Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Формирование и использование финансов в акционерном обществе

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти України Кафедра “Фінанси і кредит” Курсова робота з курсу “Фінанси” на тему:”Формування та використання фінансів в акціонерному товаристві” Дата здачі роботи “10” січня 2000р. Херсон 2000 Зміст Вступ 3 Глава 1.Джерела формування фінансових коштів 1.1.Прибуток і амортизаційні відрахування 5 1.2.Кредиторська заборгованість та кошти від продажу цінних 1.4.Інші надходження фінансових коштів 19 Глава 2.Основні техніко-економічні показники роботи дослідного хлібозавода 2.1.Історична довідка і характеристика потужності 22 2.2.Склад і структура персоналу 24 2.3.Асортимент продукції 24 Глава 3.Аналіз фінансового стану акціонерного товариства 3.1.Аналіз джерел фінансових ресурсів і їх використання 26 3.2.Аналіз використання майна 33 3.3.Розрахункові таблиці 37 Використана література 40 Вступ Фінанси акціонерних товариств, об'єднань, підприємств і галузей являють собою систему економічних взаємозв'язків, пов'язаних із кругообігом коштів, утворенням, використанням грошових прибутків, контролем за виробництвом, розподілом, використанням національного продукту. Функціонування фінансово-кредитної системи безпосередньо залежить від ступеня використання товарно-грошових відносин у керуванні й організації господарських відносин. Подія , що сталася у минулому і стосувалася згортання товарно-грошових відносин (із 1920-1923р. до кінця 80-х початку 90-х років панували адміністративно-командні методи господарюваня) негативно позначилася на стані економіки. Незважаючи на спроби економічних реформ 1965-го, 1979-го, 80-х років, практично тільки зараз розроблються рішучі кроки, щоб вартісні категорії: гроші, ціна, фінанси, кредит почали активно впливати на розвиток економіки. На сучасному етапі гроші, фінанси поступово стають самостійним і вирішальним ресурсом виробництва.За матеріальним змістом фінанси - це цільові фонди грошових коштів, що у сукупності представляють собою фінансові ресурси акціонерного товариства. Відповідно до Закону України "Про підприємство", фінансові ресурси підприємств – це переважно прибуток і амортизаційні відрахування, прибутки від цінних паперів, пайові внески, кошти спонсорів. Поряд з цим фінанси акціонерного товариства займають одне з головних місць у відтворювальному процесі , формуванні власних грошових фондів і ценралізованих фінансових ресурсів держави, тому вимагають постійного контролю і належної уваги з боку керуючих органів. Перехід до ринкової системи викликав серйозні зміни всієї фінансової системи і в першу чергу її основної ланки – фінансів акціонерного товариства . Фінансові умови господарювання притерпіли суттєвих змін , котрі знайшли своє відображення в лібералізації економіки , зміні форм власності , проведенні широкомаштабної приватизації , зміні умов державного регулювання , введення системи стягнення податків з підприємств . В результаті проведених в країні реформ з’явились : недержавний сектор економіки, сучасна банківська система , ринки товарів і послуг , капіталу. Але головним надбанням , на мою думку , є те, що з’явилися умови для початкового формування ,так званого, середнього класу піпдприємців .

