Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Доказування у кримінальному процесі

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

План: Вступ. 1. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Предмет доказування. Класифікація доказів та їх джерел а) Показання свідків. б) Показання підозрюваного та обвинуваченого. в) Висновок експерта. г) Речові докази. д) Протокол. Висновок. Список використаної літератури. Рецензія Вступ Як об'єктивна істина в цілому, так і окремі факти, обставини справи встановлюються слідчими орга­нами, прокурором і судом лише шляхом кримінально-процесуального доказування (нерідко його називають су­довим, але це, на наш погляд, неточно відображає суть цього поняття), під час якого збираються, перевіряються, оцінюються докази і на їх підставі приймаються й об­ґрунтовуються процесуальні рішення. Цим зумовлюється те, що доказування має найбільшу питому вагу в усій діяльності органів і осіб, які ведуть процес, осіб, яких вони залучають до цієї діяльності, а також те, що нор­мативне регулювання й теоретичне дослідження проблем доказування посідає чільне місце в кримінально-процесуальному праві, найважливішою складовою якого є дока­зове право, і в науці кримінального процесу, де провідну роль відіграє теорія доказів (її ще називають ученням про докази). У кінцевому підсумку в кримінальному процесі як науці, навчальній дисципліні, галузі права і прак­тичній діяльності все зводиться до доказування і доказів, бо вони є основним змістом кримінального процесу. За своєю гносеологічною суттю кримінально-процесу­альне доказування являє собою різновид людського піз­нання дійсності Воно не є науковим у тому розумінні, що не ставить собі за мету пізнання закономірностей розвитку природи й суспільства, але в плані встановлення окремих фактів, явищ дійсності воно має багато спільного з науковим пізнанням, насамперед історичним. У кримінально-процесуальному доказуванні як пізнавальній ді­яльності застосовуються (звичайно, з урахуванням його специфіки) всі закони й категорії діалектичної і формаль­ної логіки. Ця специфіка зумовлена передусім об'єктом, завданням і засобами пізнання, колом його суб'єктів, процесуальними строками і процесуальною формою. Розглядаючи зміст кримінально-процесуального дока­зування, можна виокремити два його види, або аспекти: і доказування як дослідження фактичних обставин справи, що полягає в діяльності відповідних органів і осіб по збиранню, перевірці та оцінці доказів і доказування як логічне й процесуальне обгрунтування певної тези, твердження, висновків, рішення в справі. Це важливо, зокрема, для законодавчого регулювання й теоретичного дослідження питання про обов'язок доказування. Доказування являє собою сплав практичних дій і мис­лення, фізичної і розумової діяльності суб'єктів кримі­нального процесу. Його елементами є збирання (форму­вання), перевірка та оцінка доказів і їх джерел. На прак­тиці ці елементи злиті воєдино, тісно й нерозривно пере­плітаються один з одним. Виділяються ж вони з єдиного процесу доказування в наукових, навчальних, нормотворчих і практичних цілях. Нерідко в юридичній літературі як самостійний еле­мент процесу доказування виділяють закріплення доказів. Гадаємо, що правильніше буде включати процесуальне закріплення доказів до їх збирання, бо готових доказів насправді немає, а є лише матеріальні або ідеальні сліди якоїсь події як можлива доказова інформація, і щоб вони стали доказами в справі, треба обов'язково не тільки вчинити передбачені законом процесуальні дії, а й закрі­пити, зафіксувати їх у відповідній процесуальній формі Саме через це збирання доказів як елемент кримінально-процесуального доказування було б, можливо, точніше називати формуванням доказів та їх процесуальних дже­рел, яке включає провадження й процесуальне оформ­лення слідчих (судових) та інших процесуальних дій слід­чих органів дізнання, прокурора й суду з виявлення, одержання й фіксації доказової інформації.

