Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Зміст Вступ Розділ І Теоретичні аспекти організації праці в готельному господарстві Сутність і завдання організації праці Організація праці готельного господарства Форми організації праці у готельному підприємстві Розділ ІІ Характеристика досліджуваного підприємства 2.1 Загальна характеристика готельного комплексу «Поділля» 2.2 Кадровий потенціал готельного комплексу «Поділля» Розділ ІІІ Аналіз роботи досліджуваного підприємства 3.1 Аналіз процесу управління готельного комплексу «Поділля» 3.2 Форма організації праці в готельному комплексі «Поділля» Розділ IV Резерви вдосконалення роботи досліджуваного підприємства Висновок Список використаної літератури Вступ Готельне господарство є однією зі складових туристичної індустрії. Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших місць при формуванні туристичної інфраструктури, бо якість проживання та відповідне обслуговування рішуче впливають на рівень туристичного сервісу. А отже, готельна індустрія стає швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні грошові надходження, в тому числі валютні. Вітчизняна готельна галузь стає невід’ємною складовою світового готельного господарства. Як відомо, розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств у розробці й прийнятті управлінських рішень із забезпечення ефективної їх роботи. Результати виробничої , комерційної, фінансової та господарської діяльності в значній мірі визначаються повнотою, комплексністю та своєчасністю забезпечення виробництва матеріальними ресурсами необхідного асортименту та якості. Орієнтація економіки на ринкові відносини змінює підходи до вирішення проблем забезпечення та використання матеріальних ресурсів і вимагає підготовки спеціалістів нової формації, які б добре розуміли теорію ринкової економіки і вміли застосовувати одержані знання в практичній роботі. Ефективність підприємства залежить, в свою чергу, не тільки від ресурсів, які є на цьому підприємстві, але й від персоналу, правильного вирішення задач управління та розподілу функціональних обов'язків як, безпосередньо, працівників, так і управлінського персоналу. Організація праці – це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Актуальність теми полягає в тому, що організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. Об’єктом дослідження є готельне підприємство «Поділля» м. Вінниці. Предметом дослідження є стан організації форм праці в готельному господарстві та методи її удосконалення. Метою курсової роботи є спроба дослідження способів удосконалення організації праці у вибраному підприємстві готельного господарства. Завдання полягає у дослідженні форм праці, з’ясуванні стану їх організації у готельному господарстві та перспективи з організації його роботи, також розглянуто резерви вдосконалення форм організації праці у готельному підприємстві «Поділля».

При написанні роботи застосовувалися метод узагальнення та метод дедукції, які дозволили визначити мету дослідження. Мета і завдання зумовили формування такої структури курсової роботи: вступ, чотири розділи, 36 сторінок, 19 використаних джерел, висновки, додатки та список використаної літератури. РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТЕМИ Сутність і завдання організації праці Організація праці — це спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів. Організація праці є об'єктивною необхідністю і невід'ємною складовою трудової діяльності людини. Вона має сприяти вдосконаленню всіх процесів праці, виробничих структур для досягнення найвищої ефективності суспільного виробництва. В умовах ринкової економіки на всіх рівнях управління можна виділити економічні та соціально-психологічні завдання щодо поліпшення організації праці. Економічні завдання передбачають досягнення максимальної економії живої та уречевленої праці, підвищення продуктивності, зниження витрат у процесі виробництва продукції і надання послуг належної якості. Соціально-психологічні завдання передбачають створення таких умов праці, які б забезпечували високий рівень працездатності зайнятих у виробництві. Крім того, працівники мають одержувати задоволення від роботи, яку виконують. Вперше наукова теорія праці знайшла відображення в тейлоризмі (понад 100 років тому), і подальший її розвиток полягав у переході до концепцій «збагачення праці», «автономних груп», «гуманізації праці», які потім продовжили свій розвиток у складі більш широких економіко-соціологічних і політико-ідеологічних теорій «демократії в промисловості», «соціальної інтеграції» та ін. Організація праці на підприємстві охоплює такі основні напрями: поділ і кооперація праці, що передбачають науково обгрунтований розподіл працівників за певними трудовими функціями, робочими місцями, а також об'єднання працівників у виробничі колективи; організація і обслуговування робочих місць, що сприяють раціональному використанню робочого часу; нормування праці, що передбачає визначення норм затрат праці виробництво продукції і надання послуг як основу для організації праці і визначення ефективності виробництва; організація підбору персоналу та його розвиток, тобто — планування персоналу, профорієнтація і профвідбір, наймання персоналу, підвищення його кваліфікації, планування кар'єри тощо; оптимізація режимів праці і відпочинку, встановлення найбільш раціонального чергування часу роботи та відпочинку протягом робочої зміни, тижня, місяця. Відпочинок, його зміст і тривалість максимально сприяти досягненню високої працездатності протягом робочого часу; раціоналізація трудових процесів, прийомів і методів праці на основі узагальнення прогресивного досвіду. Раціональним вважається такий спосіб роботи, який забезпечує мінімальні затрати часу; поліпшення умов праці, що передбачає зведення до мінімуму шкідливості виробництва, важких фізичних, психологічних навантажень, а також формування системи охорони і безпеки праці; зміцнення дисципліни праці, підвищення творчої активності працівників; мотивація й оплата праці.

