Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Становлення державності та законодавства у ранньофеодальній слов`янській державі

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ Вивчення історії держави і права південно та західнослов’янських країн створює передумови для найкращого розуміння теорії держави і права, зокрема історії держави і права України, державне право зарубіжних країн, міжнародне право. Актуальність обраної теми дослідження полягає у досить значній вазі вивчення процесів становлення державності та законодавства зарубіжних країн для процесу державотворення у нашій країні. Вивчення основ політичного та правового устрою дозволяють зрозуміти характер впливів, що здійснювали західнослов’янські країни, зокрема Польща, на Українську державу. Історія держави і права зарубіжних країн розкриває конкретні процеси розвитку державно-правових інститутів і явищ, що протікають у хронологічній послідовності та проявляються в певному історичному просторі. А це означає, що при вивченні процесів виникнення державності та законодавства доводиться мати справу з величезним обсягом інформації, яка стосується державно-правового розвитку багатьох зарубіжних країн, охоплює проміжок часу що стосується раннього феодалізму. Загибель Західної римської імперії, останньої світової рабовласницької держави, знаменувала собою кінець епохи Стародавнього світу і початок нового періоду – Середньовіччя. На зміну рабовласницькій державі і праву приходили новий суспільно-політичний лад, нове феодальне право. Нові форми суспільного життя і організації державної влади визначали відтепер генеральну лінію історії людства. Цей вступ до періоду Середніх віків був пов'язаний з розвитком феодальної земельної власності, яка з цього часу обумовлювала характер суспільства. Незважаючи на значну різноманітність конкретних форм становлення феодальних відносин і державності в різних країнах, можна, проте, виокремити два основних шляхи переходу до феодалізму, які були відомі історії. Перший з них притаманний тим народам, у яких виникнення феодального суспільства і феодальної держави відбувалося в процесі безпосереднього розкладу родоплемінного устрою, ї хоча тут з являлося рабство, рабовласницький устрій не набував значного розвитку, поступаючись місцем феодальним відносинам, що актив-йо формувалися в цей час. Саме на такий шлях вступила у своєму розвитку більшість народів Європи, в тому числі північно-германські і слов'янські племена. Другий шлях був характерний для тих країн, де становлення феодалізму відбувалося в надрах вже існуючого тут рабовласницького суспільства через тривалу еволюцію рабовласницького суспільно-політичного ладу, поступове визрівання феодальної державності та права, посилення політичної влади феодалів. Таким, наприклад, був розвиток багатьох азіатських країн – Китаю, Індії та ін. Подібний шлях був властивий і для Візантії. Зрозуміло, що різні шляхи переходу до феодалізму обумовили і конкретно-історичні форми соціальної стратифікації і специфіку правового становища окремих груп населення феодального суспільства в тих чи інших країнах. Але у всіх без винятку феодальних державах існували панівні верстви феодалів, які були суб'єктами права приватної або державної власності на землю, і пригноблені феодально-залежні селяни, які вели дрібне господарство і були змушені у зв'язку з системою позаекономічного примусу віддавати значну частину отриманого ними продукту представникам панівної верхівки.