Тобто почали народжуватись вже зовсім нові або частково реорганізовані акціонерні товариства, які мають на меті виробництво конкурентно-спроможної продукції, а головне – це отримання високих прибутків від своєї діяльності . А прибуток, як відомо, виступає головним джерелом формування фінансових коштів акціонерного товариства , розширеного виробництва , росту доходів підприємства і його власників .Нарешті, підприємництво чітко орієнтоване на одержання прибутку, чим в умовах розвинутої конкуренції досягається і задоволення суспільних потреб. Це найважливіша передумова і причина зацікавленості в результатах финансово-господарської діяльності. Реалізація цього принципу на ділі залежить не тільки від наданої акціонерним товариствам самостійності і необхідності фінансувати свої витрати без державної підтримки, але і від тієї частки прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Крім того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якого вигідно виробляти товари,отримувати прибуток, знижувати витрати. Цієї мети можна досягти лише при оптимальній організації фінансів на підприємстві, котра дозволить не лише закріпити фінансовий стан акціонерного товариства , але й забезпечити фінансову стабілізацію в країні . 1. Джерела формування фінансових коштів 1.1. Прибуток і амортизаційні відрахування Відповідно до Закону України “Про підприємства” від 25 листопада 1998 р. “підприємство - це самостійний суб'єкт, що господарює, створений для ведення господарчої діяльності, що здійснюється з метою отримання прибутку і задоволення суспільних потреб”. Як правило, акціонерне товариство виступає юридичною особою, що визначається сукупністю ознак: відокремленістю майна, відповідальністю по зобов'язаннях цим майном, наявністю розрахункового рахунку в банку, виступом від свого імені. Відокремленість майна виражається наявністю самостійного бухгалтерського балансу, на якому значиться майно акціонерного товариства. Фінансові відносини акціонерного товариства виникають тоді, коли на грошовій основі відбувається формування власних коштів підприємства, його прибутків, залучення позичкових джерел фінансування господарської діяльності, розподіл прибутків, що утворюються в результаті цієї діяльності, їхнє використання на цілі розвитку підприємства. Організація господарської діяльності вимагає відповідного фінансового забезпечення, тобто початкового капіталу, що утворюється з внесків засновників акціонерного товариства і приймає форму статутного капіталу. Це найважливіше джерело формування майна будь-якого підприємства. Конкретні засоби утворення статутного капіталу залежать від організаційно - правової форми акціонерного товариства. При створенні акціонерного товариства статутний капітал направляється на придбання основних фондів і формування оборотних коштів у розмірах, необхідних для ведення нормальної виробничо-господарської діяльності, вкладається в придбання ліцензій, патентів, ноу-хау, використання яких є важливим чинником при утворенні прибутку. Таким чином, початковий капітал інвестується у виробництво, в процесі якого створюється вартість, що виражається ціною реалізованої продукції.

Після реалізації продукції вона приймає грошову форму - форму виручки від реалізації зроблених товарів, що надходить на розрахунковий рахунок акціонерного товариства. “Виторг - це ще не прибуток, але джерело відшкодування витрачених на виробництво продукції коштів та формування грошових фондів і фінансових резервів підприємства.” В результаті використання виторгу з її виділяються якісно різні складові частини створеної вартості. Насамперед це пов'язано з формуванням амортизаційного фонду, що утворюється у вигляді амортизаційних відрахувань після того, як знос основних виробничих фондів і нематеріальних активів прийме грошову форму. Обов'язковою умовою утворення амортизаційного фонду є продаж зроблених товарів споживачу і надходження виторгу. Оскільки матеріальну основу утворюваного товару складають сировина, матеріали, покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, їхня вартість поряд з іншими матеріальними витратами: зносом основних виробничих фондів, заробітною платою робітників складають витрати підприємства по виробництву продукції, що приймають форму собівартості. До надходження виторгу ці витрати фінансуються за рахунок оборотних коштів підприємства, що не витрачаються, а авансуються у виробництво. Після надходження виторгу від реалізації товарів оборотні кошти відновляються, а понесені підприємством витрати по виробництву продукції відшкодовуються. Відокремлення витрат у вигляді собівартості дає можливість зіставити отриманий від реалізації продукції виторг і зроблені витрати. Зміст інвестування коштів у виробництво продукції відображається в одержанні чистого прибутку , і якщо виторг перевищує собівартість, то підприємство одержує його у вигляді прибутку. Прибуток, що залишається в розпорядженні акціонерного товариства - це багатоцільове джерело фінансування його потреб, але основні напрямки її використання можна визначити як нагромадження і споживання. Пропорції розподілу прибутку на нагромадження і споживання визначають перспективи розвитку акціонерне товариства. “Прибуток від реалізації продукції – представляє собою різницю між виторгом від реалізації продукції без податку на додану вартість, акцизів, експортних тарифів і витратами на виробництво і реалізацію, включених у собівартість продукції”. Виторг від реалізації продукції визначається або по мірі її оплати (при безготівкових розрахунках – по мірі надходження фінансових коштів за товари на рахунки у банки, а при розрахунках готівкою – по надходженням коштів у касу), або по мірі відвантаження товарів і представлення покупцю розрахункових документів. Метод визначення виторгу від реалізації продукції визначається акціонерним товариством на довгостроковий період виходячи з умов господарювання і укладених договорів. В галузях товарного обігу (торгівля, громадське харчування, заготівля) замість категорії “виторг від реалізації продукції” використовується категорія “товарооборот”. Зміст товарообороту становлять економічні відносини , пов”язані з обміном грошових доходів на товари в порядку купівлі-продажу. В іноземній практиці часто використовується замість терміна “виторг” термін “валовий доход”.

