Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

УКООПСПІЛКА ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Організація і методика аудиту” на тему Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств виконана на матеріалах ВАТ ”Цюрупинський хлібозавод” ПЛАНВступ 1. Сутність, завдання та організація формування виробничих фінансових результатів 2. Нормативно-законодавчі та інші внутрішні та зовнішні джерела для отримання доказів при проведенні аудиту фінансових результатів виробничих підприємств 3. Характеристика фінансово-господарської діяльності та фінансового стану підприємства, внутрішнього контролю і організації обліку на ВАТ “Цюрупинський хлібозавод” 4. План і програма проведення аудиту формування фінансових результатів 5. Методика проведення аудиту формування фінансового результату 5.1 Аудит доходів 5.2 Аудит витрат 5.3 Аудит фінансових результатів діяльності підприємства 6. Типові та можливі порушення виявлені при проведенні аудиту формування фінансових результатів 7. Оформлення результатів аудиторської перевірки Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки ВСТУП Для ефективного управління діяльністю керівники, власники, менеджери та інші управлінці повинні мати економічну інформацію, яка відповідає їх потребам. Формування такої достовірної, точної, оперативної та повної інформації відбувається у системі бухгалтерського обліку. Однією з важливих частин бухгалтерського обліку, яка потребує особливої уваги, є облік фінансових результатів та їх відображення у звітності. Це пов'язано з тим, що саме від фінансових результатів, їх правильного обліку, контролю, аналізу та аудиту, залежить фінансово-майновий стан та ефективність діяльності підприємства. Мета курсової роботи полягає у висвітленні методики проведення аудиту фінансових результатів діяльності виробничого підприємства, подальшого визначення типових та можливих порушень при проведенні аудиту і розробки практично значимих пропозицій щодо його покращення. Головним завданням курсової роботи є: - розкрити сутність, завдання та організація формування виробничих фінансових результатів; - охарактеризувати нормативно-законодавчі та інші внутрішні та зовнішні джерела для отримання доказів при проведенні аудиту фінансових результатів виробничих підприємств; - дати характеристику фінансово-господарської діяльності та фінансового стану підприємства, внутрішнього контролю і організації обліку на ВАТ “Цюрупинський хлібозавод”; - скласти план і програму проведення аудиту формування фінансових результатів; - описати методику проведення аудиту формування фінансового результату; - розглянути типові та можливі порушення виявлені при проведенні аудиту формування фінансових результатів; - розглянути оформлення результатів аудиторської перевірки; - сформувати конкретні висновки за предметом дослідження; - обґрунтувати конкретні пропозиції щодо шляхів збільшення прибутку підприємства. Об’єктом дослідження вибрано ВАТ “Цюрупинський хлібозавод”, в якому наявні можливості усестороннього висвітлення досліджуваних у роботі питань щодо формування фінансових результатів.

Суб’єктом дослідження є аудит формування фінансових результатів виробничого підприємства. В курсовій роботі використано і проаналізовано наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження, обґрунтовано особливості аудиту фінансових результатів виробничого підприємства, сформовані пропозиції для покращення показників фінансової діяльності досліджуваного об’єкту. Методологічною основою написання курсової роботи послужили законодавчі і нормативні акти, підручники та навчальні посібники, статті в наукових періодичних виданнях з досліджуваної проблеми; обліково-фінансова звітність та нормативні положення ВАТ “Цюрупинський хлібозавод”. 1. СУТНІСТЬ, ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ Аудит , відповідно до Закону України ”Про аудиторську діяльність” - перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів, та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам”. Відповідно до Національного нормативу № 3 “Мета і загальні принципи аудиту фінансової звітності” метою аудиту є висловлення думки про те, чи відповідає фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, інструкціям, які регламентують порядок і представлення фінансових звітів”. Всі інші роботи, які не пов’язані з аудитом (перевіркою) фінансової звітності отримали назву аудиторські послуги. Мета аудиту — сприяння ефективності роботи, раціональному використанню матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у підприємницькій діяльності для отримання максимального прибутку. Основними завданнями аудиту є: перевірка фінансової звітності, розрахунків, декларацій та інших документів для встановлення їх достовірності й відповідності здійснених господарських і фінансових операцій чинному законодавству; виявлення і попередження (профілактика) порушень у фінансово-господарській діяльності підприємств; реальність визначення фінансових результатів; оцінка ефективності внутрішнього контролю; надання консультаційних послуг з питань обліку, аналізу, права, менеджменту, маркетингу, фінансів тощо. В процесі аудиту виробничих підприємств необхідно перевірити: стан економіки підприємства і аналіз його виробничої діяльності; використання внутрігосподарських резервів; забезпеченість сировиною, матеріалами і трудовими ресурсами; правильність надходження та відпуску в виробництво сировини і допоміжних матеріалів, дотримання норм затрат та виходу готової продукції; якість продукції (виявити випадки випуску браку, встановити причини, винних осіб і розробити заходи по їх ліквідації); відповідність звітних даних про випуск та реалізацію продукції даним бухгалтерського обліку і первинних документів з метою виявлення перекручувань і приписок в звітності; виконання договорів на поставку матеріалів та реалізації продукції; повноту використання відходів; дотримання законності, забезпечення схоронності цінностей. Джерелами інформації для аудиту фінансових результатів є форми фінансової звітності, які дають загальне уявлення про фінансові результати, в тому числі від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

