Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Соціальна психологія організацій

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

як наука і навчальна дисципліна План Місце соціальної психології організацій у системі наукового знання Предмет соціальної психології як основа для вивчення соціальної психології організацій Значення знань законів соціальної психології регуляції діяльності організацій 1. Місце соціальної психології організацій у системі наукового знання Два останні століття наука і практика все частіше звертаються до законів і технологій соціального конструювання. Необхідною умовою і засобом подальшого існування, розвитку і життєдіяльності людини є створення соціальних організацій, які відрізняються між собою за формами, цілями і напрямками діяльності. Такі організації (соціотехнічні, соціокультурні, суспільні, військові) набувають змісту і значущості складного соціально-психологічного середовища. Включеність особистості в таке середовище визначає повноту її соціалізації і професійного становлення. Розглядаючи людину як суб'єкт діяльності, лише певною мірою умовно можна виокремити її із системи відносин, які складаються в тій чи іншій організації. Різноманітність соціальної поведінки особистості – це «поведінка у структурі організаційно опосередкованих систем цінностей, норм і цілей, це поведінка людини, яка належить організації. У зв'язку з цим виникає низка практичних проблем: як домогтися того, щоб організація не була чужою для людської вироди; які закони і соціальні технології повинні лежати в основі соціальних інструкцій, щоб не пригнічувати людську індивідуальність; – яким чином треба сприяти самоактуалізації і саморозвитку людини, її нормальному соціальному функціонуванню, збереженню психологічного здоров'я. Отже, створення і ефективне управління організаціями неможливе без знання і активного використання законів соціально-психологічної регуляції їх діяльності. Середовище організаційної діяльності є для людини середовищем духовним, необхідним, мотиваційно насиченим, яке не зводиться за своїм змістом до існування в групі чи суспільстві. Група і суспільство відіграють певну специфічну роль в організаційному функціонуванні, але не вичерпують всі проблеми діяльності всередині організації. У суспільних науках (соціології, політекономії») останніх років склалося уявлення про соціальну психологію організацій як про сферу неформальних відносин, що супроводжують діяльність та існують на фоні складних, соціально та ідеологічно опосередкованих процесів. Таке спрощене трактування відображає уявлення про те, що механізми соціально-психологічної регуляції нібито починають діяти там, де закінчується сфера адміністративного регулювання. Але сама адміністративна функція – це також продукт соціально-психологічної реальності. Таке спрощення предмета соціальної психології приводить до витіснення живого змісту з пояснення механізмів соціально-психологічної регуляції і нівелювання процесів самоуправління, саморегуляції і саморозвитку у функціонуванні організацій. Предмет соціальної психології організацій ширший, ніж міжособові відносини, взаємодія і спілкування у первинних колективах. Соціально-психологічна регуляція реалізується не тільки в осередках безпосередньої спільної діяльності, але й нарівні цілісного організаційного функціонування.

Тут виникають процеси, опосередковані складними структурними відносинами і взаємозв'язками, які властиві тільки такій формі соціально-психологічної спільності, якою є організація. Людина здійснює обмін з навколишнім світом не лише енергією, інформацією і речовинами, але й своїми властивостями. Знання і використання законів соціально-психологічної регуляції діяльності організації створює умови її внутрішньої гуманістичності, оскільки організація – це феномен, який людина створює за образом і подобою своїх властивостей. Аналіз літератури і вивчення досвіду проведення інновацій показав, що: традиційні засоби мікросоціології і соціальної психології не завжди прийнятні із-за відсутності універсальних понять для різних сфер знання; використання одержаних у процесі емпіричних досліджень матеріалів утруднено через відсутність достатньої психологічної підготовки керівників; соціально-психологічні змінні, які можна вимірювати, не стикуються з іншими параметрами, за якими реалізуються основні напрямкиуправління та соціально-економічне регулювання діяльності складнихорганізаційних систем. Отже, предмет соціальної психології організацій – це самостійна і одночасно органічно пов'язана з іншими сфера психологічного знання. 2. Предмет соціальної психології як основа для вивчення соціальної психології організацій Соціальна психологія – відносно молода наука, що сформувалася на межі психології та соціології. До початку XX століття немає ніяких згадок про експерименти з соціальної психології, не було опубліковано жодної книги з цієї дисципліни. Вона стала самостійною наукою на початку XX ст., і з цього часу динамічно розвивається – за останніх 25 років кількість періодичних видань із соціальної психології зросла більш як у два рази. Пояснюється це тим, що з часів свого зародження соціальна психологія почала виконувати цілком конкретні замовлення у сфері політики, виробництва, бізнесу, управління, військової справи. В Україні соціальна психологія пройшла складний і суперечливий шлях: від бурхливого розвитку в 20 х роках до застою і фактичної заборони у 30–50 х роках і відродження у 60 х роках, коли соціальна психологія стає навчальною дисципліною. У зв'язку з цим необхідно розглянути, чим було зумовлене виникнення соціальної психології, а також її відносини з соціологією і психологією. Більшість дослідників розглядає соціальну психологію як інтердисциплінарну науку, яка досліджує явища на стику психології та соціології. Тому виникає потреба дати визначення таким поняттям, як психологія, соціологія і соціальна психологія. Психологія (гр. Psyche – душа, Logos – слово, вчення) – наука про факти, закономірності та механізми психічного життя людей. Соціологія – (від лат. Socie as – суспільство; буквально–вчення про суспільство) – це наука, Що досліджує соціальні форми, закони та закономірності функціонування і розвитку суспільства через взаємодію індивідів і їх груп, спільностей. Американський професор психології Девід Майєрс визначає соціальну психологію, як науку, що вивчає, як люди думають один про одного, як вони впливають один на одного і як ставляться один до одного.

