Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Адміністративна влада і судочинство Запорізької Січі

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ПЛАН Вступ 1.Адміністративна влада Запорізької Січі 1.1.Особливості адміністративного устрою на Січі 1.2.Козацьке самоврядування 2. Судочинство на Січі 2.1.Принципи судочинства 2.2.Судова діяльність в Запорізькій Січі 2.3. Розгляд справ у суді Висновки Використана література Вступ Досить тривалий час про елементи української державності історичного періоду, коли Україна ще не увійшла до складу Російської імперії, не згадувалося взагалі. Пов'язувалося це з &quo ;особливостями&quo ; національної політики як царської Росії, так і Росії більшовицької. Неможливо взагалі вести мову про державу, якщо вона не має власної історії. Довести, що Україна була без минулого, намагалися російські націоналісти і червонобантові інтернаціоналісти. На щастя, час зберіг фактичні свідчення самостійного існування української державності. Деякі з них висвітлюють життєдіяльність і державний устрій такого феномену, як військова демократія Запорозької Січі. Саме ці документи дозволяють стверджувати: Запорозька Січ - не військове поселення &quo ;солдатів удачі&quo ;, позбавлених будь-яких елементів організації, а реальне спільнота, наділена всіма необхідними атрибутами державного устрою (органами виконавчої і судової влади, армією, правовими інститутами, власним прапором, гімном тощо). Термін &quo ;козак&quo ; вперше згадується у джерелі XIII ст. (в початковій монгольській хроніці 1240 року) і походить з тюркських мов. Він означав &quo ;одинокий&quo ;, &quo ;схильний до розбою, завоювання&quo ;. У словнику половецької мови &quo ;Соdeх Сuma icus&quo ; (1303 р.) &quo ;козак&quo ; перекладено як &quo ;страж, конвоїр&quo ;. Цікава така деталь: східні старовинні джерела називають половців &quo ;жовтою ордою&quo ;. Поклонялися половці Вічно Блакитному Небу. З 1055 року половці почали переможно оволодівати степовими просторами України. Йшли вони курінями (так в половців називалися роди), які ділились на коші (сімейства), і називались вони козаками (&quo ;ко&quo ; — небо&quo ;, &quo ;зак&quo ; — захищати). З часом, коли половці почали приймати християнство, поганський термін &quo ;захисники неба&quo ; став непотрібним. Корінь слова &quo ;коз&quo ; (вільна людина) був зрозумілим та актуальним. В степу на південно-східних рубежах Русі в кінці XII ст. виникають військові об'єднання з русів і половців, які формувались не по родовій або етнічній ознаці, а як спільна сила, яка захищала кордони Київської Русі. В цьому середовищі народилося і слово &quo ;гетьман&quo ; (вожак). Козаки, тобто спільні прикордонні загони половців та русів, стали тією силою, яка першою вчинила відчайдушний опір монголо-татарським завойовникам. Отже, корені українського козацтва сягають ще в часи половецьких куренів. Період кінця XII — першої половини XIII ст. характеризується як перший етап формування та розвитку українського козацтва. У Запорізькій Січі було багато своєрідного, оригінального. Оригінальним було і відправлення правосуддя. Правда, архівні матеріали, по свідченням чисельних істориків і юристів ХVІІІ - ХІХ століть, безповоротно втрачені, а ті залишки, які вціліли, не дають можливості відтворити повну картину про правосуддя в Запорізькій Січі.

