Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти та науки України Національний гірничий університет Кафедра Економічної кібернетики та інформаційних технологійПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА дипломної роботи магістра спеціальності «Економічна кібернетика» на тему: «Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ «Дніпрополімермаш»)» Виконавець: Конєв Павло ВікторовичДніпропетровськ, 2009 ЗАТВЕРДЖЕНО: Завідувач кафедри Економічної кібернетики та інформаційних технологій проф. Кочура Є.В. ЗАВДАННЯ на дипломну роботу магістра студенту групи ЕК-04-м Тема дипломної роботи: «Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ «Дніпрополімермаш») затверджена наказом ректора НГУ від РЕФЕРАТ Об‘єкт розроблення: економіко-математична модель взаємозв‘язку факторів собівартості продукції та прибутку. Мета роботи: підвищення ефективності роботи підприємства ВАТ «Дніпрополімермаш» шляхом управління собівартістю продукції. Метод дослідження та апаратура: для дослідження даної предметної області використані аналітичні методи для оцінки фінансово-економічного стану підприємства та метод лінійного багатофакторного регресійного аналізу для встановлення взаємозв‘язків агрегованих компонентів собівартості та прибутку. Для проектування та реалізації інформаційної системи використовувався компьютер на базі процессора I el Pe ium III Celero . У першому розділі диплому зроблений аналіз методів фінансового-економічного аналізу, проведена оцінка фінансово-економічного стану підприємства, сформульована мета та поставлені задачі дослідження. У другому розділі проведений аналіз методів вивчення взаємозв‘язків статистичних показників, вибраний найбільш адекватний і на його базі розроблена комплексна економіко-математична модель. У третьому розділі описані сучасні методи розробки інформаційних систем, приведений алгоритм побудови та дано опис інтерфейсу розробленої інформаційної системи підтримки прийняття рішень. Новизна полягає у застосуванні методів регресійного аналізу на даних собівартості промислової продукції для математичного обгрунтування управлінських рішень. Практичне значення полягає у наданні практичних рекомендацій управлінському персоналу підприємства щодо прийняття рішень по управлінню собівартістю продукції. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, БАГАТОФАКТОРНА РЕГРЕСІЯ, КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА, РЕКОМЕНДІЦІЇ. ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. Аналіз діяльності підприємства 1.1 Методи і методики визначення ефективності роботи підприємства 1.2 Аналіз фінансового стану ВАТ «Дніпрополімермаш» 1.3 Визначення мети і постановка задач, розв'язуваних при виконанні дипломної роботи РОЗДІЛ 2. Економіко-математичне моделювання взаємозв‘язку елементів собівартості та прибутку 2.1 Аналіз літературних джерел, вибір моделі 2.2 Побудова моделі взаємозв‘язку факторов собівартості та прибутку 2.3 Моделювання контрольного приклада РОЗДІЛ 3. Проектування інформаційної системи підтримки прийняття рішень 3.1 Методики створення сучасних інформаційних систем 3.2

