Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ХАРКОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КОВАЛЬЧИШИНА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА УДК 159.947.5.343 ЗМІНИ У МОТИВАЦІЙНІЙ СФЕРІ ОСОБИСТОСТІ СЛІДЧИХ НА РАННІХ СТАДІЯХ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ Спеціальність 19. 00.06 – юридична психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук ХАРКІВ-2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх справ, кафедра прикладної психології. Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Попова Галина Вікторівна, Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри прикладної психології. Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор, Медведєв Володимир Степанович, Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Київського національного університету внутрішніх справ, професор кафедри практичної психології. кандидат психологічних наук, Афанасьєва Наталя Євгенівна, Університет цивільного захисту України доцент кафедри загальної психології. Захист відбудеться 28.03.2008 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.700.04 в Харківському національному університеті внутрішніх справ за адресою: 61080, м. Харків, пр.50-річчя СРСР, 27. З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ за адресою: 61080, м.Харків, пр. 50-річчя СРСР, 27. Автореферат розіслано 25.02.2008 року. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Макаренко П.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. На сучасному етапі реформування системи професійної діяльності органів внутрішніх справ суттєвого значення набуває розвиток професійної мотивації працівників. Сьогодні в органах внутрішніх справ склалися обставини, які не сприяють виникненню у працівників міліції бажання підвищувати свій професійний рівень. Практика підтверджує очевидну демотивованість значної кількості спеціалістів і, як наслідок, зниження стандартів та базових показників їх професійного зростання. Зниження якісного рівня персоналу, незадовільне матеріальне забезпечення працівників не тільки негативно впливають на результати діяльності ОВС, а й на моральну атмосферу у багатьох підрозділах, що призводить до використання службових повноважень в особистих цілях, хабарництва, роботи за сумісництвом у комерційних структурах, корупції. Наявність цих негативних явищ у системі внутрішніх справ зумовлює актуальність питання підвищення рівня мотивації працівників ОВС до служби та результативної праці. Серед юридичних спеціальностей професія слідчого має високий рейтинг та потребує не тільки відповідних здібностей, покликання та освіти, але й достатнього життєвого досвіду, низки професійних навичок і вмінь. Робота слідчих належить до тих видів діяльності, успіх і навіть видатні досягнення в якій більше пов’язані із загальним високим розвитком особистості, ніж з наявністю спеціальних здібностей. Мотивація в діяльності слідчих відіграє важливу роль, адекватний розвиток якої сприяє успішній професійній самореалізації особистості.

Мотиваційній сфері особистості, мотивації і мотивам присвячена велика кількість наукових робіт і монографій як вітчизняних (В.Г. Асєєв, В.К. Вілюнас, Є.П. Ільїн, В.І. Ковальов, О.М. Леонтьєв, М.Ш. Магомед-Емінов, В.С. Мерлін, П.В. Сімонов, Д.Н. Узнадзе, А.А. Файзуллаєв, П.М. Якобсон), так і зарубіжних авторів (Дж. Аткинсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, Х. Хекхаузен тощо). Однак результати аналізу наукових джерел свідчать, що проблема мотивації навчальної діяльності майбутніх фахівців для органів внутрішніх справ, їх подальшої професіоналізації досліджена недостатньо, особливо зміни в мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації. Недостатнє теоретичне та практичне вивчення цієї проблеми та її гостра актуальність, обумовило вибір теми дисертаційного дослідження. Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційне дослідження проводилося у рамках наукової програми кафедри прикладної психології Харківського національного університету внутрішніх справ та виконано згідно з “Комплексною програмою профілактики правопорушень на 2007-2009 роки”, затвердженою Постановою кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року №1767 та “Пріоритетними напрямами наукових та дисертаційних досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність органів внутрішніх справ на період 2004-2009 років” (наказ МВС України від 05.07.2004р. № 755). Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ та узгоджена з відділом моніторингу наукового забезпечення діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ Державного науково-дослідного інституту МВС України (вих. № 41/682 від 30.05.2007) Мета роботи – дослідити динаміку формування та активізації адекватної мотивації слідчих на ранніх стадіях професіоналізації. Завдання дослідження: виявити особливості мотиваційно-ціннісної структури та проаналізувати вираженість різних типів мотиваційних комплексів у службовій діяльності слідчих на ранніх стадіях професіоналізації; визначити особливості кар’єрних орієнтацій випробуваних та дослідити рівень задоволеності працею молодими працівниками-слідчими; проаналізувати ставлення до себе як фахівця та професійно важливих понять у слідчих на різних стадіях професіоналізації; дослідити типи самоідентифікації з професіоналом у курсантів слідчо-криміналістичного факультету та слідчих зі стажем трудової діяльності до 3-х років; обґрунтувати психолого-педагогічні рекомендації щодо формування адекватної мотиваційної сфери слідчих на ранніх стадіях професійного становлення за допомогою авторської мотиваційної тренінгової програми “Мотор”. Об’єкт дослідження – мотиваційна сфера особистості. Предмет дослідження – динаміка мотиваційної сфери слідчих на ранніх стадіях професіоналізації. Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань як основні методи дослідження використовувалися: теоретичні методи – аналіз основних підходів до вивчення мотиваційної сфери особистості у психології, порівняння, узагальнення, систематизація отриманих даних та їх інтерпретація; методи емпіричного дослідження – метод опитування, метод психологічного тестування К.З