Ми користувались роботами істориків та юристів, в яких в тій чи іншій степені зачіпались ці питання. Історія здійснення правосуддя в Запорізькій Січі радянськими юристами спеціальним дослідженням не піддавалась, а серед дореволюційних авторів необхідно мати на увазі роботи Грушевського, Яворницького, Скальського, Ригельмана, Скальковського, Слабченко, Міллера, Наріжного, Лазаревського, Кістякова, Теліченко, Багалея та інших. 1.Адміністративна влада Запорізької Січі 1.1.Особливості адміністративного устрою на Січі Запоріжжя стало зародком нової української державності. Козаки створили органи влади, які поступово зосереджувалися в руках козацької адміністративної та судової влади. Остання поширювалась як на козаків, так і на тих людей, що мешкали за межами Запоріжжя в укріпленнях — &quo ;паланках&quo ;. Кіш очолював виборний кошовий отаман. Йому допомагали виборний суддя, писар, обозний, осавул, хорунжий. Найважливіші питання військового та політичного характеру розглядалися на засіданнях Військової ради. Згідно із звичаєвим правом на них міг бути при сутнім будь-який козак. Збиралася Військова рада тоді коли для вирішення того чи іншого питання потрібна була воля всього товариства, але два рази на рік — 1 січня і 1 жовтня — вона збиралася обов'язково. Існували також ради на рівні куренів, які звали &quo ;сходками&quo ;, і вони збиралися для вирішення питань місцевого значення. Для таких же цілей скликали і сходки в паланках. Підкреслимо такий факт: на Запорізькій Січі державна система народилася з військової організації, тому державні органи, адміністративно-територіальна система, посади були як військовими одиницями, так і державними. Кошовий отаман (гетьман), військовий суддя і військовий писар складали так звану військову старшину. Вони обиралися Військовою радою щорічно 1 січня. В мирний час військова старшина виконувала адміністративні та судові функції, а під час військових походів очолювала Запорізьке Військо, передаючи свої повноваження наказній старшині. Кошовий отаман (гетьман) зосереджував у своїх руках вищу військову, адміністративну і судову владу. Його влада не була абсолютною: він звітував перед Військовою радою, його повноваження обмежувалися річним терміном перебування на посаді. Військовий суддя був другою службовою особою на Запоріжжі. Він здійснював суд над козаками і призначав начальника артилерії. Військовий писар завідував канцелярією і вів всі письмові справи Запоріжжя. Військовий осавул слідкував за дотриманням козаками порядку в Січі, відав охороною кордонів, заготівлею продовольства для війська тощо. Під кінець XVI ст. на Запоріжжі вже існувало військо . зі стрункою організацією. Очолював його кошовий отаман (пізніше — гетьман). Основною військовою одиницею був полк з 500 мушкетів. Полк поділявся на сотні, а ті в свою чергу — на десятки. Посади кошового отамана (гетьмана), полковника, сотника, отамана, який командував десятком (пізніше — курінного отамана), були виборними. У своїх грамотах і листах вони титулували себе &quo ;Військом Запорізьким&quo ;. Основну його частину складала піхота. Військо мало гармати.