Финансовые методы реализации этого принципа различны и регламентируются российским законодательством. Этот принцип реализован в настоящее время наиболее полно. Принцип обеспечения финансовых резервов диктуется условиями предпринимательской деятельности, сопряженной с определенными рисками невозврата вложенных в бизнес средств. Реализацией этого принципа является формирование финансовых резервов и других аналогичных фондов, способных укрепить финансовое положение организации (предприятия) в критические моменты хозяйствования. 33. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ Материальное воплощение финансы предприятий получают в финансовых ресурсах. Финансовые ресурсы предприятия – это часть денежных средств в форме доходов, накоплений и внешних поступлений, получаемых предприятием при распределении валового продукта через финансовую систему. Часть финансовых ресурсов, задействованных предприятием в обороте и приносящих доход, является капиталом предприятия. Финансовые ресурсы предприятия формируются за счет: амортизационных отчислений; прибыли, получаемой от всех видов хозяйственной и финансовой деятельности; дополнительных паевых взносов участников в товариществах; средств, получаемых от выпуска облигаций; средств, мобилизуемых при помощи выпуска и размещения акций в акционерных обществах открытого и закрытого типов; долгосрочного кредита банка и других кредиторов

1. Финансы акционерных обществ

2. Финансы акционерных обществ, товариществ

3. Открытое акционерное общество: формирование и реорганизация

4. Акционерные общества (WinWord 7.)

5. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

6. Учет и анализ основных средств и инвестиций (на примере закрытого акционерного общества «Перелешинский сахарный завод», Воронежская область)
7. Процесс создания открытого акционерного общества
8. Корпоративные взаимоотношения в акционерном обществе

9. Акционерные общества

10. Акционерное общество

11. Акционерные общества как коммерческие организации и юридические лица

12. Акция. Акционерное общество

13. Акционерный капитал и акционерные общества

14. Акции и акционерные общества

15. Дочерние и зависимые общества акционерного общества

16. Основные новации в законе об акционерных обществах

Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

17. Разработка пакета документов, контроль и регистрация предприятия в форме акционерное общество

18. Акционерное общество

19. Традиционные религии –основа формирования нравственности в российском обществе

20. Финансы акционерных компаний

21. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг при учреждении акционерного общества

22. Акционерное общество
23. Акционерное общество и его финансовая деятельность
24. Акционерные общества

25. Организация и деятельность акционерного общества

26. Акционерное общество и виды ценных бумаг

27. Акционерные общества.

28. Акционерное общество, понятие, виды, сущность, функции

29. Органы управления акционерного общества и гражданско-правовое регулирование ответственности

30. Акционерные общества

31. Акционерное общество

32. Акционерные общества. История и сущность

Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления
Кукла-балерина.
Кукла-балерина "Принцессы Диснея" очень любит танцевать! Поэтому она нарядилась в специальный костюм с пышной юбочкой-пачкой,
541 руб
Раздел: Куклы-модели, современные
Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки

33. Открытые и закрытые акционерные общества

34. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ

35. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ

36. Понятие и виды акционерного общества

37. Деятельность филиала Закрытого акционерного общества "ЮниКредит Банк" в г. Санкт-Петербурге

38. Бухгалтерская отчетность акционерного общества
39. Акционерное общество
40. Акционерное общество