Висловлені також міркування, що побудова слідчих версій та обгрунтування висновків у справі є самостійними елементами процесу доказування. На наш погляд, побудову (висунення) слідчих (як і судових) версій не можна вважати елементом кримінально-процесуального доказування. Версія (в логіці вона називається гіпотезою) як форма мислення, розвитку людських знань не є про­цесуальною категорією і не регулюється нормами права. Тим часом кримінально-процесуальне доказування, — це діяльність правова, врегульована нормами КПК. Що ж стосується обгрунтування висновків у справі, то його більш правильно розглядати як складову частину оцінки ; доказів і одночасно — доказування як логічного обґрунтування певної тези. 1. Поняття кримінально-процесуального доказування та його значення. Предмет доказування. Одним із найважливіших завдань сучасної Української держави і суспільства в цілому є забезпечення суворого додержання законності, викорінення будь-яких порушень громадського порядку, ліквідація злочинності, усунення причин та умов, що породжують та сприяють її розвитку. Уряд Української держави на даний час намітив і здійснює комплекс заходів з виконання вищезазначених завдань. Нині особливу увагу приділено вдосконаленню діяльності органів прокуратури, внутрішніх справ, юстиції, судів, що покликані стояти на сторожі законності, захисту прав гро­мадян України, інтересів суспільства. Розслідування злочинів, розгляд і вирішення криміналь­них справ у суді — це сфера кримінально-процесуальної діяльності зазначених органів. Процес доказування — це формування, перевірка та оцінка доказів і їх процесуаль­них джерел, обгрунтування висновків з метою встанов­лення об'єктивної істини і прийняття на її основі правильного, законного, обґрунтованого і справедливого рішення. У кримінально-процесуальній науці немає однознач­ного визначення поняття предмета доказування. Наприк­лад, Р. Г. Домбровський під доказуванням розуміє вик ладення думок у процесі спілкування одного індивіда з іншим. На його думку, пізнання передує доказуванню, бо, перш ніж викладати знання, індивід повинен їх здо­бути; різниця в судовому дослідженні пізнання і доказу­вання має велике практичне і теоретичне значення, оскільки тут проходить межа між двома видами діяль­ності — криміналістичною і процесуальною; сутність кри­міналістичної діяльності становить пізнання, а криміналь­но-процесуальної — доказування1. З таким розумінням сутності кримінально-процесуального доказування пого­дитися складно, оскільки змістовна сторона його зникає і залишається тільки процесуальна форма. Тому кримі­налістична діяльність, що неврегульована нормами пра­ва, визнається засобом пізнання у судовому дослідженні. Інші автори розглядають зміст кримінально-процесуаль­ного доказування ширше, виділяючи два його види: до­казування як дослідження фактичних обставин і доказу­вання як логічне і процесуальне доведення визначеної тези, ствердження висновків по справі. При цьому, за­значає В. М. Савицький, доказування тези завжди звер­нено до зовнішнього адресата. Доказування, отже, є лише частиною загального розуміння у кримінальному процесі.

Така позиція, на наш погляд, є цілком вірною, однак її не завжди враховують при розробці визначень поняття доказування у кримінальному процесі, як у моно­графічній, так і в навчальній літературі. Кримінально-процесуальне доказування як досліджен­ня — це поєднання практичних дій і мислення учасників кримінально-процесуальної діяльності. Його елементами є збирання, перевірка та оцінка доказів і їх джерел. На практиці ці елементи взаємопов'язані, тісно та нерозрив­но переплітаються. їх виділяють з єдиного процесу доказування в наукових, педагогічних, нормотворчих та прак­тичних цілях. Деякі процесуалісти як самостійний елемент процесу доказування виділяють процесуальне закріплення доказів. Правильно зазначає С. А. Шейфер, що доказування мож­на вважати отриманим лище після фіксації здобутої інфор­мації в передбаченій кримінально-процесуальним законом формі. Ф. М. Фаткуллін відносить до елементів доказування також побудову та динамічний розвиток слідчих версій. На наш погляд, побудову слідчих версій не можна розглядати як елемент доказування. Версія — це форма мислення, що є не процесуальною, а криміналістичною категорією, яка не врегульована нормами права. С. В. Курильов вважає, що оцінка доказів як розумова і діяльність — це самостійна процесуальна категорія, Що ' перебуває за межами понять судового доказування і не є і його складовою частиною. Під доказуванням він розуміє лише процесуальні дії слідчих і судових органів зі зби­рання та закріплення доказів4. Але без розумової діяльності, без оцінки зібраних доказів кримінально-процесуальне доказування неможливе. Отже, можна зробити висновок, що в кримінальному судочинстві як елементи процесу доказування слід роз­глядати збирання, перевірку та оцінку як доказів, так і їх джерел. Щодо другого виду доказування в кримінальному про­цесі, то його найважливішими елементами є формулювання визначеної тези та наведення аргументів для його обґрунтування. Отже, доказування в кримінальному процесі полягає у збиранні доказів, їх закріпленні, перевірці, відповідній оцінці та отриманні обґрунтованих висновків по цій справі. Доказування в кримінальному судочинстві як різновид процесу пізнання є діяльністю розумовою, що протікає відповідно до законів логіки, у визначених логічних фор­мах. Але, разом з цим, це є і практична діяльність, що суворо регламентована процесуальним законом. Розглянемо докладніше елементи доказування. Збирання доказів полягає у їх виявленні особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором і судом, а та­кож у поданні доказів учасниками процесу, підприємства­ми, установами, організаціями і громадянами (ч. 1 ст. 66 КПК). Збирання доказів провадиться, головним чином, на стадії досудового слідства, однак суд з власної ініціативи або за клопотанням учасників процесу може доповнити матеріали досудового слідства. Закріплення доказів, виявлених особою, яка прова­дить дізнання, слідчим, прокурором та судом проводить­ся лише тими способами і в тих формах, що встановлені КПК. Правильне закріплення доказів і суворе додержан­ня норм, встановлених КПК, забезпечують як зберіган­ня доказів, так і можливість їх перевірки і відповідної оцінки.