Організація праці на підприємствах, в окремих галузях виробництва здійснюється в конкретних формах, різноманітність яких залежить від таких основних чинників: рівня науково-технічного прогресу, системи організації виробництва; психологічних факторів Особливостей екологічного середовища; а також від низки чинників, умовлених характером завдань, які вирішуються в різних ланках системи управління. Організація праці змінюється, вдосконалюється залежно від зміни цих чинників. 1.2 Організація праці готельного господарства Організація праці готельного персоналу має на меті забезпечення безперервного технологічного процесу підготовки до прийому гостей, організації їх розміщення, обслуговування та виїзду. Вона включає визначення необхідної чисельності персоналу, його розподіл по структурних підрозділах та посадах, визначення обов’язків та повноважень, планування роботи персоналу, її облік та контроль. Все це входить до обов’язків кадрової служби, планово-економічного відділу та керівників служб готелю. Вони вносять пропозиції щодо прийняття до складу служб нового працівника, проводять із співробітниками необхідні інструктажі та різні види навчання, складають графіки виходів на роботу та графіки відпусток. Вони також визначають перспективний та поточний обсяги роботи та її поділ між працівниками, забезпечують необхідні умови та засоби для роботи, контролюють її виконання, здійснюють облік роботи кожного працівника за кількістю та якістю, складають табелі на отримання заробітної плати. Обов’язок кожного працівника – якісно виконувати свій обсяг роботи, обумовлений контрактом або трудовою угодою і регламентований посадовою інструкцією. Визначати оптимальну кількість працівників та склад служб готелю допомагає нормування праці, яке базується на встановленні міри витрат праці на виконання певного обсягу роботи. Штатні норми готельного підприємства залежать від специфіки його роботи, функцій, що виконуються працівниками, обсягу робіт і рівня трудових витрат. При визначенні штатного розкладу підприємства застосовуються такі норми: Норма чисельності – регламентована кількість працівників, необхідна для повного та якісного виконання робіт; Норма часу – регламентовані витрати часу на виконання одиниці певного виду роботи; Норма виробітку – кількість одиниць роботи, яка мусить бути виконана за одиницю часу; Норма обслуговування – регламентована кількість об’єктів обслуговування, яку може ефективно обслужити один працівник протягом регламентованого часу роботи; Норма співвідношень чисельності – регламентоване співвідношення чисельності різних категорій та посадових груп працівників, що забезпечує їх ефективне виконання у відповідності з кваліфікацією; Норма централізації робіт – регламентоване співвідношення між чисельністю централізованої частини персоналу та його загальної чисельності та ін. Норми праці регламентують склад персоналу конкретного готелю. Для їх встановлення використовують трудові нормативи, визначення для відповідних видів робіт. Існують типові нормативи і норми персоналу, які розробляються на рівні галузі або відомства, у розпорядженні якого знаходяться готелі, та диференціюються у залежності від розмірів, класа готелю, характеристики номерного фонду тощо.