41. Акционерное общество как юридическое лицо

42. Акционерные общества в Республике Беларусь

43. Гражданско-правовой статус акционерного общества

44. Законодательное регулирование деятельности акционерных обществ

45. Понятие и виды акционерных обществ

46. Правовая характеристика Акционерного общества

47. Правовое регулирование организации и деятельности акционерных обществ в Российской Федерации

48. Правовые вопросы создания и ликвидации акционерных обществ

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

49. Регулирование деятельности акционерных обществ в праве Европейского Союза

50. Создание, реорганизация и ликвидация акционерных обществ

51. Управление в акционерном обществе

52. Характеристика акционерных обществ

53. Оценка конкурентоспособности мясных консервов, выработанных предприятием Открытого Акционерного Общества "БурятМясоПром"

54. Органы управления акционерным обществом и их компетенции
55. Совет директоров акционерного общества
56. Анализ управления собственным капиталом Открытого акционерного общества (ОАО "Монтаж-Сервис")

57. Анализ финансового состояния акционерного общества "Тарусаагроснаб"

58. Сравнительная характеристика акционерного общества и частного предприятия

59. Акционерное общество

60. Акционерное общество «Дубиновское хлебоприемное предприятие»

61. Акционерные общества

62. Акционерные общества и их роль в рыночной экономике

63. Анализ работы акционерного общества

64. Гражданско-правовое положение акционерного общества

Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Ручка-стилус шариковая "Людмила".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Образование акционерных обществ. Виды акций, их курс и обращение

66. Создание акционерного общества

67. Порядок формирования и использования средств Фонда социального страхования РФ

68. Особенности формирования имуществ хозяйственных товариществ и обществ. Права и ответственность участников

69. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

70. Формирование и использование фирменного стиля на предприятиях туриндустрии
71. Формирование и использование фирменного стиля на предприятиях туриндустрии
72. Формирование персонала и эффективность его использования

73. Использование сказки для диагностики формирования полоролевых стереотипов у детей

74. Некоторые вопросы формирования и практического использования правовых позиций Конституционного Суда РФ

75. Основные тенденции формирования, распределения и использования трудовых ресурсов в регионах страны

76. Источники формирования финансов предприятия и проблемы их выбора

77. Формирование и использование денежных фондов предприятия

78. Формирование инвестиционного портфеля с использованием облигаций

79. Проблемы управления процессами формирования и использования кадрового потенциала предприятия

80. Государственный бюджет: проблемы формирования и использования

Фломастеры-кисти "Trendy", 12 цветов.
Набор фломастеров-кисточек. Предназначены для рисования на бумаге и картоне. В наборе: 12 цветов. Характеристики: - круглый пластиковый
342 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сахарница с ложкой "Гуси", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

81. Гражданское общество. Формирование теории гражданского общества.

82. Особенности процесса формирования идентичности и реального самоопределения молодежи в кризисные периоды развития общества

83. Порядок формирования и использования инвестиционного фонда

84. Проверка формирования финансовых результатов и использования прибыли при проведении аудита

85. Автоматизация формирования отчета по использованию автотранспорта менеджерами предприятия

86. Аудит операций по формированию и использованию прибыли предприятий
87. Демократия и проблемы формирования правового государства на современном этапе развития общества
88. Роль средств массовой информации в формировании стиля жизни общества

89. Завершение формирования индустриального общества в Германия в 1871-1914 гг.

90. Формирование аграрного общества в эпоху Средневековья (V-XV вв. н.э.)

91. Историческое развитие сервисной деятельности и ее особенности в эпоху формирования постиндустриального общества

92. Совершенствование системы формирования и использования кадров на СД УГППС "Укрпочта"

93. Формирование и использование кадров на предприятии

94. Использование игр на уроках английского языка как одно из условий формирования грамматического навыка у младших школьников

95. Формирование двигательной активности детей 2-3 лет через использование нестандартного физкультурного оборудования

96. Значение методики использования картин для формирования речи дошкольников

Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы
Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее

97. Проблема формирования гражданского общества

98. Формирование гражданского общества в России

99. Использование игр и упражнений в коррекционной работе по формированию культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания у дошкольников с нарушениями интеллекта

100. Формирование физической культуры личности курсантов высших учебных заведений МВД России с использованием компьютерных технологий


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.