Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

РЕФЕРАТ з агроекології На тему: «Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи» Вступ Стан природного довкілля, про який зараз багато говорять, – це результат накопичення людством помилок у ставленні до природи, ігнорування ним навіть очевидних сигналів про шкідливість недалекоглядних дій. Внаслідок тривалого інтенсивного використання природних ресурсів та через надмірне техногенне навантаження на біосферу в Україні склалася надзвичайно складна і напружена екологічна ситуація. В Україні було зосереджено чверть промислового потенціалу колишнього Союзу та вирощувалось за інтенсивними, небезпечними для довкілля, технологіями близько 46% усієї сільськогосподарської продукції загальносоюзного виробництва. До цього слід додати, що майже 700 тис. га родючих земель у республіці затоплено штучними водоймами, проекти яких теж не завжди екологічно обґрунтовані. Економіка України тривалий час практично не була орієнтована на екологічно безпечне середовище, безвідходне виробництво, здоров'я людей. На долю України, яка становила 2,7% площі колишньої країни, припадало 25% обсягу промислових забруднень Союзу. Настав час, коли людство дійшло до висновку, що необхідно поставити охорону навколишнього природного середовища на один рівень з економікою, матеріальними умовами життя і здоров'ям людей. Екологічна концепція розбудови держави передбачає наявність відповідного механізму її реалізації, до якого належать: реальний економічний суверенітет, правове економічне регулювання виробництва, створення ефективних засобів екологічного моніторингу, налагодження дійової системи екологічної освіти тощо. Для вирішення екологічних проблем необхідно, крім діючих законів з охорони навколишнього середовища, налагодити систематичний контроль за якістю довкілля, запровадити дійові економічні стимули й штрафи, які б зробили невигідним забруднення навколишнього середовища. Необхідно запровадити безвідходні технології і технологічні вирішення, які б взагалі виключили шкідливі викиди та інше. Багато в цьому напрямку вже робиться, тому зростає впевненість, що у людства ще є шанс для порятунку. Збільшилась кількість локальних змін на краще у тих розвинених країнах, уряди і населення яких першими усвідомили небезпеку і вкладають багато коштів в охорону й лікування довкілля. Розпочалося всесвітнє об'єднання зусиль природоохоронців, створення міжнародних структур для координації відповідних дій учених, політиків, промисловців. Особливо важливим слід вважати розв'язання екологічних питань на рівні господарств. Багато екологічних проблем можна вирішувати на місцях, що подекуди набагато ефективніше й оперативніше, ніж на загальнодержавному рівні. Такий підхід відповідає основним принципам екологічної політики держави. Екологічні принципи функціонування агроекосистем і агроландшафтів Агроландшафт, або сільськогосподарський ландшафт, – це змінений в процесі господарської діяльності людини природний ландшафт, завдяки чому збільшуються продуктивні сили суспільства. В агроландшафті, як і в інших культурних ландшафтах, об'єднуються і взаємопроникають компоненти неживої природи (літо-, атмо-, гідросфера), ґрунтового покриву (педосфера) і частина біосфери (включаючи людину та її діяльність).

Інакше кажучи, агроландшафт складається з агробіогеоценозів та інших структур (населені пункти, тваринницькі ферми тощо), зв'язаних між собою в єдине ціле, створюючи суперсистему. У господарській діяльності необхідно враховувати. екологічні закономірності, що існують в ландшафті. Змінюючи ландшафт в процесі діяльності, слід намагатися підтримувати таку структуру, яка нагадувала б природну, а якщо в окремих випадках це неможливо або недоцільно, створювати агроландшафти, додержуючись екологічних закономірностей, які проявляються в ландшафтах. У цьому випадку загальні і спеціальні питання сільськогосподарської екології доповнюють один одного Нині особливого значення набуває формування на тривалий час екологічно стійкого (здорового) і ефективного агроландшафту. Це означає, що агроландшафт поряд з досягненням найвищої продуктивності повинен такою ж мірою виконувати закисні, природоохоронні та естетичні функції. Цього можна досягти при створенні максимальної екологічної різноманітності території, що інтенсивно використовується. Вона дасть змогу протидіяти тим однобічним навантаженням, що виникають при господарському освоєнні території (оранка, внесення добрив, пестицидів, органічних добрив і т.д.), тобто створити умови для запобігання водній і вітровій ерозії, забрудненню водойм і повітряного басейну, інакше кажучи, забезпечити екологічну стабільність ландшафту. Такої стабільності, за В.В. Докучаєвим (1892), можна досягти регулюванням річок, яруг, балок, а також водного господарства на всіх сільськогосподарських землях, нормованим визначенням площ, відведених під ріллю, луки, ліси, застосуванням прийомів обробітку ґрунту, які найбільше сприяють правильному використанню вологи. Докучаєвський план оновлення степу – екологічний. Система лісових смуг, що захищають поля від суховіїв, система ставків, що підтримують на певному рівні ґрунтові води, – все це не насильницьке втручання у природу, а відновлення тих взаємозв'язків, що існували в первісному степу (Федоров P., 1990). Таким чином, в агроландшафті повинна створюватись стійка саморегульована система, яка виключала б негативні явища. Вона повинна реалізувати комплексний підхід в агроландшафті, тобто охорону як землі, так і вод, рослинного й тваринного світу. Тому організацію території слід орієнтувати не тільки на межі колгоспів і радгоспів, що, як правило, не відповідають природним межам у ландшафті, а й на басейни річок, які є основними осередками ландшафту. Так, наприклад, у лісових районах випадає значна кількість опадів, однак нестача поживних елементів у ґрунті знижує продуктивність сільського господарства. Застосовуючи мінеральні добрива, осушуючи болота, мобілізуючи внутрішні ресурси ландшафту, людина забезпечує рослини і свійських тварин необхідними елементами, тобто створює культурний ландшафт з оптимальним геохімічним режимом, в якому поєднуються позитивні сторони лісового (багато вологи) і степового (родючі ґрунти) ландшафтів. Такий оптимальний культурний ландшафт повинен бути найкращим у гігієнічному відношенні і відповідати оптимальним умовам життя людини За сучасних умов загостреної уваги до проблем екології ефективність сільськогосподарського виробництва також оцінюється з урахуванням змін у природному середовищі, які спричинюються господарською діяльністю людини.

