Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік витрат на оплату праці

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТВінницький торговельно-екномічний інститут Курсова робота на тему:“Облік витрат на оплату праці”ПЛАН Вступ. Залагльні поняття про витрати виробництва. Облік витрат на оплату праці. Види і форми заробітної плати. Аналітичний облік заробітної плати. Синтетичний облік зарплати. Утримання із зарплати. Відрахування на соціальне страхування і інші внески до бюджету. Висновки.Витрати виробництва – це витрати живої і опредметненої праці підприємств (об`єднань) на виробництво й збут продукції. В практиці планування і обліку для характеристики витрат виробництва використовують термін “витрати на виробництво”, на випущену продукцію вони виражаються в її собівартості. Собівартість продукції підприємств являє частину вартості цієї продукції, що включає споживані кошти, предмети праці, послуги інших організацій і заробітню плату працюючих, виражені в грошовій формі. В умовах удосконалення господарювання собівартість продукції є важливішим економічним показником діяльності об`єднань і підприємств. Управління собівартістю підприємців являє собою планомірний процес формування витрат на виробництво, собівартості одиниці продукції, виявлення резервів економії, зниження собівартості і забезпечення систематичного контролю за виконанням завдань по собівартості. Складовими елементами системи управління собівартості продукції є прогнозування й планування, нормування витрат, облік і калькуляція, економічний аналіз, контроль за формуванням собівартості. На схемі зображені найважливіші взаємозв`язки елементів в системі управління. Прогно-зування Плану-вання Норму-вання Облік витрат Кальку-ляція Економ. аналіз Контроль Облік витрат на виробництво і калькуляція собівартості продукції є основними і відповідальними ланками облікової роботи. Перед обліком витрат на вир-во продукції поставлені такі основні завдання: своєчасне, повне і достовірне відображення в обліці фактичних витрат, пов`язаних з вир-вом і реалізацією продукції, виконанням робіт і наданням послуг, а також невиробничих втрат і робіт; втрат, припустимих на окремих ділянках діяльності підприємства; контроль за правильним використанням сировини, матеріалів, топлива й енергій, фонду заробітної плати та іншими статтями витрат, за дотриманням встановлених коштів, затрат по обслуговуванню виробництва і управлінню; обгрунтована калькуляція собівартості продукції, правильне складання звітної калькуляції; перевірка виконання планів по собівартості і виявленню резервів скорочення витрат; виявлення результатів по собівартості продукції цехів і інших підрозділів підпр-ва. Виконання перерахованих задач повинно базуватися на правильній організації бухгалтерського обліку витрат вир-ва. Добре налагоджений облік сприяє усуненню безгосподарності і надлишків у використанні коштів, їх економії. Це забезпечує зростання рентабельності підприємств і організацій. У плануванні, обліку і калькуляції собівартості продукції застосовуються декілька угрупувань витрат: по місцю їх винекнення (це можливо для організації внутрішньовиробничого госпрозрахунку), по видам продукції (для калькуляції собівартості) і по видам витрат, тобто по статтям і елементам витрат.

Останнє угрупування є досить важливим у обліці собівартості продукції. Під економічним елементом витрат розуміють первинний однородний вид витрат на вир-во продукції, який на вир-ві неможливо розкласти на складові частини. Основними положеннями прийнята єдина і обов`язкова для всіх об`єднань і підприємств номенклатура економічних елементів витрат на вир-во: Сировина й основні мат-ли (за відрахунок поворотних відходів). Купівельні вироби, напівфабрикати, роботи і послуги виробничого характеру. Допоміжні мат-ли. Топливо. Енергія. Заробітна плата. Основна і додаткова. Відрахування на соціальне страхування. Амортизація основних фондів. Інші витрати. Заробітна плата являє собою суттєвий елемент собівартості. Відповідно до ст.1 Закону України «Про оплату праці» – це винагорода, виражена, як правило, в грошовій формі, або уповноважений їм орган виплачує робітнику за виконану їм роботу. Витрати на оплату праці складаються із: Фонду основної заробітної плати. Фонду додаткової зар.плати. Інші заохочення та компенсаційні виплати. Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу згідно встановлених норм (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов`язки). Вона встановлюється у вигляді ставок (окладів) в відпускних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців. Додаткова зар.плата – це винагорода за працю понад встановлену норму, за трудові успіхи й винахідливість та за Особі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантовані компенсаційні виплати, передбачені діючим законодавством; премії, пов`язані з виконанням виробничих завдань і функцій. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати. До них відносяться виплати у формі винагород по наслідкам роботи за рік, премії за спеціальними системами та положеннями, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які передбачені актами діючого законодавства або ті, що проводяться понад встановлені затверджені акти норм. Під час складання статистичної звітності про праці показуються грошові суми, нараховані до виплати у зв`язку з платіжними документами, за якими з робітниками були проведені розрахунки по зароб.платі. Вказані суми приводяться «брутто», тобто включаючи податки й інші утримання у відповідності з законодавством («нетто» – грошові суми, нараховані до оплати без податку на прибуток і обов`язкових внесків робітника у фонд соціального страхування і пенсійний фонд). До складу витрат на оплату праці включаються всі витрати підприємств на оплату праці незалежно від джерела фінансування цих (витрат) виплат. Суми коштів, нарахорваних за щорічні й додаткові відпустки, включаються у фонд оплати праці звітного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки в звітному місяці. Суми, що випадають на дні відпустки в наступному місяці – у фонд оплати праці наступного місяця. При натуральній формі оплати праці і забезпеченні соціальної допомоги вказані виплати включаються в звіт праці в сумі, обрахованій виходячи з середньої ціни реалізації за звітний період. Якщо продукція видається безкоштовно, то розмір зароб.плати в цьому випадку буде дорівнювати повній вартості цієї продукції; якщо вона видається за зниженими цінами - то різниці між вартістю проданої за зниженими цінами продукції і її повною вартістю.