Алгоритм побудови інформаційної системи підтримки прийняття рішень 3.3 Розробка інтерфейсу інформаційної системи РОЗДІЛ 4. Охорона праці ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК А ДОДАТОК Б ВСТУП Перехід від директивно керованої економіки до ринкового по-новому поставив питання керування підприємством як суб'єктом ринкових відносин. Функціонування підприємства зв'язане зі змінами як у зовнішньої, так і у внутрішнім середовищі його діяльності, що обумовлює необхідність розробки нових підходів до визначення цільової функції його діяльності, обґрунтуванню економічних передумов досягнення оптимальних розмірів прибутку, що забезпечує конкурентноздатність підприємства на ринку і визначальній перспективі його розвитку. Досягти подібне можна шляхом глибокого аналізу як господарської діяльності підприємства, так і стану навколишньої його економічного і соціального середовища. Сполучення мікро- і макроаналізу дозволяє створити інформаційну базу прийнятого управлінського рішення, адекватну дійсності. Для дослідження даної предметної області використані аналітичні методи для оцінки фінансово-економічного стану підприємства та метод лінійного багатофакторного регресійного аналізу для встановлення взаємозв‘язків агрегованих компонентів собівартості та прибутку. У першому розділі диплому буде зроблений аналіз наявних методів фінансового-економічного аналізу, проведена оцінка фінансово-економічного стану підприємства, сформулюється мета та поставлені задачі дослідження. У другому розділі буде проведений аналіз методів вивчення взаємозв‘язків статистичних показників, вибраний найбільш адекватний і на його базі розроблена комплексна економіко-математична модель. У третьому розділі будуть описані сучасні методи розробки інформаційних систем, приведено алгоритм побудови та дано опис інтерфейсу розробленої інформаційної системи підтримки прийняття рішень. Новизна полягає у застосуванні методів регресійного аналізу на фактичних даних собівартості промислової продукції для математичного обґрунтування управлінських рішень. Обрана тема актуальна, тому що пов'язана зі створенням сучасних інформаційних технологій, що забезпечують автоматизацію процесу прийняття рішень в умовах сучасного промислового підприємства. Оригінальність пропонованих рішень полягає в розробці економіко-математичної моделі враховуючу технологічну, економічну й інформаційну характеристики виробництва продукції на підприємстві і реалізованої у виді інформаційної системи підтримки прийняття рішень. Алгоритми рішення функціональних задач реалізовані на основі програмного продукту Microsof Excel шляхом написання програми мовою програмування Visual Basic for Applica io s. Практичне значення отриманих рішень полягає в автоматизації процесу вибору методів керування собівартості продукції і підвищенні обґрунтованості прийнятих управлінських рішень. РОЗДІЛ 1. Аналіз діяльності підприємства 1.1 Методи і методики визначення ефективності роботи підприємства Неспроможність аналізувати господарчу ситуацію, неможливість визначення «вузьких місць» в економічній діяльності підприємства і факторів, що на неї впливають, так чи інакше призводить до зниження ефективності роботи, до прийняття неправильних управлінських рішень і, у кінцевому результаті, до збитків і фінансового краху.

Тому формування ринкової економіки обумовлює розвиток аналізу в першу чергу на мікрорівні — на рівні окремих фірм, компаній, підприємств і їхніх структурних підрозділів, оскільки вони становлять основу ринкової економіки. І в цьому зв'язку важливої стає задача оволодіння прийомами і методами економічного аналізу фінансовим менеджером, що не тільки зосереджує на своєму робочому місці всю інформаційну базу для аналізу, але й володіє правами і методами фінансового керування діяльністю фірми, компанії або підприємства . Аналіз базується на розчленовуванні досліджуваних об'єктів, його основна задача полягає в тому, щоб створити репрезентативну й адекватну ситуації, що складається, інформаційну базу для виконання завершальної функції керування - регулювання керованого об'єкта як на мікрорівні (підприємство, фірма), так і на макрорівні (галузь) . Економічний аналіз - прикладна наука, що представляє собою систему спеціальних знань, що дозволяють оцінити ефективність діяльності того чи іншого суб'єкта ринкової економіки. Спираючись на теорію пізнання, вона забезпечує практичну корисність діяльності людини, дозволяє раціонально обґрунтувати не тільки поточну діяльність, але і найближчу перспективу розвитку суб'єкта господарювання. За допомогою економічного аналізу створюються передумови для оцінки доцільності прийнятих управлінських рішень на перспективу . Предметом економічного аналізу є вся доступна інформація з тих або інших напрямків діяльності суб'єктів ринкової економіки, що знаходиться в діалектичному взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємодії, що виражає зміну становища того чи іншого суб'єкта господарювання . Також під предметом аналізу розуміються господарчі процеси підприємств, об'єднань, асоціацій, соціально-економічна ефективність і кінцеві результати їхньої діяльності, що складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів, що дістають відбиття через систему економічної інформації. Ця система являє собою сукупність вхідних даних, результати їхньої проміжної обробки, вихідні дані і кінцеві результати, що надходять у систему управління. Раціонально організований і відповідним чином регульований інформаційний потік служить надійною базою для економічного аналізу, а отже, і для прийняття оптимальних управлінських рішень . До основних напрямків економічного аналізу відносяться: • формування системи показників, що характеризують роботу аналізованого об'єкта; • якісний аналіз досліджуваного явища (результату); • кількісний аналіз цього явища (результату); • оформлення висновків і конкретних рекомендацій, що випливають з результатів аналізу . У системі методів управління виробництвом аналіз діяльності окремих суб'єктів господарювання дає можливість здійснювати контроль за виробництвом, економічно обґрунтовувати управлінські рішення, виявляти і більш повно використовувати резерви виробництва. Ці задачі можуть вирішуватися за допомогою отриманої в процесі аналізу економічної інформації про діяльність підприємств, об'єднань і їхніх структурних підрозділів . Первісним джерелом економічної інформації служать дані бухгалтерського, статистичного й оперативного обліку про стан і використання усіх видів ресурсів виробництва, процес виробництва продукції, її реалізації, фінансових результатів і ін.