Соціальна і правова структура населення у феодальних державах визначалась особливою складністю. Так, у багатьох країнах поряд з основними станами, а також у їх складі, існували численні групи населення, які відчутно різнилися між собою за своїм правовим статусом. Мета даного дослідження полягає у намаганні розкрити всі особливості процесів становлення державності та законодавства, що протікали на південно та західнослов’янських землях. Предметом даного дослідження виступають загальні закономірності та специфічні риси походження держави і права у південно та західнослов’янських народів, сутність та особливі форми держави і права, їх розвиток і функціонування, занепад і загибель одних держав та державно-правових систем і заміна їх іншими. Об’єкт дослідження – процеси виникнення державності та законодавства у південно та західнослов’янських країнах у їх взаємозалежності, взаємопроникненні та взаємовпливі один від одного. Хоч як своєрідно складалася історія окремих народів, держав і систем права, в їх розвитку проступає багато спільних рис, загальних закономірностей. І одним із основних завдань історії держави і права зарубіжних країн є розкриття загальних закономірностей державно-правового розвитку. Адже конкретні факти про форми правління і державного устрою або правових інститутів, що діють у тій або іншій країні, важливі і корисні лише тоді, коли в них можна побачити властивості певної історичної системності, коли вони допомагають зрозуміти процеси державно-правового розвитку, що протікають впродовж століть. Отже, головними завданнями даного дослідження виступають: Характеристика процесу становлення в ранньофеодальних слов’янських державах суспільно – економічних відносин, виникнення міст та місцевого самоврядування. Окреслення головних засад політичного устрою перших державних об’єднань та проблем пов’язаних з причинами та наслідками феодальної роздробленості. Визначення особливостей становлення законодавства у ранньофеодальних слов’янських державах та головних його засад. Враховуючи вище зазначені завдання слід наголосити, що головним завданням є формування діалектичного підходу до права, поваги до загальнолюдських та демократичних цінностей, гуманного ставлення до громадянина і особистості. Щоб пізнати об'єктивні закономірності, необхідно, використовуючи порівняльно-історичний метод, виявити загальне і особливе в розвитку різних слов’янських держав або систем права. Лише тоді історія держави і права західнослов’янських країн постане перед нами не як безкрайній калейдоскоп дат, подій та інститутів, а як закономірна зміна певних державних форм і систем права, властивих усім народам, які знаходяться на тій чи іншій стадії розвитку. Тільки на такій основі з'явиться можливість для глибокого всебічного вивчення історії держави і права зарубіжних країн. Використання порівняльного методу дає можливість викласти матеріал не за окремими країнами чи державами, а узагальнено, групуючи його за державно-правовими інститутами, у межах певного періоду або регіону. Такий метод набуває особливої важливості.

Передусім літературний доробок з даної проблематики складають загальні праці. Вказані роботи висвітлюють відповідно історію певної країни – Болгарія, Польща, Чехія, Словаччина, або всіх разом, подаючи інформацію розвитку держав південно та західнослов’янських народів в різні періоди історії. Здійснення системного аналізу всього існуючого літературного доробку у комплексі з об’єктивною оцінкою подій із зазначеної проблематики, використовуючи порівняльний аналіз дасть можливість досягти мети даного дослідження. 1. Становлення ранньофеодальних слов’янських держав 1.1 Формування і розвиток феодальних суспільно-економічних відносин. Сутність сюзеренітету – васалітету Приблизно в той же час, коли виникали перші державні об’єднання на теренах Західної Європи, утворюються феодальні держави у країнах Центральної, Південно-Східної та Східної Європи. На Балканському півострові на основі об'єднання союзу «Семи слов'янських племен» з протобулгарами вже в VII ст. виникає Перше болгарське царство, а в ІХ–Х століттях тут перемагає феодальний лад. У VIII-Х століттях з'являються перші сербські князівства, серед яких найбільш відомі Рашка та Зета. У XII ст. сербські землі об'єднуються в єдине князівство, яке в 1217 р. перетворюється на королівство. Поява держави на польських землях датується скоріше всього Х століттям, підтвердженням чому є князювання Мешка І (960 – 992 рр.). з династії П'ястів. Він об'єднав під своїм керівництвом Мазовію, Помор'я і Сілезію, населені племенами мазовшан, віслян і поморян. За його правління було прийняте і християнство. Згідно легенді, семирічний Мешко осліп і прозрів лише після того, як йому обрили голову. Це було витлумачено як свідчення того, що у його королювання Польща буде осяяна великим світлом. Однак, на перших порах він терпів поразку за поразкою, розважаючись з наложницями замість того, щоб будувати державу. Лише після прийняття християнства та одруження на дочці богемського короля Болеслава (цей шлюб облаштувала римо-католицька церква) справи відразу пішли на краще. Щоправда, уже за правління Мешка папа призначив для Польщі двох архієпископів, заснував 7 єпископств та безліч церков. З цього часу Польща стає однією з найрелігійніших країн світу, де духовенство активно втручається у питання внутрішньої і зовнішньої політики. Дружина Мешка І не була великою, вона налічувала близько 3 тис. воїнів. Дружинники одержували від короля утримання (зброя, коні, харч, одяг, гроші), але не денні володіння, як це було у Західній Європі. Його наступник Болеслав І Хоробрий (992–1025) включив до складу Польської держави Словаччину, Моравію, Чехію. Болеслав був тестем київського князя Святополка Окаянного (1015–1019), братовбивці, чиє правління проходило у боротьбі з новгородським князем Ярославом, майбутнім Ярославом Мудрим. Надаючи допомогу Святополку, Болеслав зайняв Київ, пізніше поляки аж до 1031 р. скуповували Червенські міста, тобто сучасну Західну Волинь і Галичину. Після усобної боротьби, що розпочалася по смерті Болеслава, на польський трон не без допомоги Ярослава Мудрого зійшов Казимир Одновитель.

