторамка "Asti" (30х40 см).
Рамка для фото формата 30х40 см. Материал: дерево. Материалы, использованные в изготовлении рамок, обеспечивают высокое качество хранения
431 руб
Раздел: Размер 30x40

65. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

66. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

67. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

68. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

69. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

70. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
71. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
72. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

73. Організація і методика аудиту

74. Організація і методика аудиту доходів підприємства

75. Організація облікового процесу на підприємстві

76. Організація обліку

77. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

78. Організація обліку власного капіталу підприємства України

79. Організація обліку запасів на підприємствах

80. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви
Планшет для акварели "Белая роза", 20 листов, А3.
Специальная бумага предназначена для рисования акварелью. Не деформируется при намачивании. Формат: А3. Количество листов: 20. Внутренний
318 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые

81. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

82. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

83. Організація праці бухгалтера

84. Організація складського обліку запасів в установах

85. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

86. Організація управлінського обліку
87. Основи організації бухгалтерського обліку
88. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

89. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

90. Становлення професійних бухгалтерських організацій

91. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

92. Аудит в організації

93. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

94. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

95. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

96. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Развивающая игра "Чудо - молоток".
Игра развивает творческий потенциал ребенка, способствует тренировке мелкой моторики, внимания, памяти. Играть в нее можно как одному,
1053 руб
Раздел: Прочие
Игра-головоломка "Орбо" (Orbo).
Головоломка Орбо – это абстрактная головоломка в виде белого шара с разноцветными шариками внутри. Она понравится как детям, так и
616 руб
Раздел: Головоломки
Пробковая доска с деревянной рамкой SP, 60х40 см.
Пробковые доски, тип SP применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
722 руб
Раздел: Прочее

97. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

98. Організація роботи Верховної Ради України

99. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.