Всі види нарахувань в іноземній валюті включаються в фонд оплати праці в національній валюті України в сумі, яка виходить шляхом переоцінки іноземної валюти по курсу Національного банку України на дату їх нарахування. Дані про фонд оплати за відповідний період минулого року при складанні звітів по праці показуються відповідно до методології, яка прийнята в звітному періоді поточного року.Фонд оплати праці.До фонду основної зароботної плати відносяться: Зар.плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов`язки) за відпускними розцінками, тарифними ставками (окладами) робітників і посадовими окладами, незалежно від форм і систем оплати праці, прийнятих на підприємстві. Суми процентних чи компенсаційних нарахувань в залежності від об`єму доходів (прибутків), одержаних від реалізації продукції (робіт, послуг) у випадках, коли вони є основною зар.платою. Суми авторського гонорару робітникам мистецтва, редакцій газет і журналів, телеграфного агенства, видавницвта, радіо, телебачення і інших підприємств та (чи) оплата їх праці, яка відбувається за ставками (розцінками) авторської винагороди, нарахованої на даному підприємстві. Фонд додаткової зар.плати включає: Надбавки і доплати до тарифних ставок і посадових окладів у розмірах, передбачених діючим законодавством: кваліфікованим робітникам, що зайняті на особливо відповідальних роботах, за високу кваліфікаційну майтерність; за класність водіям автомобілів; персональні надбавки; керівникам, спеціалістам, службовцям за високі досягнення в праці або за виконання особливо важливих завдань на строок їх виконання; за сумісництво професій (посад). Премії робітникам, керівникам, спеціалістам і іншим службовцям за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів. Винагороди (процентні надбавки) за вислугу років, стаж роботи. Оплата праці робітників, які не входять до штату підприємства, за виконання робіт згідно договору громоадсько-правового характеру, включаючи договір-підряд. Оплата праці у вихідні і святкові (неробочі) дні. Вартість бузкоштовно виданих предметів (включаючи форменну одежу, обмундирування), які залишаються в особистому постійному користуванні. Оплата щорічних і додаткових відпусток згідно законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку. Суми зар.плати по основному місцю роботи робітникам, керівникам і спеціалістам підприємств під час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів. Оплата учбових відпусток, передбачених робітникам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх навчальних закладах, а також навчаються без відриву від виробництва у вечірніх, заочних загальноосвітніх школах. До інших заохочувальних та компенсаційних виплат відносяться: Оплата простоїв не з вини роб-ка; Суми, які виплачуються роб-кам, які знаходяться у відпустці за ініціативою адміністрації з частковим збереженням зар.плати. Суми, які виплачуються роб-кам, що приймають участь у страйках. Матеріальна допомога (оздоровлення, екологічні й інші виплати).

Стаття 56 Неповний робочий час За угодою мж працвником  власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятт на роботу, так  згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. На просьбу вагтно жнки, жнки, яка ма дитину вком до чотирнадцяти рокв або дитину-нвалда, в тому числ таку, що знаходиться пд  опкуванням, або здйсню догляд за хворим членом см' вдповдно до медичного висновку, власник або уповноважений ним орган зобов'язаний встановлювати й неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата прац в цих випадках провадиться пропорцонально вдпрацьованому часу або залежно вд виробтку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працвникв. Стаття 57 Початок  закнчення роботи Час початку  закнчення щоденно роботи (змни) передбачаться правилами внутршнього трудового розпорядку  графками змнност у вдповдност з законодавством. Стаття 58 Робота змнами При змнних роботах працвники чергуються в змнах рвномрно в порядку, встановленому правилами внутршнього трудового розпорядку

