Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Венчурне інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров’я

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Анотація У статті визначено можливості використання венчурного капіталу як додаткового джерела фінансування інноваційної діяльності. Запропоновано комплекс заходів щодо створення сприятливого інвестиційного клімату при здійсненні процедури венчурного інвестування інновацій у сфері охорони здоров’я України. Ключові слова: інноваційні проекти, венчурний капітал, венчурне інвестування. Summary he possibili ies of usi g ve ure capi al as he addi io al source of fu ds of i ova io ac ivi y are defi ed he ar icle. he complex of measures for he crea io of favorable i ves me clima e wi h realizi g he procedure of he ve ure i ves me of i ova io s i heal h pro ec io i Ukrai e is proposed. Key words: i ova io al projec s, ve ure capi al, ve ure i ves i g. Постановка проблеми. Конституційно визначено, що здоров'я кожного українця є запорукою здоров'я країни. В свою чергу, розвиток інноваційної діяльності в сфері охорони здоров'я (СОЗ) повинен здійснюватися за рахунок державного бюджетування, яке сьогодні не забезпечує достатній рівень її фінансування. Тому сьогодні велику увагу слід приділити іншим, більш спроможним джерелам інвестування в сферу охорони здоров'я. Процес інноваційної діяльності пов'язаний з послідовністю дій з перетворення наукової ідеї в конкретний продукт або технологію щодо забезпечення його практичного використання в сфері охорони здоров'я, і тому він повинен бути спрямований на створення затребуваних ринком нових товарів, тобто лікарських препаратів, медичного устаткування, медтехнологій. Аналіз основних досліджень і публікацій, що розкриває вирішення вказаних проблем, підтверджує, що стан сфери охорони здоров'я вимагає негайних заходів щодо реформування системи її фінансового забезпечення та визначення додаткових джерел фінансування інноваційної діяльності в СОЗ. Досліджували дане питання А. При-сяжнюк, В. Антонюк, Г. Демидов, О. Амоша, Л. Пельтек, О. Козирева, А. Демченко, С. Мос-квін, В. Гриньова, В. Пашков та інші. Метою дослідження є визначення можливостей використання венчурного інвестування в системі фінансування інноваційної діяльності в СОЗ України. Виклад основного матеріалу. В умовах глобальних інноваційних перетворень у світовій економіці представники української сучасної соціально-економічної системи повинні розуміти, що без своєчасного впровадження інновацій у діяльність підприємств, організацій та установ України ми не зможемо йти інноваційним шляхом, яким прямують провідні країни світу. Так, за роки незалежності українськими науковцями було розроблено 270 000 винаходів, патентів та промислових зразків, але впроваджено в життя не більше половини. Причиною цього є недостатнє та несвоєчасне фінансування цих наукових досягнень. Від того, наскільки швидко будуть впроваджуватися в життя медичні, фармакологічні, технічні, технологічні, інформаційні та інші інновації в СОЗ, буде залежати і здоров'я населення країни. Зростання кількості інноваційних пропозицій у сфері охорони здоров'я відкриває можливості для великих фінансових структур вийти на ринок СОЗ з новими ефективними, більш затребуваними, продуктами.