Метьюс жодним словом не пояснив Чесмену, що той може протестувати проти цього випаду прокурора  дати вдвд присяжним. Коли Чесмен хотв сам узяти слово, той мало не силомць посадив його назад на лаву  порадив поводити себе тихо, аби не дратувати суддю. Наступн два дн процесу обговорювалося злочинне минуле Чесмена. Найдрбнш краджки нанизував прокурор Мллер-Лев на нескнченний ланцюг злочинв, що х вчинив Чесмен. Чесмен ус х визнав. Здавалося, що вн пишаться свом злочинним минулим  розповда про незлченн розбйницьк напади з гордстю. Принаймн, таке враження виникло у присяжних. Але Чесмен хвалився своми кримнальними подвигами з зовсм ншо причини. Вн хотв показати присяжним, що такий хвацький хлопець, як вн, просто не мг бути отим сексуальним злочинцем. Результат виявився протилежним. Тих домогосподарки на лав присяжних боялися його, вважали його недолюдком, не питали, як вн став злочинцем. Вони врили, що вн здатний на все. Прокуроров Мллеру-Лев лишилось тльки дати Чесмену наговоритися, щоб виграти наступний раунд

1. Поняття і елементи форми держави

2. Докази та доказування в кримінальному процесі

3. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

4. Постанови з кримінального процесу

5. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

6. Достатність доказів у кримінальному процесі України
7. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
8. Збирання доказів у кримінальному процесі

9. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

10. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

11. Планування розслідування кримінальних справ

12. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

13. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

14. Принципи кримінального процесу в Україні

15. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

16. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце. Эльза", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку

17. Стадії порушення кримінальної справи

18. Учасники у кримінальному процесі

19. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

20. Види запобіжних заходів у кримінальному процесі

21. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

22. Принципи кримінального права
23. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)
24. Докази та доказування у цивільному процесі

25. Заочний розгляд справ в цивільному процесі

26. Захисник у кримінальному судочинстві

27. Звільнення від кримінальної відповідальності

28. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

29. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

30. Кримінальна відповідальність в Україні

31. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

32. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика

33. Кримінальна відповідальність медичних працівників

34. Кримінальне покарання за грабіж

35. Кримінальне процесуальне право України

36. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

37. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

38. Кримінально-правовий аспект тероризму
39. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві
40. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

41. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

42. Поняття та методи криміналістики

43. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

44. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

45. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

46. Вина в кримінальному праві країни

47. Виконання наказу або розпорядження в кримінальному праві

48. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

Карниз для ванной, угловой, белый, 240 см.
Материал: пластик. Длина: 240 см. Цвет: белый.
570 руб
Раздел: Штанги и кольца
Увлекательная настольная игра "Зверобуквы English", новая версия.
Методика проста и хорошо знакома всем по русским «Зверобуквам» — собирая названия зверей из букв на столе, игроки запоминают визуальные
632 руб
Раздел: Карточные игры
Горшок эмалированный (без рисунка), 3 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 3 литра.
497 руб
Раздел: Горшки обычные