Одним з фундаментальних узагальнень науки є твердження, згідно з яким будь-яка трансформація матерії здійснюється за рахунок зміни форм енергії. Початково енергетичний підхід домінував у науках фізико-технічного циклу, а згодом поширився і в природничих науках. Проте складність біологічних систем – одна з причин обмеженого застосування щодо них енергетичної концепції. Поступове розширення обсягів використання законів термодинаміки для аналізу різноманітних біологічних і екологічних явищ дозволяє глибше зрозуміти механізм існуючих у природі взаємозв'язків та їх залежність від характеру трансформації енергії в системах. Інакше кажучи, подібно до того, як це має місце у різних природних об'єктах, різноманітні структури агроценозів також формуються й розвиваються за рахунок певних енергетичних систем. Енергія є рушійною силою як для біологічного кругообігу речовин, так і для формування і підтримання їх у стані динамічної рівноваги. Тому аналіз закономірностей функціонування агроекосистем повинен ґрунтуватися на аналізі трансформації в них речовин та енергії. Ландшафти України підтримувалися у гармонійному стані лише до першої половини XIX ст., тобто до ліквідації кріпосництва, після якого розпочалося систематичне вирубування лісів у лісостеповій, осушення земель у польській та розорювання у степовій зонах. У наш час можна говорити про два типи агроландшафтів, що сформувалися в республіці. Перший тип характеризується розлогими ланами, помережаними полезахисними лісосмугами, 80–90%-ю розораністю земельного фонду. Тут поширені монокультури, у помірних кормах застосовуються мінеральні добрива і хімічні засоби. Це – наші степи. Другий тип характеризується мозаїчним поширенням полів серед деревної рослинності, диференційованим вирощуванням сільськогосподарських культур, інтенсивним застосуванням мінеральних добрив і засобів захисту рослин. Це – зони Лісостепу і Полісся. Таким ландшафтам притаманна значно вища продуктивність при збереженні природного продукційного потенціалу. Агроландшафти першого типу швидко наближаються до виробничих і біологічних бар'єрів, порушення яких загрожує кризою у сільському господарстві регіону. У сільськогосподарських ландшафтах тісно переплітаються різні процеси – фізичні, хімічні, біологічні, екологічні, соціальні і політичні, що свідчить про необхідність розробки екологічної концепції агроландшафтів, регіону в цілому, яка б дозволила враховувати не лише загальносуспільні потреби у продуктах сільського господарства, потреби розвитку самого сільського господарства, а й екологічну ємкість агроландшафтів і можливі зміни в їхньому природному середовищі. Реалізація ідеї екологічного землеробства передусім передбачає відповідне загосподарювання сільської місцевості, яке б включало всі елементи екологічної інфраструктури – поля, території відновлення (регенерації) біологічних ресурсів людини і середовища, а також бар'єри, що запобігають поширенню забруднень у природі. Особливе місце в екологічній інфраструктурі агроландшафтів займають лісові насадження різного призначення, масиви задернованих земель, малі водойми і водотоки.