Проте, на думку Г. Демідова , великі витрати і ризик при реалізації інноваційних проектів у цій галузі поки відлякують вітчизняних інвесторів. На думку В. Василенка та В. Шматька , до факторів, що гальмують освоєння нововведень у сфері охорони здоров'я, відносять: нестачу власних фізичних ресурсів, високі ставки за кредитами в комерційних банках, зменшення внутрішнього попиту та економічний ризик освоєння нової продукції, а також наслідки фінансово-економічної кризи. Дослідники Д. Карамишев та А. Демченко у сфері охорони здоров'я визначають три види інноваційних проектів (рис. 1). Інструментами державної підтримки стимулювання реалізації інноваційного потенціалу сфери охорони здоров'я є пряме бюджетне фінансування та державне замовлення на розробку і виробництво інноваційних продуктів, технологій та послуг. Видатки з державного бюджету на охорону здоров'я в Україні склали (в млрд. грн.): 2005 р.- 12,6; 2006 р.- 17,1; 2007 р.- 17,6; 2008 р. - 22,1; 2009 р. - 39,2 . Проте держбюджет має суттєві проблеми: недостатні розміри та непослідовність фінансування, слабку соціальну спрямованість, неефективну структуру. Також слід зазначити, що в останні роки спостерігається тенденція зниження фінансування СОЗ з держбюджету до 60 % від загального обсягу фінансування, а позабюджетні надходження сягають майже 40 % (це приватні збереження, добровільні внески громадян, меценатів, спонсорів, представників бізнес-структур, благодійних фондів тощо) . Тобто з метою стимулювання інноваційної діяльності держава повинна надавати фінансову підтримку та пільги відповідним суб'єктам господарювання в СОЗ. Відносно питань інвестування, необхідно пам'ятати, що реалізація інноваційних про-ектів вимагає значних фінансових вкладень, які інвестори очікують повернути. Обґрунтування можливості повернення витрат є основою розрахунку економічної ефективності інноваційного проекту. Для прикладу можна проаналізувати дані щодо тривалості і витрат по етапах розробки і впровадження на ринок оригінальних лікарських препаратів в Україні (табл. 1). З табл. 1 бачимо, що вартість інноваційного процесу становить понад 350 тис. грн. Це великі кошти, повернення яких не завжди гарантується під час продажів, бо продукт-аналог може випустити закордонна фармацевтична фірма із значно нижчою собівартістю. Для забезпечення перспектив розвитку СОЗ та вдосконалення фінансового забезпечення інноваційних процесів у цій сфері нашій країні необхідно шукати додаткові джерела інвестиційних ресурсів, одним з яких може стати венчурний капітал. Визначення венчурного капіталу науковці трактують по-різному (табл. 2). Фахівці вважають, що впливати на ринок венчурного капіталу держава може за такими напрямами : нормативно (розробка загальної стратегії інноваційного розвитку країни, відповідного законодавства та створення правового поля); організаційно (вплив на учасників венчурного процесу); фінансово (залучення бюджетних коштів у прямій та непрямій формах). Венчурне фінансування починається з дослідного виробництва й розробок і закінчується виходом інноваційного товару на ринок, не торкаючись фундаментальних досліджень і питань подальшого розвитку виробництва та реалізації продукції.