Рядовий козак був озброєний мушкетом, пістолетом, шаблею, ножем, списом, іноді використовувався лук і стріли. Чисельність Запорізького війська не була сталою. На кінець XVI ст. воно нараховувало близько 15 тис. козаків. Січ мала також свій флот, який складався з великих човнів — чайок або байдаків. Військо Запорізьке мало свою печать — герб із зображенням козака з рушницею на плечі, з шаблею та списом, застромленим у землю поруч з постаттю козака. Січова корогва (прапор) була червоного (малинового) кольору: на лицьовому боці був зображений в білий колір св. Архангел Михайло, а на зворотньому — білий хрест, оточений небесними світилами. На початку Визвольної війни вищим органом влади була Військова рада Війська Запорізького. До компетенції Військової ради входило вирішення найважливіших державних питань як воєнних, так і політичних: вона вибирала гетьмана і генеральний уряд і мала право їхнього усунення, вирішувала всі питання зовнішньої політики, відсилала посольства, приймала послів, здійснювала правосуддя. Право на участь в ній мали всі козаки. Починаючи з 1649 р. Військова рада скликається рідко. Є відомості про одну раду в 1650 р., дві — в 1651 р., декілька — в 1653 р. і ще одну (останню) в січні 1654 р. — в Переяславі. Одночасно з падінням ролі Військової ради зростає значення старшинських рад. І хоча це був дорадчий орган при гетьмані, його рішення були обов'язковими для нього. Система управління складалася з трьох ступенів: Генерального, полкового та сотенного урядів. Генеральний уряд був центральним органом управління. Він очолював всю систему управління і був постійно діючим органом. Генеральний уряд обирався Військовою радою. Очолював Генеральний уряд гетьман: як глава держави, вищий суддя та верховний головнокомандуючий, законодавець, оскільки він видавав універсали — нормативні акти, обов'язкові для виконання на всій території України. Генеральний уряд був вищим розпорядчим, виконавчим та судовим органом держави. Окрім гетьмана, до Генерального уряду входили генеральні старшини, які керували окремими галузями управління. Найближчою до гетьмана державною особою був генеральний писар. Він керував зовнішніми відносинами та канцелярією, через яку проходили всі документи як до гетьмана, так і від нього. Генеральний обозний, генеральний осавул та генеральний хорунжий займались військовими справами, відповідали за боєздатність війська та його матеріальне забезпечення. Генеральний бунчужний охороняв знаки гідності гетьмана та Війська Запорізького, а також виконував окремі доручення гетьмана. Генеральний суддя був вищою апеляційною інстанцією за відношенням до полкових та сотенних судів. Генеральний підскарбій очолював фінансову систему держави. Перераховані державні особи складали раду генеральної старшини, яка з часом витісняє Військову раду. 1.2.Козацьке самоврядування Запорізька Січ у своєму складі мала поділ — військовий і територіальний, у відповідності з яким і буду­валося управління нею. Як військо, запорізька громада поділялася на 38 куренів, а територіальне — спочатку на п'ять, згодом на вісім паланок. Слід мати на увазі, що у запорізьких козаків слово &quo ;курінь&quo ; вживалося у двох значеннях: по-перше, як житло; по-друге, як самостійна частина війська.

Коли Тимчасове Росйське Правительство не може дати лад у нас, коли не хоче стати разом з нами до велико роботи, то ми сам повинн взяти  на себе. Це наш обов'язок перед нашим крам  перед тими народами, що живуть на нашй земл. ¶ через те ми, Укранська Центральна Рада, видамо цей Унверсал до всього нашого народу й оповщаймо: од нин сам будемо творити наше життя. Отже, хай кожен член нашо нац, кожен громадянин села чи города од нин зна, що настав час велико роботи. Од сього часу кожне село, кожна волость, кожна управа повтова чи земська, яка стоть за нтереси укранського народу, повинна мати найтснш орAанзацйн зносини з Центральною Радою. Там, де через яксь причини адмнстративна влада зосталась у руках людей, ворожих до укранства, приписумо нашим громадянам повести широку, дужу орAанзацю та освдомлення народу, й тод перевибрати адмнстрацю. В городах  тих мсцях, де укранська люднсть живе всумш з иншими нацональностями, приписумо нашим громадянам негайно прийти до згоди й порозумння з демократю тих нацональностей  разом з ними приступити до пдготовки нового правильного життя

1. Військова організація Запорізької Січі

2. Джерела права та правова система Запорізької Січі

3. Ліквідація Запорізької Січі, та подальша доля запорізьких козаків

4. Аналіз забезпечення сільськогосподарських підприємств Запорізької області кредитними ресурсами

5. Модель адміністративного судочинства Австрії

6. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування
7. Запорізька Січ у 18 столітті
8. Адміністративно-правові методи

9. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

10. Адміністративна відповідальність

11. Адміністративна відповідальність в Україні

12. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

13. Адміністративне право України

14. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

15. Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ у сфері забезпечення громадського порядку і громадської безпеки

16. Адміністративний процес

Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

17. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

18. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

19. Адміністративно-правові норми

20. Актуальні проблеми місцевого самоврядування в Україні в контексті адміністративної реформи

21. Місце адміністративного права в правовій системі

22. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
23. Підсудність адміністративних справ
24. Поняття та види адміністративного примусу

25. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

26. Розвиток адміністративного законодавства

27. Співвідношення адміністративного права з іншими галузями права України

28. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення

29. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

30. Адміністративне право: погляди українських вчених часів незалежності (Т.О. Коломоєць)

