Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ Розділ 1. Конкурентоспроможність лікарського засобу 1.1 Поняття конкурентоспроможності та якості лікарського засобу 1.2 Характеристика методик визначення конкурентоспроможності Розділ 2. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств 2.1 Загальна стратегічна модель Портера 2.2 Загальна конкурентна матриця Портера 2.3 Модель конкурентних сил Портера 2.4 Матриця конкурентних переваг 2.5 Модель реакції конкурентів Розділ 3. Оцінка конкурентоспроможності фармацевтичного підприємства та шляхи її підвищення Висновки Література Вступ За сучасних умов конкурентної боротьби на фармацевтичному ринку України конкурентоспроможність підприємства є головним критерієм оцінки ефективності виробництва та системи менеджменту, тому забезпечення стійких конкурентних позицій виступає підґрунтям ефективності ринкової стратегії підприємства фармацевтичної галузі. Коли в дію вступили закони ринкових відносин, перед керівництвом багатьох фармацевтичних підприємств постало питання про знаходження антикризових важелів управління, вирішення якого дозволило б визначити в цілому рівень конкурентоспроможності підприємства та, як наслідок, запропонувати заходи її підвищення. Конкурентоспроможність підприємства — це комплексне поняття, яке передбачає не тільки конкурентоспроможність продукції, але і стабільність фінансового стану підприємства, ефективність управління товарними потоками, а також продуктивність кадрового потенціалу . Мета роботи полягає в тому, щоб проаналізувати застосування можливих конкурентних стратегій фармацевтичними підприємствами. Предмет дослідження – конкурентні стратегії. Об`єкт дослідження – фармацевтичні підприємства. Завдання роботи: розглянути поняття конкурентоспроможності лікарських засобів; охарактеризувати методики визначення конкурентоспроможності лікарських засобів; дати характеристику конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств; провести оцінку конкурентоспроможності фармацевтичного підприємства. Розділ 1. Конкурентоспроможність лікарського засобу 1.1 Поняття конкурентоспроможності та якості лікарського засобу Конкурентоспроможність лікарського засобу - це сукупність споживчих властивостей лікарського засобу, створених під час розробки й виробництва, що сприяє його найшвидшій реалізації на конкретному ринку в певний період часу за умов відмінностей від препаратів-аналогів за: • ступенем задоволення потреб організації-споживача чи індивідуального споживача та рівнем затрат на його придбання і використання; • ступенем інформованості, доступності та зручності споживача у здійсненні купівлі та застосування, забезпеченим маркетинговими і логістичними заходами. Основою конкурентоспроможності лікарського засобу є його якість, але ці два поняття не слід ототожнювати. Якість лікарського засобу чи виробу медичного призначення - сукупність властивостей, які надають лікарському засобу чи виробу медичного призначення здатності задовольняти потребу споживачів відповідно до свого призначення і відповідають вимогам, встановленим законодавством. Якість лікарського засобу вимірюють системою показників, що характеризують ефективність, безпечність, переваги перед аналогами, зручність застосування, розмаїтість доз і лікарських форм, періодичність приймання, швидкість настання і тривалість дії тощо, а якість виробу медичного призначення - системою характеристик, що визначають надійність, функціональність, довговічність, ремонтопридатність, економічність, дизайн, зручність у користуванні та інші споживчі властивості.