1. Економічна сутність та форми оплати праці

2. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

3. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

4. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

5. Економічна сутність монополізму

6. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
7. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області
8. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

9. Економічна ефективність виробництва соняшника

10. Економічна ефективність рослинництва

11. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

12. Виробництво зерна, його економічна ефективність

13. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

14. Економічна ефективність туризму

15. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

16. Економічна ефективність організації виробництва пальто

Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см

17. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

18. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

19. Сутність витрат та методи їх зниження

20. Зовнішня економічна діяльність

21. Сутність соціального контролю у сфері праці

22. Економічна рівновага і циклічність
23. Сутність економічної інформації в системі корпоративного управління
24. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

25. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

26. Економічна інтеграці в АТР

27. Поняття та сутність менеджменту

28. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

29. Міжнародна економічна система та її головні елементи

30. Хімічна промисловість України

31. Монетарний режим таргетування грошових агрегатів: сутність та зміст, переваги, недоліки. Федеральна резервна система США

32. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы
Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга

33. Портфель цінних паперів - сутність та функції

34. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

35. Сутність перестрахування

36. Економічна оцінка кредитного процесу

37. Сутність токсикоманії

38. Економічна оцінка активу балансу підприємства
39. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні
40. Сутність і структура природно-ресурсного потенціалу

41. Хімічна промисловість України

42. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України

43. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

44. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

45. Сутність держави

46. Сутність і сфера міжгалузевого управління

47. Сутність Римського права

48. Економічна інформатика

Бальзам для волос "Natura Siberica" Легкое расчесывание, 250 мл.
Детский бальзам для волос "Natura Siberica" бережно ухаживает за волосами, не спутывая их. Специальная формула бальзама помогает
330 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Набор деревянных кукол.
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. В наборе 6 кукол: мама и папа, мальчик и девочка,
1031 руб
Раздел: Классические куклы
Детские подгузники-трусики "Nepia. Genki!" (для мальчиков и девочек), 13-25 кг (размер XXL), 18.
Подгузник изготовлен по последним технологиям из невероятно мягкого материала, идеально фиксируется, обеспечивая комфорт и надежную
703 руб
Раздел: Обычные

49. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

50. Поняття "культура" та її сутність

51. Сутність маркетингу

52. Сутність міжнародного маркетингу

53. Що таке маркетинг? (сутність концепції маркетингу)

54. Клінічна ефективність застосування біоінертних незнімних зубних протезів із титану
55. Економічна характеристика країн Африки
56. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

57. Міжнародні контракти: сутність структура види

58. Світова економічна інтеграція

59. Поняття і сутність менеджменту

60. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

61. Сутність лідерства та управління

62. Сутність планування і етапи планування

63. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

64. Сутність та зміст контролю

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

65. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

66. Розумовий розвиток: сутність, значення, проблеми

67. Сутність педагогічного спілкування

68. Предмет політології, сутність та зміст

69. Політична влада: сутність і специфіка

70. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність
71. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку
72. Сутність технологій в соціальній роботі

73. Сутність та місце митної вартості в системі митного оподаткування

74. Сутність, сучасний стан та перспективи розвитку митно-тарифних відносин

75. Сутність протестантської філософії

76. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

77. Економічна суть грошей

78. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

79. Сутність державного фінансового контролю

80. Сутність і призначення санації підприємств

Папка для тетрадей "Кошечка", А4.
Папка для тетрадей формата A4, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
359 руб
Раздел: Папки для тетрадей
Гибкий трек "Большое путешествие", 317 деталей.
Гибкий трек "Большое путешествие" от бренда 1Toy состоит из 317 деталей, в том числе лифта, 2 машинок, пещеры и перекрестка.
2695 руб
Раздел: Треки без запуска
Контейнер универсальный, 4 выдвижные секции, большой.
Может использоваться как бокс для канцелярских или любых иных офисных принадлежностей, а также строительных мелочей и пр. Легко
1084 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

82. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну

83. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

84. Виникнення та сутність екологічного маркетингу

85. Антимонопольна політика держави та її сутність

86. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики
87. Економічна глобалізація
88. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

89. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

90. Економічна історія

91. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

92. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

93. Економічна оцінка екологічних збитків

94. Економічна роль держави в ринковій економіці

95. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

96. Економічна теорія (основні поняття та терміни)

Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Набор для приготовления роллов "Мидори".
С набором "Мидори" Вы сможете приготовить роллы различной формы в домашних условиях. В комплект входят специальные
562 руб
Раздел: Принадлежности для суши
Настольная игра "Барабашка (Geistestesblitz)".
У вас в руках оказались фотокарточки, сделанные каким-то странным фотоаппаратом: фотографируя всего пять предметов, он постоянно путает их
1071 руб
Раздел: Внимание, память, логика

97. Економічна характеристика суднобудування в Україні

98. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

99. Міжнародна економічна інтеграція

100. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.