Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Партійна система України. Політичний маркетинг

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ПАРТІЙНА СИСТЕМА УКРАЇНИ. ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЗМІСТ Вступ Розділ 1 Сутність і різновиди партійних систем 1.1 Поняття «партійна система» 1.2 Типологія партійних систем 1.3 Особливості партійної системи України Розділ 2 Основний зміст політичного маркетингу 2.1 Поняття «політичного маркетингу» 2.2 Предмет, функції та види політичного маркетингу 2.3 «Політичний ринок» і «політичний товар» Розділ 3 «Політичний ринок» України 3.1 Особливості політичного маркетингу та політичного ринку в сучасній Україні 3.2 Імідж політичного лідера 3.3 Політична символіка, як бренд 3.4 Партійні програми, як «політичний товар» Висновки Списки використаних джерел і літератури Додатки ВСТУП Актуальність теми дослідження. За роки незалежності українське суспільство пройшло складний шлях від абсолютної монополії однієї партії, яка намагалася керувати розвитком процесів в усіх сферах суспільного життя, до реальної політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності, утвердження основних засад багатопартійної системи. За роки незалежності в Україні було проведено три президентські й п’ять парламентських виборчих кампаній. Розвиток партійної системи в Україні, а також удосконалення виборчого законодавства зумовили постійне зростання ролі політичних партій у виборчих процесах. З іншого боку, саме проведення виборчих кампаній надавало чергового дієвого поштовху кількісним та якісним змінам параметрів партійної системи. Маркетинговий підхід до організації виборчих кампаній – необхідність, що диктується конкурентним характером сучасного політичного життя. Суть справи, на думку автора, складається у визначенні того, куди спрямувати основні зусилля кампанії; що принесе найбільшу віддачу; як правильно розподілити завжди обмежені ресурси. Особливість політичного ринку полягає в тому, що він виникає і функціонує тільки за наявності відповідних умов: певного рівня демократії, багатопартійності, запровадження альтернативних виборів та інших ознак відкритого суспільства. Оскільки наше суспільство на такий шлях стало зовсім недавно, то проблема політичного маркетингу ще не набула у вітчизняній політологічній науці відповідного осмислення та висвітлення. Слід відмітити, що сьогодні певна частина політичних партій є своєрідними бізнес-проектами, політичними відгалуженнями великих підприємницьких структур. Орієнтованість на особистості конкретних політичних лідерів багатьох партійних і виборчих проектів свідчить про фрагментарність партійної системи України. Взаємодії партійної систем і вплив на неї політичного маркетингу у розвинутих західноєвропейських країнах в зарубіжній політології приділяється значна увага, взаємодія ж цих двох систем у країнах перехідного типу, до яких належить Україна, залишається маловивченою. Тому особливо важливо дослідити основні тенденції розвитку політичного маркетингу і партійної систем України. Аналіз такої взаємодії дозволить встановити шляхи подальшого вдосконалення виборчого законодавства, структуризації парламенту, що є нагальною потребою для ефективної співпраці законодавчої та виконавчої гілок влади. Щодо української політологічної науки, то до недавнього часу вона значною мірою існувала за рахунок запозичень зарубіжних знань і була достатньо насичена постулатами та емпірикою зовсім іншої політичної культури.

Втім механічне перенесення на нашу українську політичну реальність положень і висновків зарубіжної політології найчастіше не дає очікуваних результатів. Тому актуальність обраної теми визначається, насамперед, недостатньою розробкою проблеми у вітчизняній політології. Метою роботи є виявлення основних закономірностей сутності партійної системи сучасної України, та особливостей впливу на неї політичного маркетингу, визначення його змісту, структури та ролі в Україні. Предметом дослідження є партійна система сучасної України з усіма її особливостями, складнощами і традиційними протиріччями. Об’єктом дослідження є сутнісні ознаки та функціональні характеристики політичного маркетингу, які мають значний вплив на процес формування українського політичного поля та ринок і певною мірою визначають партійну систему держави. Для досягнення поставленої мети автор вирішив низку задач: уточнити термінологію та типологію партійних систем; виявити особливості формування партійної системи України та тенденції і перспективи її подальшої еволюції; дослідження предмета, функцій і видів політичного маркетингу; визначити основні закономірності формування українського політичного ринку, який з розвитком демократії має стати основним регулятором соціально-політичного життя країни; проаналізувати взаємозв’язок, взаємозалежність партійної системи і політичного маркетингу. З’ясування мети і означення задач дослідження зумовили наступні методи наукового пошуку: системний метод дав змогу розглянути політичний маркетинг як цілісний організм, який має досить чітку внутрішню організацію, а також перебуває в безперервній взаємодії з оточуючим середовищем; історико-політологічний метод виявився досить ефективним для аналізу історичних особливостей становлення партійної системи. При написанні роботи також використані принципи і методи критично-конструктивного, порівняльного аналізу, соціально-філософського, структурно-функціонального підходів до розглядуваних проблем. Аналіз джерельної бази. Досягнення поставлених мети і завдань стало можливим лише при залученні різноманітних типів джерел: 1. Нормативно-правові акти: Конституція України від 28.06.1996; Закон України «Про внесення змін до конституції України» від 8.12.2004; Закон України «Про політичні партії» від 5.04.2001; Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 25.03.2004; Закон України «Про вибори Президента» в редакції Закону від 18.03.2004. Найкорисливішим є Закон України «Про політичні партії», в якому дається визначення «партії», а також регулюються її діяльність. 2. Автором були використані та проаналізовані програмні документи (програми, передвиборчі програми, статути) таких партій та політичних об’єднань, як «Партія регіонів», «БЮТ», «НУНС», «Комуністична партія України», «Соціалістична партія України», «Блок Литвина», «Свобода», «Братство», «Пора», «Зелена партія України» тощо. 3. Серед періодичних видань, найкорисливішими виявилися «Дзеркало тижня», «Полис», «Полития», «Социум и власть», «Політичний менеджмент», «Комсомольская правда в Украине». Дуже цікавими є статті «Дзеркала тижня» Мустафіна О.