Ефективність лікарського засобу полягає у високих профілактичних і терапевтичних показниках і в задоволенні назрілих потреб медицини. Безпечність лікарського засобу - ступінь побічних явищ (функціональні розлади, імунна реактивність, тератогенна, наркотична дія, вплив на репродуктивну здатність тощо), їх частота, співвідношення користь/ризик при застосуванні даного препарату порівняно з препаратами-аналогами. Щодо переваги перед аналогами, то для лікарського засобу є певні труднощі, оскільки один препарат може бути значно ефективніший від іншого й водночас давати і тяжчі побічні реакції. Це вимагає проведення складного порівняння між користю і ризиком, обумовленим застосуванням порівнювальних препаратів, що ґрунтується на таких принципах: • новий лікарський засіб має бути ефективніший, ніж відомий аналог, при задовільному сприйнятті; • при однаковій ефективності з існуючим препаратом новий лікарський засіб повинен мати менш виражену побічну дію у зв'язку з меншою токсичністю і кращим сприйняттям; • при комбінованій терапії новий лікарський засіб повинен підвищувати ефективність наявних препаратів, знижуючи або хоча б не збільшуючи токсичну дію; у тому разі, якщо препарат має значні переваги, але його застосування супроводжується більшим ризиком, його конкурентоспроможність може бути обмежена. Вартість характеризує доступність лікарського засобу для споживача і відіграє відповідну роль в його конкурентоспроможності. Лікарський засіб оцінюється як із погляду властивостей, так і з погляду ціни. Існує усталена думка, що вартість курсу лікування новим лікарським засобом завжди вища від вартості курсу лікування більш старими препаратами-аналогами, однак дуже часто це не так. Проведені дослідження з фармакоекономіки показують, що лікування новими ефективнішими і безпечнішими лікарськими засобами у кінцевому підсумку менш витратне, ніж довготривале лікування дешевими препаратами, яке є малоефективним, але більш затратним, що пов'язано з терміном перебування хворого у стаціонарі, тимчасовою втратою працездатності тощо. Якщо препарат не має переваг перед аналогами, то його збут залежатиме здебільшого від ціни. Якість і вартість лікарських засобів чи виробів медичного призначення є одним із найважливіших факторів успішної комерційної діяльності фармацевтичної фірми. Існує кілька методик визначення конкурентоспроможності лікарських засобів. 1.2 Характеристика методик визначення конкурентоспроможності Одна з них - методика оцінки рівня якісно-цінової конкурентоспроможності. Як видно з даних рис.1, ця методика передбачає три етапи розрахунків. Перший етап визначення конкурентоспроможності досліджуваного лікарського засобу передбачає обрання серед ринкових аналогів базового варіанта, який найкраще задовольняє потребу споживачів і з котрим порівнюватимуть даний препарат. Потім здійснюється добір якісних (функціональних) параметрів. До них належить терапевтична ефективність, безпечність та переваги перед аналогами тощо. Далі за кожним параметром визначають вагомість як відсоткове відношення величини окремого параметра оцінюваного лікарського засобу (Рі) до величини того самого параметра базового препарату (Ріа) або навпаки: ,коли якісний показник необхідно збільшити; , коли показник необхідно зменшити.

Паралельно визначають коефіцієнти вагомості (значущості) кожного параметра (Vі). Для цього найчастіше використовується метод експертних оцінок. Потім розраховують груповий показник функціональних (якісних) параметрів - індекс якості: При Iq &g ; 1 лікарський засіб має вищий якісний рівень, аніж препарат-аналог Другий етап полягає у співставленні цін споживання досліджуваного лікарського засобу і аналогу, тобто в розрахунку індексу ціни споживання: Рис. 1. Етапи розрахунків за методикою оцінки рівня якісно-цінової конкурентоспроможності. Оскільки препарати-аналоги відрізняються як дозами, так і кількістю доз в одній упаковці, то перед визначенням інтегрального показника конкурентоспроможності, на нашу думку, для препаратів, які характеризуються однаковою величиною дози, але різною їх кількістю в упаковці, вважаємо за необхідне провести стандартизацію за допомогою коефіцієнта &be a;і: де птіп — мінімальне число доз серед аналізованої групи препаратів; пі - число доз і-го препарату. Тоді формула для визначення індексу ціни споживання набере такого вигляду: На заключному етапі визначають інтегральний показник конкурентоспроможності за формулою: . Якщо kі &l ;1, то аналізований лікарський засіб поступається перед базовим аналогом конкурентів; якщо kі &g ; 1, то аналізований препарат має вищу конкурентоспроможність, ніж базовий. Проте застосування даної методики має певні затруднення при аналізі конкурентоспроможності препаратів-аналогів, для яких клінічно доказана повна біологічна еквівалентність. Для прикладу можна навести оральні контрацептивні препарати мерсилон і новінет. У такому випадку методика оцінки рівня якісно-цінової конкурентоспроможності зводиться лише до розрахунку індексу ціни споживання у перерахунку на один цикл застосування. Інший метод оцінки конкурентоспроможності - диференційований метод, оснований на використанні обсягу реалізації оцінюваного й порівнюваного лікарського засобу. Згідно з цим методом показник конкурентоспроможності визначають за модифікованою нами формулою: де i - обсяг реалізації оцінюваного лікарського засобу (в уп.); ia - обсяг реалізації і-то препарату (в уп.); &be a;і - коефіцієнт перерахунку кількості доз; m - кількість позицій препаратів-аналогів. Показник конкурентоспроможності розраховують диференційовано для вітчизняних, імпортних та загального асортименту лікарських засобів даного ринку. Якщо k &g ; 1, оцінюваний препарат має стабільний попит. Цей метод для вказаних вище біологічно еквівалентних препаратів також буде зводитися лише до порівняння їх обсягу продажів у перерахунку на один місячний цикл. Крім якісно-цінових чинників конкурентоспроможності та обсягу реалізації, є інші чинники, здатні вплинути на її загальний рівень (просування препарату, канали збуту тощо). З метою повноти її врахування застосовують графічно-математичну методику оцінки конкурентоспроможності. Найвдалішою графічною інтерпретацією моделі вважається багатокутник (циклограма), побудований у полярній системі координат. Радіусом певної довжини обкреслюється коло. На радіус-векторі, довжина якого умовно прийнята за одиницю, відкладаються перетворені абсолютні одиничні або інтегровані значення показників якості, а їх коефіцієнти вагомості будуються пропорційно величині кута повороту &Del a;φ: Достовірність та повнота висновку про рівень конкурентоспроможності зростає із збільшенням кількості обраних показників.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

2. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

3. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

4. Стратегічне планування і управління на підприємстві

5. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы

6. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
7. Конкурентная стратегия предприятия
8. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств

9. Система маркетингового планування на підприємстві

10. Податок на прибуток підприємств

11. Суть комерційної діяльності на підприємстві

12. Конкурентная стратегия

13. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

14. Організація оплати праці на підприємстві

15. Реструктуризація підприємств

16. Економічний аналіз підприємств

Стиральный порошок "Molecola" для белого белья и цветного детского белья, экологичный, 1,2.
Экологичный стиральный порошок для детского белья ТМ Molecola является безопасным как для детей с первых дней жизни, так и для окружающей
357 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Набор цветных карандашей "Noris Club", 24 цвета.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
377 руб
Раздел: 13-24 цвета
Стиральный порошок, автомат Econel для цветного белья (3 кг).
Стиральный порошок Econel "Color" предназначен для стирки белья из льняных, синтетических, хлопчатобумажных тканей и тканей из
343 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Правила поведінки на підприємстві

18. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

19. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

20. Кредитування підприємств

21. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

22. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування
23. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві
24. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

25. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

26. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

27. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

28. Бухгалтерський облік на підприємстві

29. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

30. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

31. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

32. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сумка для прогулочной коляски Altabebe, арт. AL1004.
Функциональная и простая. Нет необходимости долго искать мелкие предметы в вашей сумке - теперь вы можете легко найти их, воспользовавшись
1040 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов

33. Облік собівартості продукції на підприємстві

34. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

35. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

36. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

37. Організація обліку на підприємстві

38. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"
39. Організація управлінського обліку на підприємстві
40. Ревізійні комісії підприємств і організацій

41. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

42. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

43. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

44. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

45. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

46. Правовий статус комунальних підприємств

47. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

48. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

Мозаика-чемодан со схемами "Мозайкин".
Состав набора: игровое поле, 16 картинок, 48 деталей мозаики. Размер поля: 28x21,5 см. Диаметр фишки: 3 см. Материал: картон, пластик.
399 руб
Раздел: Пластмассовая
Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца

49. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

50. Комерційна діяльність підприємств

51. Конкурентная стратегия ЗАО банк "Русский Стандарт"

52. Маркетингові дослідження на підприємстві

53. Організація обліку на торгівельному підприємстві

54. Розробка маркетингової стратегії підприємства
55. Современные конкурентные стратегии
56. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств

57. Збутові стратегії підприємства

58. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

59. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

60. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

61. Аналіз використання персоналу на промисловому підприємстві

62. Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

63. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

64. Конкурентні стратегії в корпорації лідерів

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

65. Обоснование конкурентной стратегии предприятия

66. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

67. Основи управління персоналом підприємств

68. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

69. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

70. Разработка конкурентной стратегии для ОАО БПТТ фирмы "Виктория"
71. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
72. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

73. Управління комерційно-посередницькою діяльністю підприємств України

74. Управління якістю на підприємстві

75. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

76. Бізнес-планування на підприємстві

77. Організаційний розвиток підприємств

78. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

79. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

80. Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов

81. Діагностика діяльності підприємств готельного господарства (на прикладі ГК "Русь")

82. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

83. Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

84. Грошові розрахунки підприємств

85. Державна фінансова підтримка санації підприємств

86. Джерела фінансування виробничих інвестицій підприємств
87. Кредитування підприємств
88. Методика інвестування підприємств

89. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

90. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

91. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

92. Основи фінансів підприємств

93. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

94. Сутність і призначення санації підприємств

95. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

96. Фінанси підприємств

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция

97. Фінансова санація та банкрутство підприємств

98. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

99. Фінансовий облік на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.