Крим, Малоросія, Білорусія, козацькі степи Казахстану, Придністров’я, Прибалтика – це родова територія російської нації. Тут віками говорили російською і будуть говорити російською”. Навіть дивно, чому до „іcконних” володінь Рогозін не включив ще скажімо Аляску чи землі, відкриті Миклухо-Маклаєм або „пєрвопроходцами” Афанасієм Нікітіним чи Семеном Дєжнєвим. Втім, можливо, апетит прийде під час їжі? Визначив Рогозін і головну загальнонаціональну задачу „патріотів України, Білорусії та Росії”. На його думку вона полягає в „об’єднанні трьох російських держав єдиною державністю”. Виглядає, що ці „патріоти” ревно взялися виконувати й іншу настанову свого московського господаря. „В стислий термін необхідно створити політичні й економічні передумови для відновлення єдиної великої слов’янської державності трьох братських народів. Великороси, малороси, білоруси, русини, як не називай, всі ми – росіяни”. Аргументи Рогозіна прості, як „щі та квас”. „Якщо ці землі политі російським потом і російською кров’ю, значить вони – російські

1. Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов’янських та іноземних мов

2. Становлення, вiйськовий та соцiально-громадський устрiй Запорiзькоi Сiч

3. Державний апарат і законодавство ЗУНР

4. Українська мова серед інших слов’янських мов

5. Держава франків: становлення, розвиток та причини розпаду

6. Участь слов’янських народів Австрійської імперії в Європейській революції 1848-1849 рр.
7. Державні та недержавні соціальні служби в Україні
8. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

9. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

10. Роль та значення державного казначейства у процесі виконання державного бюджету

11. Поняття та форми державного устрою

12. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

13. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

14. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

15. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

16. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные
Лоток вертикальный, 3 отделения, черный.
Ширину секций данного лотка можно регулировать. Секции маркируются сменной линованной табличкой. Количество секций: 3. Ширина: 230 мм. Цвет: черный.
301 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (цветная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения

17. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

18. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

19. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

20. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

21. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

22. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
23. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні
24. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

25. Право націй на самовизначення та створення власних держав

26. Правомірна поведінка та історичні типи держав

27. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

28. Функції та принципи державного управління

29. Види державної служби та їх вдмінності

30. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

31. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

32. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

Настольная игра "Доббль: Цифры и формы" (Spot It! Numbers & Shapes).
Детская версия знаменитой игры Доббль. На её карточках изображены цифры и геометрические фигуры разных цветов. И как всегда: каждая карта
944 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее

33. Становлення української державності 1648-1657рр.