амфір у модифікації А. Реана, морфологічний тест життєвих цінностей (МТЖЦ) І.Г. Сеніна, тест М. Куна і Т. Макпартленда “Хто Я?”, модифікація репертуарного тесту особистісних конструктів (РТОК) Дж. Келлі, колірний тест відношень (КТВ), контент-аналіз; методи математичної статистики – -критерій Стьюдента, ц-критерій кутового перетворення Фішера. Теоретико-методологічними засадами дослідження стали основні підходи до вивчення природи мотивів (А. Маслоу, Ф. Герцберг, В.Г. Асєєв, В.І. Ковальов, Є.П.І льїн, Х. Хекхаузен, Д.М. Узнадзе), їх зв’язку з психічними процесами, емоціями та почуттями, індивідуальними особливостями суб'єктів (К.А. Абульханова-Славська, І.А. Джидар’ян, В.С. Мерлін, Н. Рейнвальд), закономірностей формування мотиваційної сфери осо бистості (Л.І. Божович, В.К. Вілюнас, Г.І. Костюк, А.К. Маркова, С.Л. Рубінштейн, В.Е. Мільман), особливостей формування професійної мотивації в ОВС (В.Г. Андросюк, М.І. Ануфрієв, О.М. Бандурка, С.П. Бочарова, В.Л. Васильєв, М.І. Єнікеєв, О.В. Землянська, Л.І. Казміренко, П.В.Макаренко, В.С. Медведєв, О.М. Столяренко, О.В. Тімченко, Г.В.Тригубенко, С.І. Яковенко), до організаційних принципів групової роботи в умовах тренінгу (А.А. Бодальов, І.В. Вачков, Ю.М. Ємельянов, А.Б. Коваленко, Л.І. Мороз, Л.А. Петровська, Є.В. Сидоренко). Наукова новизна дослідження полягає в такому: вперше: досліджено зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації; виявлено взаємозв’язок мотиваційних комплексів з професійною ідентифікацією, кар’єрними орієнтаціями слідчих у період професійного становлення; розроблено мотиваційну тренінгову програму “Мотор” для формування адекватної мотивації до професійної діяльності у слідчих на ранніх стадіях професіоналізації; набуло подальшого розвитку: підходи до вивчення мотиваційно-ціннісної структури особистості слідчих на ранніх етапах професіоналізації; засоби та методи формування адекватної мотивації професійної діяльності слідчих в період професійного становлення; удосконалено: психологічний інструментарій для вивчення мотиваційної сфери особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації; порядок та процедуру проведення тренінгів для підготовки та перепідготовки персоналу в системі ОВС. Теоретична значимість роботи полягає в розширенні наукового поняття про зміни у мотиваційній сфері особистості на ранніх стадіях професіоналізації. Практичне значення дисертаційного дослідження визначається тим, що науково обґрунтовані знання про зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації дозволяють психологічно грамотно підходити до її формування та вдосконалення. Важливий науково-практичний інтерес представляють обґрунтований у дисертації комплекс психодіагностичних тестів, що забезпечує оцінку мотивації особистості, особливостей кар’єрних орієнтацій, ідентифікації з професією, а також рекомендації щодо використання психологічних методів для формування адекватної професійної мотивації. Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто здійснено теоретичний аналіз наукової літератури за проблемою, яка вивчається.

В этом мрачном воздухе, где мы обитаем, бушевание, гром, молния, град, снег и тому подобное; поэтому мы можем знать во всякое время года, какая будет погода. Итак, небо состоит из двенадцати сфер, которые окружают землю и воду, и все они могут быть названы небесами". И дух также рассказал о том, как одна планета вслед за другою правит, и на сколько градусов каждая планета подымается над другими {32}. 22 Доктор Фауст спрашивает о том, как бог создал мир, и о том, как впервые был создан человек, на что ему дух по своему обычаю дает лживый ответ К опечаленному и сокрушенному доктору Фаусту явился его дух, стал его утешать и спрашивать, что за тоска и печаль его гнетут. Доктор Фауст ничего ему не ответил, так что дух ревностно к нему приступился, желая, чтобы Фауст поведал ему свою заботу, тогда он по возможности ему поможет. Доктор Фауст ответил: "Взял я тебя в слуги, и служба твоя мне дорого обходится, а между тем не могу добиться, чтобы ты поступал по моей воле, как подобает слуге". Дух сказал: "Господин мой Фауст, ты знаешь, что я тебе еще никогда не перечил, но часто, даже когда я не обязан был отвечать на твои вопросы, все же и тогда поступал согласно твоему желанию

1. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

2. Зміни у співвідношені сил найбільш развитих держав на рубежі 19-20 ст

3. Дослідження зміни температури термопари за допомогою чисельних методів на ЕОМ

4. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

5. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

6. Зміни протеїназно-інгібіторного балансу при рості злоякісних пухлин з індукованою резистентністю до цисплатину
7. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами
8. Патологічні зміни в центральній нервовій системі при захворюванні на СНІД

9. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

10. Зміни в церковному житті незалежної України

11. Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей

12. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

13. Зміни у доході на споживання. Поняття дисконтної величини. Обсяг надлишкового попиту

14. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

15. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

16. Конституційні засади виконавчої влади України

Мягкий пол "Ассорти", универсальный, 60x60 см, 1.44 кв.м.
Размер 1 листа: 60x60 см. Площадь4 листов: 1.44 кв.м. Состав: 1 красный лист, 1 желтый лист, 1 зеленый лист, 1 синий лист.
1080 руб
Раздел: Прочие
Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы

17. Механізм дії високого тиску і температури на деякі мікроорганізми та вітаміни

18. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

19. Поняття, встановлення, зміна цільового призначення земель України

20. Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

21. Соціалізм в історії України

22. к вопросу о мотивации персонала в сфере культуры
23. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України
24. Оптимізм як чинник психологічного здоров’я особистості

25. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

26. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

27. Авіаційні традиції України

28. Создание системы мотивации труда в сфере сервиса

29. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

30. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

31. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

32. Атомна енергетика України і РПС

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

33. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

34. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

35. Государственное управление в социально-культурной сфере

36. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

37. Преступность в банковской сфере

38. Преступления в сфере экономической деятельности
39. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
40. Громадянство України

41. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

42. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации

43. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

44. Преступления в таможенной сфере

45. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

46. Дискриминация в сфере трудовых отношений

47. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

48. Імпресіонізм, модернизм, символизм, експрессионизм...

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

49. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

50. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

51. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

52. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

53. Шар и сфера

54. Преступления в сфере компьютерной информации. Криминологическая характеристика личности преступника
55. Ответственность за нарушения в сфере информационного права
56. Преступления в сфере компьютерной информации

57. Преступления в сфере компьютерной информации

58. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

59. Мотивация учебной деятельности

60. Коррекция агрессивного поведения школьников в сфере досуга

61. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

62. Мотивация деятельности

63. Развитие учебной мотивации студента средствами психологической службы

64. Мотивационная сфера современного предпринимателя

Каска с подставкой под банки.
Не дай себе засохнуть! На стадионе или в парке, на дискотеке или вечеринке, в жаркий полдень или среди ночи, если с Вами пивная каска,
524 руб
Раздел: Прочее
Дуга с подвесками "Лето".
Дуга с подвесками "Лето" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения

65. Аффективная сфера детей с разными видами интеллектуальной недостаточности

66. Мотивация учебной деятельности

67. Мотивация профессионального выбора на этапе первичного профконсультирования

68. Мотивация преступного поведения (Контрольная)

69. Понятие общества. Общество и природа. Взаимодействие основных сфер общественной жизни

70. Теория конфликтов. Проекция на сферу управления
71. Инновационная среда социальной сферы
72. Рынок труда и социальная сфера: уровень жизни, распределение доходов, занятость

73. Информационные технологии в социальной сфере

74. Профессиональные заболевания работников сферы информационных технологий

75. Социальная сфера общественной жизни

76. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)

77. Маркетинг в банковской сфере

78. Сущность, сфера деятельности, особенности и виды рекламы

79. Стратегический маркетинг на предприятиях туристской сферы

80. МИРОВОЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: зеленый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

81. Функции менеджмента: планирование, организация мотивация и контроль

82. Методы мотивации подчиненных

83. Технико-экономическое обоснование привлечения дополнительных средств на предприятиях рекреационной сферы

84. Мотивация труда

85. Проектирование основных составляющих процесса управления по функциям планирования, организации, мотивации и контроля для некоммерческого образовательного учреждения "Автошкола — СТМО"

86. Теория мотивации
87. Развитие предпринимательства в сфере управления земельными отношениями в городском секторе экономики
88. Мотивации в менеджменте

89. Создание схемы мотивации и стимулирование персонала на предприятии

90. Социально-психологическая характеристика менеджера в сфере экономики, банковского дела

91. Мотивация труда в мире и в России

92. Сущность и характерные черты менеджмента в социально-культурной сфере. Учет деятельности учреждения культуры.

93. Принципы мотивации

94. Мотивация персонала организации

95. Теории мотивации

96. Применение теории мотивации для повышения эффективности управления персоналом

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

97. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

98. Малый бизнес: характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурной сфере

99. Предприятие в сфере рыночного товарообмена


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.