«Слони, осли та інші звірі. Домашнє завдання для партійних активістів», Єрьоменко А., Яценко Н. «Чия передвиборна «цукерка» солодша?», а також із «Комсомольской правды в Украине» Сварника І. «У регионалов символика царственная, а у «Поры» - агрессивная», у якій автор трактує символіку українських партій. 4. Серед довідково-енциклопедичної література незамінним виявився «Політологічний енциклопедичний словник» / За ред. Ю.С.Шемшученка, В.Д. Бабкіна. У якому автор знайшов ключові поняття даного дослідження: «партійна система», «багатопартійність», «політичний маркетинг», «політичний ринок», «імідж», «бренд» тощо. 5. Серед великої кількості Інтернетних видань найцікавішими виявилися статті Якименко Ю. «В Україні відбувається кристалізація партійної системи»; «Тенденції еволюції виборчих технологій в Україні»; Грибакина Н.В., Степнова Л.А. «Политический символ как средство политического воздействия». Корисливими також є політологічні сайти: Как победить на выборах, выиграть выборы? // Міжнародний центр перспективних досліджень // Избиратель.ru // тощо. Найбільш цінним дослідженням є монографія С.П.Шубіна «Політичний маркетинговий аналіз: метод, теорія, практика», у якій висвітлена сутність політичного маркетингу. Не менш цікавим є посібник В.М. Бебика «Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг», де викладено основи проведення виборчих кампаній в умовах цивілізованого демократичного змагання за політичну владу. Чудовими дослідженнями є посібники російських політологів – Э.Янбухтина «Технологии успешной избирательной кампании» и «Политический менеджмент» / Под ред. В.И.Жукова, А.В.Карпова и др. Необхідними виявилися також автореферати таких українських дослідників, як В.М. Бебик, О.Ю. Бойко, Л.М. Дунаєва, Л.О.Кочубей, Н.В.Лікарчук, Г.М. Малкіна, Є.Р. Петрикова, Е.Ф. Пуфлер тощо. Наукова новизна визначається: зверненням до актуальної у політологічному плані теми; з’ясуванням сутності партійної системи, її особливостей, етапів в Україні, виявленням тенденції її подальшої трансформації – переростання атомізованої партійної системи в систему обмеженого плюралізму; аналізом закономірностей функціонування засобів, форм, методів і практики використання деяких варіантів політичних технологій політичного маркетингу, а також особливостей його в Україні; обґрунтуванням тези про можливість формування політичного ринку тільки за умови існування певного рівня демократії в суспільстві. Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в тому, що в них, насамперед, отримали подальший розвиток проблеми української практичної політології. З практичної точки зору результати роботи мають певну цінність для суб’єктів партійно-політичного життя, які прагнуть брати участь у здійсненні влади чи бажають впливати на цей процес. Отримані результати та теоретичні узагальнення також можуть бути враховані при викладанні курсів «Політологія», «Практична політологія», «Виборчі технології», «Іміджелогія» у вищих закладах освіти. Структура роботи складається із вступу, трьох розділів, що містять десять підрозділів, висновків та списку використаних джерел.

Революцйна укранська партя. Львв, 1921 С. 4445; Лаврненко Ю. Укранська СоцалДемократя (Група УСД) та  лдер Леся Укранка // Сучаснсть. 1971. 5, 6, 78. 171 Лаврненко Ю. Укранська СоцалДемократя (Група УСД) та  лдер Леся Укранка // Сучаснсть. 1971. 78. С. 141. 172 ¶ван Франко  Леся Укранка про шляхи розвитку укранського полтичного руху // Укранська суспльнополтична думка в 20 столтт. Т. 1. С. 39, 50. 173 Там само. С. 46. 174 Там само. С. 48. 175 Там само. С. 34. 176 ¶ван Франко  Леся Укранка про шляхи розвитку укранського полтичного руху // Укранська суспльнополтична думка в 20 столтт. Т. 1. С. 34. 177 Горинь В. ¶ван Франко  Леся Укранка: вдомий епзод «непорозумння мж своми» // Украна. Культурна спадщина, нацональна свдомсть, державнсть. Збрник наукових статей. Львв, 1997. Вип. 34. С. 271. 178 Мороз М. Лтопис життя  творчост Лес Укранки. С. 299300. 179 Коллард Ю. Спогади юнацьких рокв С. 2526. 180 Козуб С. Коцюбинський у «Братерств тарасвцв». С. 18. 181 Лотоцький О. Сторнки минулого. Ч. 2. Варшава, 1933. С. 75. 182 ЦД¶АК Ф. 442. Оп. 850. Спр. 47. Арк. 1. 183 Лотоцький О. Сторнки минулого. Ч. 2. С. 75. 184 Коллард Ю

1. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

2. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

3. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

4. Банківська система України

5. Грошова система України

6. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
7. Банківська система України
8. Банківська система України та проблеми її реформування

9. Місце правової системи України серед правових систем світу

10. Правова система України

11. Судова система України

12. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

13. Становлення української політичної думки

14. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

15. Бюджетна система України

16. Валютна система: України, світу, та Європи

Чехол стеганый сменный "Нордтекс" (для подушки 70х70 см), на молнии.
Материал: полиэстер. Размер подушки: 70х70 см.
424 руб
Раздел: Прочее
Светильник настольный Лючия "Верона", 552, 60 Вт, Е14 (бежево-серый).
Светильник данного типа используется для освещения прикроватного пространства, журнального столика, подоконника или рабочего стола. Патрон
556 руб
Раздел: Декоративные
Рюкзачок "Олень".
Это очаровательный и очень милый детский аксессуар. Он отлично подойдет для маленьких путешественников и путешественниц. В него можно
706 руб
Раздел: Детские

17. Фінансова система України

18. Формування податкової системи України

19. Банківська система України

20. Центристські партії в політичній системі сучасної України

21. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

22. Cучасні політичні партії в Україні
23. Організаційна система управління природокористуванням України
24. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

25. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

26. Історія України. Соціально-політичні аспекти

27. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

28. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

29. Суспільно-політичне та культурне життя України

30. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

31. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

32. Політичні партії в Україні та їх основні типи

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша чернографитных, карандаши цветные, картон цветной формата
688 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Игра магнитная "Одевашки. Лиза".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Лизу. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Прыгунки "три в одном" (прыгунки - тарзанка - качели).
Это базовая модель прыгунков. Амортизатор пружинный, крепление в одной точке. О детских прыгунках: К пяти месяцам ребенок уже очень
710 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи

33. Розвиток політичної думки України

34. Політичні партії в Україні

35. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

36. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

37. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

38. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
39. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї
40. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

41. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

42. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

43. Зародження партійно-радянської преси України

44. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

45. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

46. Держава і політична система суспільства

47. Державна система охорони інтелектуальної власності України – складова частина міжнародної системи охорони промислової власності

48. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

50. Політична система Великовританії

51. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

52. Принципи розробки та оцінки державної політики України

53. Система цивільного права України

54. Сучасна мовна політика України
55. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.
56. Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)

57. Політизація національного руху студентської молоді україни в роки першої російської революції

58. Політична криза лейбористської партії 1931 р.

59. Політичне життя в Україні 1993-2000 років

60. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

61. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

62. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

63. Маркетингові війни мобільних операторів України

64. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее
Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

66. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

67. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

68. Етапи розвитку політичної думи в Україні

69. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

70. Політичня система як механізм влади
71. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО
72. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

73. Політична влада у світі та в Україні

74. Політична система Аргентини

75. Політичне лідерство в Україні

76. Політичні партії

77. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

78. Митна політика України

79. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

80. Сучасна митно-тарифна політика України

Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Портфолио школьника.
Портфолио школьника – это папка, в которой собрана жизнь ученика, начиная с первого класса, все то, о чем не рассказали краткие
391 руб
Раздел: Портфолио
Маска для сна с "памятью" "Морфей".
Маска для сна «Морфей», сделанная из мягкого и гипоаллергенного материала, защитит глаза от света, препятствующего нормальному сну.
473 руб
Раздел: Дорожные наборы

81. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

82. Система оподаткування України

83. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України

84. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

85. Атомна енергетика України і РПС

86. Народный депутат Украины (Народний депутат України)
87. Громадянство України
88. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

89. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

90. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

91. Партии в системе властных отношений

92. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

93. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

94. Історія України

95. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

96. Нестор Махно: історично-політичний портрет

Набор полотенец Whitex Mimicoco "Лошадки", цвет: черный, 2 штуки.
Подарочный набор оформлен вышивкой лошадок, напоминающих имбирные пряничные фигурки. Полотенца, изготовленные из высококачественного
352 руб
Раздел: Наборы
Инвертор автомобильный Pitatel "KV-M120Smart.12" (12 В/220 В, модифицированный синус, 120 Вт).
Инвертор Pitatel KV-M120Smart.12 предназначен для обеспечения качественного электропитания, он отличается простотой эксплуатации и
1103 руб
Раздел: Прочее
Глобус Луны диаметром 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
1036 руб
Раздел: Глобусы

97. Походження людини та її поява на території України

98. Центральна Рада і пролетаріат України

99. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.