Слід зазначити, що результати фінансової діяльності підприємства в умовах ринкової економіки цілком залежать від маркетингу, його стану і напрямів розвитку. Тому об’єктами аудиту результатів фінансово-господарської діяльності є, насамперед, маркетингова діяльність, її стан та напрями розвитку, а це дає можливість виявити недоліки у бізнесі. За змістом аудит як одна з форм фінансового контролю включає експертну оцінку фінансово-господарської діяльності підприємства за даними бухгалтерського фінансового обліку, фінансової звітності, а також надання аудиторських послуг і пов'язаних із ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського фінансового і управлінського обліку, фінансової звітності, оподаткування, аналізу господарської діяльності, фінансів, управління трудовими ресурсами та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб. На стадії виробництва аудит досліджує ефективність використання праці, її предметів і засобів, відповідність їх чинному законодавству і нормативно-правовим актам. При цьому вивчаються організація виробництва, прогнозування, ефективність праці, витрачання коштів на її оплату, а також дотримання технологічної і трудової дисципліни, раціональність використання робочого часу, експлуатації машин і механізмів та предметів праці як в окремій галузі, так і в народному господарстві України в цілому. Складовою аудиту фінансової звітності є фінансовий аналіз звітності, у процесі якого слід дати оцінку фінансової сталості й платоспроможності, зокрема розрахувати коефіцієнти і показники ліквідності й фінансової активності, що зроблено в наступному параграфі. Отже, аудит фінансової звітності сприяє виявленню недоліків, попередженню банкрутства, визначенню перспектив розвитку виробництва в умовах жорсткої конкурентної боротьби. Аудиторська перевірка підприємств починається із загального огляду форм звітності. При цьому перш за все звертається увага на заповнення адресної частини форми, де мають бути вказані юридичні реквізити підприємства, що перевіряється: вид діяльності підприємства має відповідати його статуту, а у випадку ліцензування видів діяльності, якими займається підприємство, аудитору необхідно перевірити наявність у підприємства ліцензії та строк її дії. Потім перевіряється правильність заповнення звітності за формою та визначаються ті ділянки обліку, де аудиторський ризик найбільш значний, тобто де найбільша ймовірність помилок в обліку та звітності. Залежно від цього визначаються ті операції та активи, які повинні бути перевірені найбільш досконало та детально, а також ті показники, де можна довіритись інформації клієнта. Після цього аудитор оцінює систему внутрішнього контролю на підприємстві, вивчає його облікову політику, ступінь аудиторського ризику і розпочинає перевірку. 2. НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧІ ТА ІНШІ ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОКАЗІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА Особливо відповідальною роботою аудитора є перевірка достовірності бухгалтерської звітності підприємства. Аудитор при цьому керується Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також Інструкцією про порядок заповнення форм бухгалтерської звітності, затвердженою Мінфіном.

Випливаюча з сучасно суспльно-виробничо структури нашо нацекономчна система нацократ, базована наком]бнованй спвчинност державного, мунципального, коопе]ративного й приватного капталу пдплановим господарсь]ким кермуванням  соцальним контролем держави обумовлятиме й органзацйн форми синдикалстичного устрою. Вс органчн клтини суспльства (виробнич групи) будуть зор]ганзован в синдикати (сплки)вдповдно до сво прац, професй  господарських функцй. Основними групами, що репрезентуватимуть у синдикатахнтелектуальну й фзичну працю нац, :продукуюча нтелгенця подленана рзн фахов пдгрупи (вчен, технки, педагоги, лтератори, лкар, службовц  т.д.);робтництво всх родв промисловост й тран]спорту, рзних виробничих категорй;селянство та сльсько]господарське робтництво; ремсництво; власники промисло]вих торгвельних приватних пдпримств, тощо. Органзуючи представникв конкретних фахв  професй на мсцях (в мстах,промислових  сльських осередках),синдикати окремо виробничо категор сполучатимуться згдно з адмнстративно територальним подлом держави  принципом вертикально централзац у вищ обднання; синдикалстичн союзи. (Так, для прикладу, професя лкарв матиме мсцев синдикати, що обднуватимуться дал в пов]тов й крав союзи, аж до загальнодержавного Центрального Союзу Синдикатв Лкарв; подбно творитиметься Центральний Союз Синдикатв Робтникв Грно Промисловост  т.д.)

1. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

2. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

3. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

4. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

5. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

6. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування
7. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"
8. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

9. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

10. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

11. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

12. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

13. Методи фінансового планування на підприємстві

14. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

15. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

16. Фінансова санація та банкрутство підприємств

Рюкзачок "Путешествие".
Детский рюкзак "Путешествие" имеет яркий стильный дизайн. Он имеет небольшие размеры, а его лямки могут регулироваться по длине.
506 руб
Раздел: Детские
Копилка "Лаванда", 16x21 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
343 руб
Раздел: Копилки
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления

17. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

18. Фінансовий облік на підприємстві

19. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

20. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

21. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

22. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємств
23. Управління контрактною діяльністю на підприємстві
24. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

25. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

26. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

27. Організація оплати праці на підприємстві

28. Планування діяльності підприємств

29. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

30. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

31. Правила поведінки на підприємстві

32. Облік і аналіз фінансових результатів

Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки
Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

33. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

34. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

35. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

36. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

37. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

38. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин
39. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"
40. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

41. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

42. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

43. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

44. Звітність сільськогосподарських підприємств

45. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

46. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

47. Облік собівартості продукції на підприємстві

48. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка

49. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

50. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

51. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

52. Організація обліку на підприємстві

53. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

54. Організація управлінського обліку на підприємстві
55. Ревізійні комісії підприємств і організацій
56. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

57. Аудит установчих документів підприємства

58. Аудит фінансової звітності

59. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

60. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу

61. Правовий статус комунальних підприємств

62. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

63. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

64. Інтернаціоналізація підприємств

Игра настольная развивающая "Лесные животные".
Обучающая игра пазл-липучка состоит из 8 игровых полей, заполняя которые, ребенок изучает названия диких животных, а также их повадки.
592 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Мобиль музыкальный "Забавы" (2 режима).
Мобиль - это одна из первых игрушек для новорождённых и уникальный тренажер для развития визуального восприятия и слуховых ощущений.
1100 руб
Раздел: Мобили
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Тот самый блокнот "Уничтожь меня!", созданный современной известной художницей Кери Смит, теперь в крафт обложке! Выходит
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

65. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

66. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

67. Моделювання конкурентних стратегій фармацевтичних підприємств

68. Організація обліку на торгівельному підприємстві

69. Стимулювання збуту на підприємстві Філія "Черкаська ДЕД" ДП "Черкаський облавтодор"

70. Технологічне обладнання торгово-посередницьких підприємств
71. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"
72. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

73. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві

74. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

75. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання

76. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

77. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

78. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

79. Організація виробництва на металургійному підприємстві

80. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда
Кресло детское мягкое "Sleepy Cat".
Мягкое детское кресло Sleepy Cat будет прекрасным аксессуаром детской комнаты, выполнено в виде мягкой игрушки. Дети будут чувствовать
1350 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Особливості діяльності інноваційних підприємств

82. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

83. Рух кадрів на підприємстві

84. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

85. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

86. Управління інноваційним розвитком підприємств
87. Управління реальними інвестиціями на підприємстві
88. Шляхи вдосконалення бізнес-планування на підприємстві (на прикладі ПП "Агро-тера")

89. Організаційний розвиток підприємств

90. Автоматизація процесу оцінювання персоналу на підприємстві

91. Конфліктогенність зміни власності на підприємстві

92. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

93. Інноваційний розвиток готельних підприємств

94. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

95. Аналіз фінансового стану підприємства

96. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

Головоломка "Шар-лабиринт 100 шагов-мини".
Это самый маленький из шаров-лабиринтов. Диаметр шара 11,3 см, при этом сам лабиринт насчитывает 100 шагов. Это мини-версия оригинального
365 руб
Раздел: Головоломки
Ежедневник недатированный "Русские художники. Петров-Водкин".
Ежедневник в твердом переплете - стильный аксессуар делового человека, ценящего практичные и качественные вещи. Недатированность страниц
321 руб
Раздел: Ежедневники недатированные
Полка для специй или домашней аптечки.
Удобная полка для хранения специй и лекарств легко собирается и регулируется в соответствии с размерами вашей кухни или ванны. Удобная
704 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

97. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

98. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

99. Грошові розрахунки підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.