С. Ілляшенко вважає , що особливо важливий венчурний капітал при комерціалізації результатів наукових досліджень у наукоємких і високотехнологічних галузях та для підприємств, які беруть активну участь у розробці і впровадженні у виробництво наукових ідей і технологій. Структуру джерел венчурного фінансування інноваційної діяльності в сфері охорони здоров'я можна подати у наступному вигляді (рис. 2). У розвинених країнах через сектор венчурного інвестування проходить майже 1/3 загального обороту капіталу. На думку В. Пашкова , однією з головних причин неефективного використання венчурного капіталу в СОЗ України є відсутність дієвих, а не формальних національних програм зі створення нових інноваційних лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення. Для повноцінного становлення індустрії венчурного капіталу в Україні потрібно створити відповідну законодавчу базу, що забезпечить з часом значний розвиток ринку венчурного інвестування. Тому Проект Закону України «Про венчурне інвестування інноваційної діяльності» , розроблений колективом науковців, визначає правові, економічні й організаційні основи здійснення венчурного інвестування інноваційної діяльності (табл. 3). Отже, реалізація інноваційних проектів вимагає значних фінансових вкладень, які інвестори очікують повернути. Обґрунтування можливості повернення витрат є основою розрахунку економічної ефективності інноваційного проекту. Інструментом реалізації інноваційного розвитку СОЗ є національна інноваційна система, яка виконує функції підтримки розвитку новаторських технологічних компаній, а саме інститут венчурного інвестування, тобто венчурні фонди та венчурні компанії . Згідно із Законом України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) «, венчурні фонди віднесені до інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів), а компанії з управління активами венчурних фондів — до професійних учасників ринку цінних паперів. Державне регулювання та нагляд за діяльністю венчурних фондів є компетенцією Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У венчурному бізнесі, як правило, 70—80 % проектів не приносять віддачі, але прибуток від 20—30 % окупає всі збитки, тому виростає значення і роль організації проведення пояснень і оцінки ризиків, способів компенсації витрат усіх учасників інноваційного процесу . Венчурне фінансування інвестиційної діяльності в нашій країні тільки зароджується, при цьому використовується підтримка міжнародних фінансових організацій. Першим вітчизняним фондом венчурного капіталу слід вважати фонд «Україна», заснований у 1992 р. Він здійснив інвестицій у 30 вітчизняних компаній на суму 10 млн. доларів США. З 1994 р. в Україні почав діяти венчурний фонд Wes er is E erprise Fu d з капіталом 150 млн. дол. США, а з 1998 р. розпочав роботу Black Sea Fu d . Загальна сума залученого венчурними фондами капіталу на сьогодні складає близько 200— 300 млн. дол., при цьому розмір вкладених коштів в Україну становить не більше 1 % від щорічних надходжень до європейських венчурних фондів . Такий стан венчурного інвестування в нашій країні обумовлений багатьма причинами: нестабільністю економічного і політичного середовища; суперечністю законодавства в сфері підприємницького права; жорсткою податковою системою; відсутністю передумов для створення венчурної інфраструктури; інертністю держави в питаннях підтримки венчурного підприємництва; нерозвиненістю ринку цінних паперів; нерозуміння вітчизняними підприємцями механізму венчурного інвестування, побоювання втратити контроль за справою, допустивши до управління своїм бізнесом стороннього співвласника.

Наиболее характерными чертами агломерации являются следующие: взаимообусловленность и взаимосвязь функционирования группы городских поселений; компактность и контактность территории; наличие объединяющего ядра; функциональноструктурная дополняемость городов; наличие межселенных производственных, культурнобытовых, рекреационных, информационных и иных связей; динамизм и управляемость развития. Городские агломерации стали опорными каркасами не только систем расселения, но и всех сфер жизнедеятельности людей (промышленности, транспорта, науки, культуры и пр.). Происходит формирование гигантских систем городских поселений мегалополисов. В них проживают десятки миллионов человек. В трех мегалополисах США: Приатлантическом Босваше (Бостон Вашингтон), Приозерном Чипитсе (Чикаго Питсбург)и Тихоокеанском СанСане (СанФранциско СанДиего)P сосредоточено свыше 100Pмлн горожан. В японском мегалополисе Токайдо (Токио Кобе) проживает, по некоторым оценкам, половина населения страны. Для России это пока совершенно новый тип городских структур

1. Державне управління в сфері охорони здоров’я

2. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

3. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

4. Удосконалення інноваційної діяльності за рахунок мотивації праці

5. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності

6. Фінансова підтримка інноваційної діяльності
7. Державне регулювання інноваційної діяльності
8. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

9. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

10. Аналіз товарної інноваційної політики ЗАТ Хлібозавод "Салтівський"

11. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

12. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

13. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

14. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

15. Державне регулювання комерційної діяльності

16. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные

17. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

18. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

19. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

20. Проблеми суб’єкта злочину в сфері господарської діяльності

21. Внедрение автоматизированных информационных систем в сфере жилищно-коммунального хозяйства

22. Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем
23. Застосування в інформаційній діяльності організації або установи експертних систем
24. Музейна галузь документально-комунікаційної діяльності

25. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

26. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

27. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

28. Особливості проектування операційної системи у сфері послуг

29. Вплив народознавчого матеріалу на емоційно-чуттєву сферу дошкільника

30. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

31. Мотиваційно-особистісні аспекти діяльності

32. Психологія професійної діяльності

Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло
Настольная подставка "Berlingo BR", вращающаяся.
Комбинированная черная/красная.
388 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр

33. Етичні вимоги до професійної діяльності соціального педагога. Етичні принципи соціальної роботи

34. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

35. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

36. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

37. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

38. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства
39. Розробка заходів з підвищення ефективності операційної діяльності ВАТ "Дніпропетровськгаз"
40. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

41. Коммерческая деятельность предприятия в сфере грузовых международных авиационных перевозок

42. Эволюция планетарных систем

43. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

44. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

45. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

46. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

47. Государственное управление в хозяйственной сфере деятельности

48. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора
Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

49. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

50. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

51. Правовое обеспечение информациооных систем

52. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации

53. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

54. Преступления в таможенной сфере
55. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений
56. Дискриминация в сфере трудовых отношений

57. Ценообразование в сфере культуры

58. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

59. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

60. Современные тенденции развития настольных издательских систем

61. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

62. Развитие сетевых операционных систем. Windows 2000

63. Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных систем

64. Построение систем распознавания образов

Набор детской посуды "Тачки. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Тачки" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из
447 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная, А3, 342x484 мм.
Размер: 342x484 мм. Белое лаковое покрытие. Материал рамки: МДФ. Размер внутри рамки: 302х444 мм. Для формата А3. В комплекте: магниты и
405 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Средство дезинфицирующее "Аламинол 1", 1 литр, концентрат.
Средство дезинфицирующее. Объем: 1 литр. Концентрат.
481 руб
Раздел: Для сантехники

65. Типовые расчеты надежности систем на персональном компьютере

66. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

67. Информационные технологии в экономике. Средства организации экономико информационных систем.

68. Разработка программного обеспечения для оптимизации показателей надежности радиоэлектронных систем

69. Моделирование систем

70. Проектирование автоматизированных информационных систем
71. Сравнение операционных систем /DOS, UNIX, OS (2, WINDOWS/ (Write)
72. Организация файловых систем в OS (2 (WinWord)

73. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

74. Разработка отказоустойчивой операционной системы реального времени для вычислительных систем с максимальным рангом отказоустойчивости

75. Обзор операционных систем

76. Перспективные разработки Операционных Систем

77. Семейство операционных систем W2k. Обзор версий. Процессы и очереди

78. Критерии устойчивости линейных систем

79. Лабораторная работа №7 по "Основам теории систем" (Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ)

80. Лабораторная работа №4 по "Основам теории систем" (Послеоптимизационный анализ задач линейного программирования)

Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Набор строительных деталей для конструктора "Геометрик".
Во время игры ребёнок знакомиться с вариантами расположения строительных форм, учиться различать и называть детали. Используется для
463 руб
Раздел: Блочные конструкторы

81. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

82. Принципы организации и функционирования интеллектуальных систем

83. Терминология теории систем (автоматизированные и автоматические системы)

84. Теория систем автоматического регулирования

85. Решение систем дифференциальных уравнений методом Рунге-Куты 4 порядка

86. Основы теории систем и системный анализ
87. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЯТИТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ АДАМСА – БАШФОРТА
88. Методы решения систем линейных неравенств

89. Устойчивость систем дифференциальных уравнений

90. Метод прогонки решения систем с трехдиагональными матрицами коэффициентов

91. Лекарственные вещества, угнетающие центральную нервную систему

92. Преступления в сфере компьютерной информации. Криминологическая характеристика личности преступника

93. Ответственность за нарушения в сфере информационного права

94. Преступления в сфере компьютерной информации

95. Преступления в сфере компьютерной информации

96. Принцип построения и опыт практической реализации экологических информационных систем

Умные кубики. Контуры. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Контуры" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки

97. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

98. Коррекция агрессивного поведения школьников в сфере досуга

99. Типы политических систем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.