34. Царські маніфести 1905 року та система виборів до Державної Думи

35. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

36. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

37. Трудовий договір з іноземцями за законодавством держав – членів Європейського Союзу

38. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"
39. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві
40. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

41. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

42. Започаткування та становлення митної справи

43. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

44. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

45. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

46. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

47. Конкуренція: сутність, форми та її значення в становленні ринкових відносин

48. Історія виникнення та становлення Кельменців

Подвесные качели "Тарзанка".
Данные подвесные качели от торговой марки ZebraToys представляют собой не традиционное изделие для катания, а яркую тарзанку. Небольшая
317 руб
Раздел: Качели
Велосипед трехколесный.
Велосипед трехколесный (пластмассовые колеса, с широкой шинкой, без кузова, без передней панели, без гудка). Велосипед рассчитан для детей
935 руб
Раздел: Трехколесные
Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная

49. Полная история танков мира

50. Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

51. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

52. Становление системы социальной защиты государственных служащих

53. Цивільний та арбітражний процес

54. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"
55. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР
56. Становление правового государства в Республике Казахстан

57. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

58. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

59. Ударение в сложных словах немецкого языка

60. Местоимения и слова-заместители в современном английском языке

61. Синтактико-семантический анализ составляющих сложносоставных слов в английском языке

62. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

63. Зарождение и становление русского кинематографа

64. Слово о полку Игореве

Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик с мини-бульдозером и запчастями".
Игровой набор "Мультифункциональный грузовик" с целым чемоданом запасных частей станет отличным подарком любому мальчику.
1195 руб
Раздел: Самосвалы, грузовики
Доска пробковая, с деревянной рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления. Информация крепится при помощи флажков, кнопок или
1002 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

65. Призыв к единению в "Слово о полку Игореве"

66. Проблема автора в "Слове о полку Игореве"

67. "Слово о полку Игореве"

68. Морфемный анализ слов со скрытым j (й)

69. Этимологический анализ слова "буржуазия"

70. На чём держится мир?
71. Как я представляю себе автора "Слова о полку Игореве"
72. Опускаясь в смысл былого, познаем смысл настоящего и будущего (по материалам "Слова о полку Игореве"и современным исследованиям политологов)

73. Объективная обусловленность восприятия звукосимволичных слов языка и связь фонетической формы слова с его семантическим содержанием и денотатом

74. Этимология слова "шишок"

75. Типы грамматических форм слова

76. Слово о полку Игореве

77. Становление классического джаза

78. Становление Афинского полиса

79. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

80. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

Рюмпочка.
РЮМПОЧКА - с каждой рюмкой мир становится светлее! Создайте яркое застолье, зарядитесь энергией и самые светлые стороны жизни откроются,
315 руб
Раздел: Бокалы, рюмки
Ножницы "Explorer", 21,5 см.
Ножницы с массивными лезвиями идеально подходят для работы с плотной бумагой. Эргономичная форма ручек и резиновая вставка с
390 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Лупа с креплением на голову и подсветкой (увеличение: 1,8-х - 4,8-х кратное).
Лупа с креплением на голову, обладающая регулировкой степени увеличения.
462 руб
Раздел: Лупы

81. Становление и неизбежность принципата в Римской республике III-I вв. до н.э.

82. Становление и развитие системы управления Военно-Морским флотом в Петровский период Российской истории

83. Московский Кремль – символ становления и развития Российского государства

84. Причины становления классических греческих государств – полисов

85. Выдающиеся отечественные и зарубежные учёные, внёсшие существенный вклад в развитие и становление информатики

86. Система воспитания, как условие становления личности
87. Социальное воспитание в процессе становления личности
88. Роль немецких государственных органов в становлении и развитии советского коллаборационизма

89. Политические партии: сущность, становление, современное состояние

90. Полная история танков мира

91. Соотношение слова и изображения в комплексном аудиолингвовизуальном сообщении

92. Влияние семьи на становление личности

93. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

94. Становление и развитие самосознания личности

95. Разработка специализированного цифрового узла, осуществляющего преобразование параллельного 8-разрядного входного слова в последовательную форму

96. Роль языка в становлении личности человека

Набор перьев для каллиграфии, 5 штук.
В наборе: 5 перьев (для рисования, орнамента, плаката, шрифта и перо с круглым острием).
442 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. История становления и развития социологии

98. Перспективы становления ноосферной цивилизации

99. Становление и формирование научных знаний в России в XVIII столетии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.