49. Використання елементів цікавого мовознавства в процесі вивчення іменника в початкових класах

50. Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси в гальванічних елементах. Електродні потенціали

51. Цивільний та арбітражний процес

52. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

53. Инфильтративный туберкулез легких S1-2,6 справа

54. Еволюція поняття науки
55. Історія розвитку криміналістики в Україні
56. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

57. Виникнення науки и поняття логічного закону

58. Ультрофіолетове опромінення аутокрові у лікуванні гнійно-запальних процесів додатків матки

59. Зміст і еволюція поняття мотивації

60. Поняття та сутність менеджменту

61. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

62. Формування духовності учнів у навчальному процесі

63. Поняття підприємницького права

64. Поняття, форма та функції Конституції України

Набор для творчества "Ткацкий станок".
Не знаете, чем занять своего ребенка? Кажется, что малыш перепробовал уже все виды игр? Необычный набор для творчества "Ткацкий
378 руб
Раздел: Прочее
Мобиль музыкальный "Зоопарк" (2 режима).
Музыкальная подвеска предназначена для размещения над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и
1100 руб
Раздел: Мобили
Багетная рама "Jasmine" (цвет - светло-коричневый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 40x50

65. Как справиться со стрессом от работы

66. Книжная справа в первой половине XVII века и при патриархе Никоне

67. Основи страхової справи

68. Поняття і види правових норм

69. Поняття та форми державного устрою2

70. Критика гегельянства «слева» (Л. Фейербах. К. Маркс и Ф. Энгельс) И «справа» (Шопенгауер, С. Кьеркегор и Ф. Ницше)
71. Міжнародна економічна система та її головні елементи
72. Поняття та структура світового ринку

73. Органи внутрішніх справ України

74. О реакции пресноводной гидры на экзогенные биологически активные (гормо-нальные) соединения

75. Поняття сущність та ознаки держави

76. Розвиток процесів пам´яті в молодшому шкільному віці

77. Структура, основні поняття і закони екології

78. Географічне положення, територія і межи Криму Укр.

79. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

80. Поняття , ознаки та види господарських товариств

Набор "Леди Баг и Супер Кот" Дизайн 1, 3 предмета (в подарочной упаковке).
Набор из трех предметов (кружка, салатник, тарелка) в подарочной упаковке с изображением героини из мультсериала "Леди Баг и Супер
454 руб
Раздел: Наборы для кормления
Качели со столиком, арт. 15-10960.
Летом на даче не обойтись без качелей со столиком. Ведь они предназначены для самых маленьких. Качели можно подвесить с помощью
770 руб
Раздел: Качели
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 230 г/м, 50 листов, односторонняя, матовая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 230 г/м2. Матовая. Односторонняя. Упаковка - 50 листов.
370 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Д. Вінкебонс "Веселе товариство", експертний висновок

82. Організація банківської справи

83. Поняття про банківський рахунок

84. Поняття, види та принципи страхування

85. Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

86. Економічна оцінка кредитного процесу
87. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії
88. Безпека праці технологічних процесів РЕА

89. Гігієнічна характеристика трудового процесу

90. Поняття по біосферу. Роль живої речовини в біосфері

91. Чинники процесу антропогенезу на території України

92. Екологічний зміст процесу антропогенезу

93. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

94. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

95. Моделювання технологічних процесів в рибництві

96. Історичний процес становлення бухгалтерської професії

Подарочный набор Шампунь "Земляника", 240 мл + Гелевая зубная паста "Малина", 60 мл + Пеня для купания.
Пена для купания наполнит ванну ароматом душистой дыни, а с цветным гелем можно рисовать забавные узоры на губке или коже ребенка, а затем
326 руб
Раздел: Зубные пасты
Бутылочка для кормления Avent "Classic+", 125 мл, от 0 месяцев.
Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена: теперь кормление станет еще приятнее. Антиколиковая система, эффективность которой
358 руб
Раздел: Бутылочки
Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики

97. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

98. Номенклатура справ. Підготовка документів до зберігання та їх здача в архів

99. Облікова політика як елемент культури бізнесу

100. Подвійний запис, кореспонденція рахунків. Аудиторський висновок


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.