Запасы 1)PЭкономические переменные (показатели), которые могут быть измерены только в конкретный момент времени. Иными словами, величина З. не имеет временной протяженности. Примеры З.: номинальная и рыночная стоимость портфеля ценных бумаг, активы и обязательства предприятия (основные и оборотные средства, уставный и резервный фонды и т.Pп.), государственный долг, банковский вклад и т.Pд. Необходимо отметить, что, хотя З. можно измерить лишь в конкретный момент времени, изменение З.P это поток, и его следует оценивать за период. Если в момент t1 запас (рыночная стоимость) облигации составляет B1, а в момент t2 В2, изменение З. равно B1 В2, и оно произошло за период Т = t1 t2. Следовательно, изменение З. следует понимать и измерять как поток, а уровень З.P нет; 2) в бухгалтерском учете материальные ценности, находящиеся на складе предприятия. По способу дальнейшего использования 3. различают производств. З. (материалы, комплектующие, животные на откорме; традиционно к этой же классификационной позиции относят и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы), З. готовой продукции и товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение. Производственные З. отражаются на синтетических счетах по фактической стоимости их приобретения (заготовления) или учетным ценам, в качестве которых используются плановая себестоимость приобретения (заготовления), средние покупные цены и т.Pд

1. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

2. Кругообіг речовини та енергії в біосфері

3. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

4. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки

5. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

6. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом
7. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм
8. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

9. Релігія та віра як феномен в історії суспільства

10. Сучасний склад: характеристика та функції

11. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

12. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

13. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

14. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

15. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

16. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие
Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее

17. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

18. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

19. Психогігієна та психологія старіння та довголіття

20. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

21. Класифікаційні суспільства та їх роль у забезпеченні безпеки мореплавства

22. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність
23. Українські легенди та перекази про комах, риб та раків
24. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

25. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

26. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

27. Демократія як форма організації суспільства

28. Вплив фізичних навантажень на віковий склад та метаболічний статус червонокрівців периферійної крові спортсменів, які займаються бігом на середні дистанції

29. Хімічний склад та якість мінеральної води в пляшках

30. Методи та способи підключення до мережі Internet

31. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

32. Добро, зло та моральний обов’язок, як головні етичні категорії

Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь

33. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

34. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

35. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

36. Розмірно-віковий та статевий склад популяціі ляща

37. Аудит як один із засобів оцінки вартості компанії. Критерії вибору та якість послуг

38. Підстави та процесуальний порядок притягнення особи як обвинуваченого
39. Поняття та склад злочину
40. Цивільний позивач та цивільний відповідач як учасник кримінального процесу

41. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

42. М.Т. Рильський як теоретик та практик художнього перекладу

43. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

44. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

45. Генеральний Секретаріат та його склад

46. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

47. Лицарська культура та її складові

48. Соціологія культури як галузь соціології та культурознавча наука

Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор цветных карандашей "Progresso", 24 штуки.
Цветные монолитные карандаши в лаковой оболочке. Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие,
793 руб
Раздел: 13-24 цвета

49. Роль та значення ярмарків як елементу інфраструктурного забезпечення

50. Складові та об’єкти логістики

51. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

52. Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

53. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

54. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії
55. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців
56. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

57. Загальні підходи та методи роботи з якістю

58. Зміст та структура документознавства як науки

59. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

60. Сучасний вчитель як педагог та психолог

61. Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи

62. Склад та первинна переробка нафти

63. Якість та контроль якості продукції

64. Прояви стресу та успішні способи його подолання

Цветные акварельные карандаши "Lyra Osiris Aquarell", 24 цвета.
Цветные акварельные карандаши, треугольные с кистью, диаметр грифеля 3,3 мм.
753 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подушка детская Dream Time.
Приятная на ощупь подушка сделан из материала, который отличается надежностью, прочностью и легкостью ухода. В качестве наполнителя
698 руб
Раздел: Подушки для детей
Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения

65. Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри

66. Освіта як соціокультурний феномен

67. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

68. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

69. Мінеральні добрива в агроекосистемах та особливості їхнього впливу на довкілля

70. Економічне значення та способи скорочення виробничого циклу
71. Нерегламентована зайнятість населення та способи її регламентування
72. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

73. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

74. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

75. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

76. Цивільний та арбітражний процес

77. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

78. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

79. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

80. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

Папка-портфель пластиковая, А4, синяя (390x320 мм, 4 отделения, усиленная ручка).
Папка-портфель изготовлена из прочного пластика толщиной 0,9 мм. Габаритные размеры, превышающие стандартные, позволяют свободно размещать
507 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками

81. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

82. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

83. Полная история танков мира

84. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

85. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

86. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
87. Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище
88. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

89. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

90. Сучасні форми та системи оплати праці

91. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

92. Міський бюджет: пріоритети та механізми

93. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

94. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

95. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

96. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

Магнитный лабиринт "Домашние животные".
Магнитный лабиринт "Домашние животные" - увлекательная игрушка для детей, развивающая мелкую моторику рук, координацию движений,
679 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили

97. Непівська суспільна модель, її протиріччя та причини згортання

98. Постмодернізм та українська історична наука

99. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.