Л.Е. Орбан-Лембрик дає таке визначення соціальній психології: соціальна психологія – наука про взаємозв'язок соціального і психічного, їх взаємодію, взаємозалежність, взаємовпливи на рівні окремої людини, спільності: про соціально-психологічні явища, що виникають у процесі соціальної взаємодії і характеризують індивіда та групу. Соціальна психологія як наукова дисципліна має інтегральний характер, оскільки поєднує та взаємозбагачує на концептуальному та емпіричному рівнях здобутки сучасної психології та соціології, а відтак дає змогу зняти обмеженість поаспектного підходу в дослідженні найскладнішого феномена сучасності, а саме: відповісти на запитання, що таке соціальна особа? Предметом соціальної психології є вивчення закономірностей і механізмів виникнення, функціонування і вияву реальності, яка формується в процесі суб'єктивного відображення людиною об'єктивних соціальних відносин і спільностей. Це визначення охоплює найважливіші сутнісні ознаки соціальної психології: особистісні механізми регуляції соціального процесу; ціннісне ставлення індивіда до соціального, що дає змогу соціальній психології пояснити поведінку людини в соціальному середовищі, її вплив і внесок у функціонування соціальної спільності; соціально-психологічні чинники, які визначають розвиток активності особистості та групи; соціальні спільності, масові явища, які впливають на людину та її поведінку. На основі вищесказаного можна зробити висновок, що соціальна психологія досліджує особливості взаємозв'язків людини з різноманітними суб'єктами соціального середовища; допомагає людині глибше пізнати себе, своє соціальне оточення, ефективно взаємодіяти з ним; пояснює поведінку людей в соціальному середовищі, конкретній групі; покликана розв'язувати особистісні, групові та організаційні проблеми шляхом з'ясовування того, як і чому соціальне (суспільство, організація, група) впливає на особистість і як особистість, її діяльність позначаються на функціонуванні соціальної групи; як проявляється соціально-психологічна реальність, що виникає в процесі такого взаємозв'язку; – розробляє методи пізнання, проектування, дослідження та практичного впровадження закономірностей поведінки осіб, життєдіяльність яких відбувається у соціальних групах; – з'ясовує психологічні характеристики організованих і неорганізованих груп, відповідні механізми їх утворення, функціонування та розпаду. Як самостійна галузь знання, соціальна психологія організацій реалізує всі функції, властиві психологічній науці. Теоретико-пізнавальна функція передбачає повне і конкретне пізнання соціально-психологічної реальності, її структури механізми розвитку з позицій інтересів людини і організації. Комунікативна функція реалізується як систематизація знань з проблем сприймання, передавання інформації, взаємодії і взаємовпливу людей. Гуманістична функція полягає в дотриманні норм етики і моралі щодо індивіда, в захисті соціальних спільностей, відтворенні і передаванні соціального досвіду. Прогностична функція передбачає формування соціально-психологічних прогнозів щодо співвідношення індивідуального і соціального, суб'єктивного відображення об'єктивної реальності.