Командн методи кервництва вбивали виробничу нцативу,  робтник став пасивним елементом у виробничй структур. Такий робтник не сприяв технчному прогресу. Що ж до адмнстративно-управлнського апарату, то вн, безупинно зростаючи, поглинав усе бльшу частину валового продукту, загрожуючи самй можливост розширеного вдтворення. Псля друго свтово вйни у багатьох капталстичних кранах нацоналзували були окрем галуз економки чи пдпримства. Всюди вони виявилися неспроможними витримувати конкуренцю з пдпримствами приватного сектора виробництва. Схильнсть соцалзму до зрвнювання людей та допомоги ледачому не штовха людей до творчост й винахдливост, не сприя пдвищенню продуктивност прац, а отже,  перемоз в конкурентнй боротьб. У кранах з ринковою економкою добро розподляться нервномрно, , надаючи людин право збагачуватися, вона заохочу творчих людей до винахдливост, внаслдок чого впродовж усх 70 рокв у них швидко розвиваться наука, технка, швидше пдйматься життвий рвень людей

1. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

2. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

3. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

4. Розвиток персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства

5. Підвищення ефективності роботи ГЗКу

6. Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок
7. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів
8. Економіко–математичне моделювання

9. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

10. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

11. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

12. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

13. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

14. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

15. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

16. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

17. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

18. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

19. Економічна оцінка активу балансу підприємства

20. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

21. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

22. Організація роботи підприємства
23. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України
24. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

25. Робота кадрової служби підприємства

26. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

27. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

28. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

29. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

30. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

31. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

32. Економіка підприємства

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

33. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

34. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

35. Ефективність використання ресурсів підприємства

36. Основи економіки підприємства

37. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

38. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства
39. Підвищення ефективності діяльності ПриватБанку на основі теорії синергетики
40. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

41. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

42. Бізнес-план підприємства

43. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

44. Корпоративні підприємства

45. Планування діяльності підприємства

46. Фінанси підприємства

47. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

48. Формування основних фондів підприємства

Ручка-стилус шариковая сувенирная "Никита".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор В" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый светодиодный фонарик, собрать звуковые схемы, познакомится с работой транзистора — всего 15
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Глобус ландшафтный, диаметр 320 мм.
Глобус для занятий по географии на подставке. Компактен и нагляден. Дает представление о строении поверхности Земли. На глобусе нанесено
880 руб
Раздел: Глобусы

49. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

50. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

51. Персонал підприємства

52. Рентабельність підприємства

53. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

54. Управління утворенням прибутку підприємства
55. Оптимальний вибір методів навчання з метою підвищення ефективності процесу навчання
56. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

57. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

58. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

59. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

60. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

61. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

62. Облік активної частини балансу підприємства

63. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

64. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

65. Організація і методика аудиту доходів підприємства

66. Організація облікової політики підприємства

67. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

68. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

69. Фінансова звітність підприємства

70. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
71. Аудит підприємства
72. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

73. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

74. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

75. Аналіз програмного забезпечення підприємства

76. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

77. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

78. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

79. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

80. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

81. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

82. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

83. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

84. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

85. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

86. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства
87. Розробка маркетингової стратегії підприємства
88. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

89. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

90. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

91. Ціноутворення та цінова політика підприємства

92. Підвищення ефективності транспортно-експедиторської діяльності при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів

93. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

94. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

95. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

96. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

97. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

98. SWOТ-аналіз підприємства

99. Аналіз зовнішнього середовища підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.