Альтрузм людини як найвища чеснота знаходить свй органзований вияв у вдданому служнн в державнй арм. Почуття обов'язку перед батьквщиною переважно означало готовнсть захищати батьквщину в бою. Воно джерело гордост, а участь у боях гдна псень  нагород. Тепер, у другй половин XX сторччя, уперше за всю попередню сторю людство розвинулося до тако стад, коли мперя перестала бути найвищою вартстю мжнародного права. Держава як форма органзац безпеки нац на наших очах втрача сво панвне значення  повол поступаться систем колективних договорв та мжнародних угод. Причому справа не тльки в атомнй збро, що перетворила бльшсть держав на цлком безсил й немчн перед атомними велетнями. Справа в тому, що розвиток науки вдкрив унверсальну зв'язансть  потрбнсть всього живого на земл, вдкрив людську одиницю як ндивдуальну неповторнсть, що саме завдяки цй неповторност вона становить коштовнсть для всього людства, бо загальнолюдський досвд без досвду окремо людини був би неповний

1. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

2. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

3. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

4. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

5. Інтернаціоналізація підприємств

6. Основні напрямки організації праці менеджера
7. Співвідношення форм та методів здійснення оплати праці для підприємств різного спрямування
8. Організація оплати праці на підприємстві

9. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

10. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

11. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

12. Удосконалення механізмуу ефективного використання основних фондів підприємств промисловості на прикладі тернопільської області

13. Основи побудови обліку праці та її оплати

14. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

15. Охорона праці на підприємстві

16. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

Игра "Моя первая монополия".
Динамичная игра в торговлю недвижимостью! Играй и учись зарабатывать! Считай деньги, копи наличные и побеждай! Ты можешь стать владельцем
1418 руб
Раздел: Классические игры
Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками

17. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

18. Бухгалтерська звітність на підприємстві недержавної форми власності

19. Облік нарахувань на оплату праці та утримань із заробітної плати працівників

20. Облік праці та її оплати

21. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

22. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу
23. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні
24. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

25. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

26. Дослідження та розробки на підприємстві

27. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

28. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

29. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

30. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

31. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

32. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

Паста-гель зубная детская "Weleda", 50 мл.
Детский зубной гель с календулой от Weleda разработан специально для детей и обеспечивает естественный уход за молочными зубами,
360 руб
Раздел: Зубные пасты
Качели пластмассовые "Малыш".
В наборе: качели, веревка, пластиковые карабины для регулировки веревок качелей. Материал: пластик. Максимальная нагрузка: 20 кг. Размер:
532 руб
Раздел: Качели
Манеж детский игровой "Динозаврики" (120х100х74 см).
Размер: 120х100х74 см.
679 руб
Раздел: Манежи

33. Фінансова санація та банкрутство підприємств

34. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

35. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

36. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

37. Інтеграційні форми підприємств і організацій

38. Организанізаційно-правові форми підприємств
39. Різновиди планів на підприємстві та їх комплекси
40. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

41. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

42. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

43. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

44. Организационно-правовые формы организаций и особенности их управления

45. Аналіз та удосконалення оперативного управління

46. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

47. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

48. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные

49. Коллективная форма организации начального обучения русскому языку

50. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

51. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

52. Форми корпоративного підприємництва

53. Социальное страхование как форма организации социальной защиты населения

54. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
55. Основные формы организации научного знания
56. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

57. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

58. Нормування праці на підприємсті

59. Реструктуризація підприємств

60. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

61. Підприємство та підприємництво

62. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

63. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

64. Ревізія розрахункових операцій на підприємстві

Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

65. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

66. Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

67. Інституційний тип взаємовідносин державних службовців та підприємців

68. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

69. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

70. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
71. Охорона праці на підприємствах громадського харчування
72. Аналіз та удосконалення енергозберігаючих технологій заготівлі та зберігання кормів в СТОВ "Глуховецьке" Козятинського району Вінницької області

73. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

74. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

75. Проблеми фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств

76. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

77. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

78. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

79. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

80. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Набор контейнеров для хранения грудного молока и детского питания "Happy Baby", 6 штук.
Специальные контейнеры для хранения молока и питания позволяют сохранять ценные питательные элементы сцеженного грудного молока, в том
350 руб
Раздел: Молокоотсосы, аксессуары

81. Облік доходів підприємств

82. Облік неопераційних витрат на підприємстві

83. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

84. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

85. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

86. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")
87. Організація облікового процесу на підприємстві
88. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

89. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

90. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

91. Ревізійні комісії підприємств і організацій

92. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

93. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

94. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

95. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

96. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки
Полка на ванну.
Материал: полипропилен. Размер: 300x70x680 мм. Максимальная нагрузка: 80 кг. В ассортименте без возможности выбора.
469 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

97. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

98. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

99. Свобода та межі підприємницької діяльності


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.