На окрему згадку при цьому заслуговує праця членів ОУН – Миколи Дужого, що був довгорічним секретарем Головної Управи матірного товариства „Просвіта” у Львові та душею всієї просвітянської роботи на західньоукраїнських землях, і Ярослава Старуха, ініціятора й організатора освітніх курсів молоді при читальнях „Просвіти” у Львівщині, що швидко поширилися по всьому краю і стали однією з найважливіших ділянок праці читалень „Просвіти”. Крайова Екзекутива ОУН особливу увагу присвятила була теж спортово-виховним організаціям на західньоукраїнських землях. Тією ділянкою праці ОУН, у рамках леґальних спортових організацій, товариств і секцій, керував Ярослав Рак-”Мортик”, при співпраці інших членів ОУН, як Володимир Повзанюк, Володимир Левицький-”Ґерманік” та ін. З іні-ціятиви й силами ОУН в червні 1934 року почав виходити чи не перший український спортово-виховний тижневик „Готові”, що проіснував до вересня 1935 року, коли його закрила польська влада. Редактором перших 6 чисел цього тижневика був інж. Є. Врецьона, а після його ув'язнення, аж до закриття тижневика, популярна серед кіл ОУН Софія Мойсейович-”Мошко”, пізніша дружина Володимира Янева

1. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

2. Соціальне та особисте страхування

3. Соціальні та психолого-педагогічні проблеми молоді

4. Поняття та сутність менеджменту

5. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

6. Соціал-демократична концепція держави та влади
7. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
8. Антивоєнні оповідання Г.Белля в соціально-історичному та літературному контексті

9. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

10. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

11. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

12. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

13. Правові основи надання та виплати соціальних допомог сім’ям з дітьми в Україні

14. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

15. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

16. Суть та принципи соціальної держави

Настольная игра "Тайны моря".
Настольная игра «Тайны моря» — простая и веселая игра 2 в 1 для всей семьи. Отправляйтесь на поиски несметных сокровищ, которые скрывает
315 руб
Раздел: Прочие
Пенал "Fairy" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1142 руб
Раздел: С наполнением
Настольная игра "Уве Розенберга Пэчворк".
Настольная игра "Пэчворк" - одна из лучших абстрактных игр в мире. На протяжении игры участники составляют полотно из отдельных
900 руб
Раздел: Классические игры

17. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

18. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

19. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

20. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

21. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

22. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
23. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті
24. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

25. Соціальні проблеми в романах Дж. Стейнбека "Грона гніву" та "Зима тривоги нашої"

26. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

27. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

28. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

29. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

30. Менеджмент та система управління

31. Основні положення інноваційного менеджменту та реструктуризації

32. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Настольная игра "Кортекс".
Сможете отличить баскетбольный мяч от клубники на ощупь или за долю секунды увидеть выход из лабиринта? А молниеносно запомнить предметы и
914 руб
Раздел: Карточные игры

33. Видатні постаті французького та німецького менеджменту

34. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

35. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

36. Політичне управління та його соціотехніка

37. Особистість. Темперамент та соціальна природа характеру

38. Соціальна парадигма та її застосування в освіті
39. Соціальні ролі та особистість
40. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

41. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

42. Виникнення та еволюція соціальної роботи

43. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

44. Метацінності та ідеали соціальної роботи

45. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

46. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

47. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

48. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика

Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Соціологія шлюбу та сім’ї

50. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

51. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

52. Освіта як соціокультурний феномен

53. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

54. Соціальна система та її структура
55. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту
56. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів

57. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

58. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

59. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

60. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

61. Цивільний та арбітражний процес

62. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

63. Финансовый менеджмент и его роль

64. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные

65. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

66. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

67. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

68. Создание электронного обучающего комплекса по дисциплине "Инновационный менеджмент"

69. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

70. Полная история танков мира
71. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога
72. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

73. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)

74. Шпоры по финансовому менеджменту

75. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

76. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

77. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

78. Кроссворд по банковскому менеджменту

79. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

80. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

81. Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики

82. Менеджмент

83. Сущность менеджмента

84. Менеджмент

85. Менеджмент на производстве

86. Менеджмент в АО "КШЗ" /г. Киров/
87. Феномен российского менеджмента в лице Владимира Довганя и его компании "Довгань"
88. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента

89. Менеджмент (Шпаргалка)

90. Развитие теории и практики менеджмента (Контрольная)

91. Менеджмент

92. Планирование в менеджменте

93. Банковский менеджмент

94. Менеджмент (Шпаргалка)

95. Японская модель менеджмента

96. Менеджмент и его основные задачи

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

97. Основы отраслевого менеджмента

98. Экономический менеджмент

99. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

100. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.