31. Запорізька Січ

32. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

Сумка чехол для малых колясок сложением книжка Bambola.
Для малой коляски сложением книжка. Прочная водоотталкивающая ткань, светоотражающие элементы, удобная ручка. Будет очень кстати в
544 руб
Раздел: Сумки и органайзеры
Микрофон "Караоке. Я пою".
В этом ярком микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М. Танича и других известных композиторов: "Песенка
301 руб
Раздел: Микрофоны
Багетная рама "Donna" (цвет - темно-коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

33. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

34. Функції адміністративного управління

35. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

36. Девяти этажный жилой дом в городе Запорожье (Дев’ятиповерховий житловий будинок для будівництва в м. Запоріжжі)

37. Художественное воплощение категорий свободы-несвободы в романах М. Булгакова "Мастер и Маргарита" и Ч. Айтматова "Плаха"

38. Функциональный запор: вопросы диагностики и терапевтические подходы (обзор литературы)
39. Концепции "Я" у Ч.Кули и Дж.Мида (Доклад)
40. Тесты по предмету "Финансы предприятий" ч.1

41. ВИЩІ ОРГНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Украiни

42. Отношения Ч.Парнелла и В.Гладстона в конце 80-х - начале 90-х годов XIX столетия

43. Рецензия на роман Ч.Т. Айтматова "Плаха"

44. "Люди и звери". Человек и природа в романе Ч.Айтматова "Плаха"

45. Творчество Ч.Айтматова

46. Младой повеса пред дядиным гробом, в имении и глуши: "Мельмот Скиталец" Ч.Р. Метьюрина и "Евгений Онегин" А.С. Пушкина

47. Запоры в клинической практике

48. Запор

Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники
Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Лідерство, вплив та влада

50. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

51. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

52. Антропологическая теория (Ч.Ломброзо)

53. Загальний нагляд прокуратури (ч.1)

54. Достоинства и недостатки рыночной (меновой) и командно-адм.эконом.систем.
55. Айтматов Ч.
56. Теория Эволюции Ч. Дарвина

57. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

58. Конституційні засади виконавчої влади України

59. Дунін-Марцінкевіч Беларус

60. Адміністрування системного реєстру Win9x/nt/2000

61. Читаем с детьми Ч. Диккенса

62. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

63. Эволюционная теория Ч. Дарвина

64. Эволюционные идеи в работах М.В. Ломоносова, Ч. Дарвина, К.Ф. Рулье, Н.А. Северцова

Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

66. Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини

67. Забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства

68. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

69. Захисник у кримінальному судочинстві

70. Інформаційне забезпечення органів виконавчої влади
71. Місце й роль судової влади
72. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

73. Поняття конституційного ладу і органів державної влади

74. Поняття принципу поділу державної влади

75. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

76. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

77. Районна державна адміністрація

78. Судова влада та органи, що її здійснюють

79. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

80. Убийство, предусмотренное п. "з" ч.2 ст. 105 УК РФ: уголовно-правовая характеристика, проблемы квалификации

Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки

81. Центральні органи виконавчої влади

82. Влада і право

83. Роль ведучого в реалізації авторського задуму на Запорізькому телебаченні

84. Адміністрування комп’ютерних мереж

85. Розробка схеми електричної принципової годинника-будильника-термометра з ІЧ ПК

86. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)
87. Запорізьке козацтво
88. Звичаї, культура та побут запорізьких козаків

89. Петро Іванович Калнишевський – останній кошовий отаман Запорозької Січі

90. Природно-історичні передумови виникнення і формування Запорізьких Січей на території Дніпропетровської області

91. Україна під владою Польщі

92. Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

93. Устрій Запорозької Січі

94. Проект волоконно-оптичної лінії зв’язку між пунктами Запоріжжя - Васильовка

95. Автобіографізм роману "Життя Девіда Коперфілда" Ч. Діккенса

96. Образы детей в рождественских рассказах Ч. Диккенса и святочных рассказах русских писателей второй половины XIX века

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

97. У. Караткевіч: паэт – мастак – пясняр

98. Ч.Диккенс в оценке западного литературоведения

99. Аналіз маркетингового середовища на базі ВАТ "Мотор Січ"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.